بیوگرافی استاد جاوید سیرت

 

خلص سوانح

 

پوهنمل دیپلوم انجنیرجاوید سیرت فرزند عبدالغفورسیرت درسال (1369) درولایت سرپل دریک خانواده اهل علم ودانش دیده به جهان گشود.

نامبرده دوره تعلیمات ابتدائیه را درلیسه کارته دوستم، دوره متوسطه را درانستیتوت تخنیکی ومسلکی شهرشبرغان ودوره لیسه را درلیسه عالی ابن یمین ولایت جوزجان درسال (1385) به درجه اعلی به پایان رسانیده است.

موصوف بعد ازسپری نمودن امتحان کانکوردرسال (1386) شامل دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوژی ومعادن انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان گردیدهوبعد ازسپری نمودن دوسال دوره تحصیلی دراین رشته شامل بورسیه کشورفدراتیف روسیه گردیده که بعد ازسپری نمودن مدت یک سال دوره آمادگی زبان شامل پوهنتون پولی تخنیک کوبان شهرکرسنادارشد ودرسال (1393) به درجه ماستردررشته انجنیری ساختمانی فارغ گردید.

نامبرده مدت دوسال به حیث رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی برلاس درولایت جوزجان ایفای وظیفه نموده است.

پوهنمل دیپلوم انجنیرجاوید سیرت به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به صفت استاد شامل کادرعلمی دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی پوهنحی ساختمانی، پوهنتون جوزجان گردید. 

اکنون بحیث استاد آمردیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی ایفای وظیفه می نماید.

موصوف درامورات علمی واکادمیک دیپارتمنت وپوهنحی منحیث یک استاد وظیفه شناس سهم فعال    داشته وازهیچگونه سعی وتلاش درراستای خدمت گزاری درجامعه اکادمیک و وطن دریغ نورزیده است.            

 

                                                                            با احترام