تاریخچه پوهنتون جوزجان!

انکشاف وترقی هر جامعه متکی به پیشرفت در عرصه تحصیلات آن می باشد هرگامی که دراین راستا برداشته میشود متضمن موفقیت های مزید خواهد بود. بنا بر ضرورت مبرم که به کادرهای ورزیده و مسلکی جهت بلند بردن سطح دانش جوانان محسوس میگردید, موسسه تحصیلی تحت نام پوهنتون جوزجان ایجاد گردید. این پوهنتون در ابتدا یعنی از سال 1373 الی اخیر سال 1381 در دوبخش جداگانه ( بنام های انستیتوت معادن و صنایع میرزا الغ بیک و پیداگوژی میر علی شیر نوایی ) فعالیت علمی داشته و صدها جوان فارغ التحصیل را به درجه لسانس در رشته های انجینیری و تعلیم وتربیه به جامعه تقدیم نموده است .

 در سال 1388 از اثر سعی و تلاش استادان و هیئت رهبری ، این کانون علمی با ارتقای ظرفیت ها و مهارت های مسلکی و اکمال معیار های لازم از انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان به پوهنتون جوزجان ارتقا نمود . که امروز در قطار سایر پوهنتون های با اعتبارکشور ، در راه بهبود کشور و بر آورده شدن نیازمندی  های واقعی جامعه برای تربیه کادر های علمی – انجینیری ، تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی، کار و فعالیت نموده و یکی از پوهنتون های شناخته شده در کشور بشمار می رود ,که فارغان آن در حل پرابلم های موجوده جامعه ما جهت ارتقای سطع اقتصاد ملی کشور در کلیه موسسات تولیدی ، تحصیلی و تعلیمی نقش اساسی دارند .

موجودیت فابریکات جرقدوق، خواجه گوگردک در شبرغان و کود برق مزار شریف در ایجاد ضرورت مبرم این پوهنتون برای جامعه ازاهمیت بخصوص برخوردار میباشد .

این پوهنتون ساحه ( 80 ) جریب زمین را احتوا نموده که قباله شرعی آن بعد ازطی مراحل قانونی توسط هیت رهبری  پوهنتون اخذ گردیده است .

در حال حاضر در پوهنتون جوزجان ( 83 ) تن اعضای کادر علمی از جمله ( 66 ) تن لیسانس و ( 17 ) تن ماستر با رتبه های علمی پوهندوی، پوهنمل پوهنیار، پوهیالی و نامزد پوهیالی در پنج پو هنحی ، ( 14 ) دیپارتمنت اختصاصی فارغ ده و ( 3 ) دیپارتمنت مضامین عمومی و پوهنتون شمول مصروف پیشبرد امور علمی و اکادمیک میباشند .

در سال های اخیر پوهنتون جوزجان جهت بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان  توانسته است به تعداد 2 تن استاد جهت تحصیل به درجه دکتورا و به تعداد 5 تن را به درجه ماستر به خارج از کشور اعزام نماید.

در حال حاضر 2 تن آن ها بعد از ختم تحصیل به درجه ماستر از کشور های امریکا و جاپان به پوهنتون مراجعت نموده و مصروف تدریس درین پوهنتون می باشند.

قابل تذکر است که به تعداد 4 تن از استادان بخش تعلیم و تربیه جهت ارتقای درجه تحصیل شان به پروگرام ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل معرفی گردیده اند. طبق پلان مرتبه در نظر است تا اخیر سال 1390 به تعداد 3 تن از اعضای کادر علمی پوهنحی ها به بورس دکتورا ,8 تن به بورس ماستری کشور هند و 13 تن به پروگرام ماستری در داخل کشور معرفی و اعزام گردند.

جهت آموزش لسان انگلیسی برای استادان پوهنتون جوزجان,مرکز آموزش انگلیسی ازطرف موسسه  USAID  ساز ماندهی گردیده بود که به تعداد 27 تن از استادان این پوهنتون ازین مرکز سند فراغت حاصل نموده اند.

در حال حاضر پروگرام ها و کورس های آموزش لسان انگلیسی برای استادان نظر به ضرورت و برای سپری نمودن امتحان زبان انگلیسیTOFFLE,ILETS  در پوهنتون جوزجان به کمک بانک جهانی سازماندهی گردیده است.

یک مرکز اینترنت با 22 پایه کمپیوتر با تمام تجهیزات به همکاری موسسه ( فرصت های انکشاف امریکا ) هسته گذاری گردیده که در حال حاضر از آن جهت تدریس کمپیوتر برای محصلان استفاده بعمل می آید.

یک مرکز انترنت با 12 پایه کمپیوتر با تمام تجهیزات آن از طرف موسسه USAID ایجاد گردیده است که از آن جهت انکشاف مسلکی  تدریس کمپیوتر و استفاده از انترنت برای استادان استفاده بعمل می آید.

این مرکز از سال 2007 به این طرف خدمات ارزنده یی را در جهت ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی انجام داده است. بخصوص در قسمت آموزش کمپیوتر و لسان انگلیسی , تعداد زیادی از استادان این پوهنتون سرتفکیت این مرکز را بدست آورده اند.

هکذا درین اواخر یک مرکز انترنت به کمک ناتو در پوهنتون جوزجان ایجاد گردیده است که کار تمدید خدمات انترنیتی به تمام پوهنحی ها , دیپارمنت ها و شعبات پوهنتون روی دست می باشد.

در پوهنحی های این پوهنتون تدریس به سیستیم کریدت صورت میگیرد.

در پوهنتون جوزجان مسأله تساوی جنسی یعنی جندر کاملا مراعت گردیده, تقریباً 40% استادان و 17% محصلان را طبقه اناث تشکیل میدهند. اکثراً آمرین دیپارمنت ها و روسای پوهنحی ها نیز طبقه اناث می باشند. در اثنای پذیرش به شعبات پوهنتون و اعزام به بورس ها به طبقه اناث حق اولویت داده می شود.

در پوهنتون جوزجان یک کتابخانه با (10000) جلد کتاب های مسلکی و عمومی جهت استفاده استادان و محصلان موجود است. درسال 1390 به تعداد (1000) هزار جلد کتاب جدید دیگر خریداری و به کتابخانه پوهنتون تسلیم داده شده است.

مجله  علمی جوزجانان ارگان نشراتی پوهنتون جوزجان که انعکاس دهنده کار و فعالیت علمی و اکادمیک استادان این پوهنتون می باشد بصورت ربع وار چاپ میگردد.

کنفرانس های علمی و میتودیک در سطح پوهنحی ها و پوهنتون توسط محصلان و استادان سازماندهی گردیده که در جهت رشد استعداد ها و بلند بردن سطح دانش محصلان و استادان از اهمیت خاص برخوردار میباشد.

در حال حاضر در پوهنتون جوزجان به تعداد (2413) تن محصل از ولایات مختلف کشور مصروف تحصیل می باشند که از جمله آن ها (1994) تن ذکور و (419) تن اناث می باشند. محصلان شامل لیلیه در پوهنتون (420) تن و (1004) تن شامل بدل اعاشه می باشند.