دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

دانشگاه جوزجان

دانشکده علوم اجتماعی

دیپارتمنت ژورنالیزم

 

 

 

 

پلان استراتیژیک دیپارتمنت ژورنالیزم

(2017۔2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال، - 2017

 

 

 

مقدمه

پلان استراتژیک هذا بیان کننده دیدگاه، اهداف و مقاصد دیپارتمنت ژورنالیزم بوده و به منظورگذاراز وضعیت کنونی با یک موفقیت عالی جهت تربیه نیروهای جوان و متخصص کاری در رشته ژورنالیزم که قادر به برآورده ساختن نیازهای مبرم اجتماعی یک محیط باشد، آماده گردیده است.

طرح پلان استراتژیک شش ساله هذا در هماهنگی با پلان استراتژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ریاست دانشکده علوم اجتماعی و در مطابقت با نیازهای کنونی جامعه صورت گرفته است. آرزومندیم این پلان و رهنمود مناسب برای توسعه و انکشاف دیپارتمنت ما باشد و در راه تربیه اولاد میهن با بهبودکیفیت تحصیلی، ارتقاء سطح دانش استادان و محصلان مصدر خدمات شایان گردیم.

 

دیدگاه

تربیه کادرهای متخصص و جوان که، بتواند در آینده منحیث نیروی مفید و موثر در جامعه جهت تغییر در اذهان جوانان جامعه عبارت از دیدگاه دیپارتمنت ژورنالیزم میباشد. دیدگاه دیپارتمنت ژورنالیزم ایجاد کننده فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد و احترامرا بین استادان، دانشجویان، کارکنان بخش اداری و خدماتی و سایر افراد جامعه می باشد. با در نظرداشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرامهای علمی۔تحقیقی دیپارتمنت ژورنالیزم بصورت خوب و مفید تطبیق گردد.

 

رسالت

فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در رشته‌های علوم اجتماعی برای آنعده دانشجویانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک بوده و از طریق کمیته کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند. و این جوانان بعد از فراغت توان ارایه تدریس تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و در بازسازی افغانستان سهم شایسته‌ی را داشته باشند.

این دیپارتمنت به حیث رسالت خویش با امکانات دست داشته دانشجویان را به زیور علم و دانش مسلکی و تخصصی که در جریان چهار سال از مضامین مختلف فرا می گیرند، با تغییرات چشمگیری در محیط و ماحول شان رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. دیپارتمنت وظیفه خود میداند تا یک محیط امن آموزشی را که، تامین کننده‌ای آینده‌ای بهتر برای دانشجویان و افراد جامعه باشد، مهیا کند تا منحیث متخصصان جوان و استادان روزنامه نگاران مجرب در برابر وطن و مردمخویش مسئولیت خویش را ادا نمایند.

 

مرام و اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم

 

همان گونه مستحضر هستید که آموزش و پرورش از جمله نیازهای اساسی انسانها به شمار میرود.بعد از سعی و تلاش خسته‌گی ناپذیر نخبه­گان، فرهنگیان، روشنفکران و علم پروران، رشته ژورنالیزم در پوهنتونها ایجاد گردیده. فراگیری رشته ژورنالیزم بر اساس نیازمبرم جامعه مان به وجود آمده و یک رشته نوپا است که تا هنوز جایگاهاساسی خود را در جامعه مان پیدا نکرده به همین مینوال دیپارتمنت ژورنالیزم در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان در سال 1393 ایجاد و در ردیف سایر دیپارتمنتهای پوهنحی علوم اجتماعی منحیث یک دیپارتمنتبه فعالیت آغاز نمود.بناً دیپارتمنت مذکور افتخار دارد با ایجاد آن در چوکاتوزارت تحصیلات عالی و به خصوص در پوهنتون جوزجان و در پوهنحی علوم اجتماعی کادرهای مسکلی را به جامعه تقدیم می نماید. دیپارتمنت ژورنالیزم با تقدیم کادرهای علمی و افراد مسلکی به جامعه جهت شگوفایی افراد جامعه وجیبهء ایمانی و وجدانی خویش دانسته، به وظیفه، رسالت و دیدگاه های خود صادقانه عمل نموده و از خداوند بی هتما برایبرآورده شدن اهداف ذیل توفیقات مزید تمنا دارد.

 

وظایف و اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان.
 2. تحقق و تجسس استادان برای بدست آوردن موضوعات علمی و مطالب علمی.
 3. تطبیق لوایح و مقررات از طرف کادر علمی دیپارتمنت.
 4. رهنمایی و همکاری با محصلان.
 5. رهنمایی محصلین و انگیزه دادن برای آنها توسط استادان.
 6. تحکیم دانش و ارتقاء ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر از طرف استادان.
 7. همکاری صادقانه استادان با هیت رهبری پوهنحی و پوهنتون.
 8. پیروی استادان از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.
 9. روحیه انتقاد پذیری میان استادان بنابر پیشنهادات سالم و سازنده.
 10. سهم گیری فعال استادان در کارهای علمی و فرهنگی پوهنحی و پوهنتون.
 11.  ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، منطقه‌ای، قومی، شخصی و سلیقه‌یی.
 12.  بحث و تبادل افکار علمی و اکادمیک با استادان و صاحب نظران با سایر پوهنتونهای ولایات.
 13.  همکاری هدفمند و وسیع با معارف بطور دوامدار.
 14.  روابط حسنه با تمام ادارات دولتی در چارچوپ لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی.
 15.  تربیه کادرهای ورزیده ومسکلی و تقدیم آن به جامعه.
 16.  خدمات صادقانه و هدفمند در انکساف و ترقی جامعه به طور دوامدار.
 17.  استفاده از میتودهای علمی برای ارتقای ظرفیت علمی محصلان.
 18.  داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده.
 19.  ایجاد تقویت رروحیهمطالعه کتب و ممد درسی و مراجع به کتابخانه‌های معتبر علمی برای اساتید و محصلان به طور دوامدار.
 20.  معرفی­عظمت و شگوفایی فرهنگ، تمدن و کلتور از طریق کار وفعالیتهای علمی و تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه توسط استادان و محصلان.
 21.  همکاری دوامدار دیپارتمنت ژورنالیزم با نهادهای رسمی و غیر رسمی(رسانه‌ها، اتحادیه ژورنالیستان، انجمن خبرنگاران و با ارگانهای ذیربط).

در ختم سخن آمریت دیپارتمنت از همه نخبه‌گان، فرهنگیان، روشنفکران، ژورنالیستان، علم پروران و قلم بدستان می خواهد در زمینه تحقق بخشیدن اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم ما را یاری رسانیده تا باشد یک گام موثر در زمینه رشد فرهنگ و تمدن باشد.

 

باورها

هیئت رهبری دیپارتمنت ژورنالیزم به نکات زیر باورمند اند:

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر دانشجو منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها می باشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت ژورنالیزم مقدم‌تر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • تلاش برای ایجاد حس همبستگی میان دانشجویان.

دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان متعد به یک سلسلهارزشهای است که مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در برگیرنده کثرتگرایی و از سوی دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشه‌های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

 

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت ژورنالیزم به مثابه یک نهاد تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خودرا برای تربیت دانشجویان و جوانان به عنوان رهبران و دانشجویان متعهد و رسالتمند بکار برده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی دانشجویان اناث مبذول خواهد داشت.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی دانشجویان

استادان دیپارتمنت ژورنالیزم همواره تلاش می‌نماید تا زمینه‌های رشد و ارتقای ظرفیت دانشجویان این دیپارتمنت را فراهم نموده و با راه اندازی برنامه‌های عملی و معرفی دانشجویان به رسانه‌های محلی توانایی مسلکی و حرفه‌ای دانشجویان را ارتقا ببخشد.

این دیپارتمنت در تلاش است تا با برقراری روابط نزدیک با مسئولین رسانه‌های ملی و محلی، زمینه‌های کار عملی دانشجویان را میسر سازد.

 

رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت ژورنالیزم به تعداد سه (3) تن استاد دارای رتب علمی پوهیالی و نامزد پوهیالی می باشد.

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده در سال 2017

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

ژورنالیزم

پوهاند

پوهنوال

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

 

1

 

1

 

1

2

 

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده در سال 2018

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

ژورنالیزم

پوهاند

پوهنوال

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

 

2

1

 

 

2

1

 

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده در سال 2019

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

ژورنالیزم

پوهاند

پوهنوال

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

1

1

2

 

 

2

2

 

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده در سال 2020

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

ژورنالیزم

پوهاند

پوهنوال

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

1

3

2

 

 

3

2

 

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل پیش بینی شده در سال 2021

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

ژورنالیزم

پوهاند

پوهنوال

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

2

1

2

 

 

3

2

 

 

نقاط قوت دیپارتمنت ژورنالیزم

 • موجودیت پلان و پروگرامهای درسی منظم مطابق به لایحه سیستم کریدت.
 • موجودیت دانشجویانی که با علاقه‌مندی تمام رشته ژورنالیزم را انتخاب نموده‌اند و مانند عده‌ای از دانشجویان در سایر رشته‌ها بر حسب تصادف در این رشته راه پیدا نکرده اند.

 

فرصت های موجود در دیپارتمنت

 1. موجودیت تعداد زیادی از رسانه‌های محلی در سطح ولایت.
 2. نیازمندی مردم جوزجان به یک رسانه چاپی و نبود این رسانه میتواند دانشجویان را تشویق کند تا در راستای ایجاد رسانه‌های چاپی مانند هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و گاهنامه‌ها تلاش نموده و برای عملی کردن آن گام بردارد.
 3. گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی و استفاده بهینه از این شبکه‌ها به منظور تقویت دانش مسلکی.

 

چالشها

 1. عدم موجودیت صنوف درسی معیاری.
 2. نبود پروجکتور در صنفها به منظور پیشبرد هرچه بهتر پروسه تدریس.
 3. کمبود اساتید.
 4. نبود کتابخانه برای دانشجویان روزنامه نگاری.
 5. عدم دسترسی دانشجویان به انترنت.
 6. نبود کمره‌های عکس برداری و فلم برداری به منظور کارهای عملی دانشجویان.

 

اولویت ها

 1. اعزام استادان این دیپارتمنت به برنامه ماستری.
 2. اعزام استادان دیپارتمنت ژورنالیزم به برنامه‌های کوتاه مدت آموزشی غرض کسب تجارب و ارتقای ظرفیتهای مسلکی، به خارج از کشور.
 3. تهیه نمودن کمره‌های تصویر برداری عکس برداری و فلم برداری به منظور کارهای عملی دانشجویان دیپارتمنت ژورنالیزم.
 4. فراهم آوری پروجکتورها برای هر صنف به صورت جداگانه.
 5. ایجاد کتابخانه تخصصی برای استادان و دانشجویان دیپارتمنت ژورنالیزم.
 6. ایجاد سهولتهای استفاده از انترنت به منظور تحقیقات علمی و دانشجویی استادان و دانشجویان دیپارتمنت ژورنالیزم.
 7. ایجاد صنوف معیاری مجهز با تجهیزات مورد نیاز.

با تطبیق پلان استراتیژیک مذکور دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان به اهداف پیش بینی شده خویش نایل می گردد.

 

 

 

 

تاریخچۀ دیپارتمنت ژورنالیزم

دیپارتمنت ژورنالیزم به اساس ضرورت و پیشنهاد مکرر شورای علمی پوهنحی علوماجتماعی و شورای علمی پوهنتون جوزجان، عنوانی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستاندر سال 1392 در چوکاتپوهنحی علوم اجتماعی پوهتنون جوزجان منظور گردیده و در امتحان کانکورسال 1393 با 60 تن محصل از طریق امتحان کانکور سال 1393 در قبال سایر دیپارتمنتهای فارغده رسماً شروعبه فعالیت نمود. در این دیپارتمنت اکنون یک تن استاد با درجه ماستر و دو تن استاد با درجه لیسانس مشغولتدریس اند.

اعضای پر تلاش دیپارتمنت در سال 1393 در تعمیم و تحقق یافتن مسایل علمی۔فرهنگی بیدریغانه مبادرت ورزیده، در اکمال دانش معنوی خویش و محصلان و اکمال لوازم دیپارتمنت اقدامات به موقع نموده.اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم، همانطوریکه درمراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند، برای برآورده شدن اهداف خویش موارد آتی را در نظر دارند:

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه.
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.
 3. استفاده از میتودهای علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.
 4. همکار ی هدفمند و وسیع با رسانه‌ها محلی (دولتی و غیر دولتی)به طور دوامدار.
 5. ایجاد روحیه مطالعه در بین محصلانو مراجع به کتابخانه‌های غنی استفاده از کتابهای معتبر علمی، به طور دوامدار.
 6. معرفی پیشگامان ژورنالیزم و تحقیقات در ساحه ژورنالیزماز طریق کار و فعالیت های علمی۔تحقیقی و فرهنگی توسط استادان و محصلان و شریک ساختن نتایج تحقیق توسط امکانات لازم (پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فلمهای مستند) به طور دوامدار.

و من الله التوفیق!

