پلان استراتیژیک پوهنتون جوزجان

    پیشگفتار

    پوهنتون جوزجان به منظور ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور و برآورده شدن نیازمندی های واقعی جامعه جهت تربیه کادر ها در رشته های ساختمانی، جیولوجی و معادن، تکنالوژی کیمیاوی، اقتصاد، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی و حقوق به سویۀ  ملی و بین المللی در حیات اکادمیک کشور عرض اندام نموده و در ردیف پوهنتون های ردهء اول کشور مقام اول و موقعیت ویژه ی را دارا می باشد که فارغان آن در حل پرابلم های موجود جامعۀ ما در کلیه موسسات تولیدی، تحصیلی و تعلیمی نقش اساسی داشته اند.

    در مورد ایجاد و یا تاسیس پوهنتون جوزجان باید یاد آور شد ، که در ولایت جوزجان در سال 1366 برای نخستین بار مؤسسه عالی تربیه معلم و به ادامه آن انستیتوت پیداگوژی میرعلی شیر نوایی و انستیتوت معادن و صنایع  میرزا اولوغ بیک از سال 1373 رسماً غرض تربیه انجینران جوان معلمان مسلکی به سویۀ  لیسانس فعالیت داشتند. در ماه حوت 1380 به اساس تصمیم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی هر دو انستیتوت باهم ادغام و تا سال 1388 به نام انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان مسمی گردیده و به فعالیت علمی – اکادمیک خویش تداوم بخشید. در سال 1388 در اثر سعی و تلاش استادان و هیئت رهبری این کانون علمی با ارتقای ظرفیت ها و مهارت های مسلکی و اکمال معیار های لازم، انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان به پوهنتون جوزجان ارتقا نمود. ساحۀ پوهنتون جوزجان (87) جریب زمین را احتوا می نماید، که دارای قباله ی رسمی از مقامات ذیصلاح دولت ج.ا.ا. می باشد.

    پوهنتون جوزجان دارای (117) تن اعضای کادر علمی بوده، که از جمله (22) تن ماستر و (95) تن لیسانس با رتبه های علمی (10) تن پوهندوی، (18) تن پوهنمل، (23) تن پوهنیار، (37) تن پوهیالی و (39) تن نامزد پوهیالی در هفت پوهنحی، (21) دیپارتمنت اختصاصی فارغده و (5) دیپارتمنت غیر فارغده و پوهنتون شمول مصروف پیشبرد امور علمی و اکادمیک میباشند.

    پوهنحی های هفتگانه ی پوهنتون جوزجان قرار ذیل می باشد:

 1. پوهنحی جیولوجی و معادن متشکل است از دیپارتمنت های: جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات  نفت و گازدار، جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده ی جامد، جیودیزی انجنیری و مضامین عمومی تخنیکی.

 2. پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی متشکل است از دیپارتمنت های: تکنالوژی تولید مواد عضوی، تکنالوژی تولید مواد غیرعضوی ، کیمیای عمومی و تاسیسات برق.

 3. پوهنحی علوم اجتماعی متشکل است از دیپارتمنت های: زبان وادبیات اوزبیکی - انگلیسی، تاریخ ، ثقافت و علوم اسلامی، تعلیمات عمومی مسلکی و روانشناسی.

 4. پوهنحی تعلیم و تربیه متشکل است از دیپارتمنت های: کیمیا ، بیولوژی، ریاضی، فزیک، تاریخ، جغرافیه ، زبان و ادبیات اوزبیکی – انگلیسی ، زبان و ادبیات ترکمنی، پشتو و کمپیوتر ساینس.

 5. پوهنحی ساختمانی متشکل است از دیپارتمنت های: ساختمان های صنعتی و مدنی ، هندسۀ ترسیمی ، ساختمانهای ترانسپورتی و میخانیک نظری .

 6. پوهنحی اقتصاد متشکل است از دیپارتمنت: های مالی - بانکداری و اداره و منجمنت.

 7. پوهنحی حقوق متشکل است از دیپارتمنت های: حقوق خصوصی و حقوق جزا.

    تعداد اعضای کادر علمی قشر اناث در پوهنتون جوزجان به (43) تن می رسد که از آنجمله (4) تن ماستر و (39) تن لیسانس بوده که 37% مجموع استادان این پوهنتون را تشکیل می دهند.

    از آنجائیکه رشد سریع و سالم عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ارتباط  ناگسستنی به تربیه ی کادر های ورزیده دارد، بناءً رشد جامعه بدون بازسازی و انکشاف ظرفیت های علمی - اکادمیک در پوهنتون ها امکان پذیر نیست، زیرا فارغان آن ها در عرصه های مختلف حیات علمی، انجنیری تعلیمی و ادارۀ این کشور در کلیه موسسات تولیدی دولتی و غیر دولتی در امر بازسازی و احیای مجدد کشور سهم شایسته و ارزنده دارند.

هر چند با در نظر داشت پیشرفت های تکنالوژیکی عصر معاصر، وضعیت فعلی تحصیلی ، تحقیقی و تسهیلاتی در پوهنتون رو به بهبود بوده، اما در بعضی قسمت ها از قبیل کمبود ساختمان های تدریسی، کمبود صنوف درسی کافی، لابراتوار  و کتابخانه مجهز و عدم دست  درسی مؤثر به تکنالوژی معلوماتی ضرورت توسعه و بهبود احساس می گردد. ولی با آن هم، پیشرفت های قابل ملاحظۀ در پوهنتون جوزجان صورت گرفته است که میتوان به تقویت زیرساخت ها ، بهبود وضعیت تکنالوژی معلوماتی، اعمار ساختمان های جدید پوهنحی ها ، پارک ها ، ایجاد دیپارتمنت های جدید مطابق به نیازمندی های مبرم جامعه ، ارتقای سطح علمی اعضای کادر علمی و افزایش محصلان به پوهنتون جوزجان اشاره نمود.

    این نهاد تحصیلی تا اکنون بیش از (4000) تن فارغ التحصیلان مسلکی و متخصص را در رشته های انجنیری و تعلیم و تربیه به جامعه تقدیم نموده است که آن ها در حل پرابلم های موجوده جامعه افغانی جهت رشد اقتصاد ملی و تربیه اولاد این کشور نقش های کلیدی را دارا میباشند.

    پلان استراتیژیک هذا منعکس کننده ی دیدگاه ، اهداف و مقاصد پوهنتون جوزجان بوده و به منظور گذار از وضعیت کنونی به یک موقعیت متعالی جهت تربیه ی نیروی بشری متخصص و کارآ که قادر به برآورده ساختن نیاز های اجتماعی – اقتصادی یک کشور رو به انکشاف باشد، آماده گردیده است.

    این مجموعه که تحت عنوان پلان استراتیژیک پوهنتون جوزجان تحریر یافته ، حاصل ارزیابی های هیئت رهبری ، استادان مجرب و کارمندان با تجربه ی این پوهنتون از وضعیت فعلی و آینده ی آن میباشد.

    از سال 1380 به این طرف خوشبختانه تحولات بسیار مهم و تغییرات قابل ملاحظه یی در موسسه تحصیلی جوزجان رونما گردیده است. طرح پلان استراتیژیک پنج ساله ی هذا در همآهنگی با پلان استراتیژی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و در مطابقت با نیاز های کنونی جامعه طی نشست ها و جلسات متعددی غرض نظر خواهی از محصلان و استادان پوهنتون ، روسای پوهنحی ها و نماینده گان موسسات ذیربط صورت گرفته است.

    امیدواریم این پلان رهنمود مناسب و روشن برای توسعه و انکشاف پوهنتون ما باشد و در راه تربیه ی اولاد میهن با بهبود کیفیت تحصیلی ، ارتقای سطح دانش استادان و محصلان مصدر خدمات شایان گردیم .

                                                      با سپاس فراوان

                                           هیئت رهبری پوهنتون جوزجان

  رئیس و اعضای کمیته ی طرح پلان استراتیژیک پوهنتون جوزجان

 1. پوهنمل عباد الله " عباد" رئیس کمیته

 2. پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد هاشم " صدیقی" عضو

 3. پوهندوی عبدالقیوم " رجبی" عضو

 4. پوهندوی احمد شاه " نظری" عضو

 5. پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی " طغیان " عضو

 6. پوهندوی سید نورالله "امینیار" عضو

 7. پوهنمل غلام سخی "یاسا" عضو

 8. پوهنمل حوا "نوری" عضو

 9. پوهندوی غلام سخی "نظری" عضو

 10. پوهندوی محمد محسن "عزیزی " عضو

 11. پوهنمل نورالله "آلتای" عضو

 12. پوهنمل محمود "محلی" عضو

 13. پوهنیار حفیظ الله "رسولی" عضو

 14. پوهنیار حماسه "افتخار" عضو

 

    دیدگاه:

    پوهنتون جوزجان منحیث یک پوهنتون با اعتبار در منطقه عرض اندام  نموده تا از نقطه نظر کمیت و کیفیت ، تدریس ، تحقیق و مهارت های علمی – فنی جایگاه ویژه ی خود را داشته باشد، دارای مدیریت عالی ، که جوابگوی نیازمندیهای کشور متکی به ارزشهای ملی بوده و در سطح ملی و بین المللی دارای اعتبار و موقعیت خوبی باشد.

    رسالت:

    فراهم آوری زمینۀ تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی، که واجد شرایط علمی و اکادمیک اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد ملی، انکشاف وضع اجتماعی، وحدت ملی و ثبات در افغانستان سهم گرفته بتوانند. هکذا برآورده ساختن ضروریات تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تکنالوژیکی جامعه ما و  احراز جایگاه مناسب در ردیف پوهنتون های با اعتبار  کشور و منطقه میباشد.

 

     ارزش ها:

 1. تحصیلات عالی با کیفیت ؛

 2. تقویت وحدت ملی ؛

 3. اخلاق و کرامت ؛

 4. برابری ؛

 5. اداره ی سالم ، موثر و کارا ؛

 6. استقلالیت پوهنتون ؛

 7. حسابدهی و شفافیت؛

    کلید انکشاف اقتصادی، کیفیت تحصیل است نه تعداد محصلان، سطح فراغت و جذب آنها

    پوهنتون جوزجان اهداف مشخصی را در راستای بهبود کیفیت به شمول تجدید و بازنگری نصاب تحصیلی، سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری، دنبال خواهد کرد. همچنین این پوهنتون پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات، بهبود تسهیلات (کتابخانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسترسی به انترنت)، تدریس زبان های خارجی (به ویژه انگلیسی) ، بهبود کیفیت و اعتباردهی طرح خواهد کرد.

پوهنتون جوزجان متعهد به یک سلسله ارزش هایی است، که مستقیماً با تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در برگیرنده کثرت گرایی و از طرف دیگر مستلزم بردباری، احترام به ارزشهای والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

 • اخلاق و کرامت:

    پوهنتون جوزجان به مثابه نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و به حیث الگوهای اخلاقی برای محصلان عمل نموده و تمام تلاش خود را برای تربیت آنها به عنوان رهبران و محصلان متعهد و رسالتمند به کار خواهند بست.

 • برابری:

    پوهنتون جوزجان توجه خاص را جهت رشد درجه علمی و تحصیلی استادان اناث و محصلان اناث مبذول خواهد داشت، نابرابری های موجود را با جدیت بررسی و استراتیژی های را برای غلبه بر آنها تدوین خواهد نمود. این امر شامل اقدامات اصلاحی، فراهم آوری سهولت ها در جهات مختلف برای زنان و اقدامات حمایتی از قبیل ارایه ی کمک های مالی (فیس) و خدمات مشورتی برای زنان خواهد بود.

 • ادارۀ سالم، موثریت و کارآیی:

    اداره سالم کلید موثریت و کارآیی است. موجودیت پوهنتون با کیفیت مستلزم مدیریت سالم منابع بشری، از استخدام کارمندان گرفته تا اداره امور تحقیقاتی و سایر امور تمویلی می باشد. پوهنتون جوزجان درین راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

 • استقلالیت پوهنتون:

تلاش در جهت تامین آزادی و استقلالیت اکادمیک مطابق پالیسی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بخاطر انکشاف قوانین و برخورداری از قدرت صلاحیت ها، کار و فعالیت و واگذاری امور اداری، مالی و علمی، حق تصمیم گیری بر محتویات پروگرام های درسی و مدیریت روزانه از موضوعاتی اند که در پوهنتون جوزجان روی آنها کار خواهد شد.                                                    

 • حسابدهی و شفافیت:

پوهنتون جوزجان به مقام وزارت تحصیلات عالی و محصلان شان در قبال چگونه گی کیفیت فارغ التحصیلان یعنی در موارد افزایش منابع، تمویل، رهبری و اداره حسابده خواهد بود. مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تلاش می نماید تا استقلال مالی پوهنتون ها را افزایش دهد. ازین رو پاسداری از هویت پوهنتون و صیانت از آزادی های اکادمیک سیستم تحصیلات عالی، یک ضرورت انکار ناپذیر در پوهنتون میباشد.

 

اهداف پوهنتون جوزجان

هدف اساسی پوهنتون جوزجان نه تنها بهبود ظرفیت کادری، ارتقای کیفیت تدریس، تأمین امکانات رشد علوم انجنیری، اقتصاد، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی و حقوق، بر مبنای جدید ترین دستاورد های علوم و فنون جهان معاصر جهت ترقی کشور میباشد، بلکه تربیه کادر های علمی- انجنیری، تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی چیز فهم و با درایت آراسته با اندیشه های مملو از صلح و صفا، صمیمیت، برادری و برابری عاری از هر نوع کشمکش های لسانی، نژادی، سمتی و مذهبی میباشد. اهداف پوهنتون  جوزجان شامل اجزای ذیل  میباشد:

 • ارایه ی تحصیلات با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک اند؛

 • تقویت بخشیدن علوم ساینس، انجینری، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، اقتصاد و حقوق؛

 • بودن در میان بهترین پوهنتون های کشور در تدریس، آموزش و تحقیق؛

 • استفاده ی مؤثر از تکنالوژی معلوماتی؛

 • ایجاد توانایی جهت تحرک و تخصیص منابع؛

 • ارتقأ و بهبود ظرفیت پوهنتون جهت اجرای تحقیق با کیفیت؛

 • ارائه ی خدمات با کیفیت؛

 • گسترش زیربنا های فزیکی جدید برای بهبود کیفیت تحصیلی؛

 • ایجاد برنامه ها در رشته های مختلف؛

 • انکشاف و بازنگری نصاب های تحصیلی؛

 • بر قرار نمودن توامیت اکادمیک با پوهنتون های داخلی و خارجی.

 

 نقاط قوی پوهنتون جوزجان:

 1. موجودیت پوتنسیل کادر علمی جهت پیشبرد سالم اهداف پوهنتون؛

 2. موجودیت ساحه کافی برای پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک این پوهنتون در حال حاضر؛

 3. توانمندی تربیه ی کادر ها در رشته های انجینیری، تعلیم وتربیه، علوم اجتماعی، اقتصاد و حقوق  به سویه لیسانس؛

 4. موجودیت پلان و پروگرام های درسی منظم مطابق به لایحه سیستم کریدت؛

 5.  تطبیق سیستم کریدت در مطابقت با لوایح، مقرره ها و طرزالعمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛

 6. موجودیت تعداد قابل ملاحظه از کادر های مجرب به سویه ماستر در پوهنتون؛

 7. موجودیت لابراتوار ها، کتابخانه و صنوف درسی؛

 8. توانمندی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی و تولیدی؛

 9. داشتن روابط فعال با تصدی ها و موسسات تولیدی و پوهنتون های داخلی؛

 10. توانمندی فارغان این پوهنتون در حل مسایل اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور؛

 11. موجودیت مرکز آموزش کمپیوتر و استفاده از انترنت در پوهنتون؛

 12. موجودیت مرکز آموزش لسان انگلیسی برای استادان در پوهنتون؛  

 13. استفاده موثر از سکالرشیب ها و فیلوشیب ها؛

 14. موجودیت کمیته ها جهت پیشبرد اهداف علمی – اکادمیکی، فرهنگی و اداری پوهنتون؛

 15. علاقمندی جوانان به تحصیل در پوهنتون جوزجان؛

 

 نقاط قابل توجه جهت بهبود وضعیت تدریس و آموزش در پوهنتون جوزجان:

 

 1. ازدیاد کادر های مسلکی ورزیده دارای تحصیلات ماستری و دوکتورا؛

 2. ازدیاد پرسونل مسلکی جهت انکشاف مرکز IT پوهنتون؛

 3. اعمار ساختمان های تدریسی؛

 4.  تأسیس لابراتوار های مجهز؛

 5. فضای کاملاً مناسب و وسیع جهت ایجاد کتابخانه مجهز دیجیتالی و ازدیاد کتب مسلکی در کتابخانه موجوده فعلی ؛

 6. ایجاد سیستم دیتابس واحد در سطح پوهنتون؛

 7. تسریع فعالیت های دوامدار انترنت در سطح پوهنحی ها و پوهنتون؛    

 8.  ایجاد لیلیه ی مجهز برای محصلان ذکور و اناث؛

 9. فراهم سازی امکانات بیشتر برای آموزش لسان انگلیسی؛

 10. فراهم سازی تسهیلات لازم در صنوف درسی؛

 11. ارتقای ظرفیت پرسونل اداری شعبات؛

 12. فراهم سازی امکانات کمپیوتری و طباعتی برای چاپ کتب و مجلات علمی و غیره؛

 13. ایجاد سیستم  برق ثابت؛

 

فرصت های موجود در پوهنتون جوزجان:

 

 1. حمایت مادی بانک جهانی،USAID، ادره و جی تی زیت در بازسازی پوهنتون؛

 2. حمایت مادی و معنوی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و جامعه جهانی از این پوهنتون؛

 3. اعزام کادر های علمی به منظور ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی آنها خارج از کشور؛

 4. موجودیت شعبه آموزش کمپیوتر و انترنت در پوهنتون؛

 5. پیاده نمودن سیستم کریدت در نظام تحصیلی موجود پوهنتون؛

 6. اعاشه و اباته محصلان از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی؛

 7. موجودیت مفردات، پلان های درسی، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها غرض پیشبرد امور تدریسی و اداری؛

 8. موجودیت فضای آرام و امنیت در پوهنتون جوزجان؛

 9. همکاری مقام ولایت جوزجان و موسسات تولیدی با پوهنتون جوزجان؛

 10. موجودیت داوطلبان تحصیل در پوهنتون جوزجان.

 

 چالش ها:

 

 1. عدم ثبات کمک های به موقع دونرها؛

 2.  ناکافی بودن تجهیزات لابراتواری و تخنیکی جهت تحقیقات علمی استادان و محصلان؛

 3.  ناکافی بودن بست های اکادمیک در تشکیل این پوهنتون؛

 4. عدم استقلالیت اکادمیک – اداری و مالی در پوهنتون؛

 5. عدم توأمیت پوهنتون جوزجان با پوهنتون های پیشرفته ی جهان.

 

اولویت ها:

 

 1. اعزام هر چه بیشتر استادان جهت ارتقای درجه ی تحصیل به خارج  کشور؛

 2. توأمیت پوهنتون جوزجان با یکی از پوهنتون های پیشرفته ی جهان؛

 3. اکمال و تجهیز کتابخانه پوهنتون جوزجان؛

 4. فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان؛

 5. دسترسی به انترنت در پوهنحی ها و دیپارتمنت ها؛

 6. تجهیزلابراتوار های پوهنحی ها؛

 7. اعمار لیلیه به ویژه برای قشر اناث؛

 8. اعمار ساختمان ها و تعمیرات تدریسی و اداری مطابق به نورم های قبول شده برای پوهنحی ها؛

 9. تأمین برق ثابت در پوهنتون جهت پیشبرد نورمال پروسه تدریس و تحقیقات؛

 10. ایجاد کانون تألیف و ترجمه در سطح پوهنتون جوزجان؛

 11. اعمار جمنوزیم ورزشی.

 

 در پوهنتون جوزجان برنامه های ذیل در عرصه های تربیه کادر های ورزیده برای تأمین انکشاف اجتماعی، اقتصادی، ارتقای سطح تدریس، تحقیق و عرضه ی خدمات به مردم کشور و ایجاد رهبری و اداره هم آهنگ در پوهنتون به منظور تحصیلات عالی با کیفیت در نظر می باشد:

 برنامه ی1 : ارتقای ظرفیت و رشد درجه تخصص اعضای کادر علمی پوهنتون:

 • تعداد اعضای کادر علمی پوهنتون جهت برآورده ساختن نیاز های آموزشی محصلان تا سال 2014 به یک و نیم برابر افزایش می یابد.

پوهنتون جوزجان، تحصیلات عالی با کیفیت را منحیث یک بخشی از تعهدات خویش تأمین و سعی خواهد نمود تا در پنج سال آینده تعداد اعضای کادرعلمی به درجه تحصیل دوکتورا را به 7% افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف، پوهنتون جوزجان تعداد (7) تن از اعضای کادر علمی خویش را برای ادامه تحصیل به خارج اعزام خواهد نمود.

 

 

 

 

 • ارتقای مهارت های کارمندان و ازدیاد تعداد آنها:

       برای بهبود کارآیی، کیفیت و ظرفیت کارمندان اداری، تخنیکی، دوره های آموزشی کوتاه مدت مطابق برنامه های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی دایر خواهد شد.

 پوهنتون جوزجان کارمندان جدید را در پوهنحی های قبلی و جدید التاسیس جذب خواهد کرد. برای افزایش فیصدی کارمندان طبقه اناث تلاشهای سودمندی صورت خواهد گرفت.

 • بهبود شیوه های تدریس و آموزش:

پوهنتون جوزجان زمینه تدویر دوره های کوتاه مدت آموزشی را برای اعضای کادر علمی خود در عرصه های تدریس و فراگیری بهتر، مطابق به برنامه های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فراهم خواهد نمود.

 • سفر ها و بازدید های متقابل علمی:

     -  پوهنتون جوزجان از بازدید های اعضای علمی و کارمندان پوهنتون از پوهنتون های پیشرفته کشور های دیگر و از موسسات تحصیلات عالی پیشتاز در داخل کشور مطابق برنامه های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جهت ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی استفاده خواهد کرد.

ازنظر پوهنتون جوزجان اولویت ها درین عرصه قرار ذیل می باشد:

 • استفاده از بورسیه ها و برنامه های مشارکتی، فیلوشیپ و اسکالرشیپ.

 •  راه اندازی ورکشاپ های یک روزه تا چندین هفته یی، در طول رخصتی های تابستانی در رابطه به استفاده از روش های جدید تدریس به مثابه رهنمایی های تقویت کیفیت تدریس با  ارایه لکچرها، بحث های گروهی و بازدید های ساحوی.

 • بازدید های کوتاه مدت از پوهنتون های داخلی و خارجی جهت ارتقای سطح مهارت های استادان و دعوت استادان خارجی به پوهنتون جوزجان جهت تدریس، ارایه ی لکچر ها و کمک در انجام تحقیقات برای استادان ما.

 • اعطای تقدیرنامه ها و جوایز نقدی برای بهترین محققان و اساتید پوهنتون جوزجان.

 • تقرر و ترفیع استادان بر اصل شایسته سالاری.

 • فراهم آوری فرصت های لازم جهت ارتقای رتبه های علمی استادان.

 

 هزینه مورد نظر در عرصه های برنامه 1 مبلغ 310500 – دالر تخمین گردیده است.

 

برنامه ی 2- انکشاف نصاب تحصیلی ومواد درسی

 • اصلاح نصاب تحصیلی و انکشاف آن:

       نصاب تحصیلی پوهنتون جوزجان در مطابقت با نیازهای مبرم جامعه، نیاز بازار کار لوایح و مقررات مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بازنگری و تجدید گردد. نصاب تحصیلی با تاکید خاص بر ساینس و تکنالوژی و شمولیت رشته های علمی جدید در آن به منظور برآورده ساختن نیاز های انکشافی ملی، انکشاف داده خواهد شد. بیشترین تأکید ما بالای شیوه  جدید تدریس مبتنی بر حل مشکلات، بحث بین استادان و محصلان، انجام کار های تحقیقاتی توسط محصلان و استفاده از تکنالوژی معاصر به مثابه ی راهکار حمایتی استوار می باشد.

