(786)

               بنام خداوند جان و خرد                      کزین برتر اندیشه برنگذرد

مرام و اهداف دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی

     همانگونه که برای همه گان معلوم است، الحمدوالله که آموزش در لسان های ترکی (آموزش در زبان های ترکمنی و اوزبیکی) در این اواخر بنابر تلاش ها و کوشش های خسته­گی ناپذیر فرهنگیان و عام دوستان وطن ما، درج قانون اساسی کشور ما افغانستان گردیده، یا بعبارت دیگر آموزش به لسان های محلی در قانون اساسی کشور ما تصویب گردیده، بیانگر این ادعای ما ایجاد دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی در چارچوب فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان میباشد. دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی در سال 1389 هجری شمسی ایجاد و درسال 1390 هجری شمسی در قطار سایر دیپارتمنت های تعلیم و تربیه منحیث یک دیپارتمنت فارغ ده به فعالیت آغاز نمود، بنأ دیپارتمنت مذکور افتخار دارد با ایجاد آن در چوکات تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان کادر های مسلکی را به جامعه غرض رفع نیازمندی های آن و رشد فرهنگ و کلتور مردم خویش تقدیم نماید. دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با تقدیم کادر های علمی و افراد مسلکی به جامعه جهت شگوفایی افراد وجیبه ایمانی و وجدانی خویش دانسته، رسالت و دیدگاه های خود صادقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای برآورده شدن توفیقات مزید خویش تمنا دارد.

رسالت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی:

     آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با اعضای کادر علمی خود، مصمم اند، در راستای ایمانی و وجدانی صادقانه عمل نموده، در تعمم و تحقق یکسان اهداف خود مشتاقانه عمل نماید. مواد آتی را از جمله عمده ترین پیایم خویش دانسته چنین عمل مینماید:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان
 2. تحقق و تجسس برای بدست آوردن موضوعات علمی و مطالب علمی
 3. تطبیق لوایح و مقررات
 4. رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالتقرر
 5. رهنمایی محصلان و انگیزه دادن فارغین جهت ایفای وظایف و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه
 6. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر
 7. همکاری صادقانه با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون
 8. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهاد سالم و سازنده
 10. سهم گیری در کارهای علمی و فرهنگی فاکولته و پوهنتون
 11. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، منطقه­یی، قومی، شخصی و سلیقه­یی

     همچنان آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با اعضای کادر علمی خویش همانطوریکه در مراحل ابتدایی و زیربنایی اهداف خود رسالتمندانه ایفای وظیفه مینماید. برای برآورده شدن آمال و دیدگاه خود مواد آتی را درنظر دارد:

 1. تربیه کادر های ورزیده و مسلکی و تقدیم آن به جامعه
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در انکشاف و ترقی جامعه بطور دوامدار
 3. استفاده از میتود های علمی برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان
 4. تبادل افکار علمی و اکادمیک با استادان و صاحب نظران از پوهنتون های خارج ولایت.
 5. همکاری هدفمند و وسیع با معارف بطور دوامدار
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده
 7. روابط حسنه با تمام ادارات دولتی در چارچوب لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی.
 8. ایجاد روحیه مطالعه کتب و ممد درسی و مراجع به کتابخانه های معتبر علمی برای استادان و محصلان بطور دوامدار.
 9. معرفی عظمت و شگوفایی فرهنگ، تمدن و کلتور از طریق کار و فعالیت های علمی و تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه.

     در اخیر آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی از همه فرهنگیان و قلم بدستان میخواهد در زمینه تحقق بخشیدن اهداف دیپارتمنت مذکور ما را یاری رسانند، تا باشد یک گام مؤثر را در زمینه رشد فرهنگ و تمدن باشد.

                                       با احترام

                      آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی