تاریخچه مختصر پوهنتون جوزجان

هیچ ملتی نمیتواند بدون داشتن یک سیستم تحصیلات عالی با کیفیت به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابد. پیشرفت و ترقی یک کشور ارتباط مستقیم به پیشرفت تحصیلات عالی آن دارد. به اساس نیازمندی که به  آموزش و کسب علوم معاصر در جامعه احساس می گردید، پوهنتون جوزجان جهت رشد اقتصاد ملي كشور و برآورده ساختن نيازمندي هاي جامعه از نگاه تربيه كادر هاي مسلکی  در حيات علميتحقيقاتی كشور عرض اندام نموده است.

به اساس نیازمندی های مبرم جامعه در ولایت جوزجان و به اساس سعی و تلاش فرهنگیان و علم دوستان این ولاء در سال ۱۳۶۶ خورشیدی برای نخستین بارنهاد های تحصیلی بنام های مؤسسه عالی تربیه معلم و به ادامه آن انستیتوت پیداگوژی میرعلی شیر نوایی و انستیتوت معادن وصنایع  میرزا اولوغ بیک در سال ۱۳۷۳ خورشیدی رسمآ غرض تربیه انجینران جوان و معلمان مسلکی به سویۀ  لیسانس فعالیت داشت. در ماه حوت  ۱۳۸۰ خورشیدی به اساس تصمیم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان هر دو انستیتوت باهم ادغام و تا سال ۱۳۸۷ خورشیدی به نام انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان مسمی گردیده و به فعالیت علمیاکادمیک خویش تداوم بخشید. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی در اثر سعی و تلاش استادان و هیئت رهبری این کانون علمی با ارتقای ظرفیت ها و مهارت های مسلکی و اکمال معیارهای لازم،از  انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان به پوهنتون جوزجان ارتقا نمود که تا امروز در قطار سایر پوهنتون های معتبرکشور به فعالیت های علمی اکادمیک خویش ادامه می دهد. ساحۀ پوهنتون جوزجان ( 87 ) جریب زمین را احتوا می نماید .

پوهنتون جوزجان تلاش می ورزد تا به یک نهاد علمی با کیفیت و پاسخگو به نیازمندی های عصر حاضر مبدل گردد .در مرام واهداف این پوهنتون فراهم آوری تحصیلات با کیفیت  برای واجدین شرایط علمی واکادمیک ، تحیقیقات علمی، ارتقای ظرفیت مسلکی استادان، بهبود وضعیت تدریس وآموزش، انکشاف وتطبیق برنامه های علمی، توسعه ساختار تشکیلات پوهنتون، توامیت با سایر پوهنتون های داخلی وخارجی درنظرگرفته شده است .

تعداد اعضای کادر علمی(استادان) پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان دارای (177) تن عضو کادرعلمی که ( ۵۵) تن اناث و (۱۲۲) میباشند که  با دوتن دوکتورا و۶۰ تن ماستر ومتباقی لیسانس، با رتبه های علمی (6) تن پوهنوال، (20) تن پوهندوی، (20) تن پوهنمل، (34) تن پوهنیار، (93) تن پوهیالی و(4) تن نامزد پوهیالی در هفت پوهنحی مصروف پیشبرد امور علمی واکادمیک میباشند.

تعداد محصلان در پوهنتون جوزجان:

در حال حاضر در پوهنحی های هفتگانه پوهنتون جوزجان بتعداد بیشتر از 7 هزار تن محصل اعم طبقه اناث و ذکور مصروف ادامه تحصیل میباشند. از لحاظ فیصدی ٪۲۷ طبقه اناث و ٪۷۳ آنرا قشر ذکور تشکیل میدهد که توسط (۱۷۷) تن اعضای کادر علمی که دارای درجه تحصیل دوکتورا، ماستر و لیسانس می باشند، تدریس می گردد.

