جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی تعلیم و تربیه

 

 

 

 

نصاب تحصیلی

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی و انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

سال                                                                                   1393

 

تاریخچه، مرام و اهداف دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی  و انگلیسی

مقدمه:

هرنهاد آموزشی دارای اهداف و مرام میباشد، دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی و انگلیسی با در نظرداشت لایحه وظایف رسماً منظور شده وزارت محترم تحصیلات عالی و پلان استراتیژی پوهنتون جوزجان و پوهنحی تعلیم و تربیه و پلان سمستروار دیپارتمنت و کریکولم های منظور شده با داشتن اعضای کادر علمی و محصلان، آموزشهای معیاری، چپتر نوتهای تهیه شده از جانب استادان و استفاده از کتابخانه پوهنتون صنوف درسی نه چندان معیاری اما مطابق شرایط و زمان قابل استفاده و سایر تجهیزات بدون منابع مالی مستقل به خاطر بهبود کیفیت آموزشی در حدود امکان سهم خویش را در برابر جامعه و مردم ادا نموده در برابر تعهد خویش صداقت، صراحت و شفافیت را ملاک عمل خویش قرار داده معتقد میباشد.

تاریخچه دیپارتمنت ادبیات:

در مرحله نخست در تشکیل این دیپارتمنت محترم محمد بصیر «مقیمی» به حیث آمر دیپارتمنت و استادان هریک پوهندوی سید نورالله «امینیار»، سیما «فردا»، احمد شاه «قاسمی»، محمد آرش «خلیلی» و فوزیه «کبیر رحیمی» این دیپارتمنت را پیش میبرند. و محترم آرش «خلیلی» به تحصیلات عالی سرپل به صفت رئیس این موسسه تبدیل گردیده و دو تن از اعضای جدید شامل کادر گردیده که هر یک محترم سید فرید «محمود» و آغامحمد «مرادی» میباشند. و همچنان در تشکیل سال 1393 یک نفر دیگر محترم ضیاوالدین «امامی» میباشد جذب گردید. در سمستر بهاری 1392 صنف چهارم داخل خدمت به تعداد (29) پسر و دختر فارغ گردید در سمستر خزانی صنف چهارم پری سرویس به تعداد (19) تن فارغ گردیده است. فعلاً در این دیپارتمنت به تعداد (6) تن استادان از جمله دو اناث و چهار ذکور به سویه های مختلف تحصیلی مصروف تدریس میباشند، از جمله دو تن ماستر و متباقی لسانس میباشند.

این دیپارتمنت به حیث یک دیپارتمنت فعال و جوان توانسته در تربیه اولاد این وطن نقش عمده و اساسی را ایفا نماید. محصلان این دیپارتمنت در شش صنوف درسی، چهار صنف پری سرویس و دو صنف داخل خدمت تنظیم بوده، دروس شان توسط این دیپارتمنت و یک تعداد استادان مسلکی از دیپارتمنت های دیگر پیش برده میشود.

مرام و اهداف:

طوریکه میدانیم هر نهاد علمی زمانیکه پا به عرصه وجود میگذارد، از همان آوان نخست دارای یک سلسله اهداف و مرامی است که نهاد در طول حیاتش جهت رسیدن به این اهداف کوشش و تلاش بی دریغانه مینماید. دیپارتمنت ادبیات از جمله دیپارتمنت های فارغده این پوهنحی بوده با کریکولم مشخص دنبال کننده اهداف و مرام دیپارتمنت همانا تربیت نسل نوین کشور با آگاهی از اندوخته های ملی برای رشد و تعالی کشور توسط استادان فعال با احساس تعقیب و پیگیری میگردد که هدف این دیپارتمنت مشخص بوده مسلکی بار آوردن قشر جوان توام با تعهد وفاداری برای آینده های دور در راستای آگاهی از رسالت و وجایب شان برای رشد زبان ادبیات اوزبیکی این اقشار فرهنگ ملی که با سایر زبان های با هم برابر کشور میباشد.

چنانچه دیپارتمنت دارای اهداف ذیل است:

 1. ایجاد زمینه تدریس بهتر برای استادان.
 2. ایجاد زمینه بهتر آموزش برای محصلان.
 3. تطبیق درست پلان استراتیژی وزارت تحصیلات عالی در راستای ارتقای ظرفیت و دانش اولاد کشور.

اهداف عمومی و آموزشی رشته:

یکی از هدف ایجاد این دیپارتمنت متخصص و مسلکی به بار آوردن در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی بوده چون در شرایط کنونی استادان مسلکی در زبان اوزبیکی در چهارچوب معارف کشور کم میباشد. بناً هدف کلی وعمومی این دیپارتمنت با درنظرداشت سنن و فرهنگ اسلامی فراهم کردن زمینه آموزش رشته زبان و ادبیات اوزبیکی برای علاقمندهایشان میباشد.

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی جهت تدریس خوبتر و با کیفیت با هم تحت یک چتر جمع گردیده سعی مینماید تا مطابق لزوم دید شرایط احترام به کلتور اسلامی به فعالیت های خود ادامه بدهد این دیپارتمنت به منظور رسیدن به اهداف مشخص علمی، تحصیلی و تحقیقی و همچنان بلند بردن سطح علمی و مسلکی استادان و تربیه سالم محصلان فضای مناسبی را آماده مینماید، عیار نمودن دیپارتمنت به معیار های معاصر و انکشاف دادن دیپارتمنت و تربیت استادان مسلکی به مکاتب از وظایف اصلی شان میباشد.

