تاریخچه دیپارتمنت ریاضی

دیپارتمنت ریاضی فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان درجنب سایردیپارتمنت های فاکولته تعلیم وتربیه ازبدو تاسیس تااکنون باکاروفعالیت خستگی ناپذیرتوانسته محصلان آگاه ومسوول راتقدیم جامعه نماید وجهت بهترشدن کیفیت تدریس وآموزش ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده است. این دیپارتمنت درسال 1384 ازچوکات دیپارتمنت ریاضی وفزیک آنوقت جدا وبه فعالیت آغازنموده است .

درمرحله نخست تشکیل این دیپارتمنت محترم استاد محمداشرف«عظیمی»به حیث آمردیپارتمنت واستادان هریک(سعیده"ولیزاده"،نوریه "کارگر"نوریه"یوسفی"،عبدالودود"مخلص"،هاشمه"ایشچی"وسیدسرور"یعقوبی")ایفای وظیفه مینمودند.فعلامحترمه استادسعیده"ولیزاده"به حیث آمردیپارتمنت امورات این دیپارتمنت رابه پیش میبرد. اززمان ایجاد تااکنون نه دوره محصلان را فارغ داده ومحصلانی که از این دیپارتمنت سندفراغت حاصل نموده فعلا اکثریتشان درموسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمین ها،مکاتب شهرشبرغان ،ولسوالی هااطراف وولایت هم جوارآن مصروف ایفای وظیفه مقدس معلمی میباشد. فعلادراین دیپارتمنت به تعداد 9 تن استادان ازجمله سه استاد ذکوروشش استاد اناث به سویه های تحصیلی مختلف مصروف وظیفه مقدس تدریس میباشد. ازجمله استادان دو تن به سویه ماسترومتباقی دارای سویه لیسانس بوده یک تن استاد مصروف تحصیل دکتورا ویک تن مصروف تحصیل ماستری میباشد.

دردیپارتمنت ریاضی تعداد بیشتراستادان ومحصلان نسبت به سایردیپارتمنت های فاکولته تعلیم وتربیه مصروف تحصیل بوده واین دیپارتمنت به حیث یک دیپارتمنت فعال وحوان توانسته درتربیه اولاد این مرزبوم نقش عمده اساسی را ایفانماید. تعدادمحصلان شامل دردیپارتمنت(      ) تن بوده ازجمله (     ) ذکورومتباقی (  ) اناث میباشد. این دیپارتمنت دارای پنج صنف دربخش روزانه ودوصنف دربخش شبانه بوده ودروسشان توسط استادان دیپارتمنت ویک تعداد استادان مسلکی ازدیپارتمنت های دیگربه پیش برده میشود.

مرام و اهداف:

          طوریکه میدانیم هرنهاد علمی زمانیکه پا به عرصه وجود میگذارد، ازهمان آوان نخست، دارای یک سلسله اهداف ومرامی است که نهاد درطول حیاتش جهت رسیدن به این اهداف کوشش و تلاش بی دریغانه مینماید.  هدف اساسی دیپارتمنت ریاضی آفرینش فضای بهتر تدریس برای استادان وفضای بهترآموزش برای محصلان است. باایجاد فضای بهترتدریس، استادان توانایهای شانرا جهت تدریس خوب انکشاف داده وازاین توانای ها برای آموزش محصلان استفاده مینمایند. فضای بهتر آموزشی، برای محصلان فرصت خواهد داد تا مهارتهای آموزشی خود را انکشاف داده ودرآینده به حیث اشخاص توانا و مسؤل درجامعه مصدر خدمت گردند. درفضای این بهتر آموزشی است که محصلان توانای به انجام رسانیدن نیازمندی های درسی دیپارتمنت، انجام تحقیق دریک ساحه خاص وانکشاف مهارتهای خاص آموزشی خود درزمینه های مختلف را خواهند داشت.هدف دیگردیپارتمنت ریاضی آموزش وپرورش سالم نسل های جوان کشوربه زیورعلم و دانش وتقدیم کادرهای مسلکی به صفت آموزگاران ومعلمان بااحساس ووفاداروطن میباشد.

