تاریخچه دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی

اعضای دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی:

  1. پوهنیار عبدالرحیم فرزاد مسئول دیپارتمنت ترکمنی
  2. پوهیالی همایون "محمودی" بحیث عضو دیپارتمنت
  3. پوهیالی عبدالوکیل "راشد" بحیث عضو دیپارتمنت
  4. پوهیالی محمد بشیر "یاور" عضو دیپارتمنت

     دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی یکی از دیپارتمنت های فارغده فاکولتۀ تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان بوده که در سال 1390 هجری شمسی ایجاد و رسماً افتتاح گردید. دیپارتمنت مذکور در ابتدأ با دو تن استادان جدیدالتقرر هر یک: محترم پوهیالی همایون "محمودی" منحیث سرپرست دیپارتمنت و محترم پوهیالی عبدالوکیل "راشد" منحیث عضو دیپارتمنت شروع به کار نمود، به همین قسم آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی در چوکات فاکولتۀ تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان به فعالیت آغاز نموده است. آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی افتخار دارد در قطار سایر دیپارتمنت های این فاکولته در تربیه کادر های جوان و فرزندان این وطن، در جهت بهبود و نیازمندی های جامعه سهم میگیرد.

     در سال اول دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با شش (6) تن محصل آغاز به کار نمود، در جریان همین سال بنابر دلایل و معاذیری تعدادی از محصلان تحصیل خود را ادامه داده نتوانستند، به همین ترتیب این دیپارتمنت در سال اول با سه (3) تن از محصلان صنف اول خود را ادامه داد. در سال 1391 هجری شمسی این دیپارتمنت با جذب (31) تن محصل موفق به ایجاد دومین صنف خود گردید و در سال 1392 هجری شمسی با (29) تن محصل که (21) تن آن ذکور و (8) تن آن اناث، موفق به تشکیل سومین صنف خود شد و در سال 1393 هجری شمسی با (32) تن محصل که (21) تن آن ذکور و (11) تن اناث بوده، منحیث چهارمین صنف دیپارتمنت مذکور می­باشد. و همچنان در سال 1394 هجری شمسی با (32) تن محصل که (24) تن آن ذکور و (8) تن آن اناث بحیث پنجمین صنف دیپارتمنت و بالاخره در سال 1395 هجری شمسی با (37) تن محصل که (32) تن آن ذکور و (5) تن آن اناث بوده، منحیث ششمین صنف دیپارتمنت زبان وادبیات ترکمنی می­باشد و دروس شان بصورت منظم و مداوم جریان دارد و در سال 1396 هجری شمسی نیز بتعداد 60 تن محصل به دیپارتمنت مذکور معرفی گردیده است.

      دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی تا اکنون یعنی تا سال 1395 هجری شمسی دو دور فراغت محصلان خویش را تجربه کرده است و در ختم همین سال، در آستانۀ سومین دور فراغت خویش قرار دارد.

     همچنان بنابر کوشش و فعالیت آمریت دیپارتمنت، کمیته فرهنگی فاکولته و همکاری های مداوم ریاست پوهنحی نخستین جریده دیواری دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی را تحت نام "بیلیم یولی" در چوکات صلاحیث های ریاست فاکولته، بخاطر رشد و استعداد های محصلان و اندوخته های علمی و فرهنگی محصلان در چوکات فاکولتۀ تعلیم و تربیه افتتاح گردید.

     در سال 1391 هجری شمسی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با جذب یک تن اعضای جدیدالتقرر، محترم عبدالرحیم "غتی باش" فرزاد به تشکیل این دیپارتمنت یک تن عضو نیز ازدیاد گردید و همچنان در سال 1394 هجری شمسی نیز با استخدام یک تن  جدید تقرر دیگر، محترم محمد بشیر "یاور" به تشکیل اعضای کادر علمی این دیپارتمنت افزود گردید.

      قابل تذکر است که آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی بنابر فعالیت های که در سطح فاکولتۀ تعلیم و تربیه انجام داده، مورد قناعت هیئت رهبری ریاست فاکولتۀ تعلیم و تربیه همچنان ریاست پوهنتون و اعضای محترم کادر علمی آن در جریان سال 1391 نایل به دریافت تقدیر نامه ها از طرف مقام ولایت جوزجان و همچنان از طرف ریاست محترم پوهنتون جوزجان گردیده است که باعث افتخار این دیپارتمنت می­باشد.

   با احترام

       آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی