خبرونه

 • سومین دور دفاع مونوگراف های محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه

  کټه ګورۍ: عمومي

  سومین دور دفاع مونوگراف های محصلین دیپارتمنت های هشت گانه پوهنحی تعلیم و تربیه بتاریخ 1394/9/1 در سالون کنفرانس آن پوهنحی تدویر یافت. در ابتدا پوهنوال محمد هاشم "صدیقی" معاون علمی پوهنتون جوزجان پیرامون موضوع صحبت نموده، از تلاش های خسته...

 • کنفرانس علمی محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

  کټه ګورۍ: عمومي

  کنفرانس علمی محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بتاریخ 1394/9/2 در سالون کنفرانس پوهنتون جوزجان تدویر یافت، در ابتدا پوهندوی محمد یوسف "اوچقون" رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پیرامون موضوعات مطروحه صحبت نموده و از دستاورد های آن پوهنحی...

 • ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق" تدویر یافت

  کټه ګورۍ: عمومي

  ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق" تدویر یافت. به منظور ارتقای ظرفیت و آشنایی هر چه بهتر استادان جوان پوهنتون جوزجان با تحقیقات علمی ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "آشنایی استادان با میتود های تحقیق"...