هدف دیگردیپارتمنت ریاضی تقدیم کادرهای مسلکی جهت رفع نیازمندی های مؤسسات عالی ،نیمه عالی ،مکاتب ولیسه های شهرشبرغان ولایات همجوارمیباشد.وهمچنان دایرنمودن سیمینارهای برای محصلان جهت ارتقاظرفیت علمی شان در صنوف سطح فاکولته وحتی درسطح پوهنتون ،تدویرمحافل دفاعیه مونوگراف هاتوسط محصلین درسطح دیپارتمنت وفاکولته،فرستادن استادان این دیپاتمنت جهت ارتقاظرفیت علمی استادان به بورس های ماستری ،دکتورا به کمک هیئت رهبری پوهنحَی وپوهنتون ازجمله اهداف دیپارتمنت ریاضی میباشد .

طوریکه میدانیم هرنهاد علمی زمانیکه پا به عرصه وجود میگذارد، ازهمان آوان نخست، دارای یک سلسله اهداف ومرامی است که نهاد درطول حیاتش جهت رسیدن به این اهداف کوشش و تلاش بی دریغانه مینماید.

        دیپارتمنت ریاضی نیز براساس این اصل همیشه برای تربیه نسل جوان کشوراهداف ذیل را تعقیب مینمایند.

1.تربیه کادرهای جدید متخصص ومسلکی دررشته ریاضی که منحیث معلمان مسلکی مصدر خدمات درمکاتب کشور گردند.

2.ایجاد زمینه تدریس بهتربرای استادان.

3.ایجاد زمینه بهترآموزش برای محصلان.

4.تطبیق درست پلان استراتیژی وزارت تحصیلات عالی درراستای ارتقای ظرفیت ودانش اولاد وطن.

 

اهداف عمومی و آموزشی رشته

ریاضی یک علم وسیع، حیاتی و ضروری است که انسانها در زندگی روزمره شان به آن اشد ضرورت دارند و فراگیری آن برای هر فرد جامعه حیاتی میباشد، علما علم ریاضی را مادر علوم گفته اند و بعضاً به این عقیده اند، همانطور که برای رسیدن خمیر، خمیرمایه ضروری است و بدون آن امکان رسیدن خمیر نمیباشد. باید گفت که بدون علم ریاضی فراگیری علوم  تا حدی دیگر ناممکن دانسته شده است.

نیازمندی عمومی برای جامعه و مهارتی را که فارغان پوهنحی در دوره تحصیل کسب میکنند باید درد بخور جامعه بوده وبه آن ضرورت مبرم داشته باشد.

افغانستان یک مملکت است که در آن دوره های تحصیلی تا درجه لسانس رایگان بوده و از طرف دیگر این کشور منابع مالی و امکانات کم در عرصۀ تحصیلی بدست داشته ، ونمیتواند تمام امکانات تحصیلی را برای جوانان واجد شرایط تحصیل فراهم نماید.  خصوصاً در سه دهه جنگ تمام دار و ندار این مملکت به باد فنا رفته است، بنابران لازم است تا یک نیاز سنجی درست و معقول صورت گیرد که پاسخ گویی نیاز جامعه افغانی بوده باشد. از طرف دیگر در شرایط  امروزی پروسه های تحصیلی به اساس روابط منطقه یی، سمتی، لسانی و قومی استوار بوده و اصل شایسته سالاری در این مملکت کم رنگ است که این پروسه قابل قبول نبوده و ضربه بزرگی را در این مملکت وارد میکند.

نیاز سنجی باید به دو سوال زیر پاسخ دهد :

 1. آیا در جامعه و بازار کار به فارغ التحصیلان مؤسسه یا برنامه که ایجاد میشود تقاضای با دوام و مؤثر وجود دارد؟
 2. آیا امکانات و شرایط واقعی برای ایجاد موسسه یا برنامه مورد نظر موجود است و یا فراهم شده میتواند تا فارغ التحصیلان با کیفیت و مورد تقاضا تربیه شوند؟

ساحات كاریابی فارغان

 1. تمام لیسه های وزارت معارف افغانستان نیازمند جذب معلمین مسلكی در رشته ریاضی می باشند .
 2. در تمام مراكز ساینسی مركز و ولایات به حیث عضو مسلكی ریاضی.
 3. در مؤسسات تربیه معلم مرکزو ولایات به حیث استاد ریاضی.
 4. در تمام پوهنحی های تعلیم و تربیه در دیپارتمنت ریاضی به حیث عضو كادر علمی