پوهنتون جوزجان دارای هفت پوهنحی  و (۴۰) دیپارتمنت فارغده وغیر فارغده میباشد :

1 - پوهنحی ساختمانی

 •  دیپارتمت ساختمان های صنعتی ومدنی
 •  دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک 
 •  دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی
 •  دیپارتمنت ساختمان های ترانسپـــورتی
 •  دیپارتمنت میخانیک نظـــــــــــــــری
 • دیپارتمنت مهندســـــــــــــی

 

2- پوهنحی جیولوجی ومعادن:

 •  دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار
 •  دیپارتمنت جیولوجی،تفحص واکتشاف معادن مواد مفیده جامد  
 •  دیپارتمنت جیودیزی انجــــــــــنیری                                          
 •  دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی
 •  دیپارتمنت استخراج مواد مفیده جامد
 •  دیپارتمنت محیــــــــــــــــــط زیست 

 

3- پوهنحی تکنالــــــــوژی کیمیاوی

 • دیپارتمنت تولید مواد عضــــــــوی
 • دیپارتمنت تولید مواد غیر عضوی            
 • دیپارتمنت کیمیای عمومـــــــی                    
 • دیپارتمنت بــــــــــــــــــــــرق
 • دیپارتمنت مواد غذایــــــــــی

 

3- پوهنحی تعلیم وتربیه:

 • دیپارتمنت ریاضی
 • دیپارتمنت فزیک                 
 • دیپارتمنت بیولوژی              
 • دیپارتمنت کیمیا
 • دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی
 • دیپارتمنت تاریخ
 • دیپارتمنت جغرافیه 
 • دیپارتمنت زبان وادبیات ترکمنی 
 • دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو
 • دیپارتمنت زبان وادبیات دری
 • دیپارتمنت کمپیوتر سانیس

 

5- پوهنحی علوم اجتماعی:

 • دیپارتمنت تاریخ
 • دیپارتمنت ثقافت اسلامی                       
 • دیپارتمنت ژورنالیزم
 • دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی- انگلیسی 
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی
 • دیپارتمنت روانشناسی

 

        6 - پوهنحی اقتصاد:

 • دیپارتمنت محاسبه ومنجمنت
 • دیپارتمنت مالی و بانک داری
 • دیپارتمنت تجارت و بازاریابی  

 

7 -   پوهنحی حقوق: 

 • دیپارتمنت حقوق خصوصی
 • دیپارتمنت حقوق جزا
 • دیپارتمنت عامه و روابط بین المللی

 

تعداد لیلیه : در پوهنتون جوزجان دو باب تعمیر برای لیلیه اناث و یک باب تعمیر برای لیلیه ذکور وجود دارد.

کتابخانه: پوهنتون جوزجان دارای یک کتابخانه مرکزی با بیشتر از 10000 جلد کتاب، مجله، ژورنال های علمی می باشد. همچنان در سطح پوهنحی ها کتابه خانه های کوچک برای مطالعه استادان و محصلان وجود دارد.

لابراتوارها: پوهنحی های انجنیری ساختمانی، انجنیری جیولوجی و معادن، انجنیری تکنالوژی کیمیاوی و تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان دارای لابراتوار های مجهز مسلکی می باشد و پوهنحی های دیگر نیز به همچو لابراتوار های مجهز در بخش های متخلف تحصیلی نیاز مبرم دارد.

مشخصات صفحات الکترونیکی پوهنتون جوزجان و شماره ارتباطی مسؤلین این نهاد تحصیلی:

Web: Ju.edu.af

F/book: پوهنتون جوزجان (jawzjan University)

Email:Jwz.university@gmail.com

Phone: +93 78 1100008 / +93 78 4002060 / +93 78 6791901

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق مختصر معرفی پوهنتون جوزجان طی 6 ورق ترتیب وغرض اجرآت بعدی احترمآ بشما ارسال گردید صحت است .

با احترام

 

پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود "حقبین"

رئیس پوهنتون جوزجان