تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی تعلیم و تربیه، در چوکات این پوهنحی در سال 1388 ه ش با دو تن از اساتید مجرب هر یک پوهنمل شکریه چقماق به عنوان آمر دیپارتمنت و پوهنمل فهیم کوشا منحیث عضو شروع به فعالیت نمود. در همان سال دارای 22 تن محصل که  یک صنف درسی را تشکیل می داد، فعالیت های تدریسی این دیپارتمنت تعقیب میگردید. در سال 1389 ه ش دومین صنف درسی این دیپارتمنت با داشتن 32 تن محصل ایجاد گردید.

به اساس پیشنهاد دیپارتمنت و لزوم دید هیأت محترم رهبری فاکولته تعلیم و تربیه و ریاست محترم پوهنتون در سال 1391 ه ش محترم پوهیالی نجیب الله احدی به صفت عضو کادر علمی این دیپارتمنت تقرر حاصل نمود و مشکلات این دیپارتمنت از ناحیه کمبود استاد تا جایی مرفوع گردید.

دیپارتمنت تاریخ موفق گردید به تاریخ 14/11/1391 ه ش به جذب یک تن از اعضای پر تلاش و مستعد محترم پوهیالی گلاب الدین صمدی فعالیت های تدریسی و فرهنگی خویش را بیشتر از پیش توسعه نماید.

در سال 1393 ه ش این دیپارتمنت موفق شد تا یک تن از استادان فعال یعنی محترم پوهیالی محمد الله قویاش را به عنوان عضو کادر علمی دیپارتمنت بپذیرد.

این دیپارتمنت موفق گردید در اثر تلاش های خسته گی نا پذیر اساتید خود در چهار دوره محصلان فعال و با استعداد رشته تاریخ را تربیه و به جامعه تقدیم نماید.

تا از این طریق مشکلات اولاد وطن و جامعه تا جایی مرفوع گردد.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف دیپارتمنت

واضیح و مبرهن است که هر اداره از خود یک سلسله اهداف خاص خود را دارا میباشد. که به بخاطر رسیدن به این اهداف باید یک سلسله فعالیت های خاص را تعقیب نماید بدین منظور اهداف دیپارتمنت تاریخ را میتوان به طور فشرده قرار ذیل تذکر  داد:

 1. تربیه کادر های ورزیده و مسلکی رشته ی تاریخ و تقدیم آنها به صفت معلمان ورزیده به جامعه.
 2. ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان دیپارتمنت.
 3. ارتقای دانش مسلکی محصلان رشته ی تاریخ با استفاده از روش های موثر تدریس.
 4. رهنمایی و همکاری مداوم با محصلان دیپارتمنت.
 5. ایفای خدمات صادقانه و دور از تعصبات قومی، منطقوی و شخصی.
 6. فرستادن استادان به بورسهای تحصیلی ماستری و دکتورا.
 7. سهمگیری در فعالیت های علمی  - فرهنگی فاکولته و پوهنتون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهـــــــوري اســــــــــــلامي افغانستان

AfghanStamp.jpgوزارت تحصـــــــــــــــــيلات عالي

نشان وزارت تحصیلات عالی.jpgپوهنتـــــــــــون جــــوزجان

معاونيت امــــور محصلان

مدير عمومي محصلان

تعهد نامه محصل

 

     هر محصل ملزم به رعايت موارد ذيل است:

 1. احترام و پايبندي به اساسات و شعائر دين مقدس اسلام.
 2. رعايت از قانون اساسي و تمام قوانين نافذه كشور.
 3. رعايت از تمام لوايح، مقررات، مصوبات و فيصله نامه هاي وزارت محترم تحصيلات عالي.
 4. احترام به هيأت رهبري و تمام استادان و منسوبين پوهنتون.
 5. احترام به آزادي بيان با در نظر داشت معيار هاي قبول شده.
 6. احترام متقابل به محصلان پوهنتون و بر قراري روابط حسنه و اكادميك با همصنفان.
 7. رعايت نظم و دسپلين در داخل پوهنتون، صنوف درسي و ليليه ها.
 8. همكاري با اداره در امر نظافت و پاكي صحن پوهنتون و خصوصاً صنوف درسي.
 9. اجتناب از هر نوع فعاليت هاي تخريب كارانه و اعمال ضد بشري.
 10. اجتناب از استعمال هر نوع دخانيات و مسكرات.
 11. اجتناب از هر نوع تعصبات قومي، لساني، مذهبي..... و غيره.
 12. اجتناب از هر نوع  اعمال ضد منافي اخلاقي و ضد كرامت انساني.
 13. خود داري از گشت و گذار بي جا و بي مورد داخل پوهنتون.
 14. خود داري از هر نوع فعاليت هاي سياسي و گروهي در داخل پوهنتون.
 15. خود داري از هر نوع عمل زشت و خشونت زا كه باعث بد امني، بي نظمي، تشنج و خصومت در پوهنتون گردد.
 16. حفاظت از وسايل، لوازم و سر سبزي پوهنتون.
 17. خود داري از پوشيدن لباس هاي نا مناسب و مغاير فرهنگ جامعه افغاني، و خود داري از كاربرد آرايش غليظ در محيط پوهنتون.

 

تعهد محصل:

اينجانب(                         )فرزند(                          ) پوهنئحي(                                  ) متعهد به تمام موادات فوق، در جريان تحصيل ام مي باشم. هر گاه از مواد مندرجه فوق سركشي و تخطي نمايم در آنصورت از طرف مقام محترم پوهنتون جوزجان هر نوع جزايي كه برايم داده مي شود مي پذيرم. بااحترام

اسم محصل                                                     امضاء                                                  تاريخ   /          /1392

معرفی مختصر اعضای کادر علمی دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ از جمله دیپارتمنت های فارغده پوهنحی تعلیم و تربیه بوده در چوکات این پوهنحی فعالیت های علمی اکادمیک خویش را تعقیب می نماید، این دیپارتمنت در حال حاضر دارای یک آمر و پنج تن عضو فعال بوده که خلص سوانح آنها قرار ذیل معرفی میگردد.

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

8

اسم

تخلص

ولد

1

شکریه

چقماق

خواجه قل

آمر دیپارتمنت

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهندوی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

11

اسم

تخلص

ولد

1

فهیم

کوشا

محمد اعظم

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهنوال

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

 

 
  13

اسم

تخلص

ولد

1

محمدالله

قویاش

خیرمحمد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

22

اسم

تخلص

ولد

1

گلاب الدین

صمدی

عبدالصمد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

 

اسم

تخلص

ولد

1

نجیب الله

احدی

عبدالاحد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8