وزارت تحصیلات عالی

معینیت علمی

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

آمریت ارزیابی امور اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی

رهنمود تهیه گزارش نظارت سالانه برنامه ها به سطح نهاد

نمونه گزارش

 

 

 

 

مقدمه

خداوند را سپاسگزاریم که بندگان مؤمن خویش را به زیور علم و ایمان مزین نمود و اشباح آنها را به طینت احسن تقویم آراسته ساخت و از میان بندگان ایماندار، مخلصان راه حقیقت را از اغوای شیطان و گیرماندن در غرقاب غوایت و ضلالت نجات داد. درود بی پایان و سلام فروان بر روان پیامبر باز پسین، پیشوای پیامبران پیشین، مفخر موجودات و شافع روز جزا، محمد مصطفی «صلی الله علیه و آله وسلم» و بر آل و اصحاب ایشان باد، که همه برگزیدگان خدا و رهروان راستین اویند.

دیپارتمنت تاریخ در چوکات دیپارتمنت های دوازده گانه پوهنحی تعلیم و تربیه کارهای علمی و اکادمیک خویش را توسط اساتید محترم به وجه احسن انجام می دهند، که از جمله این فعالیت ها، تدریس و تحقیقات علمی از وظایف بسی مهم و اساسی یک استاد به شمار می رود که خوشبختانه اعضای کادر علمی این دیپارتمنت در این عرصه سعی و تلاش می نمایند تا دروس خویش را با استفاده از شیوه های نوین تدریس و آموزش محوری استفاده نموده و کادر های ورزیده و متخصص را در جامعه تقدیم نمایند. همچنین استادان این دیپارتمنت بیشتر تلاش به خرچ می دهند که اثر علمی و مقالات علمی خویش را به موقع تحریر نموده و به موقع ترفیع نمایند.

ارزیابی از فعالیت ها وکارکردهای اعضای کادر علمی از جمله معیارهای مهم مقام وزارت تحصیلات بوده، می توان از این طریق نقاط قوت وضعف یک نهاد به خصوص در حصه ی تدریس و کارهای علمی و اکادمی کارکنان معلومات دقیق دریافت نموده و مطابق آن طرزالعمل های دقیق طرح ریزی کرد. بنابر این ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس استادان از طریق آمر و اعضای کادر علمی این دیپارتمنت طی توزیع پرسشنامه ها به تعداد 10 تن از محصلان، اعم از ذکور و اناث از هر صنف چنین نتیجه به دست آمد که در کل نظریات محصلان در بخش تدریس اساتید مثبت بوده اما به خاطر عدم موجودیت کتاب های معتبر علمی در کتاب خانه، عدم دست رسی محصلان در انترنیت، عدم موجودیت صنوف معیاری، عدم امکانات در سیر علمی برای محصلان و ...... اکثریت محصلان تقاضا نموده اند که مقام محترم وزارت تحصیلات در این زمینه توجه جدی نموده همکاری های لازم نماید. قابل یاد آوری است که گزارش ارزیابی سالانه ی دیپارتمنت تاریخ مطابق رهنمود و طرزالعمل مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ترتیب گردیده روی هر معیار آن توضیح لازم صورت گرفته است.

 

 

 

 

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

پوهنحی تعلیم وتربیه

کمیته تضمین کیفیت

 

 

                                           

 

 

 گزارش ارزیابی سالانه دیپارتمنت تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی                                                                                                                           1397                             

فهرست مطالب

 1. مقدمه
 2. فعالیت های موثر سال گذشته
 3. معلومات در مورد تائید انجام و انجام نشدن فعالت های سال گذشته
 4. معلومات در مورد پیشرفت محصلان
 5. معلومات در مورد استخدام فارغن سال گذشته
 6. نظریات محصلان در رابطه به کیفیت تدریس
 7. چگونگی انجام ارزیابی از کیفیت تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های موثر سال گذشته: اعضای کادر علمی این دیپارتمنت بر علاوۀ مکلفیت سنگین تدریس، در سایر فعالیت های دیپارتمنت و فاکولته همکاری می نمایند. فعالیت هایی که در سال 1397 هجری شمسی از جانب آمر و اعضای کادر علمی این دیپارتمنت انجام یافته، قرار ذیل اند:

 • تدویر به موقع جلسات دیپارتمنت؛
 •  ترفیع علمی به موقع استادان؛
 • تهیه و نگارش مقالات علمی جهت نشر در مجله علمی پوهنتون جوزجان؛
 • تجدید و معیاری ساختن چیپتر نوت ها در سمستر بهاری و خزانی؛
 • استفاده از میتودهای شاگرد محوری؛
 • تجدید جراید دیواری در طول سال؛
 • معرفی محصلان ممتاز در جراید؛
 • برگذاری انجمن علمی برای محصلان؛
 • راهنمایی دانشجویان در حصۀ تعیین موضوع و نگارش پایان نامه؛
 • اشتراک محصلان در دروس مکاتب برای مشاهده و تدریس؛
 • اعزام استادان در برنامه های ماستری بخاطر ارتقای ظرفیت های علمی؛
 • اعزام محصلان در سیر علمی؛
 • تنظیم اسناد دیپارتمنت؛
 • اخذ امتحانات 20 فیصد و فاینل به طور شفاف و ارایۀ نتایج قناعت بخش؛
 • تدویر کنفرانس علمی محصلان غرض ارتقاء ظرفیت علمی دانشجویان در هر هفته؛
 • ارزیابی استادان توسط آمر دیپارتمنت؛
 • ارزیابی استادان از طریق محصلان؛
 • ارزیابی خودی یعنی ارزیابی خود استاد از طریق محصلان؛
 • تطبیق شقه ها بانتایج؛
 • اشتراک در جلسات پوهنحی؛
 • همکاری در فعالیت های علمی و فرهنگی پوهنحی؛
 • همکاری استادان در سر سبزی محوطه پوهنحی؛

 

 1. معلومات در مورد فعالیت و رفع نواقص سال گذشته و تایید انجام شدن و یا در حال انجام شدن آن در این بخش معلومات مختصر را به فارمت پلان عملیاتی قبلا تهیه شده ارایه نمایید.

شماره

اهداف

فعالیت

مسوول/مسوولین

موعد انجام

انجام یافت

انجام نیافت

1

جهت بهبود کیفیت تدریس.

تقسیمات مضامین صنوف مربوطه دیپارتمنت و آماده گی قبلی استادان.

آمر و اعضای دیپارتمنت

قبل از آغاز سمستر.

انجام یافت

 

2

اصلاح نواقص چپتر نوت ها.

بررسی چپتر نوت ها و پالیسی کورسها.

آمر دیپارتمنت

 

قبل از آغاز سمستر.

انجام یافت

 

3

آگاهی اساتید دیپارتمنت.

تدویر جلسات به موقع به ارتباط موضوعات مختلف.

آمر و اعضای دیپارتمنت

در جریان سمستر.

انجام یافت

 

4

اجرای فعالیت های فرهنگی.

سهمگیری استادان و محصلان دیپارتمنت در فعالیت های فرهنگی.

آمر و اعضای دیپارتمنت

در جریان سمستر

ادامه دارد

 

5

بلند بردن ظرفیت عملی استادان دیپارتمنت.

تشویق استادان جهت آماده گی به تهیه مقالات علمی.

آمردیپارتمنت

در جریان سمستر.

انجام یافت

 

6

ترفیع به موقع استادان دیپارتمنت.

کار روی اثر علمی.

آمر و اعضای دیپارتمنت

در جریان سمستر.

ادامه دارد

 

7

رفع نواقص تدریسی استادان دیپارتمنت.

ارزیابی فعالیت های تدریس استادان دیپارتمنت تاریخ

آمر دیپارتمنت

در هر سمستر. در جریان یک ساعت درسی

انجام یافت

 

 

(جدول شماره ۱)

 1. معلومات در مورد پیشرفت محصلان: در این بخش تعداد و فیصدی محصلان جذب شده و فارغ شده را و  مقایسه آن با سال گذشته، در جدول و گراف ارایه بدارید.

