سومین دور دفاع مونوگراف های محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه

سومین دور دفاع مونوگراف های محصلین دیپارتمنت های هشت گانه پوهنحی تعلیم و تربیه بتاریخ 1394/9/1  در سالون کنفرانس آن پوهنحی تدویر یافت. در ابتدا پوهنوال محمد هاشم "صدیقی" معاون علمی پوهنتون جوزجان پیرامون موضوع صحبت نموده، از تلاش های خسته گی ناپذیر ریاست فاکولته تعلیم و تربیه ابراز امتنان نمودسپس پوهنوال سید نورالله "امینیار" رئیس فاکولته تعلیم و تربیه در رابطه به سومین دور دفاع مونوگراف های محصلین دیپارتمنت های هشتگانه مذکور، دستاورد ها و فعالیت های آن ریاست جهت بهبود سطح سویه تحصیلی محصلان در آن فاکولته به تفصیل صحبت نمود. بعداً محصلان دیپارتمنت های ریاضی، ادبیات اوزبیکی وانگلیسی، جغرافیه، ادبیات ترکمنی، تاریخ، بیولوژی، کیمیا و فزیک از مونوگراف (پایان نامه تحصیلی) شان دفاع نموده و محفل با دعائیه یی خاتمه یافت.