وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

عبدالجمیل

حیدری

عبدالجلیل

استاد و آمر دیپارتمنت

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

پوهندوی

2

مسعوده

خیرزاده

خیرالدین

استاد

محیط زیست

 

تکنالوژی کیمیاوی

ماستر

پوهنیار

3

عبدالحلیم

رحمانی

عبدالرحیم

استاد

تولید مواد غیر عضوی

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

پوهیالی

4

راحله

سعیدی

محمد ابراهیم

استاد

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

پوهیالی

5

محمد بابر

جویا

عبدالواحد

استاد

تولید مواد غیرعضوی

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

نامزد پوهنیار

6

کریمه

رسولی

عبدالاحد

استاد

تولید مواد غیرعضوی

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

نامزد پوهنیار