جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد

پلان استراتیژیک دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد

پلان استزاتیژیک پنج ساله دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد

شماره

فعالیت

شاخص

میعاد زمانی

شخص مسؤل

همکار تدبیق کننده

ملاحظات

1

جذب محصلین جدید الشمول

تعداد 300 محصل بعد از سپری نمودن امتحان کانکور (هرسال 60 تن) الی ختم سال 1401 شامل خواهند گردید

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

2

جذب کادر علمی در دیپارتمنت

تعداد 5 تن از اساتید مسلکی واجد شرایط با داشتن درجه تحصیلی لیسانس، ماستری ودوکتورا الی ختم 1401 مقرر خواهند شد

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

3

ارسال اساتید لیسانس به بورسیه ماستری

تعداد 5 تن از اساتید مسلکی جهت بلند بردن سویه تحصیلی خویش الی ختم 1401 به پوهنتون هی معتبر کشور وخارج از کشور اعزام خواهند شود

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

4

ارسال اساتید ماستر به بورسیه دوکتورا

تعداد 2 تن از اساتید ماسترجهت بلند بردن سویه تحصیلی خویش  به سویه دوکتورا الی ختم 1401 به پوهنتون های خارج از کشور اعزام خواهند شد.

3197-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

5

ایجاد لابراتوار استخراج معاد

تعداد یک اتاق مجهز با مواد لابراتواری مودل های و تجهیزات استخراجی الی ختم 1401 تجهیز خواهند گردید.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

6

ارسال محصلین به معادن فعال کشور جهت سپری نمودن پرکتیک تطبیقی

تعداد 250 تن از محصلین ( هرسال 50 تن ) مطابق به مفردات درسی درمعادن فعال کشور ووزارت معادن وپطرولیم افغانستان جهت فراگیری وسپری نمودن پرکتیک تدبیقی الی ختم 1401 همراه با اساتید مسلکی دیپارتمنت خواهند رفت.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

وزارت معاد وپطرولیم افغانستان .

 

7

سیر علمی ویا تبادله دانش محصلان

تعداد 50 تن از محلصلین(هرسال 10 تن) برای سه هفته جهت تبادله دانش وسیر علمی به پوهنتون پولیتخنیک کابل الی ختم 1401 اعزام خواهند شد.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

8

تدریس آنلاین بعضی ازمضامین توسط استادان پوهنتون پولتخنیک کابل

دوساعت تدریس دریک هفته، یک مضمون مشخص توسط استاد باتجربه دیپارتمنت استخراج معادن پوهنتون پولیتخنیک کابل برای محصلین دیپارتمنت استخراج معادن پوهنتون جوزجان الی ختم 1401 صورت خواهند گرفت.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

تکنالوژی معلوماتی

 

9

پشنهاد جهت اخذ کتاب  با پوهنتون پولیتخنیک کابل

جهت اخذ کتاب جدید التألیف که توسط استادان دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد پوهنتون پولیتخنیک کابل تالیف گردیده،الی ختم 1401 پشنهاد خواهند گردید.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

10

مجهزساختن صنوف درسی با لوازم مدرن تدریس

به تعداد 4 صنف درسی دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد مجهز با پروجکتور، بیمر، لودسکیپر و پرده کدر الی ختم 1401 مجهز خواهند گردید.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

11

تجزیه دیپارتمنت استخراج معاد مواد مفید جامد

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد به دو دیپارتمنت فرعی (دیپارتمنت استخراج زیر زمینی معادن و دیپارتمنت استخراج روباز معادن) الی ختم 1401 تجزیه خواهند گردید.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

12

تدویر کورس های آموزشی برای اساتید دیپارتمنت استخراج معادن

حد اقل 10 ورکشاب در داخل وخارج ازکشور در طول پنج سال آینده جهت بلند بردن ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد الی ختم 1401 اجرا خواهند گردید.

1397-1401

وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون جوزجان وپوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

 

 

 

 

  هدف دیپارتمنت: هدف دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد،آموزش وتربیه انجینران مسلکی درعرصه های استخراج معادن مواد مفید جامد مطابق نیاز مندی جامعه میباشد. درین حالت لازم است تا برای تحصیلات عالی  با کیفیت ، تسهیلات لازم مطابق با یجابات جامعه مهیا گردد تا کادر های مسلکی بتوانند دربخش های ذیل ایفای وظیفه نمایند :

  1. استفاد ه معقول ا زمعادن مواد مفید جامد کشور حین استخراج آن .
  2. ارزیابی و استخراج معادن ذغال سنگ و رول آنها در رشد اقتصاد ملی کشور .
  3. تکنالوجی استخراج معادن سنگهای قیمتی و تزئینی به شیوه غیر انفجاری .
  4. کندنکاری هنگام استخراج سنگ های قیمتی به طریقه زیرزمینی و تاثیرات آن بالای بهره دهی اعظمی معدن .
  5. محاسبه شبکه کندنکاری هنگام استخراج سنگهای قیمتی به طریقه زیر زمینی .
  6. تا ثیرات منفی گرما روی بهره دهی کار معدن چیان و پیشگیری از خطرات آن .
  7. بررسی کیفیت آبهای خروجی از معادن ذغال سنک و جلوگیری از امور محیط زیست
  8. ...........

 

تاریخچه مختصر وتعداد محصلین دیپارتمنت استخراج معاد ن مواد مفید جامد

  دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد برای اولین بار در افغانستان در سال 1349 خورشیدی به منظور تربیه متخصصین آگاه و کار آزموده در عرصه های استخراج معادن و غنی سازی مواد خام منرالی به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشوربرای اولین بار در پوهنتون پولی تخنیک کابل  اساس گذاشته شده است.  

    در سال 1392 در نتیجه پیشنهاد رسمی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن توسط وزارت تحصیلات عالی درچهار چوب پوهنحی انجنیری جیولوجی  و معادن پوهنتون جوزجان منظور گردید.

درسال  1393 به تعداد 70 تن از محصلین جدیدالشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتنمت معرفی گرید. وتا فی الحال تعداد محصلین این دیپارتمنت به تعداد 204 تن میرسد. که درج جدول ذیل گردیده است

شماره

تعداد محصلین دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

صنف

ذکور

اناث

 

1

چهارم

30

5

 

2

سوم

37

4

 

3

دوم

56

2

 

4

اول

65

5

 

5

مجموعه

188

16