تاریخچۀ دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری در چوکات دانشکدۀ تعلیم و تربیه در سال ۱۳۹۳ خورشیدی با یکتن استاد – محترم پوهیالی حسین رادفر –  و  با جذب ۲۳ تن دانشجو فعالیت های تدریسی و علمی اش را آغاز کرد. در سال ۱۳۹۴ دومین صنف درسی این دیپارتمنت تشکیل گرید. به اساس پیشنهاد دیپارتمنت و لزوم دید هیأت رهبری دانشکدۀ تعلیم و تربیه به ریاست دانشگاه در سال ۱۳۹۴ محترم پوهنیار محمد دانشگر به حیث عضو کادر علمی این دیپارتمنت تقرر حاصل نمود و مشکلات این دیپارتمنت از ناحیۀ کمبود استاد تا اندازه یی مرفوع گردید.

این دیپارتمنت با آنکه فعلا با کمبود استاد روبروست، ولی در عرصۀ خدمت گذاری به فرزندان کشور از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده و به بهترین وجه در کنار سایر دیپارتمنت های دانشکدۀ تعلیم و تربیه به فعالیت های خویش ادامه می دهد.

 

اهداف دیپارتمنت

واضح و مبرهن است که هر اداره از خود یک یک سلسله اهدافو مرام های ویژه یی دارد،که جهت نیل  به آن باید فعالیت های خاصی را دنبال نماید بدین منظور اهداف دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری را میتوان به طور فشرده قرار زیر معرفی نمود:

 1. تربیه کادر های ورزیده و مسلکی رشتۀزبان وادبیات فارسی دری و تقدیم آنها به حیث آمورگاران ورزیده به جامعه؛
 2. ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان دیپارتمنت؛
 3. ارتقای دانش مسلکی  دانشجویان رشتۀزبان و ادبیات دری با استفاده از روش های مؤثر و مفید تدریس؛
 4. رهنمایی و همکاری دوامدار و همیشگی  با دانشجویان دیپارتمنت؛
 5. ارایۀ خدمات صادقانه و دور از تعصبات قومی، منطقوی و شخصی؛
 6. فرستادن استادان به بورسهای تحصیلی ماستری و دکتورا؛
 7. سهمگیری در فعالیت های علمی  - فرهنگی دانشکده و دانشگاه .

پلان استراتیژیک دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری

 

مقدمه

دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری دانشکدۀ  تعلیم وتربیۀ دانشگاه  جوزجان طبق  رسالتی که دارا میباشد، مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان در بخش تعلیم وتربیه به جامعه بوده،که این مسؤولیت خود را با داشتن دوتن استاد، (۱۲۵) تن دانشجو در بخش فعالیت  مینماید. فارغان دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه در دانشگاه ها، دارالمعلمین ها و مکاتب دولتی و غیر دولتی پس از فراغت مصروف ایفای وظیفه مقدس آموزگاری به فرزندان میهن خویش گردیده، باعث افتخار  استادان این کانون علمی میگردند.

فعلاً در دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه به تعدادپنج صنف درسی مصروف فراگیری دروس اند. دانشجویان این دیپارتمنت با سپری نمودن آزمون سراسری کانکور از ولایت های مختلف به دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم و تربیۀ دانشگاه جوزجان راه یافته، از طرف استادان مجرب و متخصص رشتۀ زبان و ابیات دری تدریس می گردند.

استادان این دیپارتمنت جهت ارتقای ظرفیت علمی خویش با نگارش مقالات ، آثار علمی و کتب ممد درسی همیشه مصروف پژوهش  و فراگیری دانش های متداول روز بوده، برای ارتقای ظرفیت دانشجویان  با استفاده از میتود های موثر و مفید، زحمات فراوان متقبل شده برای هم میهنان خویش افتخار می آفرینند.

دیدگاه

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دریهمانگونه که در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه نموده اند، برای بر آورده شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه ؛
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 3. استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان؛
 4. تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل و خارج و از دانشگاه؛
 5. همکاری هدفمندانه و گسترده با معارف به طور دوامدار؛
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی؛
 7. روابط حسنه با تماماً ادارات مربوطۀ دانشگاه؛
 8. پژوهش و تحقیق و آفرینش آثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از منابع معتبر علمی، برای استادان و دانشجویان به طور دوامدار؛
 10. نمایش و معرفی عظمت تاریخ گشن بیخ زبان و ادبیات فارسی دری از طریق کار و فعالیت های علمی – تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه،توسط برنامۀ پاورپاینت، و نشان دادن تصاویر دیجیتلی و نمایش دوامدار فلم های مستند فرهنگی پیرامون دیرینه گی و غنای مندی زبان دری و تشویق دانشجویان جهت پاسداری از این زبان برومند و باورِ پر پیشنیه؛