دیپارتمنت فعالیت های خویش را  در چهارچوب یک برنامه منظم هشت سمستر برای محصلان تنظیم کرده و مصروف تربیه استادان، معلمان مسلکی به سطح لسانس به جامعه میباشد.

ساحه های کاریابی فارغان:

 1. تمام لیسه های وزارت معارف افغانستان نیازمند جذب معلمین مسلکی در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی و انگلیسی میباشد.
 2. در تمام موسسات تربیه معلم مرکز و ولایات به حیث استاد زبان و ادبیات اوزبیکی و انگلیسی.
 3. در تمام پوهنحی های تعلیم و تربیه پوهنتون ها به حیث عضو کادر علمی.

پروگرامهای علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی وانگلیسی:

 1. تمام پروگرامهای علمی به خصوص انکشاف متوسطه و تطبیق پلان تعلیمی و مواد درسی طبق مرام و اهداف عملی میگردد.
 2. در پلان تعلیمی عندالموقع تغیرات لازم وارد گردیده از منابع جدید، انترنیت و کتابخانه استفاده میشود.
 3. لکچر نوتهای تهیه شده با تیوری های معاصر مجهز گردیده و میگردد.
 4. کوشش میگردد تا دروس استادان معیاری و استندرد باشد. همچنان برای بلندبردن سطح دانش مسلکی استادان پروگرامهای تربیوی خاص در نظر گرفته شده است که از آنها در ذیل یادآور میگردیم:
 1. معرفی استادان به کورس های پیداگوژی.
 2. معرفی استادان به کورس های لسان انگلیسی و کمپیوتر.
 3. اعزام استادان به بورس های دراز مدت به سویه ماستری و بورس های کوتاه مدت.
 4. اشتراک استادان در سیمینار ها و ورکشاپهای انگلیسی.
 5. استادان از مواد جدید در لکچر نوتها استفاده مینماید.
 6. پالیسی کورسهای لکچر نوتهای هر مضمون ضمیمه میباشند.
 7. از مواد درسی جدید در تدریس استادان استفاده میکنند.
 8. همکاری استادان بلند رتبه با استادان جدیدالتقرر.
 9. انتخاب معلومات جهت ارتقای رتبه علمی از طرف استادان رهنما در دیپارتمنت.
 10. انتخاب موضوع و تعیین استاد رهنما برای استادان تربیه معلم ولایت جوزجان، فاریاب و سرپل از طریق این دیپارتمنت.
 11. تعیین استادان رهنما برای تهیه مونوگراف ها و سمینار های محصلان که فارغ خواهند شد.
 12. ایراد کنفرانسهای علمی از طرف استادان.
 13. تهیه مقالات علمی و تحقیقی جهت ارتقا رتبه های علمی استادان.
 14. استادان بالای ارتقا کمیت و کیفیت علمی تاکید مینماید.

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی – انگلیسی تابع قوانین ذیل اند:

 1. درک مسوولیت استادان در قبال محصلان و تدریس.
 2. داشتن حاضری خوب و منظم.
 3. به وقت معینه در صنف داخل شدن.
 4. آماده گی خوب و بهتر برای یک درس خوب.
 5. حاکمیت بالای درس و تهیه مواد درسی در صورت موجودیت امکانات.
 6. استفاده از وسایل سمعی و بصری در درس.
 7. بر خورد خوب با محصلین.
 8. استفاده از میتود های آموزش فعال و تدریس آن.
 9. شریک نمودن نظریات محصلین در درس.
 10. رشد اعتماد به نفس محصلان.
 11. ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی بر اساس مبادی دین مبین اسلام.
 12. هر استاد مکلف به تهیه پالیسی کورس خویش بوده و نیز آنرا در هفته اول سمستر به محصلان توزیع مینماید.

دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی-انگلیسی بر اساس، مرام و اهداف پوهنتون جوزجان به طور عام و مطابق مرام و اهداف پوهنحی تعلیم و تربیه بطور خاص فعالیت های علمی خودرا پیش برده و بر اساس نیازمندی های جامعه به خصوص معارف کشور معلمان مسلکی تقدیم جامعه کرده و در آینده نیز مصمم خواهد بود تا امکانات ذیل را در نظر بگیرد:

 1. در بررسی ارزیابی استادان نظریات محصلان در نظر گرفته شود.
 2. در شروع هر سمستر کورس پالیسی به صورت منظم در صنوف به محصلان توزیع گردد.
 3. ارزیابی استادان و بررسی فعالیت های آنان به صورت متداوم صورت گیرد.
 4. پلان تعلیمی، مفردات و لکچر نوتها را عندالموقع تجدید نظر و غنی گردیده و در آینده نیز این پروسه دوام خواهد کرد.

این دیپارتمنت امیدوار است با همکاری استادان خود به اهداف خویش نایل آید و فارغان این رشته به حیث معلمان ورزیده، مسلکی، بدون داشتن تعصبات لسانی، قومی و سمتی به جامعه تقدیم خواهند شد. هم چنان به سطح ملی و از لحاظ مسلک داشتن خویش عالی تبارز نمایند و در آینده به سطح بین المللی رقابت کرده بتواند.

قرار شرح فوق مرام و اهداف دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی-انگلیسی تشریحات لازم در بخش های علمی و تدریسی بعد از جرو بحث اعضای محترم کادر علمی این دیپارتمنت توحید نظریات آنها ترتیب و تائید گردیده است.