پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

 

 

معرفی پوهنحئی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان

 

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان اهداف و وظایف بزرگی را در عرصه های مختلف زنده گی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به منظور غلبه بر عقب مانی و ایجاد یک افغانستان سعادتمند و شگوفان در برابر خویش قرار داده است که نیل به اهداف و تحقق عملی این وظایف والا و انسانی می تواند مردم ما را از همهً آلام و بدبختی ها نجات بخشیده، افق تابناک و آینده روشنی را مژده دهد. نا گفته پیداست که  تحقق این اهداف و انجام این وظایف سترگ و گسترده و ساختمان افغانستان آباد و سربلند، بدون کادر های فنی مجرب، صادق به منافع مردم، معتقد و رسالت مند امکان پذیر نمی باشد. این امر طالب آنست تا مؤسسات تحصیلات عالی و مسلکی با دقت و مسئوولیت بیشتر در تربیت و پرورش متخصصین با مشخصات فوق سعی و تلاش همه جانبه به خرچ دهند. یکی از این مؤسسات بزرگ تحصیلی پوهنتون جوزجان و از جمله پوهنځی ساختمانی این پوهنتون می باشد که از جمله یکی از مراکز تحصیلات عالی در جمهوری اسلامی افغانستان بوده و کانون مطمین و با اعتبار تربیت و پرورش متخصصین د رکشور محسوب می شود.

تحصیلات عالی با کیفیت؛ متصف با اهداف و عملکرد های معین و از جمله نصاب تحصیلی پاسخگو به ضرورت های نیروی بشری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. پلان ها و پروسه ی درسی در پوهنځی ساختمانی به اساس پلان ها و پروگرام های پوهنتون های پیشرفته عصر تجدید و بازنگری گردیده، در پلان و پروگرام های درسی مشخصات حرفوی کارشناسان بخش های مختلفه تخنیکی انعکاس یافته است. انجنیرانی که به اساس پلان ها و پروگرام های متذکره تربیه می شوند ماهر و ورزیده بوده و توانایی پیشبرد وظایف متنوع تولیدی و اقتصادی را دارا می باشند. در پیشبرد پروسۀ درسی پوهنځی وسایل سمعی و بصری جدید، تخنیک الکترونیک و غیره امکانات مورد استفاده اعظمی قرار می گیرد. در پروژه دیپلوم و کار های تحقیقاتی مسایل مبرم اقتصادی کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

از مدتی به این طرف اقدامات معینی برای تدوین و تجدید و بازنگری کریکولم های موجوده دیپارتمنت های رشتوی پوهنځی ساختمانی از طریق استادان و آمرین محترم دیپارتمنت های مربوط صورت گرفته است و اجراات خویش را بر اساس رهنمود نوسازی و انکشاف کریکولم ها که به منظور کمک به موسسات تحصیلات عالی کشور در راستای اجرای نیازسنجی و بازنگری و تجدید نصاب به دسترس قرار داده شده است عیار نموده اند که نتیجه این همه زحمات خستگی ناپذیر کریکولم درسی موجود رشته های سه گانه ی پوهنځی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

پوهنځی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان در سال (1389) هجری خورشیدی به اساس حکم شماره (1982)       مورخ (13/ 5 / 1388 (مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنتون جوزجان تحت سرپرستی محترم پوهنوال غلام سخی یاسا با کمیت یک تن استاد، یک تن مدیر تدریسی، یک تن معتمد و (95) تن محصلان اعم از ذکور و اناث که از طریق ریاست امتحانات کانکور معرفی شده بودند به فعالیت های اکادمیک خویش در راستای تربیه نونهالان وطن عزیز ما افغانستان به خاطر عمران و آبادی مجدد آن آغاز نمود.

این پوهنحئی طبق کریکولم که از طرف کمیته کریکولم ریاست انسجام امور اکادمیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تهیه شده است از شروع کار خویش تا الحال دروس خویش را به طور عملی و نظری به پیش برده ودر حصه جذب کادر های مجرب و ورزیده سعی و تلاش خویش را نموده است که فعلاً به تعداد (14) تن از استادان به سویه لسانس و ماستر از رشته های مختلف انجنیری که هم اکنون مصروف تدریس هستند. این پوهنحئی فعلاً با تشکیل یک رئیس، یک مدیر تدریسی، یک مدیر اجرائیه، یک لابرانت، یک نفر معتمدجنسی و یک نفر کارکن خدماتی مصروف پیش برد امورات تدریسی و اداری هستند.

در چوکات پوهنحئی ساختمانی (4) دیپارتمنت تخصصی (فارغ ده) :

 1. دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی : دیپا رتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی در سال (1389) هجری شمسی با جذب (95) تن محصل شروع به فعالیت نمود. اولین دوره فارغان این دیپار تمنت در سال (1393) که تعداد آنها به (48) تن می رسد به جامعه تقدیم شد.
 2. دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی : در سال (1395) با جذب (50) محصل به فعالیت آغاز نمود.
 3. دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورت : که در چو کات تشکیل پو هنحًی سا ختما نی می باشد. دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی فعلاً فعالیت ندارد.
 4. دیپارتمنت مهند سی : در سال (1395) با جذب (60) محصل به فعالیت آغاز نمود.

و همچنان دارای دو دیپارتمنت مضامین عمومی بوده که عبارت اند از:

 1. دیپارتمنت هندسه تر سیمی و رسم تخنیک : این دیپارتمنت در سال (1373) تأسیس گردیده است. که دروس مضامین هندسۀ ترسیمی و رسم تخنیک محصلان صنوف اول و دوم پوهنځی های سه گانه انجنیری را پیش برده و توجه عمده آنرا تأمین پروسه درسی تشکیل می دهد.
 2. دیپارتمنت میخانیک : دیپارتمنت میخانیک یک دیپارتمنت عمومی بوده که از سال (1390) در چو کات پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان به منظور ارتقا و بلند بر دن ســطح دانش تعلیمات انجنیری محصلان تاسیس گردید. در این دیپارتمنت مضامن میخانیک نظری و تطبیقی، مقاومت مواد و میخانیک ساختمان درسمستر های اول و دوم صنف دوم و سمستر های پنجم و ششم پوهنځی های سه گانه پوهنتون جوزجان برای محصلان تدریس می گردد.

هم اکنون به تعداد (482) تن محصلان که (456) تن آن ذکور و (26) تن آن اناث با استفاده ازصنوف درسی، لابراتوار، اتاق نقشه کشی و اتاق تطبیق فارمات و نقشه ها مصروف فراگیر دروس مسلکی خویش هستند.

پوهنحئی ساختمانی در سال (1393) شاهد اولین دور فراغت محصلان خویش بوده که تعداد (48) تن را به سویه انجنیر لسانس فارغ داده که هم اکنون یک عده آن مصروف کار در پروژه های ساختمانی ولایات مختلف بوده ویک عده دیگر آن جهت فراگیری و بالا بردن سطح دانش مسلکی خویش به دفاتر خارجی و شرکت های ساختمانی معرفی شده اند.

در این کانون علمی دروس بشکل منظم و بطور نظری و عملی با اجرای پراکتیک تعلیمی و تولیدیو اجرای کار های لابراتواری جریان داشته و با استفاده از امکانات دست داشته تا حد توان کوشش می گردد که محصلان به سویه بهتر وخوبتر فارغ گردیده تا باشد برای مردم و خانواده خود مؤثر واقع گردند. 

 

 

 

 

ساختمان تدریسی پوهنحئی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان.

 

اهداف پوهنحئی ساختمانی

اهداف اساسی هر نهاد و ارگان دولتی باید بر مبنای شرایط، اوضاع و نیازمندی های آن جامعه طرح و مورد تطبیق قرار بگیرد.

اهداف اساسی نهاد های تحصیلی و تعلیمی که اساس و بنیاد سایر بخش های اجتماع را تشکیل میدهد از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید که در تعیین آن خیلی دقیق و مسؤلانه عمل نمود.

در کل یک نهاد تحصیلی نظر به واحد های مختلف تحصیلی خویش اهداف مختلف را دنبال می نماید. پوهنحئی ساختمانی با درک شرایط کشور که نیاز مبرم به بازسازی ونوسازی دارد اهداف ذیل را در اولویت کار خویش قرار داده است.