رسالت

استادان و مسؤلان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه دانشگاه جوزجان از همه جهات خود را مکلف و ملزم میدانند تا با امکانانات دست داشته، دانشجویان  را به حیث آموزگاران و متخصصان زبان و ادبیات دری عیار و  آماده سازد. تا توسط علم و دانش مسلکی و تخصصی که درجریان چهار سال از رشته ادبیات گشن بیخ و  پر بار فارسی دری فرامیگیرند با تغییرات شگرفی که با پیشرفت علم و تکنالوژی درپیرامون محیط اکادمیک و اجتماع بشری رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم و تربیه متعهد است، تا یک محیط امن و مصؤن  آموزشی را که تأمین کننده آینده بهتر برای دانشجویانکشور عزیزمان افغانستان باشد، مهیا کند؛ تا منحیث آموزگاران و استادان دلسوز به میهن و مردم مسؤولیت شان را ادا نمایند.

استادان دیپارتمنت ادبیات دری  مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی و صادقانه رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

بنابرآن موارد آتی عمده ترین رسالت های این دیپارتمنت را تشکیل میدهد:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان؛
 2. تحقیق و واکاوی جهت بدست آوردن موضوعات و مطلب جدید علمی؛
 3. تطبیق لوایح و مقررات؛
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بر دانشجویان؛
 5. رهنمایی دانشجویان جدیدالشمول و همکاری با آنها؛
 6. رهنمایی سالم و انگیزه دهی دانشجویان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان به مردم جامعه؛
 7. همکاری صادق با هیئت رهبری دانشکده و دانشگاه؛
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی دانشجویان با استفاده از روشهای مؤثر؛
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده؛
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دانشگاه و دنشکده؛
 11. ارایۀ خدمات صادقانه و دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی؛
 12. ة دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

آمریت و استادان دیپارتمنتمسرت دارند، که در چوکات دانشکدۀ تعلیم و تربیۀ دانشگاه جوزجان ایفای وظیفه مینمایند، تا عمده ترین مرام خویش را -مبنی بر تعلیم و تربیة افراد کاردان و متخصص- تنظیم نموده، تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد کشور، وجیبة ایمانی و انسانی خویشتن پنداشته، به رسالت و دیده گاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن، توفیقات مزید برای همه گان قلباً آرزو مینمایند.

اهداف و پلان

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری مصمم اند، در راستای انجام خدمات ایمانی، وجدانی وصادقانه رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست به کار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه مینمایند.

عمده ترین اهداف این دیپارتمنت قرار زیر معرفی میگردد:

 • تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری؛
 • ارایۀ خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 • استفاده از میتود های علمی با استفاده مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و دانشجویان؛
 • تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل دانشگاه و دانشگاه های خارج ولایت؛
 • همکاری هدفمند، وسیع و مستمر با معارف؛
 • داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی؛
 • برقراری روابطۀ حسنه با تماماً ادارات مربوط به دانشگاه؛
 • نوشتن آثار تحقیقی و پژوهشی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 • ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار؛
 • ارتقای ظرفیت علمی استادان؛
 • تحقیق جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید و بکر علمی؛
 • تطبیق لوایح و مقررات؛
 • پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بر دانشجویان؛
 • همکاری با دانشجویان جدیدالشمول و رهنمایی آنها؛
 • رهنمایی سالم و انگیزه دهی دانشجویان  فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه؛
 • همکار صادق با هیئت رهبری دانشکده و دانشگاه؛
 • تحکیم دانش و ظرفیت علمی دانشجویان با استفاده از روشهای موثر؛
 • ایجاد فضا و روحیه انتقاد پذیری به پیشنهادات سالم و سازنده؛
 • سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دانشگاه و دانشکده؛
 • ارایۀ خدمات صادقانه و دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی؛

باور ها

دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه دانشگاه جوزجان به مسایل آتی باورمند است:

 • هردانشجو منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعیو نیازمندیها میباشد؛
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، دانشجویان را فرصت  میدهد، تا خویش را برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند؛
 • آموزش و پروش کلیدی ست  برای به دست آوردن فرصتها جهت بیداری جامعه؛
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی ست برای موفقیت های دانشجویان؛
 • دانشجویان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان دارند، بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند؛
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات دری باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان و آموزش استادان )داشته باشند؛
 • تقدم انکشاف و بهبود کیفیت درسی در دیپارتمنت زبان و ادبیات دری  بر هر چیز؛

