پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت مهندسی

 

معرفی دیپارتمنت مهندسی

               دیپارتمنت مهندسی در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان در سال (1388) ایجاد و در سال (1395) با تعداد (50) تن محصل جدید الشمول عملاً به فعالیت آغاز نمود. 

               محصلان فارغ التحصیل دیپارتمنت مهندسی بعد از اتمام دورۀ تحصیل و فراغت شان از پوهنتون جوزجان نظر به خواست و تقاضای شان می توانند در تمام مؤسسات طرحریزی دولتی و غیردولتی ایفای وظیفه نمایند، چنانچه فعلا ً هیچ مؤسسه طرحریزی وجود ندارد که فارغان این دیپارتمنت در آن شامل وظیفه نباشند. 

               محصلان ایکه شامل رشته مهندسی می گردند از طریق سپری نمودن امتحان کانکور، رشته ی مهندسی را انتخاب و از طریق ریاست کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی به این رشته انتخابی شان معرفی می گردند که دو سمستر اول و دوم سال اول را با محصلان سایر رشته های پوهنحی دروس مضامین عمومی را فرا می گیرند و در سمستر اول صنف اول تنها مضمون آشنایی با رشته یعنی مبادی مهندسی  و مبادی انجنیری را که از طرف استادان دیپارتمنت تدریس می گردد تعقیب می نمایند.

               مدت تحصیل در این رشته مدت چهار و نیم سال را در بر می گیرد که مدت هشت سمستر درسی برای آموزش و فراگیری مضامین مربوط تخصیص داده شده و در سمستر نهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم شان تحت نظر استادان رهنمای شان مصروف طرح - دیزاین، تکمیل و دفاع از پروژه های شان در ختم سمستر در محضر کمیسیون معتبر علمی با ترکیب از استادان دیپارتمنت و سایر صاحب نظران و اهل مسلک می باشند. بعد از دفاع مؤفقانه از پروژه های دیپلوم شان  و اخذ تقریظ خوب از طرف استاد رهنماء لقب مهندس لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

 

تشکیل دیپارتمنت مهندسی پوهنحئی ساختمانی

    

 

جدول(1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت مهندسی پوهنحئی ساختمانی.

 

 •  
 •  

رتبه علمی

درجه تحصیل

عضویت در کمیته ها

تاریخ تقرر

 

 •  

ملالی دادور

سرپرست

آمر دیپارتمنت

 •  
 •  

مسؤل کمیته فرهنگی

 

 

غلام سخی یاسا

رئیس پوهنحئی

 •  
 •  

مسؤل شورای علمی پوهنحئی

 

فریداحمد

کاندید عضو

 •  
 •  

عضو دیپارتمنت

 

یک بست به اعلان سپرده شده است

 

 

 

نصاب تحصیلی دیپارتمنت مهندسی

               کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت مهندسی به اساس پلان درسی پوهنتون پولی تخنیک کابل عیار گردیده که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده شده است. دیپارتمنت مهندسی تلاش می ورزد که در تطبیق نصاب درسی از میتودها و روشهای استفاده نماید که فارغان رشته مهندسی بتوانند در ساحه کار و فعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره طرح مهندسی را بصورت مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه هنر مهندسی رونما می گردد دقیقا ً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نماید و این حقیقت را درک نمایند که هیچ یک از مهندسین نمی تواند بدون درنظر داشت چنین مسایل استعداد هنری خویش را توسعه و بهبود بخشد.

                نصاب درسی دیپارتمنت مهندسی مضامین را در بر می گیرد که فارغان رشتۀ مهندسی می توانند در ساحات طرحریزی و اعمار شهرهای جدید، ناحیه های مسکونی، تعمیرات مسکونی، تعمیرات عام المنفعه و تعمیرات صنعتی بصورت مؤفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل تحصیلی برای محصلان رشته مهندسی به تعداد (42) مضمون به حجم (172) کریدت تدریس می گردد که در باره مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، هنری - تخنیکی، طرح مهندسی و ساختمان تعمیرات بحث می کند و درانکشاف سالم استعداد ها و ارتقای سطح دانش محصلان کمک های همه جانبه می نماید. مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته مهندسی تدریس می گردد عبارت از : طرحریزی مهندسی، تیوری طرحریزی مهندسی و شهرسازی، تاریخ مهندسی شهرسازی کشور و ممالک جهان، رسامی، نقاشی، فزیک ساختمانی و اقلیم شناسی، کورس های عناصر مهندسی، اساسات کمپوزیشن مهندسی ، تیپولوژی مهندسی، انتریر مهندسی........ وغیره اند ولی مضمون طرحریزی مهندسی اساس رشته تخصصی محصلان را تشکیل داده که در ردیف اول قرار دارد.

