بیوگرافی مختصر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان

محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین فرزند محمد سلیم در سال 1358 دریک خانواده متدین، روشنفکر و معارف پرور در قریۀ جندمحلۀ شهرشبرغان چشم به دنیا گشوده اند.  تعلیمات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه شهید جنرال عبدالحکیم قهرمان موفقانه به پایان رسانده و در سال 1376 از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شده اند. موصوف بعد از فراغت از پوهنتون مدتی در شرکت سرک سازی سموان مسیرشبرغان- اندخوی به صفت سایت انجنیر کار نموده و در سال 1385 به حیث عضو کادر علمی دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شامل گردیده اند.موصوف مدتی به صفت سرپرست مدیریت عمومی تدریسی پوهنحی جیولوجی و معادن ایفای وظیفه نموده و بعداً ضمن پیشبرد امور علمی و تدریسی در دیپارتمنت متذکره، مسولیت تنظیم و انسجام فعالیت های تکنالوژی معلوماتی را در سطح پوهنتون جوزجان از سال 1387 الی 1390 عهده دار بوده که طی آن دست آورد های قابل ملاحظه داشته، وغرض  ترینینگ های کوتاه مدت در کشور های هالند، ترکیه، امارت متحده عربی، هندوستان و داخل کشور معرفی و اعزام گردیده اند.

نامبرده بنابر درایتی که در حصهً رهبری امور از خویش تبارز داده و نظربه لزومدید مقامات ذیصلاح مدتی نیز به سمت معاونیت مالی و اداری پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه نموده اند.

محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین در ماه جدی سال 1391 از طریق پروگرام حمایوی بانگ جهانی به بورس تحصیلی ماستری در کشور تایلند معرفی شده و موفقانه در برج جوزای سال 1394 توانسته سند ماستری خویش را از انستیتوت تکنالوژی آسیای آن کشور بدست آورد.

محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین بعداز اشغال وظیفه دوباره به حیث استاد در دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز دار، مصروف پیشبرد امور علمی و تدریسی بوده، که مسولیت کمیتهً تحقیق و ریسرج پوهنحی جیولوجی و معادن نیز به عهده موصوف گذاشته شده بود. در برج دلو سال 1394 به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به صفت رئیس پوهنتون جوزجان عز تقرر حاصل نموده اند.