سهم گیری آگاهانه در زمینه تربیه کادر های ورزیده و مسلکی، بهبود کیفیت تدریس، ارتقاع ظرفیت های علمی ومسلکی اعضای کادر علمی ومحصلان، تأمین شرایط رشد وتوسعهً علوم انجنیری با کاربرد جدیدترین دست آورد ها و روش های علمی و عملی معاصر به منظور رشد بنیهً اقتصادی و اعتلای کشور در منطقه بوده که با درنظر داشت نکات عمده ذیل امکان پذیر است:

 1. تجزیه، تحلیل و انتقال دانش و مهارت های علوم رشته های انجنیری مربوطهً پوهنحئی ساختمانی به محصلان.
 2. تأمین نیاز اقتصادی جامعه و مارکیت کار با تربیه کادر های علمی و مسلکی در سطح ملی.
 3. ارتفای توانمندی محصلان در جهت سهم گیری و اجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه روند رشد و توسعهً ساحات اقتصادی در کشور.
 4. بهبود و تقویهً شعبات و دیپارتمنت های موجود با سهم گیری فعال اساتید، کارمندان و محصلان در امور عام المنفعه وجامعهً مدنی.
 5. تهیه وترتیب برنامه ها با درنظر داشت نیاز های مبرم جامعه غرض ایجاد رشته های تحصیلی و تقویهً برنامه های رشته های موجود پوهنحئی.
 6. بهبود و ارتقای سطح کیفیت و ارایهً خدمات آموزشی در سطح پوهنحئی.

 

مرام پوهنحئی ساختمانی

 1. فراهم سازی تحصیل (به سویه لیسانس) برای محصلان دراین کانون علمی انجنیری.
 2. تربیه کادرهای مسلکی وورزیده در رشته انجنیری مهندسی، ساختمانهای سیول و صنعتی، ساختمانهای هایدرولیکی و ساختمانهای ترانسپورتی همچنان تقدیم آنان به جامعه جهت توسعه و بهبود وضیعت اقتصادی کشور.
 3. ارتقای ظرفیت های کادری و تأمین نیروی کار بشری و تحصیل کرده به سویه انجنیری لسانس در کشور.
 4. تجهیز و غنامند ساختن لابراتوار های موجود و ایجاد لابراتوار های جدید مسلکی در مضامین تخصصی پوهنحئی.
 5. ایجاد روابط اکادمیک پوهنحئی به پوهنتون های کشورهای خارجی.
 6. ایجاد دیپارتمنت های آبرسانی و کانالیزاسیون، شهرسازی و فعال نمودن دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی و ارتقای دیپارتمنت ها به پوهنحئی در صورت فراهم شدن شرایط عملی و علمی.

 

جدول (1)، معرفی مختصر پوهنځی ساختمانی.

نام پوهنحئی

انجنیری ساختمانی

سال تأسیس پوهنحئی

1388 هـ. ش.

مجموع کریدت ها دوره تحصیل

172 کریدت

تعداد دیپارتمنت ها در پوهنحئی

چهار دیپارتمنت اختصاصی و دو دیپارتمنت عمومی

تاریخ فعالیت دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

سال 1389

تاریخ فعالیت دیپارتمنت مهندسی

سال 1395

تاریخ فعالیت دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی

سال 1395

تاریخ فعالیت دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی

نسبت نبود استاد مسلکی غیر فعال

 

 

جدول (2)،  فیصدی کریدت ها نظربه کریکولم های تحصیلی دیپارتمنت های اختصاصی چهار گانه پوهنځی ساختمانی.

فیصدی مضامین

 

دیپارتمنت ها

 تخصصی و پرکتیک ها

اساسی

اختیاری و پوهنتون شمول

پروژه دیپلوم

مجموعه کریدت ها

دیپارتمنت مهندسی

86 کریدت

%50

46 کریدت

%26.74

27 کریدت

%15.69

13 کریدت

%8

172 کریدت %100

دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

96 کریدت

%49

43 کریدت

%26

20 کریدت

%17

13 کریدت

%8

172 کریدت

%100

دیپارتمنت ساختمانهای سیول و صنعتی

82 کریدت

%48.82

57 کریدت %33.13

24 کریدت %13.95

13 کریدت %8

172 کریدت %100

دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی

87 کریدت

%50.6

50 کریدت

%29.1

22 کریدت

%12.8

13 کریدت

%7.6

172 کریدت %100

 

 

وضع لابراتوار ها در پوهنحئی ساختمانی

در سال (1393) خورشیدی دو دستگاه لابراتواری به کمک مالی جامعه جهانی به خصوص بانک جهانی در بخش های ساختمانهای سیول و صنعتی (لا برا توار مواد و عنا صر سا ختما نی که در آن علا وه بر دروس لابرا تواری، کار های علمی، تحقیقا تی از طرف استا دان صورت خواهد گر فت) و بخش میخانیک خاک (که در ان علاوه بر کارهای لابراتواری محصلان تحقیقا ت در مورد خاک ها و اسا س های منا طق مختلف افغا نستا ن صور ت می گیرد) صورت گرفت.

 

پروگرام  کمپیوتری در پوهنحئی ساختمانی

در پوهنحًی ساختما نی پروگرام های طرح و د یزا ین ساختمانها، ETABS (SOFE SAP) ، پروگرام سازی، نرم افزار های (1) و (2) وغیره  برای محصلان تدریس می گردید. محصلان دیپلوم نویس پروژه های دیپلوم خویش را با استفاده از سافت ویرهای پیشرفته رشته وی انجام و تکمیل می نمایند. همچنان در دیپارتمنت مهندسی تدریس سافت ویرهای رشتوی مانند اتوکد و آرشیکد پروگرام جدید طرحریزی مهندسی به نام ریویت  تدریس می گردد که برای محصلان این رشته خیلی مفید واقع گردیده است. محصلان دیپلوم نویس رشته های سه گانه پوهنځی ساختمانی به صورت عموم پروژه های دیپلوم شان را با استفاده از سافت ویرهای رشتوی در کمپیوتر اجراء و آماده دفاع می سازند.

 

کتابخانه در پوهنحئی ساختمانی

گر چه تا حال نسبت نبود امکانات مؤفق به ایجاد یک کتابخانه به سطح پوهنځی نشده ایم اما هر دیپارتمنت رشتوی پوهنځی در تلاش ایجاد کتابخانه ی در سطح پوهنحئی هستند که شامل کتب رشتوی و مسلکی به کمک استادان و محصلان همان رشته ایجاد گردد. بصورت عموم محصلان کتب درسی مورد نیاز شانرا می توانند از کتابخانه عمومی پوهنتون به دست بیاورند.

 

توآمیت ها در پوهنحئی ساختمانی

 دیپارتمنت های اختصاصی پوهنځی ساختمانی بطور رسمی با کدام پوهنتون خارج از کشور توأمیت نداشته اما همکاری و روابط شانرا با مؤسسه unops ، شرکت مشورتی 3d ، مؤسسه FAO  وهمچنان ادارات دولتی تخصصی و مؤ سسات ساختمانی دولتی و خصوصی بر قرار نموده اند.  

 

مشکلات، چالش ها و پیشنهادات پوهنحئی ساختمانی

 • وضع نا منظم صنوف درسی نظر به عدم موجودیت وسایل درسی مناسب در بسیاری از صنوف درسی.
 • کمبود کادر علمی کافی و مجرب در دیپارتمنت های موجود. در بسیاری دیپارتمنت ها استادان اضافه تر از سه مضمون را تدریس می نماید.
 • کمبود کتب مسلکی مورد نیاز رشته ها به زبانهای ملی و خارجی.
 • عدم اجرای ترفیع به موقع  و کم توجهی بعضی از اساتید محترم در این مورد.
 • عدم توجه استادان به موضوعات تحقیقی و مقالات علمی.
 1. ایجاد زمینه های مناسب تحصیلی برای استادان دیپارتمنت ها بین سالهای (1396) الی (1400) که همه استادان دیپارتمنت بتوانند به درجه ماستری نایل آیند.
 2. ایجاد زمینه ها غرض آموزش لابرانت ها در رشته های مربوط.
 3. اتخاذ تدابیر عملی غرض ایجاد امکانات فزیکی لازم برای رشته های مورد نظر، شامل اتاق های درسی معیاری.
 4. ایجاد توأمیت ها و پارتنرشیپ ها با پوهنتونها و رشته های مماثل در خارج از کشور بطور دایمی.