               تعداد کریدت های مضامین شامل نصاب تحصیلی با تفکیک ساعات دروس عملی و نظری، کود نمبر و کتگوری مضامین اساسی، اختصاصی - الزامی و اختیاری، مضامین پیش شرط و فیصدی هریک از کتگوری های مضامین در جداول نصاب درسی بطور سمستر وار گنجانیده شده است. ( نصاب درسی ملاحظه گردد)  محصلان در هر سمستر یا هفته درسی مکلف به فرا گیری حد اقل (17) کریدت و حد اعظمی (21) کریدت می باشند.

 

نیاز سنجی عمومی

 1. منظور از نیاز سنجی عمومی دریافت میزان نیازمندی ملی به متخصصین رشته مهندسی می باشد.
 2. در کل طرح مهندسی ساختمانها تاثیراتی عظیمی بر مسائل اجتماعی، صنعتی، اقتصادی، رفاهی و زنده گی روزمره جوامع دارد.
 3. متأسفانه آمار دقیقی از نیازمندی به فارغان رشته مهندسی در سطح ملی وجود ندارد، اما می توان گفت تا کنون تقریباً تمامی آنها جذب بازار کار می شوند.

 

نیاز سنجی آموزشی

             رشته انجنیری مهندسی را میتوان بطور خلص به مجموعه فعالیتهای کامپلکس، تیوری طرحریزی مهندسی تعمیرات رهایشی، عام المنفعه، ساختمانهای صنعتی و شهرسازی تعریف نمود که جامعه بشری به آن نیاز جدی دارد.

 

نیازمندی های محیطی

 • نصاب تحصیلی را که ما انتخاب نمودیم، علاوه بر همخوانی با ستاندردهای جهانی و عرف معمول در مراکز علمی معتبر جهانی و منطقه ای با نیازمندی های محیطی کشور نیز مطابقت داده شده است.
 •  بعد از فراغت، امکان ادامه تحصیلات در رشته های تخصصی در سطوح بالاتر در پوهنتون های معتبر جهان نیز موجود باشد.
 •  وضعیت تعلیم وتربیه متوسط و شرایط اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور تاثیر مهمی در انتخاب نصاب تحصیلی در دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان داشته است.

 

روش های تدریس و آموزش در دیپارتمنت مهندسی

               آمریت دیپارتمنت و استادان دیپارتمنت مهندسی مطابق ایجابات مسلک مهندسی به جنبه های عملی کار ارزشمندی بیشتر قایل اند. بنابرآن با تدارک امکانات کار عملی و جذب کمک های نهاد های گوناگون علاقمند توانسته اند با برنامه ریزی مطابق تدریس نظری و عملی با شیوه های ذیل در تدریس محصلان زمینه سازی کنند:

 1. استفاده از کتب درسی و ممد درسی جدید که بیشتر توسط استادان دیپارتمنت آماده گردیده است و به دسترس محصلان قرار دارد.
 2.  استفاده از پروجکتور، تلویزیون دیواری، کمپیوتر لپ تاب و تهیه لکچر ها با استفاده از پروگرام پاورپاینت.

3.  استفاده از وایت بورد و مارکر در جریان پیشبرد لکچرها.

4.  استفاده از پروجکتور Overhead و فلیپ چارت در ساعات درسی.

5.  به دسترس قرار دادن کاغذ های مخصوص نقشه کشی برای محصلان شامل کاغذ واتمن، گراف، ترس و تخته های مخصوص برای مضامین طرحریزی مهندسی و رسامی و نقاشی.

شکل(1)، باز دید محصلان از ساختمان تاریخی در ولسوالی بلخ.

