اهداف پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

بسم الله الرحمن الرحیم

        هدف اساسی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان سهم گیری آگاهانه در زمینه تربیه ای کادر های ورزیده ومسلکی  بهبود کیفیت تدریس ، ارتقای ظرفیت های علمی ومسلکی اعضای کادر علمی ومحصلان ، تأمین شرایط رشد وتوسعه ی علوم انجنیری با کاربرد جدید ترین دست آورد ها وروش های علمی وعملی معاصر ، به منظور رشد بنیه ی اقتصادی واعتلای کشور در منطقه بوده که با در نظر داشت نکات عمده ی ذیل امکان پذیر است.

تجزیه ، تحلیل وانتقال دانش ومهارت ها در بخش علوم انجنیری رشته های مربوطه ی پوهنحی جیولوجی ومعادن به محصلان.

تأمین نیاز های اقتصادی جامعه ومارکیت کار با تربیه ی کادر های علمی ، مسلکی در سطح ملی.

ارتقای توانمندی ها در جهت سهم گیری واجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه ی روند رشد وتوسعه ی ساحات اقتصادی کشور.

بهبود وتقویه ی وضعیت شعبات ودیپارتمنت های موجوده با سهم گیری فعال اساتید ، کارمندان ومحصلان در امور عام المنفعه وجامعه ی مدنی.

تهیه وترتیب برنامه ها با درنظر داشت نیاز های مبرم جامعه ، غرض ایجاد رشته های تحصیلی وتقویه ی برنامه های رشته های موجوده ی پوهنحی.

بهبود وارتقای سطح کیفیت تدریس وارائه ی خدمات آموزشی در سطح پوهنحی.

 

 

مرامنامه ی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

 

ایجاد شرایط وزمینه های مناسب برای محصلان ولایات مختلف اعم از ذکور واناث جهت ادامه ی تحصیل در این کانون علمی انجنیری.

تربیه ی کادر های مسلکی و ورزیده در رشته های اکتشاف واستخراج معادن هایدروکاربنی معادن مواد مفیده ی جامد ، جیودیزی انجنیری وتقدیم آنان به جامعه جهت توسعه وبهبود وضعیت اقتصادی کشور.

ارتقای ظرفیت های کادری وتأمین نیروی کار بشری تحصیل کرده به سویه ی انجنیر لیسانس در کشور.

تجهیز وغنامند ساختن لابراتوار های موجوده وایجاد لابراتوار های جدید مسلکی در مضامین تخصصی وعمومی تخنیکی در پوهنحی .

مرتبط ساختن پوهنحی با پوهنتون های کشور های پیشرفته.

ایجاد دیپارتمنت های استخراج معادن جامد ، استخراج معادن نفت وگاز ، اتومیخانیک ، انجنیری ومحیط زیست ، برمه کاری ، جیوفزیک وارتقای دیپارتمنت ها به فاکولته در صورت فراهم شدن شرایط عملی وعلمی .

دیدگاه :

 

       پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان درنظر دارد تا به یک فاکولته ای باکیفیت عالی متعهد بر تدریس وتحقیق پیشرفته علمی ودارای مدیریت موثر وکارا که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف متکی به ارزش های ملی بوده ودرسطح مقام وزارت تحصیلات عالی کشور دارای اعتبار وجایگاه خاص باشد مبدل گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان خدمات صادقانه را در راستای تربیه ومجهز ساختن اولاد وطن با دانش مسلکی انجنیری وتقدیم نمودن جوانان ورزیده ، مسلکی ودرعین زمان متعهد به منافع مردم وکشور ارایه نماید .

رسالت :

 

آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور ومنابع انرژی زا به منظور رشد بنیه ای اقتصادی وطن ویران شده .

مرفوع ساختن نیازمبرم بازار کار به کادر های ورزیده مسلکی از طریق استفاده ازتکنالوژی معلوماتی جهت ارتقای ظرفیت های کادری .

آماده ساختن محصلان با روحیه دفاع از استقلال حاکمیت ملی وتمامیت ارضی وشناخت فرهنگ اصیل کشور.

تقویه روحیه حسن نیت محصلان نکوهش روحیه جنگ طلبی برادرکشی ودهشت افگنی .

احترام به قوانین ،رسوم وعنعنات اسلامی وقوانین مدنی کشور جهت تحقیق مساوات بین افراد جامعه ،بدون درنظر داشت تفاوت های قومیت ،دین ،سمت و جنسیت .

ایجاد فضای سالم برای زیست باهمی محصلان ولایات مختلف درپوهنتون وتقویه احساسات برادری همکاری وارتقاع روحیه ای صلح پسندی محصلان .

 

ارزشها :

 

تحصیلات عالی باکیفیت .

تقویت وحدت ملی.

اخلاق وکرامت .

برابری.

اداره سالم ،موثروکارا .

     پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، ارایه ای پیشنهاد درجهت بهبود سیستم استخدام وترفیع مبتنی براصل شایسته سالاری اهداف مشخص راتعقیب مینماید . پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جهت انجام تحقیقات علمی ، بهبود تسهیلاتی مانند کتاب خانه ، تکنالوژی معلوماتی وارتباطات ،دسترسی به انترنت ، تدریس زبان های خارجی ، بهبود کیفیت واعتبار دهی پالسی های طرح را خواهد کرد . پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به حیث نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی ،حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وتمام تلاش های خود رابرای تربیت آن ها به کارخواهد بست ‌، درنهایت این کیفیت ها ، توام با مهارت ها ودانش ، شخصیت محصلان را به صفت شهروندان با ابتکار و پویا شکل داده وباعث پیشرفت خواهد شد.

بااحترام.

 

 

پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی طغیان

ریس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن