دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

فاکولته علوم اجتماعی

دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی

 

 

 

پلان استراتیژیک زبان و ادبیات تورکی

(1396۔1400)

 

 

 

 

 

 

 

 

سال1396هـ.ش

مقدمه

افغانستان و تورکیه روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی حسنه دارند، که این روابط خصوصاً در زمان امان الله خان خوبتر و بیشتر شد. امروز تورکیه در حمایت از بازسازی دیار عزیزمان سهم قابل توجهی دارد. دو گروه بازسازی ولایتی دولت تورکیه به افغانستان در ولایتهای میدان وردک در غرب کابل و جوزجان را در شمال افغانستان، به عهده دارند. بر علاوه این خدمات، دولت تورکیه با ایجاد موسسات تحصیلی و اعمار بناهای مدرن در افغانستان زمینه تحصیل را در این کشور فراهم نموده است. برای فراگیر تحصیل خوبتر مردم افغانستان، بورسیه‌های تحصیلی نیز آماده ساخته، واجدین شرایط میتواند به صورت خوب در هر رشته که علاقمند است تحصیل کند.

در افغانستان زبانهای خارجی بیشتری وجود دارد، که بعضی از آنان کار برد بیشتر دارد. زبان تورکی مانند زبان انگلیسی در افغانستان کاربرد بیشتر دارد. زبان تورکی در یکی از هفت زبان مشهور دنیا حساب میشود. بر این اساس، بخاطر فراگیر زبان تورکی بشکل علمی دیپارتمنتها ایجاد گردیده. در پوهنتون کابل دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی و در پوهنتون جوزجان نیز در پوهنحی علوم اجتماعی دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی موجود است.

دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان، در سال 1391خورشیدی شروع به فعالیت کرد. از سال مذکور تا حال این دیپارتمنت با داشتن بیشتر از 160 محصل در چهار صنف در خدمت جامعه و مردم عزیزمان قرار دارد.

پلان استراتیژیک هذا وضاحت دهندۀ دیدگاه، اهداف و مقاصددیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان میباشد، که به منظور رشد و تربیۀ نیروهای جوان و متخصص کاری که از هر جهت بر آورنده ضرورت و نیازهای اجتماع و جامعه عزیز ما میباشد، آماده گردیده است.

طرح پلان استراتیژیک پنج سالۀ هذا هماهنگی با پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ریاست محترم پوهنحی علوم اجتماعی و در مطابقت با نیازهای کنونی جامعه صورت گرفته است، میباشد. آرزومند آن هستیم با تطبیق این پلان و رهنمودکه مطابق آن هدف این دیپارتمنت که همانا رشد و ارتقای زبان و ادبیات تورکی وتربیۀ کادرهای متخصص و مسلکی با کیفیت عالی تحصیلی، ارتقأ سطح دانش استادان این دیپارتمنت میباشد، مصدر خدمت به وطن و جامعه گردیم.

 

دیدگاه

تربیه و تقدیم کادرهای متخصص و ورزیده در رشته زبان و ادبیات تورکی به جامعه، به منظور رشد و اعتلای این زبان، همچنان مرفوع ضرورتهای مؤسسات اجتماعی از جمله پوهنتونها و مکاتب خصوصی مانند لیسه حبیبه قادری، به کادرهای زبان تورکی، دیدگاه دیپارتمنت میباشد. همچنان دیدگاه دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی تأمین و تقویت کنندۀ فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد و احترام بین استادان، محصلان، کارکنان بخش اداری و خدماتی و سایرافراد جامعه میباشد. با در نظرداشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرامهای علمی۔تحقیقی دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی رابصورت کاراو مفید تطبیق کرد.

 

رسالت

فراهم آوری زمینۀ تحصیل با کیفیت در زبانتورکی به صفت زبان خارجی برای آنعده از محصلانیکه واجد شرایط علمی و اکادیمیک بوده و علاقه‌مند تحصیل به اینزبان وادبیات میباشد و از طریق کمیته کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی گردیده، مهیا گرداند و این دانشجویان بعد از حاصل نمودن فراغت توان ارائهتدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته ودر پیشرفت و ترقیکشورعزیزمان افغانستان سهم شایسته‌یی را داشته باشند.

دیپارتمنتزبان و ادبیات تورکی رسالت خویش میداند،با امکانات در دست داشته دانشجویان را به زیورعلم و دانش مسلکی و تخصصیکه در جریان چهار سال از مضامین مختلف فرا میگیرند و همچنان در پهلوی دروس اختصاصی محصلان را به روحیه وطن دوستی و همنوع دوستی تربیه نماید، تابه صفت جوانان آگاه و متعهد مصدر خدمت بهتری به مردم و وطن خویش گردند.

همچنان دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی رسالت خود میداند کهپوهنحی مربوطه را در قسمت تأمین امنیت کمک همه جانبه نماید، تا به همکاری یکدیگر بتوانند، یک محیط امن و آموزشی را که، تأمین کنندۀ آیندۀ بهتر برای محصلان و افراد جامعه باشد، مهیا کنند.

یکی دیگر از رسالت هایاین دیپارتمنت رشد و تقویه روحیه اعتماد به نفس و مصمم بودن دروجود محصلان خویش میباشد تا در آینده آنها بتوانند در مورد آینده و زنده گی روزمره خویش تصمیم درست و منطقی بیگیرند.

 

اهداف

 • هدف اساسی دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی تربیه متخصصین جوانرسالتمند بدرجۀ لیسانس در رشتۀ زبان و ادبیات تورکیو مرفوع نیاز جامعه ازین ناحیه.
 •  از راه تربیه و آموزش کادرمتخصص و مسلکی، ارتقأ دانش مدرن با استفاده از تکنالوژی معاصر.
 • حفظ سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم افغانستان.
 • کوشش به تبدیل دیپارتمنت به یک نهاد با اعتبار علمی.
 • معرفی استادان جوان به بورسیه‌های تحصیلی ماستری و دکتورا به شمول جنس اناث و ذکور.
 • تدویر سیمینارها و کنفرانسهای علمی روی موضوعات مختلف در ارتباط به مضامین موجوده دیپارتمنت جهت ارتقأ کیفی دانش استادان و محصلان.
 • رهنمایی، تشویق و ترغیب استادان بخاطر بلند بردن سطح دانش و مهارتهای مسلکی و آماده سازی مواد و مطالب بکر و تازه و تقدیم آن برای محصلان تا حد ممکن.
 • تقویت و تحکیم روحیۀ همکاری صمیمانه فی مابین محصل و استاد و استادان با اداره مطابق ایجابات عصر و زمان.
 • انکشاف و بازنگری نصابتحصیلی دیپارتمنت.

 

باورها

دیپارتمنت زبان وادبیات تورکی به نکات زیر باورمند اند.

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر استاد ومحصلمنحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها میباشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی به صفت زبان خارجی مقدمتر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • ادارۀ سالم مؤثر وکاری.

دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکیپوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان متعهد به یک سلسله ارزشهای است که، مستقیما به تقویت برادری و برابری مرتبط میباشد، چون زبان تورکی هم از لحاظ فرهنگ، دین و تاریخ قدیم با مردم افغانستان برادر و برابر اند.این امر در بر گیرندۀ احترام به اندیشه‌های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از اخوت و برادری، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

 

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی به مثابۀ یک پایۀ تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خودرا برای تربیت محصلان و جوانان به عنوان رهبران و محصلان متعهد و رسالتمند بکار برده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی استادان و محصلان اعم از جنس اناث و ذکور توجه لازم مبذول خواهد داشت.

 

حسابدهی شفافیت

دیپارتنمت زبان وادبیات تورکی در ختم هر سمستر تحصیلی آماده گذارشدهی از چگونگی کیفیت تدریس به ریاست محترم پوهنحی علوم اجتماعی میباشد.

داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتردر یک کانون علمیو دلیل رسیدن کانون موصوف به قله‌های بلند پیروزی گردیده و زمینه‌های عالی رشد را برای یک کانون تحصیلی میسر میسازد، بدین منظوردیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی پلان پنج سالۀ استراتیژیک خویشرا در طی پنج سال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح مینماید. این پلان در طی سالهای 1396۔1400 تطبیق خواهد گردید. این پلان شامل دو بخش عمده و اساسی میباشد.

