پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

 

 

معرفی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی عملا در سال (1389) هجری شمسی با تعداد (95) تن محصل که (89) تن قشر ذکور و (6) تن قشر اناث با تشکیل (2) تن استاد هریک پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی یاسا و پوهنیاردیپلوم انجنیرتمنا شمس ویک تن مدیر تدریسی انجنیر ملالی دادور درچوکات پوهنحئی ساختمانی شروع به فعالیت آغاز نموده است. محصلان فارغ التحصیل دیپارتمنت سیول و صنعتی بعداز اتمام دوره تحصیل و فراغت شان از پوهنتون جوزجان نظر به خواست و تقاضای شان می توانند در تمام مؤسسات طرحریزی دولتی و غیردولتی ایفای وظیفه نمایند چنانچه فعلا هیچ مؤسسه طرحریزی وجود ندارد که فارغان این دیپارتمنت در آن شامل وظیفه نباشند.

مدت تحصیل در این رشته مدت چهارونیم سال را در بر می گیرد که مدت هشت سمستر درسی برای آموزش و فراگیری مضامین مربوط تخصیص داده شده و در سمستر نهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم شان تحت نظر استادان رهنمای شان مصروف طرح و تکمیل و دفاع از پروژه های شان در ختم سمستر و در محضر کمیسیون معتبر علمی با ترکیب از استادان دیپارتمنت و سایر صاحب نظران و اهل مسلک می باشند. بعد از دفاع موفقانه از پروژه های دیپلوم شان و اخذ تقریظ خوب از طرف استاد رهنما لقب انجنیر لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی  فعلا با تشکیل (3) تن استاد و با کمیت (285) تن محصل که از جمله (276) تن قشر ذکور و (9) تن قشر اناث است مصروف فعالیت می باشد.

در تشکیل دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی وسیول به تعداد (4) تن استاد بوده که رتب علمی دو تن از استاتید محترم پوهنیار و یک تن آن پوهیالی می باشد و همچنان یک بست به اعلان سپرده شده است.

 

تشکیل دیپارتمنت شاختمان های صنعتی و مدنی پوهنحئی ساختمانی

 

         جدول(1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی.

 •  
 •  

رتبه علمی

درجه تحصیل

عضویت در کمیته ها

تاریخ تقرر

 

 •  

تمنا شمسی

آمر دیپارتمنت

 •  
 •  

مسؤل کمیته امتحانات

 

 

روزبه صارم

 •  
 •  
 •  

عضو کمیته نظم و دسپلین

 

نصیبه فکور

 •  
 •  
 •  

منشی شورای علمی پوهنحئی

 

یک بستبه اعلان سپرده شده است

 

 

 

نصاب تحصیلی دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی

کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی به اساس پلان درسی پوهنتون پولی تخنیک کابل عیار گردیده که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده شده است. دیپارتمنت سیول وصنعتی تلاش می ورزد که در تطبیق نصاب درسی از میتود ها و روش های استفاده نماید که فارغان رشته سیول وصنعتی بتوانند در در ساحه کار وفعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره طرح و دیزاین ساختمانها را به صورت مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که دراثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه ساختمان سازی رونما می گردد دقیقاً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نماید و این حقیقت را درک نمایند که هیچ یک از انجنیرات سیول نمی تواند بدون در نظرداشت چنین مسایل استعداد خویش را توسعه و بهبود بخشد.

