دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد

تاریخچه مختصر دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، بعد از انتقال انستیتوت معادن و صنایع در سال 1373 در جمع این انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نموده که اولین آمر دیپارتمنت آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی نظری بصورت انتخابی تعیین گردیده بود.

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، با وجود کمبود استادان مسلکی، صنوف درسی و غیره امکانات برای اولین بار توانست به تعداد  2تن را در سال 1381 فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، در بیست دور فراغت جوانان به تعداد (596 ) تن را فارغ و به صفت کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله 574 تن ذکور و 22 تن را اناث تشکیل می دهد. برای فعلأ در مجموع از صنف اول الی صنف سوم به تعداد (140)تن محصلان شامل فراگیری دروس بوده که  130  تن آن ذکور و  10 آن را قشر اناث تشکیل میدهد.

در حال حاضر دروس توسط شش تن از اساتید مجرب این دیپارتمنت پیشبرده می شود. همچنان استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری می نمایند. قابل تذکر می دانم که یک تن از استادان این دیپارتمنت جهت ادامه تحصیل در مقطع دوکتورا در خارج از کشور می باشد.

دیدگاه ها

استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد همانطور در مراحل ابتدائی و زیر بنای اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند، برای برآورد شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

1-    تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه.

2-    خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3-    استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4-    تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل دانشگاه و دانشگاه های خارج ولایت.

5-    همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار.

6-    داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7-    روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه دانشگاه.

8-    تحقیق و تتبعات اثرهای علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند به طور دوامدار.

9-  ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10-      تقدیم انجنیران جوان جهت استفاده درست و فنی از مواد خام طبیعی و منرالی و بلند بردن سطح اقتصاد کشور.

رسالت

استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد مصمم اند، که در راستای خدمات ایمانی، وجدانی، صادقانه و رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف اکادمیک خود عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

بنابران موارد آتی را از جمله عمده ترین پیغام خویش دانسته، چنین جلب توجه می نمایند:

1-    ارتقای ظرفیت علمی استادان.

2-    تحقیق و تجسسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی.

3-    تطبیق لوایح و مقررات.

4-    پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.

5-    رهنمای و همکاری با محصلان جدیدالشمول.

6-    رهنمای محصلان در پرکتیک های تعلیمی و تولیدی.

7-   رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه.

8-    همکاری صادق با هیئت رهبری فاکولته و دانشگاه.

9-    تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر.

10-          روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده.

11-          سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و دانشگاه.

12-          ایفای خدامات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی.

اهداف و پلان

استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد افتخار دارند، که در راستای خدمات صادقانه، اکادمیک، میهنی، و جدانی و هدفمندانه عمل نمایند. در تطبیق و تحقق یافتن اهداف خود، همیشه دست بکار شده صادقانه ایفای وظیفه می نمایند.

         بنابران موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش دانسته، چنین جلب توجه می نمایند:

1-  تربیه و تقدیم کادر های مسلکی ، تخصصی و ورزیده رشته تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه استادان این دیپارتمنت به جامعه.

2-    خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3-    استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4-    تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل  دانشگاه و دانشگاه های خارج ولایت.

5-    همکاری اعضای دیپارتمنت به طور هدفمندانه و وسیع با معارف به طور دوامدار.

6-    داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7-    روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه دانشگاه

8-    تحقیق و تتبعات آثار علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند به طور دوامدار.

9-  ایجاد روحیه مطالعه کتب و ممد و مراجعت به کتبابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10-   فعالیت های علمی- تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، توسط پرده پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش ویدیو های مرتبط به رشته به طور دوامدار.

11-      ارتقای ظرفیت علمی استادان

12-      تحقیق و جسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی.

13-      تطبیق لوایح و مقررات.

14-      پیروی از دستورات اکادمیک مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.

15-      رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول.

16-      رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه.

17-      همکار صادق با هیئت رهبری فاکولته و دانشگاه.

18-      تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر.

19-      روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده

20-      سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و دانشگاه

21-      ایفای خدمات صادقانه دور از تبعیضات لسانی، نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی.

 

مرامنامه دیپارتمنت

رفع ضرورت و نیاز جامعه و مارکیت کار از طریق تربیه کادرهای جوان و متخصص در سطح ملی با ایجاد شرایط و زمینه کسب مهارت های مسلکی و ارتقای سویه علمی در عرصه های علمی معادن مواد مفیده جامد.

 

ارزش ها

هیئت رهبری و استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد به طور دوامدار برای حفظ ارزش های آتی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اند:

1-    پایندی به داشتن اقتصاد شگوفا با استفاده از مواد خام منرالی

2-    عدالت اجتماعی

3-    تحصیلات عالی با کیفیت

4-    صداقت و پابندی به ارزش های ملی

5-    تقویت وحدت ملی

6-    مشارکت و عدم تمرکز گرایی

7-    اخلاق و کرامت انسانی

8-    تلاش، خلاقیت و ابتکار

9-    برابر

10-      اداره سالم، موثریت و کارا

11-      رفع تبعیض

12-       احترام به حقوق زن

ماموریت

         ایجاد برنامه های تحصیلی، پروگرام سازی پراکتیک های تعلیمی و تولیدی، سازماندهی سیمینار ها و کنفرانس ها از طرف اساتید و محصلان، اجرای تحقیقات علمی از استادان و محصلان و تدریس معیاری و در نهایت تقدیم نیروی کار متخصص از رشته جیولوجی و اکتشاف معادن جامد، به جامعه می باشد.

مقاصد

تربیه کادرهای جوان مسلکی به رشته اکتشاف معادن موادمفیده جامد و توانمند ساختن نیروکارفرما بخاطر تفحص و اکتشاف معادن موادمفیده جامد و سهم فعال داشتن در امر رشد بنیه اقتصاد کشور جهت رفاه و آسودگی هموطنان می باشد.

   جدول 1. لیست اعضای کادر علمی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد

شماره

اسم

تخلص

رتبه علمی

سویه تحصیلی

وظیفه

 

ملاحظات

 

1

محمدفرید

علی یاور

پوهندوی

ماستر

استاد

 

2

فرید احمد

رضازاده

پوهندوی

لیسانس

استاد

 

3

خیرالله

نظری

پوهنیار

ماستر

استاد

 

4

بیژن

هاشمی

پوهنیار

ماستر

استاد

محصل در مقطع دوکتورا

5

احسان

 اکبری

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد

 

6

صفی الله

حسنی

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد

 

7

سونیا

رسولی

نامزد پوهنیار

لیسانس

استاد

 

 

جدول 2. ارقام محصلان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد

صنف

تعداد داخله

مجموع

ملاحظات

ذکور

اناث

صنف اول

42

3

45

 

صنف دوم

52

1

53

 

صنف سوم

36

6

42