پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت میخانیک

 

معرفی دیپارتمنت میخانیک پوهنحئی ساختمانی

دیپارتمنت میخانیک نظری در چوکات پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان درسال (1390) ایجاد و رسماً بکار آغاز نمود. این دیپارتمنت دارای نصاب تحصیلی مشخص تایید شده ریاست کریکولم وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد. کریکولم درسی دیپارتمنت میخانیک نظری مطابق ضرورت مبرم پوهنحی های انجنیری عیار گردیده است. درین دیپارتمنت تمام مضامین به سیستم کریدت تدریس گردیده، توسط سه تن استاد که یک تن ماستر دارای رتبه پوهنیار و دو تن لسانس دارای رتبه علمی پوهیالی پیش برده می شود.

تشکیل دیپارتمنت میخانیک پوهنحئی ساختمانی

جدول(1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت میخانیک پوهنحئی ساختمانی.

 •  
 •  

رتبه علمی

درجه تحصیل

عضویت در کمیته ها

تاریخ تقرر

 

 •  

عزت الله یعقوبی

آمر دیپارتمنت

 •  
 •  

مسؤل کمیته نظم و دسپلین

 

 

ناجیه کریمی

 •  
 •  
 •  

عضو کمیته بورس ها

 

شیما شهسوار

 •  
 •  
 •  

مسؤل کمیته بورس ها

 

 

 

مرامنامه واهداف دیپارتمنت میخانیک نظری

            هدف اساسی دیپارتمنت میخانیک نظری بلند بردن قوه تحلیلی محصلان انجنیری در عرصه ساختمانها از جمله ساختمانهای صنعتی و مدنی، ساختمانهای هایدروتخنیکی، ساختمانهای ترانسپورتی و هم چنان ارتقای کیفیت تدریس و تامین امکانات رشد علوم انجنیری بر مبنای جدید ترین دست آوردهای علوم جهان معاصر جهت ترقی کشور همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح، صمیمیت، برادری، پرهیزگاری، صداقت، شفافیت، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی می باشد. علاوه برآنها دیپارتمنت میخانیک نظری دارای اهداف ذیل نیز می باشد:

 1. ارایه دروس با کیفیت برای محصلان انجنیری مطابق به ضرورت مسلک آنها.
 2. ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.
 3. تهیه لکچر نوت ها مطابق به مفردات درسی وزارت محترم تحصیلات عالی.
 4. استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن.
 5. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و با کیفیت برای محصلان.
 6. آماده ساختن چپترنوت های درسی به شکل کمپیوتری.

دیپارتمنت میخانیک نظری اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، سیستم استخدام وترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال می نماید. همچنین این دیپارتمنت پالیسی هایی را جهت افزایش انجام تحقیقات ونشرات بهبود کیفیت واعتبار دهی طرح می نماید.

دیپارتمنت میخانیک نظری به مثابه نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وبه حیث الگو های اخلاقی برای محصلان عمل نموده وتمام تلاش های خود را به تربیت آنها به عنوان رهبران ومحصلان جوان بکار خواهند بست.

در نهایت این کیفیت ها توأم با مهارت ها ودانش ها، شخصیت محصلان را منحیث شهروندان منتقدی شکل داده باعث پیشرفت افغانستان خواهد شد.

دیپارتمنت میخانیک نظری توجه خاص را به رشد درجه علمی وتحصیلی استادان ومحصلان اناث مبذول خواهند داشت.اعضای کادرعلمی این دیپارتمنت حق دارند در چوکات قوانین ولوایح نافذه انتقادات، پیشنهادات ونظریات اصلاحی خویش را جهت ارتقای کیفیت تدریس، تحقیق واداره آزادانه ارایه نمایند.

 

روش تدریس در دیپارتمنت میخانیک

آمریت و استادان دیپارتمنت مطابق ایجابات مسلک انجنیری به جنبه های عملی کار ارزشمندی بیشتر قایل اند. بنابر آن با تدارک امکانات کار عملی توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

 • استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که توسط استادان دیپارتمنت و پوهنحئی آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.
 • استفاده از پروجکتور و لپ تاب و تهیه لکچر ها  با استفاده از پروگرام پاورپاینت.
 • استفاده از وایت بورد، مارکر، خط کش، دایره کش وغیره وسایل نقشه کشی در جریان لکچرها.
 • اجرای کار های عملی در لابراتوار.
 • مساعد ساختن شرایط اجرای کار های عملی در ساحه.