جدول پیشرفت محصلان

شماره

پوهنحی

سال کنونی

سال قبلی

ملاحظات

تعداد و فیصدی جذب محصلان

تعداد و فیصدی فارغان

تعداد و فیصدی جذب محصلان

تعداد و فیصدی فارغان

1

تعلیم وتربیه ی دیپارتمنت

سال 1397

60 تن

سال 1397

33 تن

سال 1396

60

سال 1396

28 تن

 

 

(جدول شماره ۲)

 

 1. معلومات در مورد  استخدام فارغان سال گذشته:  در این قسمت به شکل جدول تعداد فارغان استخدام شده سال گذشته
 2. و یا 2 سال گذشته را به سطح پوهنتون با تفکیک پوهنحی ‌ها ارایه نمایید.

 

 

 

 

شماره

پوهنحی

سال کنونی

سال قبلی

ملاحظات

تعداد و فیصدی مجموع فارغان

تعداد و فیصدی مجموع محصلان جذب شده‌

تعداد و فیصدی مجموع فارغان

تعداد و فیصدی محصلان جذب شده‌

1

تعلیم وتربیه ی دیپارتمنت تاریخ

سال 1397

33 تن و فیصدی آن

سال 1397

5 و فیصدی 15٪

سال 1396

28

8 تن و فیصدی 28.57٪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۳)

 

 1. نظریات محصلان: طوریکه درفورم نظارت سالانه اشاره شده  است هدف گزارش از نظریات محصلان همان نتیجه ی ارزیابی نهادهای تحصیلات عالی توسط محصلان می‌باشد. بنأ دیپارتمنت تاریخ نیز مطابق پلان عملیاتی ارزیابی از کیفیت تدریس استادان صورت گرفت که نتیجه این ارزیابی به صورت مختصر تذکر می گردد.

با در نظر داشت نظریه محصلان مشکلاتی که در در سیر علمی و پروجکتوری و صنوف معیاری در دیپارتمنت تاریخ انعکاس یافته بود که واقعا نظر به مقتضیات زمان موجوده دیپارتمنت تاریخ جوابگوی خواست و نیازمندی های محصلان نبوده از مقامات ذیصلاح تقاضا می شود تا در رابطۀ زمینه سازی موارد ذکر شده هر چه عاجل اقدام عملی صورت گیرد. ولی نظریات محصلان در رابطه بهارزیابی از تدریس استادان مثبت می باشد.

چگونگی انجام ارزیابی از کیفیت تدریس

دیپارتمنت تاریخ با در نظر داشت معیار های ارزیابی استادان و شیوه های دروس آنها را در جریان سال 1397 ارزیابی نموده است.

 1. نحوه ارزیابی اصلاحی توسط دیپارتمنت تاریخ
  1. پرسشنامه ها به صورت مضمون وار تهیه و از هر صنف به تعداد 10 تن از محصلان به صورت قرعه انتخاب و پرسشنامه ها برایشان توزیع و جواب اخذ گردیده است. 
  2. البته در حین توزیع پرسشنامه ها آنعده محصلان در نظر گرفته شده بودند که فیصدی نمرات شان بالاتر از 70 فیصد بود.
  3. کمیته ی از استادان که توسط دیپارتمنت تعیین گردیده بود، جوابات را تحلیل و بررسی نمودند.
  4. درجریان تحلیل تجزیه جوابات استادان نکات قوی و ضعیف تدریس را در سطح دیپارتمنت که توسط محصلان مشخص شده بودند، متوجه شده و دیپارتمنت در جهت اصلاح این نواقص تصامیم لازم اتخاذ نمود.

 

تحلیل ارزیابی اصلاحی در سطح دیپارتمنت

دیپارتمنت تاریخ تاریخ ارزیابی:جریان ماه قوس 1397

 •  

معیارهای ارزیابی/پرسش‌های ارزیابی

گزینه ها

تعداد پاسخ‌ها

مجموع/فیصدی پاسخ‌های مثبت

مجمووع/فیصدی پاسخ‌های منفی

 •  

 

 1.  

