پلان استراتیژیک فاکولته تعلیم وتربیه

مقدمه

          فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان براساس دیدگاه ورسالت که دارد، مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان دربخش تعلیم وتربیه به جامعه بوده که این مسؤولیت خودرا با داشتن52 تن استاد متجرب،  و 1316 تن محصلان ذکور و اناث دریازده دیپارتمنت ادا مینماید. از زمان ایجاد دولت جدید (1381) بدینطرف تعداد کثیری از معلمان متخصص را در رشته های گوناگون تربیه و درجامعه تقدیم داشته است. فارغان فاکولته تعلیم وتربیه درپوهنتونها، دارالمعلمین ها و مکاتب دولتی و غیر دولتی مصروف ایفای وظیفه مقدس آموزگاری به وطن و هموطنان خود اند که، باعث افتخار فاکولته تعلیم و تربیه و استادان این کانون علمی میباشند.

          فعلاً درفاکولته تعلیم وتربیه به تعداد یازده دیپارتمنت فارغ ده فعالیت دارند. محصلان دیپارتمنت های یازده گانه با سپری نمودن امتحان کانکوراز ولایات مختلف شامل گردیده اند که ازطرف استادان متجرب مصروف آموزش و فراگیری تعلیم وتحصیل میباشند. دیپارتمنت های فاکولته در بخش های علوم طبیعی، علوم اجتماعی، و ادبیات و علوم بشری فعالیتهای علمی خویش را به پیش میبرند. دیپارتمنت های ریاضی ، فزیک، کیمیا، بیولوژی و کمپیوتر ساینس دربخش علوم طبیعی یا ساینس، دیپارتمنت های تاریخ و جغرافیه دربخش علوم اجتماعی و دیپارتمنتهای ادبیات اوزبیکی و انگلیسی، دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی، دیپارتمنت زبان و ادبیات دری و دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو  مصروف تربیه جوانان متخصص به مردم وجامعه میباشند.

 

 دیدگاه

          برای تربیه کادرهای جوان و کارآگاه که بتوانند تغییرات مفید را درجامعه و اذهان اطقال کشور بیآورند، این دیدگاه فاکولته تعلیم وتربیه است تا یک فضای دوستی ، همکاری ، اعتماد و احترام را بین استادان، محصلان، کارمندان اداری، کارکنان بخش خدماتی و والدین محصلان ایجاد نماید تا براساس آن بتوان یک اداره کاملاً منظم علمی و خدماتی بنا گذاشت، که با استفاده از این اداره منظم کریکولم و سایر پروگرامهای درسی فاکولته تعلیم و تربیه به صورت خوب و موثر تطبیق گردد. داشتن صبر، برده باری، صداقت، دلسوزی ، همکاری و لیاقت از طرف همه پرسونل رسیدن به این دیدگاه را تسریع میسازد.

 

رسالت

          این رسالت فاکولته تعلیم وتربیه است تا محصلان  را ، با امکانات دست داشته ، آماده سازد،  تا آموزنده گان و آموزگاران دایمی باشند. توسط علم دانش مسلکی و تخصصی که،  درجریان چهارسال از رشته های مختلف فرامیگیرند با تغییرات سرسام آوری که با پیشرفت علم و تکنالوژی درپیرامون محیط و ماحول شان رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. فاکولته متعهد است، تا یک محیط امن آموزشی را که تآ مین کننده آینده بهتر برای محصلان و برای وطن عزیزما افغانستان باشد ، مهیا کند،  تا منحیث معلمان و استادان دلسوز به وطن و مردم مسؤولیت شان را ادا نمایند.

اهداف

          تعلیم وتربیه،  منحیث یگانه راه درست  برای تربیه افراد تحصیل کرده ، ثابت ساخته است که باعث ترقی و انکشاف یک جامعه و ملت است. جامعه و ملت که از تعلیم وتربیه عالی برخوردار اند به قله های بلند پیروزی نایل گشته اند که انکشاف و پیشرفت کشورهای متمدن جهان امروزی خود دلیل براین مدعا است. فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان نیز کوشیده تا افراد با دانش و ملبس به زیور تعلیم وتربیه را در جامعه تقدیم نماید و همچنان جهت رسیدن به این آرزو اهداف ذیلرا تعقیب مینماید.  

 • آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر ودارای حس وطن دوستی وپابند به ارزشهاي ملي وطنی ودینی.
 • تربيه ي اشخاص تحصیل کرده که ازتعلیم وتربیه مسلکی برخوردار باشند ،  براي معارف افغانستان.
 • ارتقای ظرفيت هاي علمي ومسلكي معلمان معارف كشور.
 • تربيه ي محصلان روشنفکر، مسئوول و متعهد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل، که بتوانند منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به ملت گردند.
 • همگام شدن با تحولات علمی جهان و ایفای نقش موثر در عرصه های ملي و جهاني.
 •  بهبود کيفيت تدريس ويادگيري كه جوابده نيازهاي تحصيلي در زمينه هاي ملي و منطقوي باشد.
 •  تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان.
 • ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و معارف افغانستان.
 • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیتهای آموزشی ، تحقيقي و فرهنگی با سازمانهای دولتی، خصوصی و نیز نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور.

باور ها

فاکولته تعلیم وتربیه باور دارد که:

 •  تمام محصلان میتوانند بیاموزند.
 •  هرمحصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی ، نیازمندیها میباشد.
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلان را فرصت  میدهد، تا خود شانرا برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند.
 • تعلیم و تحصیل  کلیدی است  برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی برای موفقیت های محصلان میباشد.
 • محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان  دارند بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.
 • هیئت رهبری هر فاکولته باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان، آموزش استادان و آموزش سایر کارمندان )داشته باشند.
 • انکشاف کیفیت درسی در فاکولته  مقدم بر همه چیز نزد هیئت رهبری میباشد.
 • منابع مالی اختصاص داده شده درهم بسته گی با دیدگاه، رسالت، اهداف و باورها،  فاکولته را کمک میکند تا فرصتهای آموزش را برای محصلان  زیادترآماده سازد، تا موفقیت های شانرا  درصنوف خود تجربه کنند.

          فاکولته تعلیم و تربیه کار فعالیت های علمی خودرا براساس پلان استراتیژیک پنجساله، که قبلا آماده ساخته بود، تا الحال به پیش برده و توانسته که خیلی موفقانه هم به پیش ببرد. چون معلوم است که داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر دریک کانون علمی و دلیل رسیدن کانون به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های  عالی رشد را برای کانون میسر میسازد. روی این اصل فاکولته تعلیم وتربیه پلان استراتیژیک پنجساله ی  موثری راکه بتواند راه های درست و سنجیده شده انکشاف را درطی پنجسال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح و اساس فعالیتهای خویش را میگذارد. این پلان که طی سالهای  2014 الی  2019 تطبیق خواهد گردید شامل دو بخش یعنی ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و محصلان و ایجاد راهکارها دربخش های انکشافی وساخت زیر بناها میباشد.

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

          ارتقای رتب علمی و فعالیتهای مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف فاکولته، جامعه ورفاه همه گانی باشد محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد. فعلاً درفاکولته تعلیم وتربیه به تعداد یازده دیپارتمنت فارغده مصروف تربیه جوانان متخصص در رشته های مختلف میباشند. دیپارتمنتهای یازده گانه فاکولته تعلیم وتربیه عبارت اند از: دیپارتمنت ریاضی، دیپارتمنت فزیک، دیپارتمنت کیمیا ، دیپارتمنت بیولوژی، دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی و انگلیسی، دیپارتمنت ادبیات ترکمنی، دیپارتمنت دری، دیپارتمنت پشتو، دیپارتمنت جغرافیه ، دیپارتمنت تاریخ و دیپارتمنت کیپیوتر ساینس. دراین دیپارتمنتها  محصلان از اکثریت ولایات کشور مصروف تحصیل میباشند.