شکل(2)، ساز دید محصلان از دیوا تاریخی (در حال تخریب) حج پیاده در ولسوالی بلح.

 

اهداف و مقاصد دیپارتمنت مهندسی

                هدف اساسی تطبیق این نصاب تحصیلی عبارت است از: تربیه و فارغ التحصیل نمودن محصلان دوره لیسانس در رشته انجنیری مهندسی (تعمیرات رهایشی، تجارتی، عام المنفعه و تمام ساختمان های مربوط آنها) طی نه سمستر در مطابقت با پروگرام های بین المللی انجنیری و دست آورد های جدید علمی و فن آوری بوده که تمام نیازمندی های جامعه را در سطح انجنیری مهندسی پاسخ گو باشد.

                تربیه انجنیران جوان در رشته انجنیری مهندسی که مجموعه فعالیتهای کامپلکس، تیوری طرحریزی و دیزاین مهندسی تعمیرات (رهایشی، عام المنفعه و صنعتی) و شهرسازی و تطبیق تعمیرات مختلف صنعتی و مدنی را در بر دارد و تمام جامعه بشری به آن نیاز جدی دارد، در سطح کشور بوده تا فارغ های این دیپارتمنت تمام خواسته های و نیازمندی های معاصر انجنیری را در این رشته درهر سطح مطالبه شده مرفوع نمایند. ما بهترین محصلان را که از جغرافیا و کلتور متفاومت نماینده گی می نمایند، از طریق یک آموزش عالی، صلح آمیز و دارای محیط تحقیقاتی خوب توسط اعضای کادر اکادمیک دارای استعداد عالی خویش تربیه خواهیم نمود. این دیپارتمنت مهندسان خوب را که به جوامع افغانی و جهانی احترام داشته، قادر به رهبری جامعه به سوی یک زندگی دارای ستندرد بلند باشند در مدت تطبیق این نصاب تحصیلی فارغ خواهد داد.

               تقویت سیستم تحصيلات عالی تخصصی انجنيری ازنظر كمی وكيفی که نه تنها نيازمندی های توسعه وپيشرفت افغانستان را نظربه مطالبات معاصر جوابده باشد، بلكه با معيارهای اكادميك پوهنتون های منطقه رقابت نمايد.

                رسالت دیپارتمنت مهندسی ارتقای سطح دانش در رشته مهندسی مطابق قانون تحصیلات عالی، تحقیقات علمی در این رشته و خدمات در عرصه آن رشته انجنیری، تجهیز و اکمال مادی و معنوی دیپارتمنت و ارتقای ظرفیت کادر علمی، اداری و محصلان می باشد.

اهداف دیپارتمنت مهندسی شامل اجزای ذیل می باشد :

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:  

 • ارتقای ظرفیت علمی و تحصیلی استادان دیپارتمنت.
 • تقویت یکی از زبانهای بین المللی (بویژه انگلیسی) دربین اعضای کادرعلمی دیپارتمنت جهت ایجاد سهولت درراستای ادامه تحصیلات عالی خارج از کشور.
 • تربیه جوانان به سویه لسانس دررشته مهندسی.
 • رهنمایی وهمکاری با محصلان.
 • ایفای خدمات صادقانه دور ازملحوظات نژادی، منطقه ای، قومی،  شخصی وسلیقه ای.
 • رفع احتیاجات جامعه ازدرک کمبود تعمیرات مختلف النوع.
 • طرحریزی تعمیرات واحداث شهرهای جدید به سبک معماری ملی افغانستان.
 • تحقیقات درمورد آثار و یادگارهای معماری قدیم افغانستان.
 • تحقیقات ومطالعات درمورد روش وشیوه های طرح مهندسی و ساختمانی تعمیرات.
 • تهیه و ترتیب رهنمودها ودستورالعمل های مشخص برای طرحریزی تعمیرات وشهرهای جدید.
 • مطالعه وتحقیق درتأثیرفکتورهای اقلیمی وشرایط طبیعی ساحه بالای طرح و ساختمان تعمیرات.