 

اهداف عمومی و آموزشی رشته های سه گانه پوهنحئی ساختمانی

 

 1. نیاز سنجی به سطح برنامه آموزشی، منابع و شیوه ها

 فارغ التحصیلان پوهنځی ساختمانی در تمام بخش های اقتصاد  ملی کشور فعالیت داشته و بسیاری از آنها منحیث آمرین در وزارت خانه ها و ریاست ها ایفای وظیفه می نمایند. تمام رشته های اساسی پوهنځی ساختمانی که محصلان در آن مشغول تحصیل هستند برای رشد اقتصاد ملی افغانستان ضروری می باشند. اقتصاد ملی کشور کمافی السابق به کمبود انجنيران ساختمانهای سیول و صنعتی، ساختمانهای هایدرولیکی، ساختمانهای انجنیری ترانسپورتی، مهندسی و آبرسانی و کانالیزاسیون مواجه بوده و به وجود آنها ضرورت شدید احساس می نماید. فارغان این نهاد علمی از آوان تأسيس تا كنون دردوردست ترين نقاط كشور دركليه مؤسسات توليدی دولتی و غيردولتی با ارايه نظريات سودمند وپيشكش نمودن طرح های علمی درامر بازسازی واحيای مجدد كشور سهم شايسته و ارزنده را ايفا می نمايند.

به خاطر انکشاف بعدی قلمرو افغانستان، تقاضا در مورد ارتقای سویه دانش کادرهای انجنیری بیشتر گردیده است و ضرورت مبرم به ارتقای سویه انجنیران ساختمانی و بخصوص در مورد بهسازی آموزش حرفوی آنها با انکشاف امور ساختمانی دولت اسلامی افغانستان احساس می شود.

ساختمانهای معاصر از انجنیران ساختمانی، دانش عمیق نظری، اقتصاد مسایل تولیدی، تعیین طرق مناسب و اقتصادی ترین میتود اعمار ساختمانها و طرحریزی به اساس وریانت های مختلفه را ایجاب می نماید. به این ترتیب برای رشد اقتصاد ملی افغانستان انجنیران ماهری ضرورت است که به سویه عالی تحت پروگرام های جدید باید تربیه شوند.

 از سال (1389) پوهنځی ساختمانی انجنيران را با سویه لسانس تحت تربیه گرفته که در سال (1393) اولین دسته فارغ التحصیلان را به سویه انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم نموده است. به این منظور در پوهنځی ساختمانی کارهای زیادی در جهت بهسازی پروسه ی درسی، ترتیب نمودن پروگرام ها و پلان های درسی جدید، استفاده وسیع از کمپیوتر و شامل نمودن مضامین اقتصاد انجام داده شده است. باید متذکر شد که محصلان این پوهنحئی وقتی به درجات عالی انجنیری می رسد که آماده گی تخصصی را در دوره ی تحصیل تکمیل نمایند. بدین منظور است که روابط همکاری علمی و تخنیکی دیپارتمنت های پوهنحی ساختمانی با وزارت خانه ها و مؤسسات جمهوری اسلامی افغانستان هرچه بیشتر تحکیم و توسعه می یابد.

رویهمرفته کریکولم های پوهنځی ساختمانی در این اواخر از لحاظ کیفی دارای رشد چشمگیری بوده است، ولی این رشد در حد مطلوب نیست و برای تأمین نیاز بازار کار، در آموزش محصلان باید تغییرات اساسی رونما شود و هر مؤسسه تحصیلی از آنجمله پوهنځی ساختمانی برای پاسخگویی و حسابدهی در قبال کیفیت و توانایی های علمی و مسلکی فارغ التحصیلان خویش باید به کیفیت و پاسخگو بودن نصاب های تحصیلی خویش توجه جدی و همیشگی داشته باشد .

            روی همین ملحوظ است که استادان پوهنځی ساختمانی برآن شدند که نصاب تحصیلی موجود مربوط به سالیان گذشته بوده و پاسخگوی وضع فعلی نمی باشد و تغییرات اساسی و بنیادی را باید در پروگرام درسی دیپارتمنت های خویش وارد کرده و بر محتوی درسی بسیاری از مضامین تجدید نظر نمایند و مطابق به خواست و نیاز جامعه معاصر مضامین تازه وارد نصاب درسی رشته های پنجگانه این پوهنځی شد که در نتیجه یک کریکولم معیاری و جدید ترتیب و تهیه گردید که طی صفحات بعدی به صورت مشخص به معرفی گرفته می شود.

 

دریافت نیاز سنجی ( ضرورت بازنگری ) پوهنحئی ساختمانی 

با تماس های مکرر که با مسئوولین مؤسسات و ادارات استخدام کننده و فارغ التحصیلان رشته های مختلفه پوهنځی ساختمانی داشتیم، بر اساس معلومات جمع آوری شده، نظریات، پیشنهادات و توقعات آنها از فارغ التحصیلان رشته ساختمانی دریافتیم که هنوز هم مراجع استخدام کننده به کمبود متخصصین و فارغ التحصیلان رشته های انجنیری ساختمانی دچار هستند، و فارغ التحصیلان رشته های سه گانهً این پوهنځی هیچگاهی به مشکل کاریابی مواجه نبوده و به وظایف و کارهای که خلاف رشته و مسلک شان باشد گماشته نشده اند و این خود واضح می سازد که واقعاً هنوز هم ضرورت مبرم در مورد تربیه ی کادر انجنیری ساختمانی وجود دارد، بناءً باید برای تدویر یک برنامه با کیفیت تلاش صورت می گرفت تا محصلان با یک پشتوانه قوی مسلکی، با سطح بلند آگاهی تخصصی فارغ و به بازار کار معرفی شوند تا بتوانند از عهده وظایف پر مسئوولیت آینده که به آنها سپرده می شود به وجهه احسن بدر آیند. بناً برمبنای همین نیازسنجی ها بود که برنامه و پروگرام درسی هذا ترتیب و امید واریم که به نیازهای آنها جواب قناعت بخش داده باشیم.

 

مرام و اهداف آموزشی در دیپارتمنت های سه گانه پوهنحئی ساختمانی

مهارت های که فارغان طی دوره آموزشی کسب می نمایند :

 

الف - اهداف آموزشی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی:

 • تربیه انجنیران به سویه لیسانس در رشته ساختمانهای صنعتی و مدنی.
 • مسا یل طرحریزی، محا سبه و دیزا ین تعمیرات مسکو نی، عا م المنفعه و صنعتی.
 • بلند بردن سطح کیفیت آماده گی انجنیران.
 • تکامل پروسه درسی و میتودیکی.
 • استحکام بخشیدن مراکز لابراتوار های درسی.
 • همکاری علمی و تخنیکی با دوایر و مؤسسات دولتی و خصوصی.
 • پیشبرد کار های علمی و تحقیقاتی.

 

ب -  اهداف آموزشی دیپارتمنت مهندسی :

 • تربیه جوانان به سویه لیسانس در رشته مهندسی.
 • رفع احتیاجات جامعه از درک کمبود تعمیرات مختلف النوع.
 • طرحریزی تعمیرات و احداث شهرهای جدید به سبک معماری ملی افغانستان.
 • تحقیقات در مورد آثار و یادگار های معماری قدیم افغانستان.
 • تحقیقات و مطالعات در مورد روش و شیوه های طرح مهندسی و ساختمانی تعمیرات.
 • تهیه و ترتیب رهنمودها و دستورالعمل های مشخص برای طرحریزی تعمیرات و شهرهای جدید.
 • مطالعه و تحقیق در تأثیر فکتورهای اقلیمی و شرایط طبیعی ساحه بالای طرح و ساختمان تعمیرات.

 

ج - اهداف آموزشی دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی:

 • تربیه و آماده ساختن انجنیران ساختمانهای هایدرولیکی با داشتن ساحه دانش وسیع به سویه لیسانس.
 • طرحریزی پروژه های آبیاری و بهره برداری از آنها.
 • اعمار پروژه های تحکیم سواحل دریا های بزرگ.
 • خصو صیات ا ساسی یک تعداد دریا ها و رابطه بین جریان آب و ترسبات  اتموسفیری.
 • طرح و دیزاین بندها با استفاده از تکنالوژی جدید.
 • سروی و نقشه کشی دریا ها جهت طرح و دیزاین بندها با استفاده از جی آی اس (G I S) و ریموت سینسسینگ (Remote Sensing).

 

سیستم درسی در پوهنحئی ساختمانی

            مطابق کریکولم درسی محصلان دیپارتمنت های اختصاصی پوهنځی ساختمانی در جریان نو سمستر( چهارنیم سال) دوره تحصیل علاوه بر دروس نظری و عملی داخل صنف یک تعداد کارها و پروژه های صنـفی و تطبیقا ت تعلـیمی و تولیدی را خارج از صنف در مؤسسات تولیدی، ساختما نی اجرا و سپری می نما یند.  به این اساس دیپارتمنت های این پوهنځی با مؤسسات تولیدی، ساختمانی کشور (ریاست فواید عامه، امورشهرسازی، اداره آبیاری، اداره زراعت و آبیاری، احیا و انکشاف دهات،  شاروالی ها، مؤسسات غیر دولتی و شرکتهای  خصوصی)  روابط نزدیک و همکاری متقا بل دارند.

