پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی (بندوانهار)

 

معرفی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی

            دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان در سال 1388 ایجاد و در سال 1395 با تعداد 50 تن محصل جدید الشمول عملاً به فعالیت آغاز نمود. 

   محصلان فارغ التحصیل دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی بعد از اتمام دورۀ تحصیل و فراغت شان از پوهنتون جوزجان نظر به خواست و تقاضای شان می توانند در تمام مؤسسات طرحریزی دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نمایند، چنانچه فعلا ً هیچ مؤسسه طرحریزی ساختمانهای هایدرولیکی وجود ندارد که فارغان این دیپارتمنت در آن شامل وظیفه نباشند. 

    محصلان ایکه شامل رشته ساختمانهای هایدرولیکی می گردند از طریق سپری نمودن امتحان کانکور، رشته ی ساختمانهای هایدرولیکی را انتخاب و از طریق ریاست کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی به این رشته انتخابی شان معرفی می گردند که دو سمستر اول و دوم سال اول را با محصلان سایر رشته های پوهنحی دروس مضامین عمومی را فرا می گیرند و در سمستر اول صنف اول تنها مضمون آشنایی با رشته یعنی مبادی انجنیری را که از طرف استادان دیپارتمنت تدریس می گردد تعقیب می نمایند.

               مدت تحصیل در این رشته مدت چهار سال و نیم را در بر می گیرد که مدت هشت سمستر درسی برای آموزش و فراگیری مضامین مربوط تخصیص داده شده و در سمستر نهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم شان تحت نظر استادان رهنمای شان مصروف طرح و تکمیل و دفاع از پروژه های شان در ختم سمستر و در محضر کمیسیون معتبر علمی با ترکیب از استادان دیپارتمنت و سایر صاحب نظران و اهل مسلک می باشند. بعد از دفاع مؤفقانه از پروژه های دیپلوم شان  و اخذ تقریظ خوب از طرف استاد رهنماء لقب انجنیر لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

تکمیل نصاب حاضری درمضمون و یا کورس حتمی می باشد. هفتاد وپنج فیصد حاضری درساعت درسی شرط شمول درامتحان نهائی دانسته می شود. بیشتراز%25 غیرحاضری درساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره تطبیقات می شود. نمره کامیابی برای هرمضمون %55 می باشد، علاوه برآن تکمیل %60 اوسط عمومی درهرسمسترلازمی دانسته می شود.

 درتشکیل دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی به تعداد (3) تن استاد که ازجمله سه تن آنان دارای درجه تحصیلی ماسترویک تن آن لسانس بوده ودارای رتب علمی پوهنوال ، پوهنیارو پوهیالی می باشد.

 

جدول(1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیکی.

 

 •  
 •  

رتبه علمی

درجه تحصیل

عضویت در کمیته ها

تاریخ تقرر

 

 •  

جاوید سیرت

آمر دیپارتمنت

 •  
 •  

مسؤل کمیته تحقیق

 

 

غلام سخی یاسا

رئیس پوهنحئی

 •  
 •  

مسؤل شورای علمی پوهنحئی

 

احمد جاوید رحیمی

 •  
 •  
 •  

عضو شورای علمی پوهنحئی

 

 

  

 

تشکیل دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی پوهنحئی ساختمانی

اهداف و مقاصد دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی

هدف اساسی تطبیق این نصاب تحصیلی عبارت است از تربیه و فارغ التحصیل نمودن محصلان دوره لیسانس در رشته انجنیری آب (تعمیرات رهایشی، بندهای آب، استیشن های تولید برق آبی، انجنیری آبیاری و تمام ساختمان های مربوط آنها) طی نه سمستر درمطابقت با پروگرام های بین المللی انجنیری و دست آورد های جدید علمی وفن آوری بوده که تمام نیازمندی های جامعه را درسطح انجنیری آب پاسخگو باشد.

تربیه انجنیران جوان دررشته انجنیری ساختماهای هایدرولیکی که مجموعه فعالیتهای کامپلکس، تیوری طرحریزی ودیزاین مهندسی بندها، ستیشن های تولید برق آبی، انجنیری آبیاری و تعمیرات مختلف صنعتی را دربردارد و تمام جامعه بشری به آن نیاز جدی دارد، درسطح کشور بوده تا فارغ های این دیپارتمنت تمام خواسته های و نیازمندی های معاصر انجنیری را در این رشته درهرسطح مطالبه شده مرفوع نمایند. ما بهترین محصلان را که ازجغرافیا و کلتور متفاومت نماینده گی می نمایند، ازطریق یک آموزش عالی،صلح آمیزودارای محیط تحقیقاتی خوب توسط اعضای کادراکادمیک دارای استعداد عالی خویش تربیه خواهیم نمود. این دیپارتمنت انجنیران خوب را که به جوامع افغانی و جهانی احترام داشته، قادربه رهبری جامعه به سوی یک زندگی دارای ستندرد بلند باشند درمدت تطبیق این نصاب تحصیلی فارغ خواهد داد.