 

 

 

برنامه درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهتنون جوزجان

 
 
 
 

صنف اول                                                  سمستر اول

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

تاریخ معاصر افغانستان

پوهنتون شمول

2

 

3

دری (صرف)

اساسی

2

 

4

پشتو (صرف)

اساسی

2

 

5

انگلیسی

اساسی

2

 

6

کمپیوتر

اساسی

2

 

7

ریاضی (آمار و احصایه)

اساسی

2

 

8

مبادی ارتباطات

اختصاصی

3

 

9

تخنیک مطبوعات (طباعت، صحافت)

اختصاصی

4

 

مجموع کریدت

 

20

 
         
 

سمستر دوم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

دری (نحو)

اساسی

2

 

3

پشتو (نحو)

اساسی

2

 

4

انگلیسی

اساسی

2

 

5

مبادی جامعه شناسی

اساسی

2

 

6

اساسات ژورنالیزم

اختصاصی

2

 

7

تخنیک رادیو و تلویزیون

اختصاصی

4

 

8

مبادی اقتصاد

اساسی

2

 

9

کمپیوتر (کاربرد)

اساسی

2

 

مجموع کریدت

 

19

 
         
         

صنف دوم                                            سمستر سوم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

دری (انشاء و نگارش)

اساسی

2

 

3

روانشناسی عمومی

اساسی

2

 

4

انگلیسی

اساسی

2

 

5

مبادی حقوق

اساسی

2

 

6

تاریخ ژورنالیزم  افغانستان (1)

اختصاصی

2

 

7

ژانرهای اطلاعی (خبر، مصاحبه، راپورتاژ)

اختصاصی

3

 

8

جامعه شناسی وسایل ارتباط همگانی

اختصاصی

2

 

9

اساسات فوتوژورنالیزم

اختصاصی

2

 

مجموع کریدت

 

18

 
         
         

سمستر چهارم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

محیط زیست

پوهنتون شمول

1

 

3

انگلیسی

اساسی

2

 

4

حقوق و اخلاق در رسانه های همگانی

اختصاصی

3

 

5

تکنالوژی های جدید ارتباطی

اختصاصی

3

 

6

تاریخ ژورنالیزم افغانستان (2)

اختصاصی

2

 

7

اعلانات

اختصاصی

3

 

8

تاریخ مطبوعات جهان

اختصاصی

۲

 

مجموع کریدت

 

17

 
         
         

صنف سوم                                        سمستر  پنجم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

جغرافیه سیاسی جهان

اساسی

2

 

3

تولید برنامه های رادیو

اختصاصی

3

 

5

اداره و پلان گذاری و سازماندهی روزنامه

اختصاصی

2

 

6

ژانرهای تحلیلی (مقاله و سرمقاله...)

اختصاصی

4

 

7

تاریخ رادیو تلویزیون جهان

اختصاصی

2

 

8

افکار عمومی و تبلیغات

اساسی

3

 

مجموع کریدت

 

17

 
         
         

سمستر ششم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

گویندگی خبر در رادیو تلویزیون

اختصاصی

3

 

3

اصول تحقیق

اساسی

2

 

4

تولید برنامه های تلویزیونی

اختصاصی

3

 

5

حقوق اساسی (افغانستان)

اساسی

3

 

6

ویرایش (ادیتینگ)

اختصاصی

3

 

7

آنلاین ژورنالیزم

اختصاصی

۳

 

مجموع کریدت

 

18

 
         
         

صنف چهارم                                    سمستر هفتم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

3

تاریخ سینمای افغانستان

اختصاصی

2

 

4

اساسات علم سیاست

اساسی

۲

 

5

خبر نویسی در رادیو تلویزیون

اختصاصی

4

 

6

اصول تحقیق در ژورنالیزم

اختصاصی

2

 

7

مضمون اختیاری (             )

اختصاصی

3

 

8

تاریخ سیاست خارجی افغانستان

اساسی

2

 

9

مونوگراف

اختصاصی

4

 

مجموع کریدت

 

20

 
         
         

سمستر هشتم

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

 

1

ثقافت اسلامی

پوهنتون شمول

1

 

2

مبانی روابط عمومی

اختصاصی

4

 

3

مضمون اختیاری ( گزارش ها)

اختصاصی

4

 

4

فلم مستند

اختصاصی

2

 

5

تاریخ روابط بین المللی

اساسی

2

 

7

مونوگراف

اختصاصی

۴

 

مجموع کریدت

 

17

 

قرار شرح فوق کریکولم هذا مجموعاً  ( 146) کریدت ازجمله (87) کریدت آن اختصاصی و (48) کریدت آن اساسی و (11) کریدت پوهنتون شمول میباشد. این کریکولم قرار پروتوکول نمبر ( ) مورخ   /    /1394 در جلسه دیپارتمنت ژورنالیزم  مطرح و بعد از تبادل نظر به اتفاء آرا تصویب جهت اجراات بعدی به شورای علمی محترم پوهنحی علوم اجتماعی  تقدیم گردید. بااحترام