پیشرفت ها در جریان ریاست محترم دیپلوم انجنیر مسعود حقبین ریس پوهنتون جوزجان .....