 •   تأکید بر اصلاح شیوه های تدریس:  پوهنتون جوزجان بر اهمیت استفاده از شیوه های پیشرفته تدریس (محصل محوری) به شمول حل مشکلات، انجا م مباحثات علمی و تحقیقی توسط محصلان مطابق به برنامه ی عملی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، متعهد میباشد. در نظر داریم تا همه محصلان مطابق به رشته ی خویش قبل از فراغت، یک پروژه ی مبتنی بر نیاز جامعه را تکمیل نماید در حال حاضر تقریباً 40% از محصلان این پوهنتون قبل از فراغت یک پروژه مبتنی بر نیاز جامعه را تکمیل می نمایند.

 •  آموزش لسان انگلیسی:

  ارتقای سطح مهارت در زبان انگلیسی و دیگر زبان های بین المللی، تشویق و تدوین و نشر کتب درسی به زبان های دری و پشتو و ترجمه کتاب های درسی نیز از جمله مواردی اند که درین بخش از اهمیت خاص برخوردار میباشد.

 •      تألیف و ترجمه ی کتاب های درسی: وجوه لازم برای تشویق استادان جهت نوشتن و ترجمه کتاب های درسی به زبان های دری و پشتو مطابق به برنامه مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی در اختیار شان قرار داده خواهد شد. این امر با هدف دسترسی هر چه بیشتر محصلان به منابع علمی با کیفیت صورت می گیرد.

هزینه مورد نظر در عرصه ی برنامه 2 مبلغ 37000 – دالر تخمین شده است.

 

برنامه ی 3:

 

زیربناها به شمول تسهیلات و امکانات تدریس: خریداری لوازم لابراتواری و مواد تدریسی برای پوهنحی ها و آموزش سیستم تکنالوژی معلوماتی به منظور نصب، مونتاژ و دسترسی به تکنالوژی معلوماتی، شامل این بخش بوده، که هزينه مورد نظر درين عرصه مبلغ 470000 – دالر تخمين گرديده است. علاوه بر آن فعالیت های ذیل نيز شامل این بخش می باشد:

 • ترمیم ساختمان های موجود: تمام ساختمان های پوهنحی های پوهنتون جوزجان به شمول  صنوف درسی، لابراتورها، ادارات، کتابخانه، دفاتر و لیلیه ها به منظور کارآیی و ایجاد محیط مساعد برای استفاده محصلان تجهیز و ترمیم شوند.

برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

 • اعمار ساختمان های  تدریسی، اداری، لیلیه نسوان و ذکور، مرکز IT ، کتابخانه و جمنوزیم ورزشی در پوهنتون .

پوهنتون جوزجان جهت نیل به اهداف خویش به ساختمان های جدید (صنف های درسی، تعمیر اداری، لابراتوار ها و سایر تعمیر های مورد نیاز) ضرورت دارد.

برای نیل به آن هدف کمک های وزارت تحصیلات عالی و دونرهای خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

         به منظور فراهم سازی لیلیه برای محصلان طبقه ی اناث و ذکور لیلیه ها اعمار خواهد شد. برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

 

        ایجاد و فراهم نمودن زمینه های ورزشی یکی از نیازمندی های خیلی ها مهم محصلان موسسات تحصیلات عالی است محصلان در شرایطی میتوانند دروس نظری و عملی خویش را به وجه احسن فرا گیرند، که دارای صحت کامل باشند، صحت کامل وقتی میسر میگردد، که آنان علاوه بر آموزش اکادمیک در اجرای فعالیت های ورزشی در عرصه های مختلف بپردازند و این مأمول زمانی تحقق می پذیرد، که برای محصلان در ساحه ی پوهنتون، محلات ورزشی از قبیل میادین فوتبال، والیبال، باسکتبال، تینس، پنگپانگ، اتلتیک خفیفه مانند خیز بلند، خیز دور، دوش و حوض های آب بازی که از جمله ی نیاز های مبرم ورزشی بشمار می رود اعمار گردد. ساختن جمنازیوم، که بسیاری از مشکلات ورزشی محصلان در زمستان نیز مرفوع گردیده و به حیث سالون کنفرانس ها و تدویر محافل فرهنگی نیز استفاده میشود از جمله ی ضروریات اهم ورزشی به شمار می رود.

برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

      مرکز IT و کتابخانه به منظور تقویت مدیریت، جمع آوری ارقام و تحلیل آن ها ایجاد می شود. برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

 

 • اعمار بلاک های رهایشی برای استادان:

 

اعمار بلاک های رهایشی برای استادان پوهنتون جوزجان از جمله نیاز های اولیه بوده، از اینکه پوهنتون دارای ساحه نسبتاً وسیع میباشد ایجاب مینماید تا بلاک های بلند منزل برای بود و باش فامیل های استادان فراهم گردد. در صورت اسکان استادان در بلاک های رهایشی داخل ساحه ی پوهنتون، استادان میتوانند به آسانی در پوهنتون حاضر گردیده، به رفع مشکلات درسی محصلان پرداخته، مطابق مقتضیات تطبیق کریکولم درسی به ویژه سیستم کریدت به وقت و زمان معین آن به صورت هر چه موثرترعمل نمایند.