               با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:

 1. حل معقولانه هر نوع مسایل تیوریکی و عملی مهندسی مطابق اساسات علمی بطور مناسب.
 2. طرحریزی و اعمار انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه و تعمیرات صنعتی با معیار های پذیرفته جهانی .
 3. طرحریزی، پلانگذاری و احداث شهر ها و شهرک های جدید و ناحیه های مسکونی.
 4. پلانگذاری، اداره و سازماندهی امور پروژه های ساختمانی با تکنالوژی جدید و عصری.
 5. مطالعه و تحقیق در مورد تأثیر فکتور های اقلیمی و شرایط طبیعی ساحه بالای طرح و ساختمان تعمیرات.
 6. مطالعه هنر معماری افغانستان و مسایل طرح مهندسی و شهرسازی ممالک دیگر.

 

نقاط قوت دیپارتمنت مهندسی

 1. موجودیت ساحه برای پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در پوهنحئی درحال حاضر.
 2. توانمندی تربیه کادرها در رشته مهندسی به سویه لسانس.
 3. موجودیت پلان و پروگرام های درسی منظم مطابق به لایحه سیستم کریدت.
 4. تطبیق سیستم کریدت درمطابقت با لوایح، مقرره ها وطرزالعمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.
 5. موجودیت لابراتوار وصنوف درسی.
 6. توانمندی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی وتولیدی.
 7. داشتن روابط فعال با ریاست شهرداری، ریاست شهرسازی وریاست انکشاف دهات.
 8. توانمندی فارغان این دیپارتمنت در طرح تعمیرات رهایشی، عام المنفعه و صنعتی و شهرسازی.
 9. موجودیت کمیته ها جهت پیشبرد اهداف علمی - اکادمی، فرهنگی در دیپارتمنت.
 10. علاقمندی جوانان به تحصیل در رشته مهندسی.
 11. حمایت مادی ومعنوی ریاست پوهنحئی ازدیپارتمنت.
 12. جاری بودن سیستم کریدت در نظام تحصیلی موجود در دیپارتمنت.
 13. موجودیت فضای آرام وامنیت دردیپارتمنت.
 14. موجودیت داوطلبان تحصیل دردیپارتمنت.

 

شیوه های ارزیابی محصلان

                امتحان و ارزیابی روشی است که به وسیله ی آن درجه کسب دانش یا مهارت های نظری و عملی در یک دوره ی تحصیلی ارزیابی می گردد. مطابق به ماده نزدهم لایحه ی سیستم کریدت و طرز العمل منظور شده اخذ امتحانات سمستر،  ارزیابی مضامین شامل نصاب تحصیلی رشته های موجوده پوهنځی ساختمانی  به تفکیک ذیل صورت می گیرد:

   الف. امتحان نهائی  %60 

    ب . کارخانگی، اجرای پروژه های صنفی، کار گرافیکی  و فعالیت های داخل صنف  %20

    ج . امتحان وسط سمستر %20 

 د. در مضامین و کورس های که ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثر از %80 محاسبه می گردد.

     هـ. ارزیابی پروژه های صنفی، کار گرافیکی، راپور پراکتیک ساحوی و تدریس آموزی به صلاحیت پوهنځی ها و رشته های مربوطه صورت می گیرد.

      تکمیل نصاب حاضری درمضمون و یا کورس حتمی می باشد. هفتاد و پنج فیصد حاضری درساعت درسی شرط شمول درامتحان نهائی دانسته می شود. بیشتراز%25 غیرحاضری درساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره تطبیقات می شود. نمره کامیابی برای هر مضمون %55 می باشد، علاوه برآن تکمیل %60 اوسط عمومی در هرسمستر لازمی دانسته می شود.

شکل(3)، باز دید محصلان از ساختمان در حال اعمار آرامگاه امام یحیی در شهر سرپل.

 

شکل(4)، باز دید محصلان از رواق های داخل ساختمان آرامگاه امام یحیی در شهر سرپل .

 

شکل(5)، اجرای پراکتیک محصلان در ساختمان در حال اعمار پوهنتون بلخ.

شکل(6)، تصویر پراکتیک محصلان در ساحه فابریکه جرقدوق جوزجان.

شکل(7)، جریده دیواری محصلان دیپارتمنت مهندسی پوهنحئی ساختمانی.