تاریخچه دیپارتمنت فزیک

پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون جوزجان که به صفت نخستین کانون علمی تحصیلی در شهر شبرغان درسال 1366 هـ ش، تحت نام موسسه عالی تربیه معلم، در سال 1373 هـ ش به نام انستیتوت پیدا گوژی میر علیشیر نوایی وبا ادغام انستیتوت معادن صنایع میرزا اولوغ بیک ،درسال 1380 هـ ش به انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان  و درسال 1388 هـ ش به پوهنتون جوزجان ارتقأ یافت.

دیپارتمنت فزیک از زمان ایجاد این کانون علمی تاسا ل 1384 هـ ش با دیپارتمنت ریاضی یکجا تحت نام " دیپارتمنت ریاضی فزیک " فعالیت داشت ، بعداً مطابق مقتضیات عصر و زمان و راه اندازی سیستم کریدت در سال 1385 هـ ش به صورت مستقل با داشتن 2 تن استاد هریک محترم استاد روزیبای " فردا " و پوهنمل محمد اسماعیل " حضرتی "  تحت نام " دیپارتمنت فزیک " به فعالیت علمی و اکادمیک خویش آغاز نمود.

دیپارتمنت فیزیک در سال 1388 هـ ش اولین دور فارغان خویش را به تعداد 24 تن از محصلان اعم از ذکور و اناث را تقدیم جامعه نمود.با گذشت زمان در دیپارتمنت فزیک به تعداد استادان افزایش به عمل آمده که حالا تعداد استادان ما به پنج تن میرسد.استادان این دیپارتمنت با اشتیاق و علاقمندی تمام و تعهد مسلکی مصروف تدریس و تربیه اولاد سالم جامعه هستند که همانا معلمان مسلکی رشته ی فزیک میباشند.

مرام نامه دیپارتمنت که مبین اهداف است توسط طرزالعمل ها، لوایح، مقرره ها و قانون تحصیلات عالی به صورت کل مشخص گردیده و به صورت خاص دیپارتمنت فزیک از استادانی تشکیل گردیده که جز پوهنځی تعلیم وتربیه ی پوهنتون جوزجان بوده، مشغول انجام مکلفیت های درسی و اکادمی خویش میباشند. استادان فزیک دارای رتبه علمی از پوهیالی تا رتبه علمی پوهنمل است.استادان دیپارتمنت فزیک به طوری خسته گی ناپذیرتلاش دارند که تابه اهداف اصلی دیپارتمنت که تربیهء محصلان رشته فزیک به اساس نیازمندی جامعه به معلمان مسلکی است ، برسند.