تاریخچۀ دیپارتمنت ژورنالیزم

تاریخچۀ دیپارتمنت ژورنالیزم

دیپارتمنت ژورنالیزم به اساس ضرورت و پیشنهاد مکرر شورای علمی پوهنحی علوم اجتماعی و شورای علمی پوهنتون جوزجان، عنوانی وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستاندر سال 1392 در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی پوهتنون جوزجان منظور گردیده و در امتحان کانکورسال 1393 با 60 تن محصل از طریق امتحان کانکور سال 1393 در کنار سایر دیپارتمنتهای فارغده رسماً شروع به فعالیت نمود.  در این دیپارتمنت اکنون سه تن استاد با درجه ماستر و یک تن استاد با درجه لیسانس و با سه دوره فراغت مشغول به تدریس هستند.

اعضای پرتلاش دیپارتمنت در سال 1393 در تعمیم و تحقق یافتن مسایل علمی۔ فرهنگی بیدریغانه مبادرت ورزیده، در اکمال دانش معنوی خویش و محصلان و اکمال لوازم دیپارتمنت اقدامات به موقع کرده اند.  اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم، همانطوری که درمراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه مینمایند، برای برآورده شدن اهداف خویش موارد آتی را در نظر دارند:

 1. تربیه و تقدیم کادرهای مسلکی و ورزیده، به جامعه
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار
 3. استفاده از میتودهای علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان
 4. همکار ی هدفمند و وسیع با رسانهها محلی (دولتی و غیر دولتی)به طور دوامدار
 5. ایجاد روحیه مطالعه در بین محصلان و مراجعه به کتابخانههای غنی استفاده از کتابهای معتبر علمی، به طور دوامدار
 6. معرفی پیشگامان ژورنالیزم و تحقیقات در ساحه ژورنالیزم از طریق کار و فعالیتهای علمی۔ تحقیقی و فرهنگی توسط استادان و محصلان و شریک ساختن نتایج تحقیق توسط امکانات لازم (پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فیلمهای مستند) به طور دوامدار.

دیدگاه

تربیه کادرهای متخصص و جوان که، بتواند در آینده منحیث نیروی مفید و موثر در جامعه جهت تغییر در اذهان جوانان جامعه عبارت از دیدگاه دیپارتمنت ژورنالیزم میباشد. دیدگاه دیپارتمنت ژورنالیزم ایجاد کننده فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد و احترام را بین استادان، دانشجویان، کارکنان بخش اداری و خدماتی و سایر افراد جامعه میباشد. با در نظرداشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرامهای علمی۔ تحقیقی دیپارتمنت ژورنالیزم بصورت خوب و مفید تطبیق گردد.

رسالت

فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در رشتههای علوم اجتماعی برای آنعده دانشجویانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک بوده و از طریق کمیته کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند.  این جوانان بعد از فراغت توان ارایه تدریس تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و در بازسازی افغانستان سهم شایستهی را داشته باشند.

این دیپارتمنت به حیث رسالت خویش با امکانات دست داشته دانشجویان را به زیور علم و دانش مسلکی و تخصصی که در جریان چهار سال از مضامین مختلف فرا میگیرند، با تغییرات چشمگیری در محیط و ماحول شان رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند.  دیپارتمنت وظیفه خود میداند تا یک محیط امن آموزشی را که، تامین کنندهی آیندهی بهتر برای دانشجویان و افراد جامعه باشد، مهیا کند تا منحیث متخصصان جوان، استادان و روزنامه نگاران مجرب در برابر وطن و مردم خویش مسئولیت خویش را ادا نمایند.

مرام و اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم

همانگونه که مستحضر هستید؛ آموزش و پرورش از جمله نیازهای اساسی انسانها به شمار میرود. بعد از سعی و تلاش خستهگی ناپذیر نخبهگان، فرهنگیان، روشنفکران و علم پروران، رشته ژورنالیزم در پوهنتونها ایجاد گردیده است.  فراگیری رشته ژورنالیزم بر اساس نیاز مبرم جامعه مان به وجود آمده و یک رشته نوپا است که تا هنوز جایگاه اساسی خود را در جامعه پیدا نکرده؛ بنابراین دیپارتمنت ژورنالیزم برای فهم درست این رشته و آموزش رشته خبرنگاری بگونهی مسلکی و حرفهای در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان در سال 1393 ایجاد و در کنار سایر دیپارتمنتهای پوهنحی علوم اجتماعی به فعالیت آغاز کرد. بناً این دیپارتمنت افتخار دارد با ایجاد آن در چوکات وزارت تحصیلات عالی و به خصوص در پوهنتون جوزجان و در پوهنحی علوم اجتماعی کادرهای مسکلی را به جامعه تقدیم مینماید. دیپارتمنت ژورنالیزم با تقدیم کادرهای علمی و افراد مسلکی به جامعه جهت شگوفایی افراد جامعه وجیبهء ایمانی و وجدانی خویش دانسته، به وظیفه، رسالت و دیدگاههای خود صادقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای برآورده شدن اهداف ذیل توفیقات مزید تمنا دارد.

وظایف و اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان
 2. تحقیق و تجسس استادان برای بدست آوردن موضوعات علمی و مطالب علمی
 3. تطبیق لوایح و مقررات از طرف کادر علمی دیپارتمنت
 4. رهنمایی و همکاری با محصلان
 5. رهنمایی محصلین و انگیزه دادن برای آنها توسط استادان
 6. تحکیم دانش و ارتقاء ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر از طرف استادان
 7. همکاری صادقانه استادان با هیات رهبری پوهنحی و پوهنتون
 8. پیروی استادان از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان
 9. روحیه انتقاد پذیری میان استادان بنابر پیشنهادات سالم و سازنده
 10. سهمگیری فعال استادان در کارهای علمی و فرهنگی پوهنحی و پوهنتون
 11.  ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، منطقهای، قومی، شخصی و سلیقهیی
 12.  بحث و تبادل افکار علمی با استادان و صاحب نظران سایر پوهنتونهای ولایات
 13.  همکاری هدفمند و وسیع با معارف بطور دوامدار
 14.  روابط حسنه با تمام ادارات دولتی در چارچوپ لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی
 15.  تربیه کادرهای ورزیده ومسکلی و تقدیم آنها به جامعه
 16.  خدمات صادقانه و هدفمند در انکساف و ترقی جامعه به طور دوامدار
 17.  استفاده از میتودهای علمی برای ارتقای ظرفیت علمی محصلان
 18.  داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده
 19.  ایجاد تقویت رروحیه مطالعه کتب و ممد درسی و مراجعه به کتابخانههای معتبر علمی برای اساتید و محصلان به طور دوامدار
 20.  معرفیعظمت و شگوفایی فرهنگ و تمدن از طریق کار وفعالیتهای علمی، تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه توسط استادان و محصلان
 21.  همکاری دوامدار دیپارتمنت ژورنالیزم با نهادهای رسمی و غیر رسمی(رسانهها، اتحادیه ژورنالیستان، انجمن خبرنگاران و با ارگانهای ذیربط).

در ختم سخن آمریت دیپارتمنت از همه نخبهگان، فرهنگیان، روشنفکران، ژورنالیستان، علمپروران و قلمبدستان میخواهد در زمینه تحقق بخشیدن اهداف دیپارتمنت ژورنالیزم؛ ما را یاری رساند تا باشد یک گام موثر در زمینه رشد فرهنگ و تمدن کشور گذاشته شود.

باورها

هیئت رهبری دیپارتمنت ژورنالیزم به نکات زیر باورمند است:

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه
 • هر دانشجو منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها میباشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت ژورنالیزم مقدمتر است.
 • تقویت وحدت ملی
 • تلاش برای ایجاد حس همبستگی میان دانشجویان

دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان متعهد به یک سلسله ارزشهای است که مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط میباشد. این امر در برگیرنده کثرتگرایی و از سوی دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشههای والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت ژورنالیزم به مثابه یک نهاد تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خود را برای تربیت دانشجویان و جوانان به عنوان رهبران متعهد و رسالتمند آینده بکار برده و در جهت رشد سالم جوانان و فراهم کردن شرایط تحصیلی مناسب برای دانشجویان اناث مبذول خواهد داشت.

رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت ژورنالیزم به تعداد سه (4) تن استاد دارای رتب علمی پوهنیار و نامزد پوهنیار میباشند.

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

ژورنالیزم

پوهنیار

نامزد پوهنیار

 

 

 

 

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

 

 

 

3

1

 

دیپارتمنت ژورنالیزم برای اولین دوره در سال 1396 به تعداد 25 تن دانشجو ( 8)  دانشجو دختر و( 17) دانشجو پسر فارغ نموده است.

دیپارتمنت ژورنالیزم برای دومین دوره در سال 1397 به تعداد 31 تن دانشجو ( 13)  دانشجو دختر و( 18) دانشجو پسر فارغ نموده است.

دیپارتمنت ژورنالیزم برای سومین  دوره در سال 1398 به تعداد 42 تن دانشجو ( 13)  دانشجو دختر و( 29) دانشجو پسر فارغ نموده است.

دیپارتمنت ژورنالیزم اکنون دارای (91 ) پسر و (39) دختر در مجموع 130 دانشجو می باشد.