        داشتن آپارتمان های رهایشی برای استادان یک امتیاز بوده، کادر های ورزیده و مجرب که ضرورت عمدۀ موسسه ی تحصیلی میباشد در آن جابجا میشوند. پذیرش کادر های مسلکی در تحصیلات عالی، معیار های عالی علمی و تحصیلی، تخصص، دانستن حتمی زبان های خارجی، آشنایی با تیوری های جدید، اصول و روش های تدریس را ایجاب مینماید.

        بناءً لازم است تا امتیازات مادی و معنوی استادان افزایش یافته در مورد بیمه ی صحی، تخفیف مصارف رفاهی و حمل و نقل آنان توجه جدی مبذول گردد. چون اساتید دانشگاه ها نخبه ترین افراد جامعه بوده و علاوه بر تدریس و رهنمایی های علمی محصلان، مصروف اجرای تحقیق در عرصه های مهم اقتصادی و اجتماعی میباشند و در حل پرابلم های جامعه نقش سازنده یی را ایفا می نمایند. اعمار بلاک های رهایشی برای آنان بعد از مرفوع ساختن نیاز های تدریسی (لوازم و وسایل تدریس، جای و اتاق های مناسب برای تدریس، لابراتوارها، کتابخانه و مراکز انترنیتی) از جمله اولویت ها و با اهمیت ترین نیازمندی های عرصه ی تحصیلات عالی تلقی میگردد.

   برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی و داخلی را جلب خواهیم نمود.

 

برنامه ی  4 تحقیقات:

      تحقیق، تدریس را تقویه نموده و یکی از اجزای مهم تحصیلات عالی میباشد. تحقیقات کاربردی می توانند یک امر هدفمند در جهت نیل به انکشاف جامعه باشند.

       با آنکه هم منابع و هم کادر های علمی در پوهنتون جوزجان محدود میباشند، درین پلان مواردی گنجانیده شده اند که در آینده فرهنگ تحقیق را در پوهنتون ایجاد می نمایند، تا از طریق آنها بتوان اعضای کادر علمی را آموزش داد و زیر بناهای لازم را برای انکشاف تحقیقات فراهم ساخت. در نتیجه، در پنج سال آینده پوهنتون جوزجان با داشتن (7) تن با درجه تحصیل دوکتورا و (28) تن استاد با درجه تحصیل ماستری توان انجام تحقیقات بشری را نسبت به اکنون خواهد داشت.

پوهنتون جوزجان تلاش خواهد نمود به کمک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وجوه تحقیقاتی را برای تمام اعضای کادر علمی بطور رقابتی و بر مبنای اصول شایسته سالاری فراهم نماید. تمام اعضای کادر علمی برای ترفیعات خویش مکلف به انجام تحقیقات علمی خواهند شد. همچنان لازمه های ترفیع استادان، تدریس خوب، تحریر مقالات علمی در عرصه های مربوطه نیز خواهد بود. تحقیق به اساس رقابت، ایجاد کمیته کریکولم سازی در سطح پوهنتون، طراحی یک الی دو پروگرام تحصیلی دوره لیسانس در پوهنتون مواردی اند، که در این عرصه بالای آنها کار خواهد شد. هزینه مورد نظر در این عرصه مبلغ 135000 – دالر میباشد.

 

برنامه ی 5- مدیریت / نظام اداری پوهنتون:

 

 • ظرفیت سازی در پوهنتون و پوهنحی های آن:

درین راستا به همکاری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای کارمندان اداری پوهنتون جوزجان از طریق کورس های کوتاه مدت آموزش داده خواهد شد، همچنان از پوهنتون های موفق درین زمینه بازدید صورت خواهد گرفت. هزینه تخمین شده درین عرصه مبلغ / 30000- دالر محاسبه گردیده است.

 • رهبری:

 پوهنتون جوزجان در نظر دارد شکل رهبری را به سمت عطف به آینده ی انکشاف پوهنتون، هدفمندی و ابتکار سوق داده، تسهیل، تقویت، انجام امور به نحو بهتر، با ایجاد تیم قوی و مؤثر رهبری شایسته نماید و سعی خواهد شد تا جنبه تشبثاتی را داشته باشد.

 • کنترول و هم آهنگی:

        پوهنتون جوزجان سعی دارد در پهلوی نظارت، روحیه هماهنگی را به وجود بیاورد (نظام مشارکتی). توجه خاص را به انکشاف منابع بشری اداری، مهارت های تخنیکی و مسلکی، ایجاد فرهنگ خدمت گذاری و مساوات جنسی مبذول می دارد.

 

 • استقلالیت عمل:

       پوهنتون جوزجان به خاطر آزادی اکادمیک که در برگیرنده ی: چه کسی درس بدهد، چه چیز تدریس شود، چگونه تدریس شود، چه کسی اجازه تحصیل را داشته باشد، از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. همچنان در ساحه ی استقلال عمل در چارچوب قانون و حسابدهی نیز اقدام خواهد نمود.

