تاریخچه دیپارتمنت بیولوژی

     دیپارتمنت بیولوژی در سال 1384 از دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی جدا گردیده مستقلانه به فعالیت آغاز نموده . در شروع فعالیت با سه تن استاد هریک استاد عبدالمومن "روفی" ، استاد رقیبه "حبیبی" و استاد دیبا "یعقوب زاده " پیش برده میشد که در آن وقت یک صنف داخل خدمت و یک صنف پری سرویس موجود بود به مرور زمان با ازدیاد صنوف درسی در سال 1386 محترمه نگینه "ایوبی " به دیپارتمنت جذب گردیده و در سال 1389 محترمه توتیا "ایشچی " جذب گردید

 در سال 1391 محترم شعیب "حامد" به حیث استاد در دیپارتمنت بیولوژی تقرر حاصل نمودند

در سال 1392 محترمه صبرینا "آغازاده " به حیث استاد در دیپارتمنت بیولوژی تقرر حاصل نمودند

     دیپارتمنت بیولوژی دارای 4 صنف درسی و یک لابراتوار می باشد که توسط هفت تن از استادان به رتبه های مختلف علمی پیشبرده میشود. دیپارتمنت بیولوژی از سال 1384 بدینسو به تعداد 476 تن محصل را به جامعه تقدیم نموده و هر یک آنها در موسسات تحصیلات عالی ، تربیه معلم و مکاتب ولایت جوزجان و سایر ولایات کشور مصروف وظیفه مقدس معلمی میباشند .

 

مرامنامه دیپارتمنت

     نخست دیپارتمنت بیولوژی مسرت دارد که در چوکات فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه مینماید ثانیاً عمده ترین مرام خویش را مبنی بر تعلیم و تربیه افراد نافع ، کادر های مسلکی و ورزیده ، تنظیم نموده و تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد  جامعه ، وجیبه ایمانی و انسانی خویش پنداشته به رسالت و دیدگاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن موفقیت های مزید برای همه گان قلبا تمنا دارد .

 

 

                                           رسالت

استادان دیپارتمنت مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی ، وجدانی و صادقانه رسالت مندانه عمل نموده در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود عندالموقع دست بکار شده مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

             بنابر آن موارد آتی را از جمله ی عمده ترین وظایف خویش میدانند :

 1. ارتقای ظرفیت علمی محصلان
 2. تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی
 3. تطبیق لوایح و مقررات
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان
 5. رهنمای همکاری با محصلان جدید الشمول
 6. رهنمای سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه .
 7. همکاری صادقانه با هیت رهبری فاکولته و پوهنتون
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر .
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت ، فاکولته و پوهنتون
 11. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی ، قومی ، منطقوی ، مذهبی ، شخصی و سلیقوی

 

 

 

 

 

 

                                          دید گاه

     استادان دیپارتمنت بیولوژی برای رسیدن به اهداف دیپارتمنت رسالت مندانه ایفای وظیفه مینمایند.برای بر آورده شدن این آمال موارد آتی را در نظر دارند :

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده در اثر سعی و تلاش های بی دریغانه در جامعه .
 2. خدمات صادقانه و هدف مندانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه بطور دامدار .
 3. استفاده از میتود های علمی ،مواد بهتر و سودمند برای ارتقا ظرفیت علمی محصلان و استادان
 4. تبادل افکار در عرصه های علمی اکادمیک و استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایات .
 5. همکاری هدف مندانه و وسیع بام معارف جوزجان دوامدار .
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی .
 7. روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون .
 8. تحقیق و تتبعات علمی کتب و ممد درسی و اخذ تفریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند به طور دوامدار .
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب و مراجعه به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی ، برای استادان و محصلان بطور دوامدار .

 

 

 

 

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

 

 

3

2

1

1

 

 

7

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت بیولوژی با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 2014

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

 

2

1

2

2

 

 

1

6

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده سال 2015

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

 

3

2

2

 

 

 

1

6

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده سال 2016

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

2

1

2

2

 

 

 

2

5

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده سال 2017

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

2

1

2

2

 

 

 

2

5

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده سال 2018

 

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزدپوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

بیولوژی

 

3

2

2

 

 

 

 

2

5

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده سال 2019