دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

دیپارتمنت انجنیری نفت وگاز

 

 

 

 

پلان استراتیژیک ومرامنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال                                                                                                                                    1396

 

 

 

     نفت وگاز به اصطلاح امروز طلای سیاه  با ارزش ترین ماده انرژی افزا بوده که در ترقی صنعت جهانی رول اساسی را دارا میباشد.

  این ماده سیاه رنگ اما با ارزش که سیاست امروزی را بدور خویش می چرخاند خوشبختانه در قلب وطن عزیز ما بطور وافیر وجود داشته ولی تا هنوزبه شکل درست استفاده اعظمی از آن صورت نگرفته بخاطر تفحص و اکتشاف ساختمان های نفت وگاز دار متخصصین مجرب و مسلکی ضرورت میباشد بدین ملحوظ دیپارتمنت نفت وگاز بتاریخ 3/3/1372 درچوکات  پوهنحی جیولوجی و معادن انستیتوت معادن و صنایع میرزا الوغ بیک در شهر شبرغان ایجاد و در همان وقت یا پذیرش جوانان واجد شرایط شروع به فعالیت نمود که بدون زمان طالبان بطور مسلسل تا به حال هفدهمین دور فارغان خویش را به جامعه به صفت کادر های ورزیده ومسلکی که تعداد شان (    ) تن بوده ازجمله  (    ) تن طبقه ذکور (     ) تن طبقه اناث میباشد. برای فعلاً تعداد داخله محصلان ذکور و اناث دیپارتمنت نفت وگاز ( 162 ) تن بوده که از جمله (126) تن ذکور و (36) تن اناث میباشد دروس در دیپارتمنت توسط (6)تن از استادان مجرب و مسلکی این دیپارتمنت به صورت پریجیکتوری، در صنوف استندرد مجهز با تماماً شرایط تدریس پیشبرده می شود. کارات عملی نیز در موقع تعیین شده در ساحات که قبلاً انتخاب گردیده توسط استادان مجرب این دیپارتمنت در وقت زمان معین پیشبرده می شود  . باید یاد آور شد که با همکاری رهبری پوهنتون جوزجان و همکاری همه جانبه موسسه USWDP  تا به اندازه زیاد مشکلات در عرصه صنوف درسی، لابراتوار، کتابخانه و شعبات همکار رو به اختتام بوده امید است تماماً مشکلات این دیپارتمنت به مدد و یاری صادقانه موسسه USWDP  حل گردیده تا باشد انجنیران مسلکی، صادق و وطنپرست به جامعه تقدیم نمایم.

  قابل یادآوری است که در دیپارتمنت نفت وگاز برای فعلاً به تعداد ( 8 ) تن از استادان مجرب و مسلکی که ( 5 ) آن ماستر و( 1) تن لیسانس و دوتن آن مصروف تعقیب پروگرام ماستری در کشور های تایلند و عربستان صعودی میباشد تعیین بست می باشند.

  پلان استراتیژی این دیپارتمنت بخاطر خدمت صادقانه به جامعه عقب مانده و تشنه به کادر های مسلکی بخصوص انجنیران در عرصه جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز دار بوده که در این عرصه به یاری خداوند بزرگ و توانا کوشش اعظمی خواهم نمود.

  مرام دیپارتمنت رفع ضروریات با در نظر داشت نیاز عینی جامعه و مارکت کار با تربیه کادر ها و متخصصین جوان در سطح ملی  با ایجاد شرایط و زمینه آموختن مهارت های مسلکی و رشد سویه علمی در عرصه جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز دار میباشد.

  کریکولم این دیپارتمنت با درنظرداشت تماماً ضروریات مارکت کار و شرایط عینی جامعه از طرف دیپارتمنت نفت وگاز پوهنتون پولی تخنیک کابل در 1393 ترتیب و بعد از منظوری مقام محترم وزارت به این آمریت مواصلت نموده که تا به حال قابل تطبیق میباشد و از طرف موسسه USWDP  کار بالای تجدید کریکولم به سطح بین المللی جریان دارد امید است به زود ترین فرصت آماده تطبیق گردد.