محترم نثار أحمد جوزجانی به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان معرفی گردید

18 Aug, 2019

محترم نثار أحمد جوزجانی به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان معرفی گردید.