فاکولته درجریان پنجسال آینده تصمیم دارد تا پنج دیپارتمنت دیگر را نیز ایجاد نماید واین دیپارتمنتها عبارت خواهند بود از دیپارتمنت صحت و محیط زیست، دیپارتمنت مضامین مسلکی، دیپارتمنت روان شناسی و دیپارتمنت تربیت بدنی و سپورت. با ایجاد دیپارتمنتهای پنجگانه فوق، تعداد دیپارتمنتهای فاکولته تعلیم وتربیه به پانزده  دیپارتمنت خواهد رسید واین نیاز به جای بیشتر، استاد بیشتر و امکانات بیشتر را خواهد داشت. رفع این مشکلات در پلان استرتیژیک پنجساله در نظر گرفته شده است.

بخش شبانه فاکولته تعلیم وتربیه

           بر علاوه بخش روزانه بخش شبانه فاکولته تعلیم وتربیه نیز با ایجاد  چهار دیپارتمنت یعنی دیپارتمنتهای ریاضی، فزیک ، کیمیا و تاریخ از سال 1392 شروع به فعالیت نموده است. دراین دیپارتمنتها به تعداد  (   ) تن محصل اعم از ذکور و اناث مصروف فرا گیری علم ودانش میباشند. فاکولته شبانه برای آنعده از محصلان زمینه تحصیل را فراهم نموده است که آنها بنابر مشکلات محیطی و فامیلی و فقر اقتصادی نتوانستند که تحصیل شانرا به موقع به اتمام برسانند. مسؤولیت درسی بخش شبانه نیز توسط استادان بخش روزانه به پیش برده میشود. طی پنجسال آینده فاکولته تصمیم دارد تا دیپارتمنتهای زبان و ادبیات ازبیکی ، بیولوژی و جغرافیه را نیز ایجاد نموده و زمینه تحصیل را در رشته های متذکره برای هموطنان عزیز فراهم نماید.

بورسیه ها و رتب علمی استادان

          فعلاً از جمله استادان چهارتن به سویه ماستر،  سه تن هم مصروف تحصیل ماستری و متباقی   لیسانس میباشند. دوتن از استادان دارای رتب علمی پوهندوی و متباقی دارای رتب علمی پوهنمل ، پوهنیار، پوهیالی و نامزد پوهیالی اند. طی پنجسال آینده استادان جوان از دیپارتمنتها و رشته های مختلف بخاطر اکمال دوره های ماستری و دوکتورا از طریق بورسیه ها به پوهنتونهای خارج و داخل کشور فرستاده خواهند  شد. ارتقای درجه تحصیل یعنی وجود استادان با درجه تحصیلی ماستر و دوکتورا اعتبار مؤسسه اکادمیک را بالا برده و مؤسسه را با میتودها و شیوه های درسی جدید آشنا میسازد. تعداد استادان ، رتب علمی و درجه تحصیلی شان طی پنجسال  آینده در جدا ول ذیل نشان داده شده است. استادان درسیستم های درسی خویش از میتود های مختلف استفاده مینمایند. ارزیابی های از طرف اداره فاکولته صورت گرفته اکثریت محصلان از شیوه های درسی استادان راضی به نظر میرسند. برای وضاحت بیشتر درمورد رتب علمی و درجه تحصیلی استادان به جد ا ول ذیل توجه شود.

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 2014

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی و انگلیسی

 

1

 

2

2

1

1

 

1

6

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

3

ادبیات دری

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

5

بیولوژی

 

 

 

3

2

1

1

 

 

7

6

تاریخ

 

 

1

1

 

2

1

 

 

5

7

جغرافیه

 

 

 

1

2

1

1

 

1

4

8

ریاضی

 

 

 

 

7

2

 

 

2

7

9

فزیک

 

 

 

1

2

1

1

 

 

5

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

11

کیمیا

 

 

 

2

1

1

1

 

 

5

 

 

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیشبینی شده  سال 2015

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی

 

1

 

2

2

1

1

 

1

6

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

 

 

3

1

 

 

4

3

ادبیات دری

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

5

بیولوژی

 

 

2

1

2

2

 

 

1

6

6

تاریخ

 

 

1

1

1

2

 

 

 

5

7

جغرافیه

 

 

 

2

2

1

 

 

1

4

8

ریاضی

 

 

 

4

5

 

 

 

3

6

9

فزیک

 

 

1

1

1

2

1

 

 

6

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

11

کیمیا

 

 

 

2

2

1

1

 

 

6

12

انگلیسی

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

                             
 

 

 

 

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیشبینی شده در  سال 2016

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی

 

1

 

2

2

1

1

 

1

6

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

 

2

2

1

 

 

5

3

ادبیات دری

 

 

 

 

1

3

1

 

 

5

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

 

3

1

 

 

4

5

بیولوژی

 

 

3

2

2

 

 

 

1

6

6

تاریخ

 

 

2

 

2

1

1

 

 

6

7

جغرافیه

 

 

1

3

1

1

1

 

1

5

8

ریاضی

 

 

 

7

2

 

 

 

4

5

9

فزیک

 

 

1

2

1

2

 

 

 

6

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

11

کیمیا

 

 

2

1

1

2

 

 

 

7

12

انگلیسی

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

13

مضامین مسلکی

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

                               
 

 

 

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیشبینی شده در  سال 2017

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی

1

1

1

2

2

2

1

 

3

7

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

 

3

2

1

 

2

4

3

ادبیات دری

 

 

 

 

1

4

1

 

 

6

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

1

3

1

 

 

5

5

بیولوژی

 

2

1

2

2

 

 

 

2

5

6

تاریخ

 

1

1

 

2

2

 

 

 

6

7

جغرافیه

 

 

2

2

2

1

 

 

1

6

8

ریاضی

 

 

4

3

2

 

 

 

5

4

9

فزیک

 

 

2

1

2

1

 

 

1

5

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

1

2

1

 

 

4

11

کیمیا

 

 

2

1

2

1

1

 

 

7

12

انکلیسی

 

 

 

 

 

3

1

 

 

4

13

مضامین مسلکی

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

14

صحت و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

                           
 

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیشبینی شده در  سال 2018

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی

1

2

2

1

2

2

1

 

4

7

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

 

3

3

1

 

2

5

3

ادبیات دری

 

 

 

 

2

4

1

 

 

7

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

2

3

 

 

 

5

5

بیولوژی

 

2

1

2

2

 

 

 

2

5

6

تاریخ

 

1

1

2

2

1

 

 

 

7

7

جغرافیه

 

 

2

3

2

 

1

 

1

7

8

ریاضی

 

 

7

2

 

 

 

 

5

4

9

فزیک

 

 

2

1

2

1

1

 

2

5

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

1

3

1

 

 

5

11

کیمیا

 

 

2

2

2

1

 

 

 

7

12

انگلیسی

 

 

 

 

2

2

 

 

 

4

13

مضامین مسلکی

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

14

صحت و محیط زیست

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

15

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

                           
 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیشبینی شده در  سال 2019

شماره

دیپارتمنتها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

ادبیات اوزبیکی

1

2

2

2

2

2

 

1

4

6

2

ادبیات ترکمنی

 

 

 

2

2

3

1

 

4

4

3

ادبیات دری

 

 

 

1

3

3

1

 

 

8

4

ادبیات پشتو

 

 

 

 

3

2

1

 

 

6

5

بیولوژی

 

3

2

2

 

 

 

 

2

5

6

تاریخ

 

1

1

 

2

3

 

 

 

7

7

جغرافیه

 

1

1

3

2

1

 

 

1

7

8

ریاضی

 

4

3

2

 

 

1

2

5

3

9

فزیک

 

1

2

1

1

2

 

 

2

5

10

کمپیوترساینس

 

 

 

 

2

3

 

 

 

5

11

کیمیا

 

2

1

1

2

1

 

 

 

7

12

انگلیسی

 

 

 

 

2

2

1

 

 

5

13

مضامین مسلکی

 

 

 

 

2

1

1

 

 

4

14

صحت ومحیط زیست

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

15

روانشناسی

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

16

تربیت بدنی و سپورت

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

                         
 

 

دربخش های انکشافی و زیر بناها 

با انکشاف و ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و کیفیت درسی فاکولته انکشاف زیربنا ها و تجهیزات نیز یکی از اساسی ترین فکتور جهت پیشرفت و تحول درآن فاکولته است. درحقیقت داشتن منابع لازم و تجهیزات ضروری درفاکولته و دیپارتمنتها باعث انکشاف و پیشرفت فاکولته میباشد. طی پنجسال آینده هیئت رهبری فاکولته توجه بیشتر و نهای خودرا جهت ساختن و ایجاد صنوف الکترونیکی در سطح دیپارتمنتهای مختلف، تجهیز و انکشاف کتابخانه فاکولته، تجهیز لابراتورهای دیپارتمنتهای کیمیا، بیولوژی و فزیک ، ایجاد دیپارتمنتهای صحت و محیط زیست، دیپارتمنت مضامین مسلکی، دیپارتمنت روانشناسی ، دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی و دیپارتمنت تربیت بدنی و سپورت، اعمار صنوف جدید تدریسی، اعمار پارک ،  ایجاد فارم تحقیقاتی بیولوژی و اعمار اتاق کمپیوتر لب مبذول خواهد نمود.

          تحقیقات و پژوهشهای دانشمندان تعلیم وتربیه که درنقاط مختلف جهان صورت گرفته ثابت میسازد،که استفاده از صنوف الکترونیکی در تعلیم وتربیه سطح آموزش شاگردان را بالا برده و آنها را قادر میسازد، تا موضوعات ارایه شده را از طرف استاد بشکل واضح و روشن درک نمایند. ازطرف دیگر استفاده از تکنالوژی درصنوف درسی حس کنجکاوی محصلان را تحریک نموده آنهارا وادار میسازد تا با طرح سوالات درس و یا موضوع ارایه شده را عمیقترو بهتر بفهمند. به این اساس فاکولته تعلیم وتربیه طی پنجسال آینده  برای هر دیپارتمنت یک صنف مجهز الکترونیکی را ایجاد خواهد نمود، تا استادن و محصلان  استفاده درست را از تدریس وآموزش کرده باشند. درپهلوی آن این صنوف الکترونیکی با شبکه انترنیت نیز مجهز خواهد شد که استادان و محصلان از آن جهت غنی ساختن تدریس وآموزش شان استفاده نمایند. وصل ساختن صنوف الکترونیکی به انترنیت استادان را کمک میکند تا موضوعات درسی شانرا با استفاده از سایتهای مختلف برای محصلان شان تقدیم نمایند و درس را برای محصلان دلچسپ نمایند.

         بودن کتابخانه مجهز با داشتن کتب مختلف علمی  دریک کانون علمی را ه را برای محصلان و استادان جهت آموزش و تدریس بهتر کمک میکند. آنهارا جهت غنی ساختن دانش مسلکی و تخصصی شان یاری میکند. درحال حاضر فاکولته تعلیم وتربیه دارای یک کتابخانه کوچک بوده که این کتابخانه دارای چند جلد محدود بوده که مورد استفاده محصلان و استادان قرار میگیرد. اما موجودیت این کتب برای تمام محصلان دیپارتمنتهای یازده گانه کافی نبوده و نیاز به انکشاف و و سعت دارد. به همین لحاظ فاکولته در نظر دارد تا طی پنجسال آینده کتابخانه فاکولته را ازهر لحاظ مجهز نماید. مجهز ساختن کتابخانه نیاز به کتب مختلف علمی و معلوماتی و انترنیت با سرعت بالا دارد . محصلان بخاطر حل مشکلات درسی شان ویا جهت تهیه مقالات، سمینارها و نوشتن مونوگرافهای شان از کتابخانه و انترنیت استفاده خواهندنمود. همچنان طی پنجسال آینده کوشش خواهد شد تا کتب در کتابخانه بشکل دیجیتلی تهیه گردد تا محصلان با استفاده از انترنیت از کتب کتابخانه استفاده نمایند.

          تجهیز لابراتوارهای سه گانه  با مواد پیشرفته لابراتواری یکی دیگر از برنامه های فاکولته تعلیم وتربیه بوده تا بر اساس آن استادان بتوانند دروس خود شانرا به صورت عملی پیش ببرند.  فعلاً درفاکولته تعلیم وتربیه لابراتوارهای کیمیا، فزیک و بیولوژی موجود بوده واین لابراتوارها با مواد اندک لابراتواری مورد استفاده استادان و محصلان دیپارتمنتهای مربوطه قرار دارند. درطی پنجسال آینده لابراتوارهای سه گانه با مواد لابراتواری ضروری مجهز خواهد شد تا محصلان بتوانند هرگونه تجارب لابرا تواری را به گونه مطلوب انجام دهند. انجام درست تجارب لابرتواری توانای های مسلکی و ذهنی محصلان را رشد داده آنهارا قادر میسازد، تا درآینده دروس شان را منحیث معلمان مسلکی برای شاگردان شان تقدیم نمایند.