 1. ارتقأ ظرفیتهای علمی استادان و محصلان.
 2. ایجاد راهکارها در بخشهای انکشافی میباشد.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

محور فعالیت های اساسی استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی را ارتقأ رتب علمی و فعالیت علمی و تحقیقی که، ضامن رشدو انکشاف دیپارتمنت، پوهنحی، پوهنتون بلاخره جامعه بوده و باعث رفاه همگانی میگردد.

همچنان جهت رشد استعدادها و قوه تفکر محصلان وقتاً فوقتاً کنفرانسهای علمی محصلان براه انداخته میشودکه این همه باعث انکشاف توانایی و استعدادهای محصلان به جهت مثبت میباشد.

دراین دیپارتمنتبصورت مجموعی به تعداد (157) محصل هم از ذکور اناث مصروف آموزش است که بتعداد (60) تن آناناث و (97) تن ذکور میباشند.

 

بورسیه‌ها و رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی پوهنحی علوم اجتماعی بتعداد (2)تن استاددارای رتب علمی پوهنیار، پوهیالی مصروف تدریس و تحقیق بوده کهدارای درجه تحصیلی ماستر و لیسانس میباشند.به اساس توافق نامه بین پوهنتونهای یونس عمره کشور دوست تورکیه و پوهنتون جوزجان جهت کمبود استاد در این دیپارتمنت سالانه بصورت مؤقت دو استاد تورکبخاطر رفع مشکل درسی به این دیپارتمنت اعزام میشوند و همچنان در سال جاری یک تن استاد و در سالهای آینده جذب دو تن استاد بخاطر ضرورت درسی استاد رسمی در نظر گرفته شده است.

 

جدول رتب علمی و درجۀ تحصیل پیشبینی شده استادان دیپارتمنت زبان وادبیات تورکیاز سال 1396 الی 1400

درجۀ تحصیل

رتب علمی

سال

لیسانس

ماستر

دکتور

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

2

1

 

2

1

 

 

 

 

1396

2

2

 

2

2

 

 

 

 

1397

2

3

 

2

2

1

 

 

 

1398

 

4

 

1

3

1

 

 

 

1399

 

5

 

 

4

1

 

 

 

1400

 

 

نقاط قوی دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی

 • تطبیق سیستم کریدیت در مطابقت با لوایح، مقرره‌ها، و طرزالعمل‌های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.
 • موجودیت پلان و پروگرامهای درسی منظم مطابق به لایحۀ سیستم کریدیت.
 • موجودیت مرکز آموزشی کمپیوتر و استفاده از انترنت در دیپارتمنت.
 • فراهم بودن تسهیلات لازم در صنوف درسی.

 

فرصت های موجود دیپارتمنت زبان وادبیات تورکی

1. موجودیت مفردات، پلانهای درسی، پالیسی کورس، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها غرض پیشبرد امور تدریسی و اداری.

2. موجودیت تعمیر مناسب، صنوف درسی استندرد وفضای امن و راحت.

3. پیاده نمودن سیستم کریدیت در نظام تحصیلی موجود در دیپارتمنت.

4. موجودیت اعضای کادر علمی متخصص، مجرب و متعهد.

6. موجودیت داوطلبان تحصیل در دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی.

7. موجودیت یک کتابخانه مجهز با داشتن انواع مختلف کتب به زبان تورکی.

 

چالشها

 • کمبود اساتید دارای رتب علمی بلند و درجۀ تحصیل دوکتورا.
 • مهیا نبودن بورسیه‌های تحصیلی مطابق رشتۀ تحصیلی استادان.
 • نبود خدمات دایمیانترنت.

 

اولویتها

 1. آماده‌ ساختن زمینه تحصیلات بالاتر از درجۀ لیسانس به استادان جهت ارتقأ ظرفیت مسلکی به داخل و خارج از کشور.
 2. اکمال و تجهیز و غنی ساختن کتابخانه موجود جهت انجام تحقیقات علمی خوبتر و با کیفیت.
 3. فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.
 4. کوشش به ایجاد زمینۀ استفاده از انترنت برای استادان و محصلان.
 5. تدویر سیمینیار و کنفرانسهای علمی برای استادان جوان.

با تطبیق پلان استراتیژیک هذا دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکیپوهنحی علوم اجتماعی به اهداف پیشبنی شدۀ خویش نایل میگردد.