نصاب درسی دیپارتمنت سیول وصنعتی مضامین را در بر می گیرد که فارغان رشته سیول و صنعتی می توانند در ساحات طرحریزی، دیزاین و اعمار ساختمانهای جدید، تعمیرات مسکونی، تعمیرات عام المنفعه و تعمیرات صنعتی بصورت موفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل تحصیلی براین محصلان رشته سیول به تعداد(22) مضمون به حجم (173) کریدت تدریس می گردد که در باره مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، هنری- تخنیکی، طرح و دیزاین ساختمان های تعمیرات بحث می کند ودر انکشاف سالم استعداد ها و ارتقای سطح محصلان کمک های همه جانبه می نماید. مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته سیول و صنعتی تدریس می گردد عبارت از: طرح ریزی مهندسی تعمیرات رهایشی، عام المنفعه و صنعتی، تیوری تحلیل عناصر آهنکریتی و عناصر فلزی، اقتصاد ساختمان، پلانگذاری و مدیریت ساختمان، سنجش و برآورد ساختمان، مواد ساختمانی، تکنالوژی تولید ساختمان، انجنیری تهداب، میخانیک خاک..... وغیره اند ولی مضمون تحلیل عناصر آهنکانریت و عناصرفلزی اساس رشته تخصصی محصلان را تشکیل داده که در ردیف اول قرار دارد.تعداد کریدت های مضامین شامل نصاب تحصیلی با تفکیک ساعات دروس عملی و نظری، کود نمبر کتگوری مضامین به اساسی، اختصاصی- الزامی و اختیاری، مضامین پیش شرط و فیصدی هریک کتگوری های مضامین در جداول نصاب درسی به طور سمستروار و مجموعی گنجانیده شده است.(نصاب درسی ملاحظه گردد) و محصلان در هر سمستر یا هفته درسی مکلف به فراگیری حداقل (17) کریدت و حداعظمی (21) کریدت می باشند.

 

 

 

 

 

اهداف و مقاصد دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی

هدف اساسی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی تربیه جوانان به درجه لسانس منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در عرصهء ساختمان ها از جمله طرح و دیزاین ساختمانهای سیول وصنعتی،ساختمانهای هایدروتخنیکی همچنان به حیث استادان در انستیتوت ها، پوهنتون ها، انجنیر های طرح و دیزاین در شهرداری ها، معارف، موسسات دولتی و خصوصی، بهبود ظرفیت کادر، ارتقای کیفیت تدریس و تامین امکانات رشد علوم انجنیری بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم جهان معاصرجهت ترقی کشور همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو ازصلح، صمیمیت، برادری، پرهیزگاری، صداقت، شفافیت، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد.علاوه برآنها دیپارتمنت ساختمانهای سیول وصنعتی دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

 1. فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.
 2. تربیه و آموزش کادر های مسلکی دررشته های انجنیری سیول وصنعتی.
 3. ارایه تحصیلات با کیفیت.
 4. تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجنیری مطابق تکنالوژی عصری.
 5. بودن بهترین دیپارتمنت در بخش های تدریسی ، آموزشی در پوهنتون .
 6. استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن.
 7. ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت .
 8. ایجاد کتابخانه مدرن مطابق مسلک.
 9. ایجاد لابراتوار های مجهزو عصری.
 10. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و با کیفیت برای محصلان.
 11. آماده ساختن چپترنوت های درسی به شکل کمپیوتری.

دیپارتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، سیستم استخدام وترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال می نماید. همچنین این دیپارتمنت پالیسی هایی را جهت افزایش انجام تحقیقات ونشرات بهبود کیفیت واعتبار دهی طرح می نماید.

دیپارتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی به مثابه نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وبه حیث الگو های اخلاقی برای محصلان عمل نموده وتمام تلاش های خود را به تربیت آنها به عنوان رهبران ومحصلان جوان بکار خواهند بست.

در نهایت این کیفیت ها توأم با مهارت ها ودانش ها، شخصیت محصلان را منحیث شهروندان منتقدی شکل داده باعث پیشرفت افغانستان خواهد شد.

دیپارتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی توجه خاص را به رشد درجه علمی وتحصیلی استادان ومحصلان اناث مبذول خواهند داشت.

اعضای کادر علمی  این دیپارتمنت حق دارند در چوکات قوانین ولوایح نافذه انتقادات، پیشنهادات ونظریات اصلاحی خویش را جهت ارتقای کیفیت تدریس، تحقیق واداره آزادانه ارایه نمایند.

همچنان دیپارتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی علاوه بر آموزش اکادمیک در اجرای فعالیت های ورزشی در عرصه های مختلف اقدامات لازم را انجام میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گراف (1)، تعداد فارغ تحصیلان دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی ازسال (1393 - 1395)

 

 

روش های تدریس در رشته سیول و صنعتی

آمریت دیپارتمنت و استادان دیپارتمنت سیول وصنعتی مطابق ایجابات مسکلک انجنیر ساختمان به جنبه های عملی کار ارزش بیشتر قایل اند. بنابرآن با تدارک امکانات کار عملی و جذب کمک های نهاد های گوناگون علاقمند توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

 • استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که بیشتر توسط استادان دیپارتمنت توسط استادان دیپارتمنت آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.
 • استفاده از پروجکتور، تلویزیون دیواری، کمپیوتر لپ تاب و تهیه لکچر ها با استفاده از پروگرام پاورپاینت.
 • استفاده از تخته سفید و مارکر در جریان پیشبرد لکچرها.
 • اجرای کار های عملی  در لابراتوار.
 • مساعد ساختن شرایط اجرای کارهای تطبیقی و مشاهداتی (پراکتیک) در ساحه ساختمان.

 

روش های ارزیابی محصلان:

            امتحان وارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یامهارت های نظری وعملی  دریک دوره تحصیلی ارزیابی می گردد. مطابق به ماده نزدهم لایحه ی سیستم کریدت وطرزالعمل منظورشده اخذ امتحانات سمستر، ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های موجوده پوهنحی ساختمانی به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

 1. امتحان نهائی - %60
 2. کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کارگرافیکی وفعالیت های داخل صنف - %20
 3.  امتحان وسط سمستر - %20
 4. درمضامین وکورس های که ضرورت به کارعملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثراز %80 محاسبه می گردد.
 5. قبل از اعلان تقسیم اوقات امتحان نهائی سمستر لیست محرومین اعلان می گردد.
 6. پروژه های صنفی و کار های گرافیکی یک هفته قبل از امتحان نهائی  دفاع و جمع آوری می گردد.
 7. تکمیل نصاب حاضری در مضمون ویا کورس حتمی می باشد. یعنی (%75) حاضری در ساعت درسی شرط شمول در امتحان نهائی دانسته می شود.
 8. بیشتر از (%25) غیر حاضری در ساعات درسی موجب محرومیت از همان مضمون می گردد.
 9. نمره کامیابی  (%55) می باشد.
 10. تکمیل (%60) اوسط عمومی در هر سمستر لازمی دانسته می شود.  

تصاویر چند از جریان پراکتیک های مضامین مختلف دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی.

شکل(1)، نمای از پراکتیک محصلان دیپارتمنت سیول از جریان کار مسجد شریف امام یحیی در شهر سرپل.

شکل(2)، تهداب میخی چاهی ( به عمق 11 متر) مسجد شریف امام یحیی شهر سرپل. 

 

شکل(3)، سیخبندی تهداب سرک و  دیوار استنادی سرک تنگی تاشقرغان ولایت بلخ.

 

شکل(4)، نمای از جریان درس  محصلان دیپارتمنت سیول در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت مسلکی به کمک دفتر UNOPS و شرکت مشورتی 3D در شهر شبرغان.

شکل(5)، جریان توزیع سند فراعت از کورس (دو ماهه) ارتقاع ظرفیت مسلکی محصلان صنف چهارم توسط دفتر UNOPS و شرکت مشورتی 3D

شکل(6)، بازدید محصلان دیپارتمنت سیول از جریان کانکریت ریزی توسط کرین برجی کیبلی.

 

شکل(7)، اجرای پراکتیک محصلان دیپارتمنت سیول در مسیر خط آهن حیرتان الی مزارشریف.

شکل(8)، اجرای کار عملی مضمون سروی و طرحریزی سرک توسط محصلان دیپارتمنت سیول.