دروس دیپارتمنت های اختصاصی پوهنځی به سیستم کریدت منحیث یک سیستم مؤثر و پیشرفته تحصیلی عیار گردیده و محصلان رشته های مربوط طی نه سمستر تحصیلی (هشت سمستر تحصیل و یک سمستر کار بالای پروژه دیپلوم ) طور اوسط و مجموعی در حدود (172) کریدت را باید اخذ نمایند. در حدود (%50) مجموع کریدت ها را مضامین تخصصی و پرکتیک ها، (%12) کریدت ها را مضامین اختیاری و پوهنتون شمول، (%30) مجموع کریدت های مضامین شامل نصاب تحصیلی را مضامین اساسی و از مجموع کریدت ها (5 -7) کریدت را پرکتیک های تعلیمی و تولیدی و (13) کریدت یا (%8) مجموع کریدت ها را کار محصلان بالای پروژه های دیپلوم ایشان تشکیل می دهد.

            در سمستر اخیردوره تحصیل محصلان به همکاری استادان دیپارتمنت های مربوطه خویش پروژه هـای دیپــلوم خویش را می نویسند و بعد از تکمیل نمودن ان در محضر عام در مقابل یک کمیسیون اخـتصاصی متشکل از اســـتادان ورزیده دیپارتمنت ها و انجینران با تجربه مؤسسات ساختمانی از آنها دفاع می نما یند.

            کریدت ها و کود نمبر مضامین، کتگوری و فیصدی آنها، تناسب کارهای عملی و نظری، کار ساحوی و تطبیقات در جداول  مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی به شکل سمستر وار و مجموعی برای رشته های جداگانه پوهنځی از صنف اول الی پنجم در معرفی دیپارتمنت ها گنجانیده شده است (ملاحظه فرمائید).  

حداقل کریدت در هفته یا سمستر(18) و حداکثر کریدت ها (21) کریدت یا واحدهای درسی در یک سمستر می باشد. قابل یاد آوری می دانیم که یک کریدت لکچر معادل یک ساعت (50) دقیقه و یک کریدت عملی معادل دو ساعت (50) دقیقه یی می باشد. 

 

روش های آموزش و تدریس در پوهنحئی ساختمانی

            انتخاب روش مناسب تدریس از اهمیت بزرگی در قسمت انتقال دانش و مهارت ها به محصلان برخوردار است. استفاده از شیوه های کار ساحوی، کارهای عملی لابراتواری، تطبیقات و پراکتیک برای انجنیری یک ضرورت مبرم بوده و شیوه فعال تدریس شاگرد محوری، مورد تاکید زیاد دارد. شیوه های تدریس مضامین در بخش های نظری و عملی در رشته های جداگانه پوهنځی ساختمانی با درنظر داشت خصوصیات رشته های تحصیلی و امکانات موجود انتخاب شده اند که ذیلاً از این میتود ها نام می بریم :

1- استفاده از روش لکچر در صنوف درسی، بحث روی موضوعات مضامین مختلفه و تشریح موضوعات شامل مفردات درسی از طریق ارایه لکچر با استفاده از کتب درسی و لکچر نوت های تهیه شده در هر مضمون از طرف اساتید محترم مضامین، استفاده از پروجکتور و ارایه لکچر ها از طریق پروگرام پاورپاینت به شکل سلاید های جداگانه.

2- اساتید محترم از شیوه پرسش و پاسخ در پیشبرد دروس استفاده می نمایند. در این شیوه قبل از آغاز درس، استاد از طرح سوالات برای وادار ساختن محصلان به تفکر و اشتراک آنها در پروسه آموزشی کار می گیرد. این میتود محصلان را وادار به مطالعه و آماده گی قبلی موضوعات درسی می سازد که خیلی مؤثر تمام شده است.

3- دروس بسیاری از مضامین رشته های پوهنځی ساختمانی بطور مثال رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی از طرف استادان با استفاده از شیوه نمایش که موضوعات با تهیه مواد درسی مانند اشکال، رسمها، چارتها و مودل ها به نمایش گذاشته می شود پیش برده می شود.

4- ارایه سمینار ها و پریزنتیشن های محصلان در جریان سمستردر موضوعات از قبل داده شده و سهیم ساختن محصلان در پروسه تدریس و آموزش.

5- اجرای کار های لابراتواری با استفاده از رهنمای اجرای کار های لابراتواری توسط استاد مضمون در لابراتوار های مربوطه در ساعات عملی و تطبیقات در حضور محصلان اجراء می گردد.  سهیم ساختن محصلان در اجرای کار لابراتواری جهت کسب و انکشاف مهارت های مورد نیاز در تدریس علوم تطبیقی کاربرد فراوان دارد.

6- سپردن وظایف در اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و کار های خانگی از طرف استادان مضامین در دو بخش محاسبه و ترسیمات برای محصلان در جریان سمستر برای درک بیشتر موضوعات درسی مضامین رشتوی از طرف محصلان و دفاع از آنها.  

 

شیوه های ارزیابی محصلان در پوهنحئی ساختمانی

امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یا مهارت های نظری و عملی در یک دوره ی تحصیلی ارزیابی می گردد. مطابق به ماده نزدهم لایحه ی سیستم کریدت و طرز العمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر، ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های موجوده پوهنځی ساختمانی  به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

1 . امتحان نهائی -  %60 

2 . کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی  و فعالیت های داخل صنف -  %20

3 . امتحان وسط سمستر %20 

4. در مضامین و کورس های که ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثر از(%80) محاسبه می  گردد.

5 . ارزیابی پروژه های صنفی، کار گرافیکی، پراکتیک و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنځی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.

تکمیل نصاب حاضری درمضمون و یا کورس حتمی می باشد.  (%75) حاضری درساعت درسی شرط شمول درامتحان نهائی دانسته می شود. بیشتراز (%25) غیرحاضری درساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت ازنمره تطبیقات می شود. نمره کامیابی برای هرمضمون (%55) می باشد، علاوه برآن تکمیل (%60) اوسط عمومی درهرسمسترلازمی دانسته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

 

 

پلان استراتیژی پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان

 

 پيشـگفتــــار

اين مجموعه که تحت عنوان پلان استراتيژيک پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان تهیه  شده است، حاصل ارزيابی های واقعبينانه و علمی تعدادی از استادان  داخل از  پوهنحئی  مي باشد، که پس از نشست ها و مطالعات زياد تهيه وترتیب گرديده است. ميتوان ادعا کرد، که اين پلان استراتيژيک مطابق به نياز های ملی کشور ما تهيه و ترتيب گرديده و در هم آهنگی با تحولات تحصیلات عالی امروزه در سطح کشور قرار دارد. بنآ، پوهنحئی ساختمانی به اساس پلان دست داشته کوشش خواهد نمود، تا تمام فعاليت های علمی و اداری خويش را تنظيم نمايد.

از آنجایکه معلوم است، بحث پلان استراتيژيک در وزارت محترم تحصيلات عالی در سال (1387) مطرح گرديده و به همکاری سازمان يونسکو نخستين پلان استراتيژيک تحصيلات عالی تهیه، ترتیب وبه چاپ رسيده است. پوهنتون جوزجان با درنظرداشت اهمیت پلان استراتیژیک وبتاسی ازاوامر وزارت محترم تحصیلات عالی دست بکارشده ودرسال (1391) پلان استراتیژیکی خویش را تکمیل نموده وبه همین منوال پوهنحئی ساختمانی نیز، به تعقیب آن درتهیه و تنظیم پلان استراتیژیک خویش پرداخته است.

از سال(1391) بدینسو خوشبختانه تحولات بسيار مهم و مثبتی درقسمت ارائه خدمات  آموزشی رخ داده است. طبعی است، با گذشت زمان رهبری پوهنحئی ساختمانی نيز به غنای تجارب خویش ازگذشته تا حال افزوده اند. بنا در اوايل سال (1392) تصميم اتخاذ گرديد، تا پلان استراتيژيک پنج ساله پوهنحئی  ساختمانی متناسب به پلان استراتيژیک پوهنتون ودرمطابقت با نياز های کنونی جامعه ترتیب و نهايی شود.

اين برنامه، خوشبختانه با جديت تمام دنبال گردیده و پس از يک سال و چند ماه بررسی و کار توسط استادان بلند رتبه پوهنحئی های دیگروهمکاری همۀ استادان این پوهنحئی  ترتیب گرديد. همزمان با کار روی این سند با ارزش  سيمينار های متعددی ارائه و درضمن طی نشست های مختلف نظر خواهی های نیز از استادان مجرب صورت گرفته است. لازم میدانیم تا ازمحترمان هریک: پوهنیار دیپلوم انجنیر تمنا شمسی، پوهنیار انجنیر ملالی دادور، پوهیالی انجنیر نقیب الله صافی، پوهنمل دیپلوم انجنیرمحمد ناصر جوهر و بریالی ناصری مدیر اجرایه پوهنحئی ساختمانی که با رارئه نظریات ارزشمندشان درتهیه این سند حیاتی، پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان را یاری رسانیده اند ابراز امتنان وشکران نمایم .

اميدواریم اين پلان استراتيژيک رهنمود مناسب و روشنی باشد، برای توسعه و انکشاف بعدی پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان، که با تطبیق درازمدت آن درحصۀ بهبود نظام آموزشی دراین نهاد تحصیلی سطح دانش علمی ومسلکی استادان ومحصلان و توانايی علمی آنها افزایش بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقــــدمـه

افغانستان که سال ها قبل از يک  سيستم  معتبر و شناخته شدۀ تحصيلات عالی در منطقه برخوردار بود، به نسبت جنگ های داخلی این سیستم خوب و معتبر تحصیلی خویش را از دست داده و فاقد یک سیستم تحصیلات عالی معیاری گردید، بخاطریکه از اثر این جنگ ها حدود يک ميليون نفر ازهموطنان ما جانهای خویش  را از دست داده و حدود شش ميليون ديگر آواره شدند. در ميان کسانی که آواره شده اند، اعضای کادر علمی پوهنتون ها و کارمندان تحصيلات عالی نيز شامل می باشند. برخی از اين اساتید در پوهنتون های کشورهای مختلف مصروف تدریس هستند. بازگشت دوبارۀ شان با درنظرداشت افزايش تعداد اعضای خانواده، و شرايط نابسامان اقتصادی افغانستان مشکل می باشد. در چندین موضوع شرایط رشد علمی - مسلکی آنعده ازکسانی که در داخل کشورزندگی می کردند به تأخير افتاده ویا هم به سکتگی مواجه شده. بسياری از ساختمانهای پوهنتون ها و مراکز تحصيلات عالی ويران گرديده و برخی ديگر شديداً نياز به ترميم داشت. نصاب تحصیلی کادر علمی آسيب ديده، نبود صنف های درسی کافی و لابراتوارهای مجهز، کتابخانه ها با  منابع اندک و نبود تکنالوژی معلوماتی کافی از جملۀ مشکلات جدی بودند  که سکتور تحصيلات عالی با آنها مواجه شد. و در نتيجۀ مشکلات فوق الذکر، تحقيقات بسيار اندکی در طی اين سالها انجام یافته است. بدون شک، فرهنگ پژوهش که مرکز ثقل يک پوهنتون مدرن محسوب می گردد دربین اعضای کادرعلمی وجامعۀ اکادمیک افغانستان از این آسيب بی بهره نمانده بود. وضعيت تحصيلات عالي در افغانستان در اوايل سال (1370) که در آن زمان تعداد(24333) نفر محصل در پوهنتون ها و مراکز تحصيلات عالی مصروف تحصيل بودند، رو به وخامت گذاشت. در نتيجه تا سال (1374) تعداد محصلان به (17370) نفر رسيد، اين روند همچنان ادامه يافت، تااینکه در سال (1380) تعداد محصلان به پائين ترين سطح خویش یعنی (7881) تن تنزیل یافت. در نتيجهء تداوم اين روند، ميزان شموليت در دورۀ تحصيلات عالی در افغانستان نیزبه پايين ترين سطح خود در جهان رسيد، که در سال (1374) تنها دو فيصد جمعيت افغانستان با داشتن سن بالای (25) سال، دارای تحصيلات عالی بودند.

پوهنحئی انجنیری ساختمانی به منظور تربيه كادر های علمی انجنيری  و نظر به ضرورت جامعۀ امروزی ما ايجاد گرديده است. پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان، یکی ازفاکولته های می باشد، که محصلان آن در حل مشکلات موجودۀ جامعۀ افغانی ما، میتوانند درحصه ایجاد تغییرات مثبت، بلند بردن ظرفیت ها  و معیاری ساختن زیربناهای اساسی مانند ساختمان های صنعتی و مدنی، ساختمانی های هایدروتخنیکی، مهندسی، ساختمانهای ترانسپورتی و آبرسانی و کانالیزاسیون در کشور نقش ارزنده یی را ایفا نمایند.

این پوهنحئی عملآ در سال (1389) هجری شمسی شروع به فعالیت نموده وتا حال به تعداد بیشتر از (    ) تن محصل جذب گردید، که به تعداد(   ) تن از قشر اناث و(   ) تن آنان ذکور می باشند. ارائه خدمات آموزشی ( تدریسی ) دراین پوهنحئی توسط (  ) تن از اساتید مجرب دارای رتب علمی ازپوهیالی الی پوهنوال و درجه تحصیل ماستر و لیسانس صورت  می گیرد.

            درسال (1389) به تعداد(82) تن محصل که (50) تن فارغان لیسه ها (9) تن ازفارغان انستیتوت های تخنیک ثانوی، در دور اول امتحان کانکورعمومی واختصاصی، (8) تن از ظرفیت دوم به وسیلهً کمیته محترم امتحانات کانکور و (15) تن ازمحصلان  تبدیلا از پوهنتون های دیگر ولایات و مرکز به این پوهنحئی معرفی گردیده اند، که از جملۀ آنها (6) تن شان اناث می باشد. در سال (1390) به تعداد(89) تن محصلان جدیدالشمول داشته، (72) تن از طریق کمیته امتحانات کانکور و(5) تن  ظرفیت دوم، (10) تن ازفارغان انستیتوت تخنیک ثانوی معرفی گردیده اند. وهم در سال (1391) به تعداد (200) تن محصل بشمول ذکور و اناث از طریق کمته امتحانات کانکور، (6) تن ازطریق ظرفیت دوم به این پوهنحئی نیز معرفی شده اند. وهم درسال (1392) به تعداد (201) تن محصل بشمول ذکور و اناث، درسال (1393) به تعداد (120) تن بشمول ذکور و اناث، درسال (1394) به تعداد (68) تن بشمول ذکور واناث، درسال (1395) به تعداد (160) تن در سه دیپارتمنت (60) تن در دیپارتمنت ساختمان های سیول و صنعتی (57) تن ذکور و (3) تن اناث، (50) تن در دیپارتمنت مهندسی (46) تن ذکور و (4) تن اناث و (50) تن در ساختمانهای هایدرولیکی (هایدروتخنیکی) (47) تن ذکور و (3) تن اناث و هم چنان درسال (1396) به تعداد (180) تن درسه دیپارتمنت (60) تن در دیپارتمنت ساختمان های سیول و صنعتی (59) تن ذکور و (1) تن اناث، (60) تن در دیپارتمنت مهندسی (51) تن ذکور و (9) تن اناث و (60) تن در دیپارتمنت ساختمانهای هایدرولیکی (58) تن ذکور و (2) تن اناث از طریق کمیته امتحانات کانکور معرفی گردیده اند.

         به این پوهنحئی که از جمله سه دیپارتمنت فارغ ده می باشد که عبارت از (ساختمانهای صنعتی و مدنی، مهندسی و ساخنمانهای هایدرولیکی) و دو دیپارتمنت کمکی (میخانیک و هندسه ترسیمی و رسم تخنیک) عملا فعالیت دارد. دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی نسبت عدم موجودیت اعضای کادر علمی - مسلکی، نبود امکانات وشرایط لازمی تا اکنون فعال نگردیده است.

            درپوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان تنها یک باب اتاق نسبتاً مجهز با وسایل و مواد لابراتواری ایکه تا اندازه یی نیازهای محصلان ما را مرفوع می سازد، وجود دارد. اتاق نقشه کشی برای محصلان دیپلوم نویس (پایان نامه)  ودیگر محصلان وجود دارد، تا آنان بتوانند بگونه درست روی مواد گرافیکی وتحریری موضوعات پروژه های دیپلوم و پروژه های صنفی خویش کارنمایند. تعداد ازاعضای کادرعلمی این پوهنحئی دارای تجارب عالی مسلکی بوده و در ضمن به لسان های معتبر خارجی و پروگرام های انجنیری با استفاده از کمپیوتر نیز آشنایی دارند، ویژه گی های متذکره به آنان این امکان را میسر می سازد، تا ازمنابع و مآخذ معتبر خارجی وانترنت درتهیۀ لکچر، مواد و ممد درسی شان، استفادۀ اعظمی نمایند.

