مرامنامه ویا هدف نامه دیپارتمنت تولید مواد عضوی پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی

 

هدف ومرام اساسی دیپارتمنت تولید مواد عضوی تربیه کادر ها وانجنیران متخصص ومسلکی چیز فهم وبا درایت آراسته با اندیشه مملو از صلح وصفا، صمیمیت، برادری وبرابری عاری از هر نوع کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی ومذهبی وبهبود ظرفیت کادری ، ارتقای کیفیت تدریس، تامین امکانات رشد علوم تکنالوژیکی برمبنای جدیدترین دستآورد های علوم وفنون جهان معاصر جهت ترقی کشور می باشد ویا دقیق تر اهداف دیپارتمنت تولیدمواد عضوی شامل اجزای ذیل می باشد:

  •  فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند وبعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق وخدمات با کیفیت را داشته ودر رشد اقتصادی ملی سهم گرفته بتوانند.
  • تربیه انجنیران متخصص مسلکی برای خدمت به جامعه
  •  بودن در میان بهترین پوهنحی ها در تدریس، آموزش وتحقیق
  •  تقویت استفاده از تکنالوژی معلوماتی
  •  گسترش زیر بناهای فزیکی جدید برای بهبود کیفیت تحصیلی
  •  ایجاد برنامه های جدید در رشته های مختلف.

دیپارتمنت تولیدمواد عضوی بیشتر با مسایل تصفیه نفت وگاز، تولید مواد محروقاتی موتوری، روغنیات، موبلائیل ها، پلاستیک ها، رابر ها، رنگ ها سروکار دارد.

وطن عزیز ما دارای ذخایر ومنابع طبیعی سرشار می باشد. ضرورت به متخصصین عرصه های تصفیه مواد معدنی وطبیعی وتبدیل آنها به مواد ضروری جامعه وجود دارد.بناً این رشته با در داشت نیازمندی های مبرم جامعه ایجاد گردیده است.

دیپارتمنت تولیدمواد عضوی اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، سیستم استخدام وترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال می نماید. همچنین این دیپارتمنت پالیسی هایی را جهت افزایش انجام تحقیقات ونشرات بهبود کیفیت واعتبار دهی طرح می نماید.

دیپارتمنت تولیدمواد عضوی به مثابه نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وبه حیث الگو های اخلاقی برای محصلان عمل نموده وتمام تلاش های خود را به تربیت آنها به عنوان رهبران ومحصلان جوان بکار خواهند بست.

در نهایت این کیفیت ها توأم با مهارت ها ودانش ها، شخصیت محصلان را منحیث شهروندان منتقدی شکل داده باعث پیشرفت افغانستان خواهد شد.

دیپارتمنت تولیدمواد عضوی توجه خواص را به رشد درجه علمی وتحصیلی استادان ومحصلان اناث مبذول خواهند داشت.

اعضای کادر علمی این دیپارتمنت حق دارند در چوکات قوانین ولوایح نافذه انتقادات، پیشنهادات ونظریات اصلاحی خویش را جهت ارتقای کیفیت تدریس، تحقیق واداره آزادانه ارایه نمایند.

همچنان دیپارتمنت تولید مواد عضوی علاوه بر آموزش اکادمیک در اجرای فعالیت های ورزشی در عرصه های مختلف اقدامات لازم را انجام میدهد.

  •       

 پوهندوی احمدشاه "نظری"

آمردیپارتمنت تولید مواد عضوی

 

ملاحظه شد     

  پوهنوال عبدالقیوم "رجبی"

 رئیس پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی