بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیر خیرالله نظری رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

 

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیر خیرالله نظری

رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

            دیپلوم انجنیر خیرالله نظری فرزند محمد اکبر بتاریخ 1368/03/09 هجری شمسی در یک فامیل روشن فکر چشم به جهان گشود. موصوف دوره ابتدایی تحصیل خویش را در سال 1384 در مکتب لیسه عالی ابن یمین شبرغانی در ولایت جوزجان به اتمام رسانید و در اواخر همین سال به اساس امتحان رقابتی کانکور با اخذ نمره کامیابی تحصیلات دوره لیسانس خویش را از سال 1385 در پوهنحًی انجنیری جیولوجی معادن پوهنتون جوزجان فرا گرفته و در سال 1389 با اخذ نمره کادری از پوهنحًی متدکزه فارغ گردید.

           دیپلوم انجنیر خیرالله نظری بنابه شوق و علاقه در علم، دانش و آموزش و پرورش در جریان فراگیری دوره لیسه خود با تعقیب نمودن کورس های آموزشی ریاضیات عالی انجنیر عبدالغنی و لسان انگلیسی مرکز آموزشی مدرن با کوشش و تلاش بی شایبه خود توانست سند فراعت از بخش های متذکره را دریافت نموده که بعد از ختم دوره های آموزشی به آموزش لسان انگلیسی و ریاضیات در ولایت جوزجان رو آورد که توانست طی سال های متمادی مصدر خدمت در جامعه گردد.

           موصوف بعد از اتمام دوره تحصیلی لیسانس در اواخر سال 1389 در یک امتحان رقابتی در پوهنتون جوزجان در برنامه ستاژ شش ماهه که از طریق اداره مستقل و خدمات ملکی افغانستان جهت کار آموزی برای فارغین به راه انداخته شده بود موفق گردید و مدت 6 ماه در مدیریت انجنیری شاروالی شبرغان وظیفه اجرا نمود و در حین زمان مصروف تدریس زبان انگلیسی ریاضیات و فزیک در کورس آموزشی مدرن بود. و در اواخر سال 1389 به حیث کارشناس بودجه و مالی که از طریق دفتر ASGP/UNDP در مقام ولایت جوزجان آغاز به کار نمود. و مدت بیشتر از 2 سال برنامه های مختلف در بخش خدمات ملکی برای کارمندان مقام ولایت و ولسوالی ها و ادارات زیربط انجام داد.

          دیپلوم انجنیر خیرالله نظری در سال 1392/02/21 به اساس حکم شماره 2283 مقام محترم وزارت  تحصیلات عالی افغانستان در دیپارتمنت جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد پوهنتون جوزجان به حیث نامزد پوهیالی تقرر حاصل نمود که در این جریان مضامین مختلف جیولوجی را تدریس نمود و در ( 15 july 2017) به اساس امتحان رقابتی توانست در بورسیه ICCR کشور دوست هندوستان موفق گردید و جهت فرار گیری تحصیلات در مقطع ماستری عازم آن کشور گردید در( 2 july 2019 )تحصیلات خویش را در بخش مایکروپالیونتالوژی و به اتمام رسانید و نظر به تعهد در قبال وطن و وظیفه مقدس دوباره عازم کشور گردیده و در حال خدمات در بخش تحصیل است.

          بعد از ختم دوره تحصیل در مقطع ماستری و اشغال دوباره وظیفه، به تاریخ (1398/06/12) با در نظر داشت پیشنهاد استادان و طی مراحل قانونی انتخابات  موصوف به حیث آمر دیپارتمنت تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد پیشنهاد و به تاریخ (1398/08/02) به این سمت تقرر حاصل نمود.

          موصوف با توجه به تعهد و صداقت در امورات محوله و بعد از زحمات و پشت کار های شبانه روزی در بخش های آموزش و پرورش و با در نظر داشت تجارب کاری که در بخش های مختلف امورات کاری در گذشته و این نهاد تحصیلی داشت طی یک جلسه معتبر استادان پوهنحٔی انجنیری جیولوجی و معادن جزٔ سه کاندید جهت احراز سمت ریاست پوهنحٔی به وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا معرفی گردیده و با حکم صدور حکم مورخ (1398/09/07) به حیث رئیس پوهنحی جیولوجی و معادن تقرر حاصل نمود.

                                                                                                     با احترام