تقویت سیستم تحصيلات عالی تخصصی انجنيری ازنظركمی وكيفی که نه تنها نيازمندی های توسعه وپيشرفت افغانستان را نظربه مطالبات معاصرجوابده باشد، بلكه با معيارهای اكادميك پوهنتون های منطقه رقابت نمايد.

رسالت دیپارتمنت ساختماهای هایدرولیکی ارتقای سطح دانش دررشته انجنیری آب مطابق قانون تحصیلات عالی، تحقیقات علمی دراین رشته و خدمات درعرصه آن رشته انجنیری، تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت وارتقای ظرفیت کادرعلمی، اداری ومحصلان می باشد.

اهداف آموزشی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی را بطورخلاصه می توان چنین نوشت :

 1. هدف اساسی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی تربیه و آماده ساختن جوانان بدرجه لسانس منحیث  کادرهای ورزیده ، متخخص ومسلکی درعرصه های مختلف.
 2. طرحریزی پروژه های آبیاری و بهره برداری ازآنها.
 3. اعماراستیشن های برقی ، منبع های ذخایر آبی واعمارکانالها.
 4. طرحریزی پروژه های تحکیم سواحل دریا های بزرگ وبندها.
 5. تنظیم دریایی پروژه های آبیاری به شمول اخذ آب ازمنبع وانتقال آن تا محل مصرف.
 6. خصو صیات اسا سی یک تعداد دریا ها و رابطه بین جریان آب وترسبات اتموسفیری.
 7. تقویه بخشیدن علوم معاصرانجنیری هایدرولیک مطابق به تکنالوژی معاصر.
 8. بودن بهترین دیپارتمنت دربخش های تدریس، آموزش وتحقیقی درپوهنتون.
 9. فراهم آوری و دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت ارایه تدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته ودررشد اقتصاد کشورسهم گیرند.

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:

 • طرح ریزی و محاسبه ساختمانهای هایدرولیکی از قبیل بندها، ستیشن های تولید انرژی برق آبی، مسیریابی کانال های (عمومی، تقسیماتی و ساحوی)، ساختمانهای اتصالی و انتقالی، ترسیم پروفایل بند های ابریزه، محاسبه طول جبهه ابریزه ای، جریان تحت دروازه ها، تعمیرات رهایشی و صنعتی، دیوارهای استنادی، سرک های ساحوی، پل و پلچک ها وغیره.
 • ساختمان و منجمنت پروژه های هایدرولیکی، تعمیرات رهایشی، تعمیر ستیشن های برق آبی، ساختمان های اساسی و کمکی و ساختمانهای ترانسپورتی با تکنالوژی معاصر.
 • پلان های معقول حفظ، مراقبت و نظارت از ساختمان ها در مراحل مختلف اعمار و بهره برداری.
 • طرق تطبیق ساختمانهای هایدروتخنیکی وتکنالوژی اعمار ساختمانهای هایدروتخنیکی مطابق به طرح پروژه وی  و طرق استفادۀ درست از ماشین های ساختمانی وانتخاب مناسب آن وهمچنان کارهای اختصاصی درصورت اعماراین ساختمانها.
 • طرح ریزی سیستم و شیماهای مروج ابیاری انجینری، سازماندهی ساحه تحت آبیاری، محاسبه نورم آبدهی و ابیاری و ترسیم گراف های هایدرومودول، گراف های آبدهی ساحه و انتخاب انواع مختلف ساختمانهای هایدرولیکی بالای مسیر سیستم آبیاری.
 • پلان گذاری وسازماندهی ساختمانهای هایدرولیکی، عبوردادن آبهای ساختمانی، طرق اعمارسدهای موقتی، پلانها ی تقویمی اعمار پروژه ها، پلان های عمومی ساختمانی ساختمانهای هایدرولیکی.
 • هدف اشنایی به انواع مختلف جنراتورها، قسمت های برقی ستیشن های برق آبی، تجهیزات میخانیکی تعمیر ستیشن های برق آبی، تعمیر ستیشن های برق آبی، اجزای ساختمانی تعمیر ستیشن برق آبی وغیره ساختمانهای اساسی و کمکی و تجهیزات ستیشن های برقی می باشد.

     

نصاب تحصیلی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی

               کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی به اساس پلان درسی پوهنحئی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل عیار گردیده که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده شده است. دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی تلاش می ورزد که در تطبیق نصاب درسی از میتود ها و روش های استفاده نماید که فارغان رشته ساختمانهای هایدرولیکی بتوانند در ساحه کار و فعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره طرح مهندسی آب را بصورت مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه انجنیری آب رونما می گردد دقیقا ً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نماید و این حقیقت را درک نمایند که هیچ یک از مهندسین آب نمی تواند بدون در نظر داشت چنین مسایل استعداد هنری خویش را توسعه و بهبود بخشد.