برخورد و سلوک

1 الی 5

80 تن از محصلان

98 فیصد

2 فیصد

 

 

 1.  

وضع ظاهری

1 الی 5

80 تن از محصلان

100 فیصد

0 فیصد

 

 

 

3

قدرت افاده وتفهیم

1 الی 5

80 تن از محصلان

97 فیصد

3 فیصد

 

 

4

حاکمیت به درس

1 الی 5

80 تن از محصلان

95 فیصد

5 فیصد

 

 

5

روش تدریس

1 الی 5

80 تن از محصلان

93 فیصد

7 فیصد

 

 

6

استفاده از تکنیک های مختلف در درس

1 الی 5

80 تن از محصلان

92 فیصد

8 فیصد

 

 

7

از کتاب ولکچرنوت استفاده میتواند

1 الی 5

80 تن از محصلان

100 فیصد

0فیصد

 

 

8

پاسخ به سوالات

1 الی 5

80 تن از محصلان

95 فیصد

5 فیصد

 

 

9

سهم دادن محصلان به درس

1 الی 5

80 تن از محصلان

95 فیصد

5 فیصد

 

 

10

استفاده ازمنابع جدید

1 الی 5

80 تن از محصلان

90 فیصد

10 فیصد

 

 

11

معرفی منابع درسی ومعلوماتی

1 الی 5

80 تن از محصلان

93 فیصد

7 فیصد

 

 

12

اعلان پالیسی درس درشروع سمستر

1 الی 5

80 تن از محصلان

100 فیصد

0 فیصد

 

 

13

قدرت کنترول صنف

1 الی 5

80 تن از محصلان

98 فیصد

2 فیصد

 

 

14

حضوربه وقت در صنف

1 الی 5

80 تن از محصلان

97 فیصد

3 فیصد

 

 

15

طرح سوالات معیاری

1 الی 5

80 تن از محصلان

95 فیصد

5 فیصد

 

 

16

قضاوت در نمره دادن

1 الی 5

80 تن از محصلان

100 فیصد

0 فیصد

 

 

17

ارزیابی شفاف

1 الی 5

80 تن از محصلان

98 فیصد

2 فیصد

 

 

18

رعایت وقت

1 الی 5

80 تن از محصلان

98 فیصد

2 فیصد

 

 

19

ارزیابی مواد درسی

1 الی 5

80 تن از محصلان

95 فیصد

5 فیصد

 

 

20

نظم درامتحان

1 الی 5

80 تن از محصلان

100 فیصد

0 فیصد

 

 

 

مجموع نمرات

 

80 تن از محصلان

96.45 فیصد

3.55 فیصد

 

                             
 

 

(جدول شماره ۴)

 

 

 

 

 

جمع بندی مشکلات و یافته در اخیر جدول گنجانید شود.

 1. نحوه تهیه گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس
  1. بعد از توزیع پرسشنامه ها برای محصلان اجازه داده شد تا نظریات شانرا در غیاب استادان ارائه نمایند.
  2. به تعداد 40 تن از محصلان از چهار صنف در هر سمستر.
  3. با استفاده از میتودهای احصائیوی نتایج حاصل شده تحلیل و بررسی گردیدند.
  4. کمیته تضمین کیفیت پوهنحی توحید خواهد نمود.
  5. کمیته تضمین کیفیت پوهنحی مسوولیت دارد.
  6. درجدول شماره 4 این فعالیت اجرا شده است.
  7. درج جدول 4 میباشد.
  8. نتایج سمسترهای بهاری و خزانی درج جدول شماره ۴ میباشد.

 

 1. گزارش مختصر منابع فزیکی آموزشی: منابع یادگیری موجود و ضرورت‌های مشخص، امکانات و تسهیلات آموزشی باید ارزیابی و کنترول گردد و نیازمندی‌های آموزشی برملا شده و برای رفع آن پلان عملیاتی ترتیب نمایید.
 1. فورم نیازسنجی آموزشی تهیه گردد.
 2. فورم را اعضای کادر علمی و اداری خانه پُری نمایند.
 3. فورم توسط آمریت ارتقای کیفیت تحلیل و توحید گردد.
 4. امکانات فعلی آموزشی و تسهیلات آموزشی که نیاز است تهیه گردد، مشخص شود.