        طبق پلان وبرنامه ها ی مشخص تحصیلی (کریکولم ها)، محصلان پوهنئحی ساختمان پوهنتون جوزجان باید پراکتیک های تعلیمی و تولیدی خویش را درنقاط مشاهداتی معین ومساعد اجرا نمایند که روی این ملحوظ آنان در دیگر ولایات سفرنموده، ضمن مطالعه ومشاهده ساختمان های درحال احداث صنعتی و مدنی، هایدروتخنیکی، ترانسپورتی واز پدیده ها و نقاط جیولوجیکی دلچسپ نیز دیدن بعمل می آورند.

      مدت تحصیل  درپوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان چهارونیم سال بوده، که در جریان تحصیل محصلان ضمن فراگیری دروس مضامین عمومی - اختصاصی، اختیاری و پوهنتون شمول به اجرای پروژه های صنفی، کار های پرکتیکی، تجارب لابراتواری پرداخته  و در سمستر اخیر تحصیلی روی موضوع پروژه دیپلوم خویش تحت نظر استاد رهنما کارنموده وبعد ازآن درحضورهیئت کمیسیون موظف پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان از پروژه های دیپلوم خویش دفاع مینمایند. ساحه فعالیت رشته ساختمان های صنعتی و مدنی، هایدرولیکی و ترانسپورتی گسترده بوده و نمیتوان آن را در چند جملۀ محدود تعیین کرد، اما باید تذکر داد، که از پروسه ساختن یک اتاق، کانال آبیاری و پلچک گرفته الی ساختمان های آسمان خراش، بند ها و استیشن های بزرگ تولید برق آبی و سرک های چندین طبقه در جهان امروزی نظارت به عمل آورده ودربهبود کیفیت آن نقش ارزنده یی را می داشته باشند.

         با رشد پوهنحئی و مساعد شدن امکانات علمی و کادری میتوان ده ها دیپارتمنت دیگر را در ارتباط به موارد متذکره در پوهنحئی ایجاد نمود.

 

ديــدگاه

            پوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان درایجاد یک سیستم واحد ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت عالی درسطح پوهنحئی، که جوابگوی نیازهای اساسی درزمینۀ رشد وانکشاف افغانستان باشد، متعهد بوده با تحقق این آرمان به بهبود ورفاه عامه سهم ارزنده یی را ایفا خواهد نمود.

بناً هئیت رهبری، اعضای کادرعلمی وتمام منسوبین این پوهنحئی به ارزش های ملی پابند بوده وپیوسته می کوشند، تا با دانش پیشرفتۀ علمی مجهز شده، درحصۀ اجرای مدیریت های خویش بگونه یی تبارز نمایند، که تا باشد درسطح ملی وبین المللی حایز اعتبار وجایگاه برجسته گردند.

 

رســـالت

فراهم نمودن شرایط دسترسی به فراگیری آموزش علمی - مسلکی رشته های انجنیری ساختمانی برابر به همۀ اقشارجامعه اعم ازذکور و اناث با طیف های مختلف، تأمین امکانات که شایستۀ نهاد های تحصیلی می باشد. درپوهنحئی ساختمانی پوهنتون جوزجان، ایجاد دیپارتمنت های جدیدی، که توان ارائه خدمات تدریسی بالا اجرای تحقیق وخدمات با کیفیت را داشته و کادر های را به جامعه تقدیم نمایند، که توان رقابت درعرصه های متفاوت اموراقتصادی ملی کشور را داشته و در ضمن بمنظوررشد انکشاف ساحات اجتماعی، اقتصادی، تأمین وحدت ملی و برقراری ثبات درافغانستان فعالانه سهیم شوند.

 

ارزش هــــــا

 1. تحصيلات عالی با کيفيت.
 2. تقويت وحدت ملی.
 3. اخلاق و کرامت.
 4. برابری.
 5. ادارۀ سالم، مؤثر يت و کارآيی.
 6. استقلال دیپارتمنت ها.

 

تقـــويت وحـدت ملــی

يکی از شرايط کليدی برای تقويت وحدت ملی، تطبیق قوانین و مقررات بالای هم بطور یکسان درنظام پوهنحئی ساختمانی به شمول شعبات مختلفه ودیپارتمنت های آن می باشد.

درپوهنحئی ساختمانی همۀ بگونۀ عیارمی گردد، که طبق قانون لوایح، مقررات ودستورالعمل های موجوده بوده وچگونگی تطبیق اوامر مهم مستلزم تعهدات قاطع هئیت رهبری، اعضای کادرعلمی، کارمندان و محصلان آن، با درنظرداشت همۀ ارزش های است، که درآن جزاساسی را ایجاد وشرایط همکاری بین تمام منسوبین وتأمین شرایط تقویت وحدت ملی تشکیل می دهد.

تاأمین شرایط، جهت تقویت روحیۀ همکاری وتاًمین حدت ملی، ازیک جانب باعث رشد کثرت گرایی ملی شده وازجانب دیگربین تمام منسوبان بردباری واحترام متقابل بدون درنظرداشت تفاوت ها ایجاد وازهمه مهمتردرحصۀ براقراری صلح وثبات دروطن ما افغانستان رول ارزنده یی را ایفا نموده ودرزمینۀ انکشاف حس وفاداری تمام اففانها منظوراعتلای فرهنگ ملی افغانی وپاسداری ازآن نقش فعال را می تواند، داشته باشد.

اهداف

سهم گیری آگاهانه در تربیه کادر های ورزیده ومسلکی بهبود کیفیت تدریس، ارتقای ظرفیت های علمی ومسلکی اعضای کادر علمی و محصلان، تأمین شرایط رشد وتوسعه ی علوم انجنیری با کاربرد جدید ترین دست آورد ها وروش های علمی وعملی معاصر به منظور رشد بنیه ی اقتصادی واعتلای کشور در منطقه بوده که با درنظر داشت نکات عمده ذیل امکان پذیر است:

 • رهبری و ادارۀ يک سيستم کثرت گرا و هماهنگ تحصيلات عالی بشمول دیپارتمنت های مختلف.
 • بهبود کيفيت دردیپارتمنت ها مطابق با معيارهای بين المللی به حيث معيارهای دراز مدت.
 • تجزیه، تحلیل وانتقال دانش و مهارت ها در بخش علوم انجنیری رشته های مربوطه ی پوهنحئی ساختمانی به محصلان .
 • تأمین نیاز اقتصادی جامعه ومارکیت کار با تربیهً کادرهای علمی ومسلکی در سطح ملی.
 • ارتقای توانمندی ها در جهت سهم گیری واجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه روند رشد وتوسعه ی ساحات اقتصادی کشور.
 • بهبود وتقویه ی وضعیت شعبات و دیپارتمنت های موجوده با سهم گیری فعال اساتید کارمندان و محصلان در امورعام المنفعه و جامعه ی مدنی.
 • تهیه وترتیب برنامه ها با درنظر داشت نیاز های مبرم جامعه، غرض ایجاد رشته های تحصیلی وتقویه یی برنامه های رشته های موجود پوهنحی.
 • بهبود و ارتقای سطح کیفیت و ارایه ی خدمات آموزشی در سطح پوهنحئی.
 • تقویه روحیه سهم گیری فعال اساتید، کارمندان و محصلان در امور عام المنفعه و جامعهً مدنی.

 

تحصـيلات عالـي با کيفيت

انکشاف پوهنحئی ساختمانی متکی به موفقيت و تلاش هايی است که در راستای انتقال تحصيلات عالی به يک سيستم مؤثر و با کيفيت عالی صورت می گیرد. بدون ترديد، هيچ ملتی نمی تواند به رشد اقتصادی، بدون داشتن يک سيستم تحصيلات عالی با کيفيت، دست يابد. کليد رشد اقتصاد یک کشور وابسته به کيفيت تحصيلات عالی است، نه تعداد محصلان یا سطح فراغت و جذب محصلان در تحصيلات عالی.