مقاصد دیپارتمنت میخانیک

            با فرا گرفتن مضامین میخانیک نظری، مقاومت مواد و میخانیک ساختمان سمسترهای دوم، سوم، چهارم و پنجم  تحصیلی محصلان مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا می باشد.

 1. تحلیل عناصرآهنکانکریتی
 2. تحلیل عناصر فلزی
 3. تحلیل عناصرسنگی، چوبی و پلاستیکی
 4. استواری ساختمانها در مقابل بارهای عامل
 5. بلند رفتن قوه تحلیل محصلان

روش های ارزیابی محصلان دیپارتمنت میخانیک نظری

            امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب یا مهارت های نظری و عملی محصلان در یک دوره ی تحصیلی (سمستر) ارزیابی می گردد. مطابق به ماده (19) لایحه ی سیستم کریدت و طرزالعمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر، ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های پوهنحئی به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

 1. امتحان نهائی  - %60
 2. کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی و فعالیت های داخل صنف - %20
 3. امتحان وسط سمستر - %20
 4. ارزیابی پروژه های صنفی، کار های عملی و تطبیقی و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنحئی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.
 5. قبل از اعلان تقسیم اوقات امتحان نهائی سمستر لیست محرومین اعلان می گردد.
 6. پروژه های صنفی و راپور کار عملی و تطبیقی  یک هفته قبل از امتحان نهائی  دفاع و جمع آوری می گردد.
 7. تکمیل نصاب حاضری در مضمون ویا کورس حتمی می باشد. یعنی (%75) حاضری در ساعت درسی شرط شمول در امتحان نهائی دانسته می شود.
 8. بیشتر از (%25) غیر حاضری در ساعات درسی موجب محرومیت از همان مضمون می گردد.
 9. نمره کامیابی  (%55) می باشد.
 10. تکمیل (%60) اوسط عمومی در هر سمستر لازمی دانسته می شود.  

جدول(2)، تعداد کریدت، ساعات درسی و پروژه های صنفی سمستر اول در پوهنحئی های انجنیری.

 •  

مضمون میخانیک نظری

مضمون مقاومت مواد

 

 •  

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

پروژه صنفی در سمستر

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

پروژه صنفی در سمستر

انجنیری ساختمانی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

تکنالوژی کیمیاوی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

جیولوجی و معادن

 1.  
 1.  

 

 •  
 •  

 

 

 

جدول(3)، تعداد کریدت، ساعات درسی و پروژه های صنفی سمستر دوم در پوهنحئی های انجنیری.

 •  

مضمون میخانیک نظری

مضمون مقاومت مواد

 

 •  

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

پروژه صنفی در سمستر

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

پروژه صنفی در سمستر

انجنیری ساختمانی

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

تکنالوژی کیمیاوی

 1.  
 1.  

 

 •  
 •  

 

جیولوجی و معادن

 1.  
 1.  

 

 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

               جدول(4)، تعداد کریدت، ساعات درسی و پروژه های صنفی سمستر دوم در پوهنحئی های انجنیری. 

 •  

مضمون میخانیک ساختمان

 

 •  

کریدت در هفته

ساعات درسی در هفته

پروژه صنفی در سمستر

انجنیری ساختمانی

 1.  
 1.  

 

 

 

 

               جدول(5)، مشخصات مضامین دیپارتمنت میخانیک پوهنحئی ساختمانی.

 •  
 •  

 

کود نمبر مضمون

 

کتگوری مضمون

 

 •  

 

 

 1.  

میخانیک نظری

TM – CO

 •  

 

 1.  

مقاومت مواد

TM - CO

 •  
 1.  

میخانیک ساختمان

TM - CO

 •  

 

 

 

نوت : در مورد کود مضامین قابل یاد آوریست که مطابق لایحه سیستم کریدت دو حرف اول رمز دیپارتمنت و دو  حرف دوم نام پوهنحئی می باشد.

 

تصاویری از جریان پراکتیک محصلان پوهنحئی ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(1)، جریان تشریح مونتاژ عناصر فلزی توسط استاد یعقوبی به محصلان پوهنحئی ساختمانی.  

 

 

شکل(2)، باز دید محصلان پوهنحئی ساختمانی از پمپ استیشن آب فابریکه کودوبرق ولایت بلخ.  

شکل(3)، اجرای پراکتیک محصلان پوهنحئی ساختمانی در ساحه فابریکه جرقدوق  شهر شبرغان.

 

شکل(4)، اجرای پراکتیک محصلان پوهنحئی ساختمانی در ساحه پمپ استیشن انگوت در ولایت سرپل.

 

شکل(5)، بازدید محصلان از جریان مونتاژ پل بالای دریای سفید ولایت جوزجان.