          ایجاد پنج دیپارتمنت دیگر یعنی دیپارتمنتهای صحت و محیط زیست، دیپارتمنت مضامین مسلکی، دیپارتمنت روانشناسی، دیپارتمنت تربیت بدنی و سپورت و دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی از برنامه های دیگر فاکولته تعلیم و تربیه درپنجسال آینده خواهد بود. با ایجاد این دیپارتمنتها تعداد دیپارتمنتهای فاکولته تعلیم وتربیه به شانزده دیپارتمنت خواهد رسید و تعداد محصلان نیز رشد قابل ملاحظه ی خواهدیافت. با زیاد شدن دیپارتمنت ها و جذب محصلان دراین دیپارتمنتها نیاز به جذب استادان بیشتر خواهد بود. این کثرت دیپارتمنتها و استادان ومحصلان دلیل  براین خواهد شد تاصنوف جدید درسی اعمار گردد. بدین لحاظ فاکولته در نظر دارد طی پنجسال آینده به تعداد مورد ضرورت صنوف درسی برای دیپارتمنتهای جدید بسازد تا ضرورت محصلان رفع گردد.

          تأسیس شعبه کمپیوتر یا کمپیوتر لب، فارم تحقیقاتی بیولوژی و اعمار یک پارک جدید برای محصلان فاکولته پلانهای دیگر فاکولته تعلیم وتربیه خواهد بود تا کار اعمار آن طی پنجسال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. چون موجودیت این سه بخش نیز دریک فاکولته ازجمله ضرورتهای اولیه بوده که، باعث رشد و انکشاف کیفیت درسی خواهد شد.

          اعمار صالون کنفرانس پلان دیگری از فاکولته خواهد بود تا طی پنجسال آینده تکمیل گردد. فاکولته ی که دارای 16 دیپارتمنت باشد و در هر دیپارتمنت هم صدها محصل ذکور و اناث مصروف تحصیل باشند پس چنین فاکولته نیاز مبرم وجدی به هر نوع امکانات درسی از جمله به صالون کنفرانس مجهز دارد. اعمار صالون کنفرانس ضرورتهای اکادمیک و فاکولته را مرفوع خواهد نمود. فایده دیگری صالون کنفرانس جای مناسب برای  ارایه کنفرانسهای علمی استادان ، محصلان و ارایه پریزنتیشن ها درموارد مختلف خواهد بود.

          درنتیجه ترتیب و تهیه پلان  استراتیژیک برای پنجسال آینده فاکولته را کمک و یاری میرساند تا پلان های سمستروار و ماهوار و هفته وار خودرا بشکل اساسی با درنظرداشت این پلان ترتیب و تنظیم نماید. پلانهای غیر از پلان استراتیژیک راه را برای کار های علمی و اداری استادان و هیئت رهبری فاکولته با درنظر داشت، پلان استراتیژیک، مهیا میسازد. کمک دیگر طرح پلان استراتیژیک اینست که فاکولته تعداد محصلان جدید الشمول و فارغان خودرا طی پنجسال آینده سنجیده و امکانات خودرا بر اساس آن تنظیم نماید. همچنان طرح پلان استراتیژیک هیئت رهبری را کمک میکند تا در ساخت زیربناها و لابراتوار ها طی پنجسال آینده بیندیشد و منابع مالی و پولی آنرا از هیئت رهبری پوهنتون تقاضا نماید. دراخیر امیدواریم تا این پلان استراتیژیک منحیث یک پلان منظم و مفید بتواند تغییرات قابل مقایسه را در چهره فاکولته بیآورد و همه منسوبین این فاکولته با درنظر داشت پلانهای عملیاتی  کوتاه مدت و دراز مدت امورات خود شان را بشکل اساسی تطبیق نمایند.