پوهنحئی ساختمانی، اهداف مشخصی را در راستای بهبود کيفيت تحصيلات عالی، تجزیه و تحلیل، انتقال دانش و مهارت ها در بخش علوم انجینری رشته های مربوطه ی پوهنحئی ساختمانی به محصلان تعيين نموده است. همچنين، اين پوهنحئی پاليسی هايی را جهت افزايش انجام تحقيقات و نشرات، بهبود تسهيلات (کتابخانه ها، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسترسی به انترنت)، برنامه های ماستری بهبود کيفيت و اعتبار دهی طرح نموده است. بهبود کيفيت نيز نيازمند خدمات بهتر برای محصلان، مشوره دهی، خدمات صحی و نيز ظرفيت لازم برای حصول اطمينان از جامعيت، شفافيت و استقلال امتحانات می باشد.

 

برابری

با در نظرداشت نابرابری های موروثی که در هر جامعه ای به شمول افغانستان وجود دارد، پوهنحئی ساختمانی مکلف است تا از ارائه فرصت های برابر و منصفانه برای تمام کسانی که مستحق ورود به این پوهنحئی می باشند، اطمينان حاصل نمايد. خصوصاً، در اين زمينه تأکيد بر محصلان، اشخاص دارای معلوليت، مردم اطراف، برابری جنسيتی (جندر) و بر ساير کسانی صورت خواهد گرفت که بطور مشخص در گذشته از اين حقوق محروم بوده اند. پوهنحئی ساختمانی، نابرابری های موجود را با جديت بررسی و استراتيژی هايی را برای غلبه بر آنها تدوين خواهد نمود. اين امر شامل اتخاذ اقدامات اصلاحی، برای محصلان قشراناث و اقدامات حمايتی خدمات مشورتی برای محصلان قشراناث خواهد بود. هر دیپارتمنت ملزم است تا پاليسی برابری خود را تدوين نموده و در زمينهء تطبيق آن بطور سالانه به پوهنحئی و پوهنتون  گزارش دهد. پوهنحئی ساختمانی  بر پيشرفت تدریس وامورات عملی آن نظارت نموده و زمينهء بحث و تبادل نظر ميان دیپارتمنت ها  پيرامون پيشرفت ها، چالش ها و موانع موجود را فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند تجارب شان را بايکديگر شريک سازند.

 

برنامه ها

با درنظرداشت استراتيژی وزارت تحصيلات عالی چهار برنامهء گسترده را در حوزۀ فعاليت های خود مد نظر قراردادیم . اين برنامه ها عبارت از مجموعهء فعاليت هايی است که مرتبط با اهداف، مقاصد، تطبيق استراتيژی، منابع بشری و فزيکی، شاخص ها و چهارچوب نظارت و ارزيابی مي باشد.

 

برنامهً اول

انکشاف ظرفيت کادر علمی و کارمندان اداری

سطح علمی پوهنتون های افغانستان به علت منازعات دوامدار که کشور را در طول بيشتر از سی سال جنگ به ويرانه ای تبديل نمود، به ميزان قابل ملاحظه ای تضعيف گرديد. در نتيجه، طی اين مدت پوهنتون جوزجان ازاین نا به سامانی ها و دیگر گونی ها دور نمانده و یک تعداد کادرهای ورزیده این پوهنتون به کشورها ی خارج مهاجر شده وتعداد دیگرهم نسبت نبودن شرایط تحصیل (ماستری و دوکتورا) نتوانست ظرفیت خود را رشد دهد بعد از ایجاد دولت انتقالی وحکومت انتخابی دراین پوهنتون شرایط نسبتاً مساعد شده پوهنحئی ساختمانی که درسال (1389) رسماً به فعالیت آغاز نموده دراین مدت این پوهنحئی دارای (14) استاد که رتب علمی آنها ازپوهنوال، پوهنمل، پوهنیار، پوهیالی می باشد.  برای کارمندان پوهنتون جوزجان وپوهنحئی ساختمانی فرصت های بسيار ناچيزی برای انکشاف ظرفيت آنان ميسر شد. تا بحال (6) استاد این پوهنحئی در کشورهای مالیزیا، هندوستان، چین و پوهنتون پولی تخنیک کابل به ماستری رفته اند.

 

برنامهً دوم

زيربنا، آموزش و تدريس

لازم است تا ساختارهای کنونی به شمول صنوف درسی، لابراتوارها، شعبات اداری، کتابخانه ها به منظور کارآيی و ايجاد محيط مساعد برای محصلان تجهيز و ترميم شوند.

پلانگذاری برای اعمار تسهيلات جديد يکی از اولويت های ضروری برای پوهنحئی ساختمانی می باشد. برای انجام آن لازم است تا معيار هايی وضع گردد تا از طريق آن فضای مناسب و لازم برای هر دیپارتمنت  فراهم شود. اين امر علاوه بر سايرعوامل بايد بر مبنای تعداد محصلان، نيازهای تدريسی (لابراتوار ها، تسهيلات کاری، فارم های تطبيقاتی) تسهيلات برای تحصيلات فوق ليسانس، کتابخانه ها و تسهيلات تکنالوژی معلوماتی استوار باشد.

تسهيلات تفريحی از قبيل کافتريا، مسجد، صالون استراحت و تسهيلات ورزشی بايد برای محصلان و استادان فراهم شود. در همين راستا بايد تسهيلات کافی به منظور عرضهء خدمات برای محصلان از قبيل مشوره دهی و سهولت های کار يابی برای آنان فراهم شود. صحن پوهنتون ها بايد مصئون بوده و در آن ساحات سبز، درختان و گل ها کشت شود که مناسب با شرايط آب و هوای افغانستان بوده و به آب زياد نياز نداشته و برای استفاده محصلان در اوقات تفريح مناسب باشد.

 

برنامه سوم

اعتبار دهي و تضمين کيفيت

برای انکشاف سيستم تحصيلات عالی با کيفيت، ايجاد يک ادارۀ موثر ملی برای اعتبار دهی و تضمين کيفيت تحصيلات عالی بسيار مهم به شمار می آيد. اين اداره برروند اعتبار دهی مراقبت می نمايد که تعريف آن چنين آمده است: اعتبار دهی و تضمين کيفيت در تحصيلات عالی، عبارت از فرايندی است که توسط يک نهاد بيرونی با صلاحيت، برای بررسی کالج ها، پوهنتون ها و برنامه های تحصيلات عاليی در راستای تضمين کيفيت و تقويت کيفيت صورت می گيرد و در صورتی که نتايج آن موفقيت آميز باشد، به برنامه يا نهاد مربوطه اعتبار داده می شود.

بنا دیپارتمنت های پوهنحنی ساختمانی مکلف می باشند هر پنج سال اعاده ی اعتبار کنند.

اين دیپارتمنت ها  اعتباردهی، تسهيلات لازم را برای طرح معيارهای کيفيت تحصيلات عالی فراهم مي آورد، بهبود کيفيت را تشويق، بر کيفيت بطور مستمر نظارت و از تأمين حداقل معيارها توسط این دیپارتمنت اطمينان حاصل می نمايد. همچنين اين اداره اطمينان حاصل می کند که دیپارتمنت های پوهنحئی ساختمانی، براساس نيازهای افغانستان خدمات را عرضه نموده و شرايط کيفيتی مورد نياز کشورما را تأمين می کنند. علاوه براين، دیپارتمنت های  مذکور اطمينان حاصل می نمايد که مردم توسط ديپلوم های جعليی و نهادهای ارائه کنندۀ تحصيلات فاقد کيفيت، فريب داده نمی شوند. شايان تذکر است که، بر ايجاد سيستم اعتبار دهی تحصيلات عالی در چهارچوب وزارت تحصيلات عالی در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان نيز تأکيد شده است.

پس از تصويب روند رسمی اعتباردهی به حيث بخشی از قانون تحصيلات عالی، ادارۀ اعتبار دهی بطور رسمی تأسيس شده، که پوهنحئی ساختمانی  با دیپارتمنت های آن در راستای ايجاد معيارهای کلی و همه جانبه برای اعتبار دهی کار می کند. اين امر برشالودۀ معيارهای ارزيابی که توسط وزارت تحصيلات عالی در ماه اسد (1388) (جون 2009) برای ارزيابی نهادها طراحی شده است، استوار می باشد. از اين طريق، ميکانيزم های لازم برای ارزيابی رسمی وضعيت دیپارتمنت ها، فراهم خواهد شد، تا از کيفيت تحصيلات عالی با هدف دستيابی به معيارهای بين المللی برای تسريع انکشاف ملی، بهبود رفاه مردم و حصول اطمينان از اين که فارغ التحصيلان دیپارتمنت های مختلف این پوهنحئی بتوانند نيازهای ملی را بر آورده نمایند و درعين حال دارای توانايی رقابت در سطح بين المللی نيز باشند، اطمينان حاصل شود. در دراز مدت، فرايند اعتبار دهی در چهارچوب شرايط ملی و برنامهء ملی انکشاف مهارت ها تنظيم خواهد شد.