               نصاب درسی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی مضامین را در بر می گیرد که فارغان رشتۀ ساختمانهای هایدرولیکی می توانند در ساحات طرحریزی، اعمار و محاسبه ساختمانهای هایدرولیکی از قبیل بندهای ذخیرۀ آب، ستیشن های تولید انرژی برق آبی، مسیریابی کانال های (عمومی، تقسیماتی و ساحوی)، ساختمانهای اتصالی و انتقالی، ترسیم پروفایل بند های ابریزه، محاسبه طول جبهه ابریزه ای، جریان تحت دروازه ها، تعمیرات رهایشی و صنعتی، دیوارهای استنادی، سرک های ساحوی، پل و پلچک ها وغیره بصورت مؤفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل تحصیلی برای محصلان رشته انجنیری آب به حجم ( 172) کریدت تدریس می گردد که در باره مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، هنری - تخنیکی، طرح مهندسی آب و ساختمان بندها بحث می کند و در انکشاف سالم استعداد ها و ارتقای سطح دانش محصلان کمک های همه جانبه می نماید . مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته ساختمانهای هایدرولیکی تدریس می گردد عبارت از: طرحریزی بندها، مهندسی تعمیرات، تکنالوژی اعمار استیشن های برق آبی، استیشن پمپ ها، انجنیری آبیاری، ماشین های هایدرولیکی، عناصرفلزی، ساختمان های هایدرولیکی، بهره برداری ساختمان، سازماندهی وپلان گذاری ساختمان های هایدرولیکی، اقتصادساختمانی، عناصرآهن کانکریت، ماشین های هایدرولیکی، هایدرولوژی وهایدرومتری، هایدرولیک انجنیری، انجنیری تهداب،..... وغیره اند ولی مضمون طرحریزی بندها و استیشن تولید برق آبی اساس رشته تخصصی محصلان را تشکیل داده که در ردیف اول قرار دارد.

               تعداد کریدت های مضامین شامل نصاب تحصیلی با تفکیک ساعات دروس عملی و نظری، کود نمبر و کتگوری مضامین به اساسی، اختصاصی- الزامی و اختیاری، مضامین پیش شرط و فیصدی هر یک از کتگوری های مضامین در جداول نصاب درسی بطور سمستر وار و مجموعی گنجانیده شده است. ( نصاب درسی ملاحظه گردد) و محصلان در هر سمستر یا هفته درسی مکلف به فرا گیری حد اقل (17) کریدت و حد اعظمی (21) کریدت می باشند.

 

روش های تدریس و آموزش در رشته ی ساختماهای هایدرولیکی

               آمریت دیپارتمنت و استادان دیپارتمنت ساختماهای هایدرولیکی مطابق ایجابات مسلک مهندسی آب به جنبه های عملی کار ارزشمندی بیشتر قایل اند. بنابرآن با تدارک امکانات کار عملی و جذب کمک های نهاد های گوناگون علاقمند توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

الف - استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که بیشتر توسط استادان دیپارتمنت آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.

ب - استفاده از پروجکتور و کمپیوتر لپ تاب و تهیه لکچر ها با استفاده از پروگرام پاورپاینت.

ج - استفاده از وایت بورد و مارکر در جریان پیشبرد لکچرها.

د - استفاده از پروجکتور Overhead و فلیپ چارت در ساعات درسی.

ه - به دسترس قرار دادن کاغذ های مخصوص نقشه کشی برای محصلان شامل کاغذ واتمن، گراف، ترس و تخته های مخصوص برای مضامین طرحریزی مهندسی ساختمانهای آبی.

 

شیوه های ارزیابی محصلان

     امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یا مهارت های نظری و عملی در یک دوره ی تحصیلی ارزیابی می گردد. مطابق به ماده نزدهم لایحه ی سیستم کریدت و طرز العمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر،  ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های موجوده پوهنځی ساختمانی  به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

الف . امتحان نهائی  %60 

ب . کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی  و فعالیت های داخل صنف  %20

ج . امتحان وسط سمستر %20

د . در مضامین و کورس های که ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثر از %80 محاسبه می گردد.

هـ . ارزیابی پروژه های صنفی، کار گرافیکی، ستاژ و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنځی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.

      تکمیل نصاب حاضری درمضمون و یا کورس حتمی می باشد.  هفتاد و پنج فیصد حاضری درساعت درسی شرط شمول درامتحان نهائی دانسته می شود. بیشتراز%25 غیرحاضری درساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره تطبیقات می شود. نمره کامیابی برای هر مضمون %55 می باشد، علاوه برآن تکمیل %60 اوسط عمومی در هرسمستر لازمی دانسته می شود.

شکل(1)، نمای از پرکتیک محصلان در سر بند اول نهر شاهی ولایت بلخ.

شکل(2)، نمای از جریان درس عملی در دریای ولسوالی آقچه (پل نو آقچه).

شکل(3)، نمای از کار عملی سروی در تنگی تاشقرغان ولسوالی خلم.

شکل(4)، نمای از کار عملی در سربند دوم دریای بلخ.

شکل(5)، نمای سربند تقسیماتی چهار درک بالای دریای سیاه.

شکل(6)، باز دید محصلان از مونتاژ پل فلزی در قریه اسلام شهر شبرغان ولایت جورجان.

شکل(7)، نمای از پراکتیک محصلان در ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون جوزجان.