سمینار های که جناب رئیس صاحب پوهنتون در آن اشتراک داشتند.