خلص سوانح پوهنیار دیپلوم انجنیر روزبه صارم ریس پوهنحی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان

 

خلص سوانح پوهنیار دیپلوم انجنیر روزبه صارم ریس پوهنحی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان

محترم دیپلوم انجنیر روزبه صارم فرزند فتح محمد در سال 1362خورشیدی در یک خانواده علم پرور در شهر شبرغان ولایت جوزجان دیده به جهان گشود. محترم صارم در سال 1369 شامل لیسه ابن یمین شهر شبرغان گردید و در سال 1380 با درجه اعلی از لیسه مذکور فراغت حاصل نمود. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور سال 1380 به پوهنتون بلخ راه یافت و در سال 1385 به درجه اعلی از دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ به سویه انجنیر لیسانس فارغ التحصیل گردید.

محترم صارم از سال 1386 الی سال 1388  برای مدت دو سال به صفت دیزاین انجنیر در پروگرام همبستگی ملی دفتر  محترم جرمن اگرو اکشن ایفای وظیفه نمودند، و در سال 1388 با سازمان همکاری های بین المللی کشور آلمان giz به صفت معاون  پروژه های ساختمانی در زون شمال نیز کار کردند.

بنابر شوق و علاقه که محترم صارم به مسلک مقدس استادی و تربیه اولاد وطن داشتند، در سال 1391 از طریق رقابت آزاد به حیث عضو کادر علمی در دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری ساختمانی پوهنتون جوزجان پذیرفته شدند، و در سال 1396 از طریقه پروسه رقابت آزاد شامل بورسیه تحصیلی ماستری کشور هند گردیدند و در تابستان سال 1398 ماستری خویش را بدرجه اعلی به اتمام رسانیده از پوهنتون امیتی کشور هند فراغت حاصل نمودند.

در زمستان سال 1398 بنابر لزوم دید هیئت محترم رهبری پوهنتون جوزجان، مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و نظر به حکم  مقام عالی ریاست جمهوری کشور، به صفت ریس پوهنحی انجنیری ساختمانی معرفی و تعیین بست گردیدند و فعلاً به حیث رئیس پوهنحی مصروف خدمتگذاری برای جوانان کشور می باشند.