شماره

نام برنامه/پوهنحی

نیازمندی ها و تسهیلات آموزشی

اقدامات لازمه

1

تعلیم وتربیه دیپارتمنت تاریخ

کتب کمکی در رشته ی تاریخ

 

2

//

زمینه سازی در دروس عملی

 

3

//

کمپیوتر و پروجکتور

 

4

//

انترنیت در دیپارتمنت وصنوف درسی

 

5

//

کمبود استاد در دیپارتمنت

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۶)

 

 

 

 

 1. منابع بشری (ابراز نظر در مورد تعداد کارمندان و استادان و سطح تحصیل و تخصص آنها)

 

 •  
 •  

تعداد استادان

تعدادمعاونان استاد

 • وکتور

تعداداستادان ماستر

تعداد استادان که در برنامه ارتقای ظرفیت اشتراک کرده اند

تعداد استادان که مصروف تحصیل دوکتورا و ماستری اند

تناسب استاد/محصل

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  

تعلیم وتربیه

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

5 تن

ماستر 3 تن

فی استاد 30 تن محصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۷)

لست کامل کارمندان اداری به شکل زیر تهیه گردد

شماره

پوهنحی

تعداد کارمندان اداری

تعداد لیسانس

تعداد ماستر

تعداد دوکتور

تعداد کارمندانی که در برنامه ارتقای ظرفیت اشتراک کرده اند

تعداد کارمندانی که مصروف تحصیل دوکتورا، ماستری و لیسانس اند

تناسب کارمند/محصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۸)

 

 

لست کامل کارمندان فنی و تخنیکی (لابرانت، تکنیشن....) به شکل زیر تهیه گردد

شماره

پوهنځی

تعداد کارمندانعلمی

تعداد لیسانس

تعداد ماستر

تعداد دوکتور

تعداد کارمندانی که در برنامه ارتقای ظرفیت اشتراک کرده اند

تعداد کارمندانی که مصروف تحصیل دوکتورا، ماستری و لیسانس اند

تناسبکارمند/محصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۹)

 

لست کامل کارمندان خدماتی به شکل زیر تهیه گردد

شماره

پوهنحی

تعداد کارمندانخدماتی

تعداد کارمندانی که در برنامه ارتقای ظرفیت اشتراک کرده اند

تعداد کارمندانی که مصروف تحصیل بکلوریا، فوق بکلوریا و لیسانس اند

تناسبکارمند/محصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول شماره ۱۰)

 

 1. نتیجه گیری از سال تحصیلی جاری و پلان کاری برای سال تحصیلی آینده

در اخیر بعد از نتیجه گیری نهاد تحصیلات عالی باید یک پلان عملیاتی مشخص برای رفع چالش‌ها و کارهای که در سال آینده باید انجام دهد ترتیب دهد.

نتیجه گیری باید حول نکات زیر بچرخد.

 • فعالیت های موثر سال گذشته.......
 • در مورد فعالیت و رفع نواقص سال گذشته و تایید انجام شدن ویا در حال انجام شدن آن.....
 • در مورد پیشرفت محصلان........
 • در مورد  استخدام فارغان سال گذشته......
 • نظریات محصلان........

- درمورد اقداماتی که در بازنگری دوره‌یی برنامه علمی در طی سال گذشته انجام شده است.....

- گزارش مختصر منابع فزیکی آموزشی.....

- منابع بشری (ابراز نظر در مورد تعداد کارمندان و استادان و سطح تحصیل و تخصص آنها).........

 

نمونه پلان عملیاتی سالانه به سطح نهاد تحصیلات عالی

 •  
 •  
 •  

نتایج متوقعه

شخص/ اداره مسوول

شخص/ اداره نظارت کننده

منابع مورد نیاز

جدول زمان بندی به ماه

سال (1398)

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

(جدول شماره ۱۱)