دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

فاکولته علوم اجتماعی

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

 

 

 

پلان استراتیژیک زبان و ادبیات اوزبیکی

(1396۔1400)

 

 

 

 

 

 

 

 

سال1396هـ.ش

 

مقدمه

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکیپوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان، در سال 1373خورشیدی در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی بنام «انستیتوت پیداگوژی میر علیشیر نوایی» شروع به فعالیت کرد. اولین فارغان خودرادر سال 1376 به صفت لیسانسهای متخصص و مسلکی زبان وادبیات اوزبیکی به جامعه تقدیم نمود. ازسال مذکور به بعد این دیپارتمنت سالانه تعدادی از فارغان محصیلان این رشته راکه ضرورت مبرم مؤسسات تحصیلی، از جمله، دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنتونها و تربیۀ معلم، مؤسسات اجتماعی از قبیل: رادیو و تلویزیونها ودیگر مؤسسات و همچنان مکاتب را مرفوع نموده، تقدیم جامعه مینماید.

پلان استراتیژیک هذا وضاحت دهندۀ دیدگاه، اهداف و مقاصددیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان میباشد، که به منظور بیرون شدن از شرایط و وضعیت کنونی وفایق آمدن به مشکلات، جهت نیل به تربیۀ نیروهای جوان و متخصص کاری که از هر جهت بر آورنده ضرورت و نیازهای اجتماع و جامعه میباشد، آماده گردیده است.

طرح پلان استراتیژیک پنج سالۀ هذا هماهنگی با پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ریاست محترم پوهنحی علوم اجتماعی و در مطابقت با نیازهای کنونی جامعه صورت گرفته است، میباشد. آرزومند آن هستیم با تطبیق این پلان و رهنمودکه مطابق آن هدف این دیپارتمنت که همانا رشد و ارتقای زبان و ادبیات اوزبیکی وتربیۀ کادرهای متخصص و مسلکی با کیفیت عالی تحصیلی، ارتقأ سطح دانش استادان این دیپارتمنت میباشد، مصدر خدمت به وطن و جامعه گردیم.

 

دیدگاه

تربیه و تقدیم کادرهای متخصص و ورزیده در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی به جامعه، به منظور رشد و اعتلای این زبان، همچنان مرفوع ضرورتهای مؤسسات اجتماعی از جمله مکاتب، به کادرهای زبان اوزبیکی، دیدگاه دیپارتمنت میباشد. همچنان دیدگاه دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکیپوهنحی علوم اجتماعی تأمین و تقویت کنندۀ فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد و احترام بین استادان، محصلان، کارکنان بخش اداری و خدماتی و سایرافراد جامعه میباشد. با در نظرداشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرامهای علمی۔تحقیقی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رابصورت کارآ و مفید تطبیق کرد.

 

رسالت

فراهم آوری زمینۀ تحصیلات عالی به زبان مادری به اساس قانون اساسی از جمله مکفیتهای دولت اسلامی افغانستان به شمار میرود. به اساس آن دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خود میداند تا زمینه تحصیل با کیفیت رابه زبان اوزبیکیبرای آنعده محصلانیکه واجد شرایط علمی و اکادیمیک بوده و علاقه‌مند تحصیل به اینزبان و ادبیات اندواز طریق کمیتۀ کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی میگردند، مهیا گرداند و این جوانان بعد از فراغت توان ارائه تدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و پیشرفت و ترقیکشورشانافغانستان سهم شایسته‌یی را داشته باشند.

 از آن جاییکه ادبیات خود نقش تربیه درست و انسانی افراد جامعه را به عهده دارد، دیپارتمنتزبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خویش میداند که در پهلوی دروس اختصاصی محصلان را به روحیه وطن دوستی و همنوع دوستی تربیه نماید، تابه صفت جوانان آگاه و متعهد مصدر خدمت بهتری به مردم و وطن خویش گردند.

همچنان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خود میداند کهپوهنحی مربوطه را در قسمت تأمین امنیت کمک همه جانبه نماید، تا به همکاری یکدیگر بتوانند، یک محیط امن و آموزشی را که، تأمین کنندۀ آیندۀ بهتر برای محصلان و افراد جامعه باشد، مهیا کنند

یکی دیگر از رسالت هایاین دیپارتمنت رشد و تقویه روحیه اعتماد به نفس و مصمم بودن در وجود محصلان خویش میباشد تا در آینده آنها بتوانند در مورد آینده و زنده گی روزمره خویش تصمیم درست و منطقی گرفته بتوانند.

از جمله رسالتهای دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی تأمین و تمثیل و تقویت وحدت ملی به سطح دیپارتمنت میباشد.

 

اهداف

 • هدف اساسی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی تربیه متخصصین جوانرسالتمند بدرجۀ لیسانس در رشتۀ زبان و ادبیات اوزبیکیو مرفوع نیاز جامعه افغانی ازین ناحیه.
 •  از راه تربیه و آموزش کادرمتخصص و مسلکی، ارتقأ دانش مدرن با استفاده از تکنالوژی معاصر.
 • حفظ سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم افغانستان.
 • کوشش به تبدیل دیپارتمنت به یک نهاد با اعتبار علمی.
 • معرفی استادان جوان به بورسیه‌های تحصیلی ماستری و دکتورا به شمول جنس اناث و ذکور.
 • تدویر سیمینارها و کنفرانس های علمی روی موضوعات مختلف در ارتباط به مضامین موجوده دیپارتمنت جهت ارتقأ کیفی دانش استادان و محصلان.
 • رهنمایی، تشویق و ترغیب استادان بخاطر بلند بردن سطح دانش و مهارتهای مسلکی و آماده سازی مواد و مطالب بکر و تازه و تقدیم آن برای محصلان تا حد ممکن.
 • تقویت و تحکیم روحیۀ همکاری صمیمانه فی مابین محصل و استاد و استادان با اداره مطابق ایجابات عصر و زمان.
 • انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی دیپارتمنت.
 • کوشش به فراهم ساختن زمینۀ ایجاد کتابخانۀ مجهز تخصصی به سطح دیپارتمنت

 

باورها

دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکیبه نکات زیر باورمند اند.

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر استاد و محصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندی ها میباشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکیمقدمتر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • ادارۀ سالم مؤثر و کاری.

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان متعهد به یک سلسله ارزشهای است که، مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط میباشد، این امر در بر گیرندۀ احترام به اندیشه‌های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

 

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکیپوهنحی علوم اجتماعی به مثابۀ یک پایۀ تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خودرا برای تربیت محصلان و جوانان به عنوان رهبران و محصلان متعهد و رسالتمند بکار برده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی استادان و محصلان اعم از جنس اناث و ذکور توجه لازم مبذول خواهد داشت.

 

حسابدهی شفافیت

دیپارتنمت زبان وادبیات اوزبیکی در ختم هر سمستر تحصیلی آماده گذارشدهی از چگونگی کیفیت تدریس به ریاست محترم پوهنحی علوم اجتماعی میباشد.

داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتردر یک کانون علمیو دلیل رسیدن کانون موصوف به قله‌های بلند پیروزی گردیده و زمینه‌های عالی رشد را برای یک کانون تحصیلی میسر میسازد، بدین منظوردیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی پلان پنج سالۀ استراتیژیک خویشرا در طی پنج سال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح مینماید. این پلان در طی سالهای 1396۔1400 تطبیق خواهد گردید. این پلان شامل دو بخش عمده و اساسی میباشد.

 1. ارتقأ ظرفیت های علمی استادان و محصلان.
 2. ایجاد راهکارها در بخش های انکشافی میباشد.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

محور فعالیت های اساسی استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی را ارتقأ رتب علمی و فعالیت علمی و تحقیقی که، ضامن رشدو انکشاف دیپارتمنت، پوهنحی، پوهنتون بلاخره جامعه بوده و باعث رفاه همگانی میگردد.

همچنان جهت رشد استعدادها و قوه تفکر محصلان وقتاً فوقتاً کنفرانس های علمی محصلان براه انداخته میشودکه این همه باعث انکشاف توانایی و استعدادهای محصلان به جهت مثبت میباشد.

درین دیپارتمنتبصورت مجموعی به تعداد (155) محصل ذکور و بتعداد (79) محصل اناث و (76) ذکور مصروف تحصیل میباشند.

 

بورسیه‌ها و رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی بتعداد (8)تن استادان دارای رتب علمی پوهندوی، پوهنیار، پوهیالی مصروف تدریس و تحقیق بوده که، ازین جمله دوتن آنها دارای درجه تحصیلی ماستر، یکی از آنها مصروف تحصیل در مقطع ماستری بوده، بقیه به سویه لیسانس میباشند.

 

جدول رتب علمی و درجۀ تحصیل پیشبینی شده استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکیاز سال 1396 الی 1400

درجۀ تحصیل

رتب علمی

سال

لیسانس

ماستر

دکتور

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

6

2

 

2

3

 

2

1

 

1396

6

2

 

2

2

1

 

3

 

1397

 

2

 

 

4

1

 

3

 

1398

3

5

 

 

4

1

 

2

1

1399

 

6

2

 

2

2

1

 

3

1400

 

نقاط قوی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

 • تطبیق سیستم کریدیت در مطابقت با لوایح، مقرره‌ها، و طرزالعمل‌های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.
 • موجودیت پلان و پروگرامهای درسی منظم مطابق به لایحۀ سیستم کریدیت.
 • موجودیت مرکز آموزشی کمپیوتر و استفاده از انترنت در دیپارتمنت.
 • فراهم بودن تسهیلات لازم در صنوف درسی.

 

فرصتهای موجود دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی

1. موجودیت مفردات، پلانهای درسی، پالیسی کورس، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها غرض پیشبرد امور تدریسی و اداری.

2. موجودیت تعمیر مناسب، صنوف درسی استندرد وفضای امن و راحت.

3. پیاده نمودن سیستم کریدیت در نظام تحصیلی موجود در دیپارتمنت.

4. موجودیت اعضای کادر علمی متخصص، مجرب و متعهد.

6. موجودیت داوطلبان تحصیل در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی.

7. موجودیت یک تعداد کتابهابه ارتباط رشتۀ مربوطه.

 

چالشها

 • کمبود اساتید دارای رتب علمی بلند و درجۀ تحصیل دوکتورا.
 • عدم موجودیت کتابخانۀ مجهز.
 • مهیا نبودن بورسیه‌های تحصیلی مطابق رشتۀ تحصیلی استادان.
 • نبود خدمات دایمیانترنت.

 

اولویتها

 1. آماده‌ ساختن زمینه تحصیلات بالاتر از درجۀ لیسانس به استادان جهت ارتقأ ظرفیت مسلکی به داخل و خارج از کشور.
 2. اکمال و تجهیز کتابخانه به ویژه اکمال کتابهای مورد ضرورت دیپارتمنت.
 3. فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.
 4. کوشش به ایجاد زمینۀ استفاده از انترنت برای استادان و محصلان.
 5. تدویر سیمینیار و کنفرانس های علمی برای استادان جوان.

با تطبیق پلان استراتیژیک هذا دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی به اهداف پیشبنی شدۀ خویش نایل میگردد.

 

 

 

تاریخچه دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در سال 1373 خورشیدی در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی و السنه انستیتوت پیداگوژی میر علیشیر نوایی شروع به فعالیت نمود. از بدو تأسیس این دیپارتمنت محترم قاضی عبدالعزیز خالقی به صفت آمر دیپارتمنت مؤظف گردیدند. در سال 1386 محترمه پوهندوی حوا نوری مسؤلیت  دیپارتمنت مذکور را بدوش داشتند. از سال 1389 تا سال 1396محترم پوهندوی نورالله آلتای مسؤلیت دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی را عهده‌دار بودند. اکنون مسؤلیت آمریت این دیپارتمنت بدوش پوهندوی جمیله ایثار میباشد. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی که در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان مصروف کار و فعالیت میباشدٰ، در حصه آموزش و پرورش نسل جوان کشور سهمی بارزی را ایفا نموده و فعالیتهای چشم گیر و ثمر بخشی را در زمینه دارد که، سالانه طور اوسط 40 تن را به سویه لیسانس به حیث متخصصان جوان زبان و ادبیات اوزبیکی تقدیم جامعه می نماید که، ضرورت ارگانهای اجتماعی، رسانه‏ها و مکاتب از این نگاه مرفوع می گردد.

تعداد محصلان دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی به 155 تن می رسد، که از آن جمله 76 آن اناث و 79 تن آن ذکور میباشد.و همچنان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی دارای دو جریده دیواری بنام های «بیلیم یاغدوسی» و «یولدوز» میباشد که وقتاً فوقتا از طرف محصلان تجدید مطالب میگردد.