در باره پوهنتون جوزجان

انکشاف وترقی هر جامعه متکی به پیشرفت در عرصه تحصیلات آن می باشد هرگامی که دراین راستا برداشته میشود متضمن موفقیت های مزید خواهد بود. بنا بر ضرورت مبرم که به کادرهای ورزیده و مسلکی جهت بلند بردن سطح دانش جوانان محسوس میگردید, موسسه تحصیلی تحت نام پوهنتون جوزجان ایجاد گردید. این پوهنتون در ابتدا یعنی از سال 1373 الی اخیر سال 1381 در دوبخش جداگانه ( بنام های انستیتوت معادن و صنایع میرزا الغ بیک و پیداگوژی میر علی شیر نوایی ) فعالیت علمی داشته و صدها جوان فارغ التحصیل را به درجه لسانس در رشته های انجینیری و تعلیم وتربیه به جامعه تقدیم نموده است .

بیشتر