پروگرام های  علمی دیپارتمنت ریاضی :

 1. تمام پروگرام های عملی به خصوص انكشاف، توسعه و تطبیق پلان تعلیمی و مواد درسی طبق مرام و اهداف عملی می گردد.
 2. در پلان تعلیمی عندالموقع تغییرات لازم وارد گردیده و از منابع جدید ،انترنت و کتب جدید استفاده میشود.
 3. لكچرنوت های تهیه شده با تیوری های معاصر مجهز گردیده و میگردد.
 4.  كوشش می گردد تا دروس استادان معیاری و ستندرد باشد.
 • همچنان برای بلند بردن سطح دانش مسلكی استادان، پروگرام های تربیوی خاص در نظر گرفته شده است که در زیر از آنها یاد آوری میگردد:
 1. معرفی استادان به كورس های پیداگوژی .
 2. معرفی استادان به كورس های لسان انگلیسی .
 3. معرفی استادان به كورس های آموزش كمپیوتر .
 4. اعزام استادان به بورس های دراز مدت به سویه ماستری و دوكترا .
 5. اشتراك استادان در سیمینار ها و وركشاپ های ریاضی .
 6. استادان از مواد جدید در لكچر نوت ها استفاده می نمایند .
 7. با لكچر نوت ها كورس پالیسی هر مضمون ضمیمه میباشد .
 8. از مواد درسی مدرن در درس ها استفاده میشود .
 9. همكاری استادان بلند رتبه با استادان جدید التقرر.
 10. انتخاب موضوعات جهت ارتقای رتبه علمی از طرف استادان رهنما در دیپارتمنت .
 11. تعیین استادان رهنما برای تهیه مونوگراف ها و سیمینار های محصلان که فارغ خواهند شد.
 12. ایراد كنفرانس های علمی از طرف استادان .
 13. تهیه مقالات علمی و تحقیقی جهت ارتقای رتبه های علمی استادان .
 14. استادان بالای ارتقاء،کمیت و کیفیت علمی تاکید نماید.

 

استادان دیپارتمنت ریاضی تابع قوانین ذیل اند :

 1. درك مسؤلیت استادان در قبال محصلان و تدریس.
 2. داشتن حاضری خوب و منظم.
 3. به وقت معینه به صنف داخل شدن.
 4. آماده گی خوب و بهتر برای یك درس خوب.
 5. حاكمیت بالای درس و تهیه مواد درسی در صورت موجودیت امكانات.
 6. استفاده از وسایل سمعی وبصری در درس.
 7. بر خورد خوب با محصلین.
 8. استفاده از میتود های آموزش فعال در تدریس.
 9.  تشریك نظریات محصلین در درس.
 10.  رشد اعتماد به نفس در محصلان.
 11. ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی بر اساس مبادی دین اسلام.
 12.  هر استاد مکلف به تهیه پالیسی کورس خویش بوده و نیز آنرا در هفتۀ اول سمستر به محصلان توزیع نماید.

دیپارتمنت ریاضی به اساس مرام و اهداف پوهنتون جوزجان به طورعام ومطابق مرام و اهداف فاکولته تعلیم وتربیه بطورخاص فعالیتهای علمی خودرا به پیش میبرد و به اساس نیازمندی های جامعه به خصوص معارف کشور، معلمان مسلکی را تربیه و تقدیم جامعه کرده و در آینده نیز مصمم خواهد بود طوریکه:

1. پلان تعلیمی، مفردات و لکچر نوت ها عندالموقع تجدید نظر و غنی گردیده و در آینده نیز این پروسه دوام خواهد کرد.

2. در شروع هر سمستر کورس پالیسی به صورت منظم در صنوف به محصلان توزیع و توضیح شود.

3. در بررسی ارزیابی استادان، نظریات محصلان در نظر گرفته شود.

4. ارزیابی استادان و بررسی فعالیت های آنان به صورت متداوم صورت گیرد.

5. در راستای انکشاف تفکر الجبری و هندسی محصلان در آموزش ریاضی توأم با درک و فهم کوشش و توجه جدی مبذول گردد.

