پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

 

معرفی دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

            دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک درچوکات پوهنحئی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ایجاد و درسال (1387) خورشیدی این دیپارتمنت باایجاد پوهنحئی انجنیری ساختمانی شامل تشکیل پوهنحئی ساختمانی گردیده و تا کنون به فعالیت علمی خویش ادامه می دهد. کتب درسی ومواد ممد درسی بیشترتوسط استادان دیپارتمنت آماده می گردد. این دیپارتمنت در پوهنحئی های انجینری ساختمانی، تکنالوژی کیمیاوی و جیولوجی ومعادن درسمسترهای اول و دوم مضامین هندسه ترسیمی ورسم تخنیک را عهده دارمی باشد. دروس به سیستم کریدت صورت می گیرد. تدریس با استفاده ازپروجکتور، وایت بورد، فلیپ چارت صورت می گردد. ارزیابی پروژه های صنفی، کارهای گرافیکی تحت نظراستادان رهنما صورت می گیرد. مجموع کریدت های درسی صنوف در سمسترها نظربه نیازسنجی متفاوت می باشد.

            کریکولم این دیپارتمنت مطابق به کریکولم تأئید شده مقام محترم وزارت تحصیلات عالی عیار گردیده است. کتب درسی مضمون رسم تخنیک و هندسه ترسیمی توسط استادان این دیپارتمنت تالیف و ترجمه گردیده و همچنان چپتر نوت ها جهت تدریس توسط استادان این دیپارتمنت ترتیب و بدسترس محصلان قرار داده شده است.

تشکیل دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک پوهنحئی ساختمانی

    

       جدول(1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک.

 •  
 •  

رتبه علمی

درجه تحصیل

عضویت در کمیته ها

تاریخ تقرر

 

 •  

محمد معروف  شریفی

آمر دیپارتمنت

 •  
 •  

مسؤل کمیته تضمین کیفیت

 

 

ملالی دادور

 •  
 •  
 •  

مسؤل کمیته فرهنگی

 

نفیب الله صافی

 •  
 •  

دوره ماستری

مسؤل کمیته نظم و دسپلین

 

مژده قایم

 •  
 •  

دوره ماستری

مسؤل کمیته سرسبزی

 

شگوفه پیوستون

 •  
 •  

دوره ماستری

مسؤل کمیته پلان استراتیژی

 

 

 

 

 اهداف دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک   

هدف اساسی دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک را تربیه کادرها وانجنیران متخصص ومسلکی چیز فهم وبادرایت آراسته با اندیشه مملو از صلح وصفا، صمیمیت، برادری وبرابری عاری ازهرنوع کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی ومذهبی وبهبود ظرفیت کادری می باشد ویا دقیق تر اهداف دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک شامل اجزای ذیل می باشد :

 • ارتقای ظرفیت تحصیلی استادان.
 • تربیه و آموزش کادر های مسلکی دررشته های انجنیری.  
 • آموزش، خواندن وترسیم نمودن نقشه ها، بررسی قواعد وقوانین نقشه ها، ارائه اساسات نظری، بسط وتوسعه تفکرمنطقی وتخیل فضائی برای محصلان . 
 • آماده ساختن محصلان برای حصول معلومات درمضامین انجینری درصنوف بالا. 
 • آماده ساختن محصلان انجنیری برای تهیه نقشه های انجنیری .
 • نایل شدن محصلان به بخش های اساسی گرافیک انجینری یا گرامر زبان انجنیری.
 • استفاده ازگرافیک انجنیری درنقشه های انجنیری.

روش تدریس در دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

            آمریت و استادان دیپارتمنت مطابق ایجابات مسلک انجنیری به جنبه های عملی کار ارزشمندی بیشتر قایل اند. بنابر آن با تدارک امکانات کار عملی توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

 • استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که توسط استادان دیپارتمنت و پوهنحئی آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.
 • استفاده از پروجکتور و لپ تاب و تهیه لکچر ها  با استفاده از پروگرام پاورپاینت.
 • استفاده از وایت بورد، مارکر، خط کش، دایره کش وغیره وسایل نقشه کشی در جریان لکچرها.
 • اجرای کار های عملی در اتاق نقشه کشی.
 • مساعد ساختن شرایط اجرای کار های عملی (کار های صنفی) در اتاق نقشه کشی.