دیپارتمنت زبان و ادبیات دری  دانشکدۀ تعلیم و تربیه کار و فعالیت های علمی خودرا بر اساس پلان استراتیژیک، به پیش برده، توانسته است؛ که موفقانه گام بردارد. چون معلوم است که داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر دریک کانون علمی و دلیل رسیدن به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های  عالی رشد را برای همان کانون علمی میسر میسازد. روی این اصل دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه مطابق پلان استراتیژیک پنجسالۀ مؤثر که بتواند راه های درست و سنجیده شده انکشافی را درطی پنجسال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح و اساس فعالیتهای خویش را خواهد گذاشت. این پلان که طی سالهای  201۷ الی  202۲ تطبیق خواهد گردید شامل دو بخش یعنی ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و محصلان و ایجاد راهکارها دربخش های انکشافی وساخت زیر بناها میباشد.

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

ارتقای رتب علمی و فعالیتهای مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، جامعه ورفاه همه گانی باشد، محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد.

استادان این دیپارتمنت در اثر سعی و تلاش شباروزی به برنامه های اکادمیک که بنابر تحقیقاتکتابخانه یی و بعضاً میدانی استوار میباشد؛ دست زده جهت ارتقای دانش تخصصی و مسلکی خویش و محصلان همیشه تلاش میورزند.

استادان این دیپارتمنت بخاطر ارتقای ظرفیت علمی در بورس های تحصیلی ثبت و بخاطر بورس ها دکتورا علاقمند اند تا سویه تحصیلی خویشرا ارتقا بدهند.

همچنان استادان این دیپارتمنت در تماماً کورس های میتودیک همه ساله شامل و جهت کسب دانش مسلکی خویش حد اعظمی کوشش را بخرچ داده اند.

بدین اساس استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری با استفاده از میتود های جدید و مؤثر در عرصه ظرفیت علمی محصلان همیشه پلان های تدریسی خویشرا تطبیق و محصلان را مصروف فراگیری دروس انکشافی و آفاقی نموده؛ محصلان را با اجرای دروس فعال یعنی شاگرد محوری، ارائه سمنیار ها، کنفرانس ها و تبادل افکار همیشه ترغیب و تشویق کرده، زمینه ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان را فراهم نموده اند.

بورسیه ها و رتب علمی استادان

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری مصمم اند با ثبت نام نمودن و تطبیق بورسهای تحصیلی خویش جهت ارتقای سویه تحصیلی کوشش همه جانبه به خرج دهند. همچنان مکلف اند تا در عرصه رتب علمی با نگاشتن آثار و مقالات علمی در عرصه کسب رتب علمی در مواقع ضروری دست بکار شوند.

 

جدول فعلی شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکدۀ تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 201۷

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

دری

 

 

 

 

۱

۱

 

 

۱

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان استراتیژی پیش بینی شده در پنج سال اخیر الی 202۲

جدول شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دریدانشکدۀ تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل الی سال 202۲

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

دری

 

 

۱

۱

 

 

 

۱

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنان از این دیپارتمنت در هر سال یک صنف درسی را به یاری خداوند توانا به جامعه تقدیم خواهد کرد که در پنج سال پنج دوره فارغ خواهد داد.

 

 

 

 

 

معرفی مختصر اعضای کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

دیپارتمنت دری از جمله دیپارتمنت های فارغده دانشکدۀ تعلیم و تربیه بوده، در چوکات این دانشکده فعالیت های علمی اکادمیک خویش را تعقیب می نماید، این دیپارتمنتاکنون دارای یک آمر و یک تن عضوبوده ،که فشردۀ سوانح آنها قرار زیر معرفی میگردد.

وزارت تحصیلات عالی

دانشگاه جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

اسم

تخلص

ولد

1

محمد

دانشگر

فضل الحق

آمر دیپارتمنت

زبان و ادبیات دری

تعلیم و تربیه

ماستر

پوهنیار

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

دانشگاه جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

 

اسم

تخلص

ولد

1

حسین

اسحاق

 

استاد

زبان و ادبیات دری

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصلان موجود دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

شماره

صنف

تعداد

1

صنف اول دری

۶۴

2

صنف دوم دری

۳۵

3

صنف سوم دری

۳۷

4

صنف چهارم دری

۲۳