دیپارتمنت ریاضی امیدوار است با همکاری استادان ورزیده خود به اهداف خویش نایل آمده و فارغان این رشته، به حیث معلمان ورزیده، مسلکی، بدون داشتن تعصبات لسانی، قومی، سمتی به جامعه تقدیم خواهند شد. همچنان به سطح ملی از لحاظ مسلک و دانش خویش عالی تبارز نمایند و در آینده به سطح بین المللی رقابت کرده بتوانند.

 

دیدگاه

دیپارتمنتریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان منحیث یک دیپارتمنت با اعتبار از لحاظ تربیه کادر های علمی و از نقطه نظر کمیت و کیفیت، تدریس، تحقیق و مهارت های علمی، فنی جایگاه خاص خودرا در بین دیپارتمنت های این پوهنځی و دیپارتمنت های ریاضی در سطح کشور داشته، با مدیریت خوب و ارزشمند جوابگوی نیازمندی ها و ارزشهای ملی بوده، و در سطح پوهنځی از اعتبار و مؤفقیت خوب برخوردار است.

  این دیپارتمنت  در نظر دارد برای تربیه کادرهای جوان و کارآگاه که تغییرات مفید را در جامعه و اذهان اطفال کشور آورده بتوانند، یک فضای دوستی، همکاری، اعتماد و احترام را بین استادان، محصلان، والدین و محصلان ایجاد کند، تا براساس آن بتواند کریکولم و سائر پروگرامهای درسی را به صورت خوب و مؤثر تطبیق نماید و برای اهداف علمی-فرهنگی و اجتماعی خویش نایل آید. داشتن صبر، برده باری، صداقت، دلسوزی، همکاری و لیاقت از طرف همه استادان و محصلان رسیدن به این دیدگاه را تسریع میسازد.

رسالت

استادان دیپارتمنت مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی ، وجدانی و صادقانه رسالت مندانه عمل نموده در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود عندالموقع دست بکار شده مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

 بنابر آن موارد آتی را از جمله ی عمده ترین وظایف خویش میدانند :

 1. ارتقای ظرفیت علمی محصلان
 2. تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی
 3. تطبیق لوایح و مقررات
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان
 5. رهنمای همکاری با محصلان جدید الشمول
 6. رهنمای سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه .
 7. همکاری صادقانه با هیت رهبری فاکولته و پوهنتون
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر .
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت ، فاکولته و پوهنتون

.11 ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی ، قومی ، منطقوی ، مذهبی ، شخصی و سلیقوی

استقلالیت دیپارتمنت

دیپارتمنت ریاضی در تلاش جهت تأمین آزادی و استقلالیت اکادمیک مطابق به پالیسی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان بوده، به خاطر انکشاف قوانین و برخورداری از کلیه صلاحیت کار و فعالیت و واگذاری امور اداری و علمی، حق تصمیم گیری بر محتویات پروگرام های دولتی و مدیریت روزانه از موضوعاتی اند که دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان در پی تلاش رسیدن به آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       شهرت استادان دیپارتمنت ریاضی در سال 1396

شماره

اسم

تخلص

ولد

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

1

سعیده

ولیزاده

محمد علیم

آمر دیپارتمنت

پوهنمل

لیسانس ریاضی

2

سید سرور

یعقوبی

سید عبدالله

رئیس پوهنحی

پوهنمل

ماستر

3

نوریه

کارگر

عبدالحلیم

استاد

پوهنمل

لیسانس ریاضی

4

نوریه

یوسفی

محمد اعظم

استاد

پوهنمل

لیسانس ریاضی

5

عبدالودود

مخلص

چاری

استاد

پوهیالی

جریان تحصیل دوکتورا

6

هاشمه

ایشچی

خدای نظر

استاد

پوهنیار

لیسانس ریاضی

7

فریبا

فرحت

مرزا گل

استاد

پوهنیار

لیسانس ریاضی

8

یلدا

ایلبیگی

محمد هارون

استاد

پوهیالی

لیسانس ریاضی

9

ظهیرالحق

مصباح

محمد مصباح

استاد

پوهنیار

  ماستر ریاضی