       تدارک کار ظرفیت سازی در بخش های کلیدی مالی، پلان، اداره، ارزیابی، طراحی پروژه، ارتباط خارجه، امور محصلان و تطبیق قراردادها، استخدام متخصصین کارآ، زمینه سازی نشست ها و ملاقات با مقامات عالی رتبه مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، فراهم ساختن ترینینگ ها برای روسای پوهنحی ها و ساده سازی پروسه های کاری از جمله فعالیت های اند، که در این بخش ضروری می باشند.  

 

   برنامه ی 6: دسترسی ، توسعه و ساختار نظام پوهنتون جوزجان:

 

   پوهنتون جوزجان در سال 1388 دارای 5 پوهنحی بود، که در آن سال به تعداد (1729) تن محصل در آنها مصروف تحصیل بوده اند.

هدف پوهنتون جذب هر چه بیشتر محصلان تا ختم این پلان استراتیژیک یعنی تا سال 1393 حدود  (7000) تن محصل می باشد (شکل 5) که طی پنج سال آینده تقریباً به (یک و نیم) برابر افزایش خواهد یافت. برای این مقصد توسعه ی زیر بناها، بهبود تسهیلات پوهنتون و ایجاد پوهنحی ها و دیپارتمنت های ضروری دیگر در پوهنحی های موجوده میباشد. پوهنتون جوزجان در قبال رشد کمیت جذب به  کیفیت تحصیلات عالی نیز توجه خواهد نمود.

تهیه و تدارک خدمات برای محصلان از قبیل مشوره دهی، صحت روان، خدمات امبولانس، اباته ی محصلان، زمینه سازی رسیده گی به محصلان از سبب ناتوانی های فزیکی و دماغی، تقویهء سیستم کریدت در ادامه ی تحصیل از جمله مواردی اند، که در اولویت کاری این پوهنتون در این بخش قرار دارد. هزینه ی مورد نظر در این عرصه مبلغ 121000 – دالر امریکایی می باشد.   

 

 

 

 

     برنامه ی 7– اعتبار دهی و تضمین کیفیت:

    اعتباردهی و تضمین کیفیت در تحصیلات عالی عبارت از پروسه یی است، که توسط یک نهاد بیرونی با صلاحیت برای بررسی پوهنتون ها در راستای تضمین کیفیت و تقویت کیفیت صورت می گیرد و در صورتی که نتایج آن موفقیت آمیز باشد، به برنامه یا نهاد مربوطه اعتبار داده میشود. نهاد های تحصیلات عالی مکلف اند هر پنج سال اعاده ی اعتبار نمایند. این امر بر شالوده ی معیار های ارزیابی که توسط مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در ماه اسد 1388 برای ارزیابی نهاد ها طراحی شده، استوار می باشد. ازین طریق از کیفیت تحصیلات عالی با هدف دستیابی به معیار های بین المللی برای تسریع انکشاف ملی، بهبود رفاه مردم و حصول اطمینان از این که فارغ التحصیلان موسسات تحصیلی می توانند نیاز های ملی را برآورده سازند و در عین حال دارای  توانایی رقابت در سطح بین المللی نیز باشند، اطمینان حاصل می شود.

    ایجاد پروسه ی ارزیابی خودی، ایجاد کمیته ی اعتبار دهی و تضمین کیفیت در سطح پوهنتون سهم فعال در شورا یا انجمن اعتبار دهی و اطمینان از کیفیت، با خبر ساختن مردم از پروسه ی اعتبار دهی، از اولویت های کاری این بخش میباشد.

    پوهنتون جوزجان متعهد است تا ختم پنج سال آینده افتخار شمولیت به اعتباردهی را کسب نماید. هزینه مورد نظر در این عرصه مبلغ / 50000 – دالر تخمین شده است.

     نتایج:  

    در این پلان دیدگاه و اهداف پوهنتون جوزجان طوری تنظیم شده است، که بتواند سیستم تحصیلی را از وضعیت فعلی به یک سیستم عالی با کیفیت تبدیل نماید. به عباره ی دیگر چنان پوهنتونی که توان ارایه کادر های آموزش یافته و مجهز با دانش جهت انکشاف ملی افغانستان را داشته باشد. البته این پلان استراتیژیک  محصول مشوره های دوامدار روسای پوهنحی ها، استادان مجرب و کارمندان کار فهم ، حتی محصلان این پوهنتون میباشد. امکان دارد در این پلان موضوعاتی گنجانیده شده باشد که تطبیق آنها مشکل به نظر برسد. اما تبدیل سیستم تحصیلی پوهنتون به یک سیستم با کیفیت، که بتواند نیاز های انکشافی وطن عزیز ما را برآورده ساخته و زمینه اشتراک مؤثر در عرصه اقتصادی را فراهم سازد، یک امر ضروری به شمار می آید. بناءً پوهنتون جوزجان خود را متعهد به تطبیق مؤثر پلان استراتیژیک هذا و تحقق دیدگاه های آن میداند.

هزینه عمومی بودجه ی انکشافی برای پلان استراتیژیک پوهنتون جوزجان (1389 - 1393) 1153500 – دالر میباشد.