د معلوماتی تکنالوژی

پوهنتون جوزجان

معاونیت مالی و اداری

آمریت کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی

بست سوم آمریت کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی در سال 1390 در تشکیل پوهنتون جوزجان تزئید گردیده و اولین آمر آن محترم احسان الله "امینی" فرزند محمد امین حسب حکم مقام وزارت تحصیلات عالی از طریق پروسه رقابت آزاد مقرر گردید. موصوف مدت یکسال در این پست ایفای وظیفه نموده و بعداً محترم خسرو "کیهان" فرزند محمد یعقوب حسب حکم مقام وزارت تحصیلات عالی از طریق پروسه رقابت آزاد به صفت آمر کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی تعیین و مقرر گردید. فعلاً مسئولیت این آمریت بدوش محترم عبیدالله "غنی" فرزند محمد صادق است که موصوف نیز مطابق حکم مقام وزارت تحصیلات عالی از طریق پروسه رقابت آزاد این پُست را احراز نموده است.