مقاصد دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

            با فرا گرفتن مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک درسمستر اول و سمستر دوم  تحصیلی محصلان مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا می باشد.

 1. روش های ترسیم پلان نقشه های ساختمانی با مقیاس و اندازه گذاری ها.
 2. شیوه های ترسیم انواع مقاطع پرزه جات و نقشه های ساختمانی به اساس مقیاس.
 3. ترسیم دیتایل یا جزیات پرزه جات و نقشه های ساختمانی با مقیاس.
 4. روش ترسیم دورنما یا اکسنومتری ساختمان و پرزه جات.
 5. ترسیم سایه در ساختمانها.

 

 

روش های ارزیابی محصلان دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

            امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب یا مهارت های نظری و عملی محصلان در یک دوره ی تحصیلی (سمستر) ارزیابی می گردد. مطابق به ماده (19) لایحه ی سیستم کریدت و طرزالعمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر، ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های پوهنحئی به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

 1. امتحان نهائی  - %60
 2. کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی و فعالیت های داخل صنف - %20
 3. امتحان وسط سمستر - %20
 4. ارزیابی کار های صنفی و گرافیکی و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنحئی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.
 5. قبل از اعلان تقسیم اوقات امتحان نهائی سمستر لیست محرومین اعلان می گردد.
 6. پروژه های صنفی و کار های گرافیکی یک هفته قبل از امتحان نهائی  دفاع و جمع آوری می گردد.
 7. تکمیل نصاب حاضری در مضمون ویا کورس حتمی می باشد. یعنی (%75) حاضری در ساعت درسی شرط شمول در امتحان نهائی دانسته می شود.
 8. بیشتر از (%25) غیر حاضری در ساعات درسی موجب محرومیت از همان مضمون می گردد.
 9. نمره کامیابی  (%55) می باشد.
 10. تکمیل (%60) اوسط عمومی در هر سمستر لازمی دانسته می شود.  

جدول(2)، تعداد کریدت، ساعات درسی و کار صنفی سمستر اول در پوهنحئی های انجنیری.

 •  

مضمون هندسه ترسیمی

مضمون رسم تخنیک

 

 •  

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

کار گرافیکی صنفی در سمستر

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

کار گرافیکی صنفی در سمستر

انجنیری ساختمانی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

تکنالوژی کیمیاوی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

جیولوجی و معادن

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

 

جدول(3)، تعداد کریدت، ساعات درسی و کار صنفی سمستر دوم در پوهنحئی های انجنیری.

 •  

مضمون هندسه ترسیمی

مضمون رسم تخنیک

 

 •  

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

کار گرافیکی صنفی در سمستر

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

کار گرافیکی صنفی در سمستر

انجنیری ساختمانی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

تکنالوژی کیمیاوی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

جیولوجی و معادن

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

 

               جدول(4)، مشخصات مضامین دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک.

 •  
 •  

 

کود نمبر مضمون

 

کتگوری مضمون

 

 •  

 

 

 1.  

هندسه ترسیمی

TD – CO

 •  

 

 1.  

رسم تخنیک

TD - CO

 •  
 

 

نوت : در مورد کود مضامین قابل یاد آوریست که مطابق لایحه سیستم کریدت دو حرف اول رمز دیپارتمنت و دو  حرف دوم نام پوهنحئی می باشد.

شکل(1)، جریان درس مضمون هندسه ترسیمی محصلان صنف اول دیپارتمنت مهندسی پوهنحئی ساختمانی.

 

شکل(2)، اجرای کار صنفی مضمون هندسه ترسیمی در اتاق نقشه کشی.

شکل(3)، ترسیم نقشه ها توسط محصلان (مضمون هندسه ترسیمی).

 

شکل(4)، جریان تدریس مضمون هندسه ترسیمی برای محصلان دیپارتمنت مهندسی.

شکل(5)، پیشبرد دروس عملی مضمون رسم تخنیک با محصلان پوهنحئی ساختمانی.

شکل(6)، پیشبرد دروس عملی مضمون رسم تخنیک با محصلان پوهنحئی ساختمانی.