 

 

برنـــامـــهً چهارم

تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده مسلکی درراستای تأمين نيازهای انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان، ارتقايی سطح تدريس، تحقيق، فراگيری و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و مردم افغانستان.

 

برنـــامهً فــرعـی

منـابع بــشری

 1. افزايش تعداد کادر علمی جهت برآورده ساختن نيازهای محصلان که تعداد آنها تا سال (1398) به دو برابر افزايش می يابد.
 2. افزايش ساير کارمندان جهت تسهيل روند رشد شموليت محصلان: پوهنحئی ساختمانی تعداد (6) کارمند جديد (کارمندان تخنيکی، اداری و حمايوی) را جهت تأمين نيازهای مديريتی افزايش محصلان استخدام خواهد کرد. تلاش ها برای افزايش فيصدی کارمندان طبقهء اناث صورت خواهد گرفت.

 

 انکشاف کارمندان

برايی بهبود کارآيی، کيفيت و ظرفيت کارمندان در زمينه های اداری، تخنيکی و ساير زمينه ها دوره های آموزش کوتاه مدت برای آنان داير خواهد گرديد.

 

تدريس و آموزش

 پوهنحئی ساختمانی  زمينه فراگيری دوره های کوتاه مدت آموزشی را برای کادر علمی خود در راستای بهبود روند تدريس و فراگيری با تأمين هزينه اين دوره ها فراهم خواهد ساخت. تدريس برتر و استادان نمونه مورد تشويق و مکافات قرار خواهند گرفت.

 

سفرها و بازديدهای متقابل علمي

از بازديد کادر های علمی و کارمندان اداری پوهنحئی ساختمانی از پوهنتون ها و ساير مؤسسات تحصيلات عالی در داخل کشور حمايت خواهد گرديد. از همين رو، پوهنحئی ساختمانی تسهيلات لازم را در اين راستا به حيث بخشی از پلان انکشافی خود فراهم خواهد کرد.

 

تقــرر و ترفيــع

 1.  تقرر و ترفيع کارمندان براساس يک روند شفاف و شايسته سالاری، مطابق مقرره و طرزالعمل  صورت خواهد گرفت.
 2.  بررسی منظم از عملکرد تمام کادر علمی صورت خواهد گرفت.

 

 اصلاح نصاب تحصيلي و بهبود آن:

يک چهارچوب وسيع جهت تجديد و رشد نصاب تحصيلی با تأکيد خاص بر ساينس و تکنالوژی و شموليت رشته های علمی جديد درآن به منظور برآورده ساختن نيازهای انکشافی ملی طرح خواهد گرديد.

 

تحقيقات

پوهنحئی ساختمانی بر اهميت استفاده از شيوه هايی پيشرفتهء تدريس به شمول حل مشکلات، انجام مباحثات علمی و تحقيقات توسط محصلان و رشد مهارت های نوشتاری و شفاهی آنان تأکيد خواهد ورزيد.

 

آموزش لسان انگليسی و ساير لسان هاي خارجی

با در نظرداشت اهميت حياتی زبان انگليسی برای ارتباطات مسلکی، استفاده از انترنت، نشرات بين المللی و دسترسی کادرهای علمی، کارمندان و محصلان به تحقيقات، تأکيد خاصی بر تقويت و تسلط يافتن آنان بر زبان انگليسی و ساير زبان های خارجی صورت خواهد گرفت.

 

کتاب هاي درسی

وجوه لازم برای تشويق استادان جهت نوشتن کتاب های درسی به زبان های دری و پشتو و نيز ترجمهء متون برجستۀ خارجی به زبان های دری و پشتو در اختيار آنان نهاده خواهد شد. اين امر باهدف دسترسی هرچه بيشتر محصلان به منابع علمی باکيفيت صورت خواهد گرفت.

 

تجديد تسهيلات

پس از انجام بررسی تسهيلات موجود در پوهنحئی ساختمانی، در صورت نياز اين تسهيلات تجديد خواهند شد.

 

اعمار تعميرهای جديد در پوهنحئی ساختمانی

برمبنای نيازسنجی ای که صورت خواهد گرفت تعميرهاي جديد (صنف های درسی معیاری، ادارات، لابراتوارها و ساير تعميرهای مورد نياز) در پوهنحئی ساختمانی اعمار خواهند شد.

 

نتــــايـج

در اين پلان استراتيژيک ديدگاه و اهداف پوهنحئی ساختمانی  به گونه ای تنظيم شده است که بتواند آموزش عالی را از وضعيت نامساعد فعلی به يک سيستم عالی باکيفت تبديل نمايد. به عبارت ديگر پوهنحئی ساختمانی که توان ارائه فارغ التحصيلان آموزش يافته انجنیر لسانس راکه  مجهز به دانش و خلاقيت های لازم انجنیری برای انکشاف ملی، رفاه وساختن یک افغانستان آباد وسربلند را داشته باشد. از اين رو، اين پلان استراتيژيک محصول مشوره ها و همفکری هايی واقعی در زمينه اهداف آن دربين مراجع ذيربط می باشد و با آنکه تاحدی اين يک پلان بلند پروازانه به نظر می رسد، ولی برای انتقال سيستم تحصيلات عالی به يک سيستم با کيفيت عالی که بتواند نيازهای انکشافی افغانستان را برآورده سازد و زمينه اشتراک مؤثر در دانش اقتصادی را فراهم سازد، که کشورهای جهان را به سرمنزل رشد و شکوفایی هدايت نموده است، يک امر الزامی به شمار می آيد. بنا براين، پوهنحئی ساختمانی  خود را متعهد به تطبيق مؤثر اين پلان استراتيژک تحصيلات عالی و تحقق ديدگاه آن ميداند.

 

خلاصه

تحصيلات عالی در افغانستان طی سی سال جنگ متحمل خسارات زيادی گرديده است. از جمله اين خسارات از بين رفتن زير بناها، از دست دادن کادر علمی، سقوط تقريبی امور تدريسی، تحقيقاتی و خدماتی در اين سکتور مي باشد. خوشبختانه طی (17) سال گذشته پيشرفت ها و بهبودی های چشمگيری در وضعيت تحصيلات عالی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به ایجاد پوهنحئی ساختمانی درچهارچوب پوهنتون جوزجان اشاره نمود. در اين پلان استراتيژيک عناصر کليدی انتقال تحصيلات عالی، داشتن يک پلان واقعی برای اين امر، اجماع پيرامون اهداف پوهنحئی ساختمانی  و تعهد رهبری پوهنتون جهت ايجاد يک سيستم تحصيلات عالی باکيفيت گنجانيده شده است.

عناصر اصلی اين پلان عبارتند از بهبود دسترسی به تحصيلات عالی و افزايش کيفيت آن، افزايش تقريبی محصلان در پوهنحئی ساختمانی  به اضافه ترازدو برابرتا فعلا، به عبارت ديگر تعداد محصلان تابه  سال (1398) از (308) تن به هشت صد (800) تن افزايش خواهد يافت. درعين حال، بهبود کيفيت دررشته  های مختلف این پوهنحئی يکی از اهداف اساسی تلقی شده و از همين رو، در اين پلان، ارائۀ آموزش به بيشتر از(7) تن از کادر علمی و حمايت آنها برای ادامهء تحصيل در مقاطع ماستری و دکترا، برای رسيدن به اين هدف درنظر گرفته شده است. علاوه بر آن، تعداد (4) تن استاد جديدالتقرر در پوهنحئی ساختمانی جذب خواهند گرديد تا از اين طريق تناسب بين استادان و محصلان تأمين گردد. استخدام (6) کارمندان اداری ديگر و ايجاد تعهد نسبت به تقويت و تجديد تسهيلات رشته های ساختمانی  در سطح معيارهای جهانی، گرچه کار سختی به نظر می رسد ولی دور از دسترس نمی باشد. پوهنحئی ساختمانی خود را مکلف به تقويت کيفيت تحصيلات عالی می داند زيرا اين امر کليد انکشاف ملی و رفاه شهروندان افغانستان به شمار می آيد.

اين پلان استراتيژيک، برمبنای احکام موارد قانون اساسی افغانستان که دولت را مکلف به ارائه تحصيلات عالی گردانيده و استراتيژی انکشاف ملی افغانستان که سکتور تحصيلات عالی رکن هشتم آن را به خود اختصاص داده است، استوار می باشد.