ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق" تدویر یافت

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق" تدویر یافت.

به منظور ارتقای ظرفیت و آشنایی هر چه بهتر استادان جوان پوهنتون جوزجان با تحقیقات علمی ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق" بتاریخ 30 میزان سال 1394 در سالون کنفرانس های این پوهنتون به ابتکار کمیته تحقیق پوهنتون دایر گردید. در این ورکشاپ در مورد میتود های تحقیقات علمی استندرد توسط محترم پوهنوال عبدالقیوم "رجبی" مسئول کمیته تحقیق این کانون علمی معلومات داده شد. همچنان توسط محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد هاشم "صدیقی" در مورد ترویج رشد و گسترش تحقیقات علمی و رفع مشکلات جامعه از طریق تحقیقات علمی با راه اندازی کار های گروپی توضیحات لازم صورت گرفت. در اخیر، از طرف گردانندگان ورکشاپ به سوالات اشتراک کننده گان جوابات قناعت بخش ارایه گردید. قابل یادآوریست که در این ورکشاپ به تعداد (43) تن از استادان از پوهنحی های هفت گانه این نهاد علمی اشتراک ورزیده بودند.