کنفرانس علمی محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

کنفرانس علمی محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بتاریخ 1394/9/2 در سالون کنفرانس پوهنتون جوزجان تدویر یافت، در ابتدا پوهندوی محمد یوسف "اوچقون" رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پیرامون موضوعات مطروحه صحبت نموده و از دستاورد های آن پوهنحی یادآور شد.

بعداً محصلین پوهنحی حقوق کنفرانس علمی شانرا در رابطه به موضوعات تعیین شده ارایه نموده و به سوال های اشتراک کننده گان پاسخ گفتند. در اخیر پوهنوال محمد هاشم "صدیقی" معاون علمی پوهنتون جوزجان از دستاورد ها و فعالیت ها در راستای تربیه کادر های مسلکی و بهبود وضعیت تدریس محصلان ابراز قدردانی کرده، نتایج کنفرانس محصلان را ارزیابی نمود و محفل با دعائیه یی خاتمه یافت.