دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی

 

 

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی

تاریخچه

 

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی عملا درسال (1389) با تعداد (95) تن محصل درچوکات پوهنحئی ساختمانی به فعالیت خویش آغازنمود.

محصلان فارغ التحصیل دیپارتمنت سیول وصنعتی بعد ازاتمام دوره تحصیل وفراغت شان از پوهنتون جوزجان نظربه خواسته های نیازبازارکارمی توانند درتمام مؤسسات دولتی وخصوصی ایفای وظیفه نمایند.

مدت تحصیل دراین رشته مدت چهارونیم سال بوده که مدت هشت سمستر درسی برای آموزش وفراگیری مضامین مسلکی مربوط تخصیص داده شده ودرسمسترنهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم شان تحت نظراستادان رهنما مصروف طرح ودیزاین وتکمیل ودفاع از پروژه های دیپلوم خویش میباشند وبعد ازدفاع موفقانه ازپروژه های دیپلوم واخذ تقریظ ازطرف استاد رهنما لقب انجنیر لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی با تشکیل (4) تن استاد که دارای سویه تحصیلی ماسترو رتب علمی پوهنیارمی باشند که این دیپارتمنت با کمیت (217) تن محصل که ازجمله (214) تن ذکور و (3) تن آن اناث بوده که مصروف فراگیری دروس می باشند.

 

     جدول (1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی

اسم

تخلص

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

 

ملاحظات

پوهنیار دیپلوم انجنیر احمد جاوید

رحیمی

آمر دیپارتمنت

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر تمنا

شمس

عضو

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر عزت الله

یعقوبی

عضو

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر نصیبه

فکور

عضو

پوهنیار

ماستر

 

 

 

 

 

ماموریت و دیدگاه

 

ماموریت

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی دارای منحیث یک واحد علمی و اکادمیک وظیفه خویش می داند تا زمینه آموزش عالی وبا کیفیت را برای تمام محصلان این پوهنحی فراهم می نماید.

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی ملزم به قوانین ومقررات وزارت محترم تحصیلات عالی دانسته وجهت رفع نیازمندی های جامعه وبازارکارتوجه خاص می نماید.

تربیه وآموزش انجنیران مسلکی و ورزیده توام با حس وطن دوستی، صداقت ومتعهد ازجمله وظایف این دیپارتمنت بوده وهمچنان سهمگیری درحل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه با اهداف ارایه خدمات علمی به شمارمی رود.

 

دیدگاه

         دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی با متابعت و پیروی ازقوانین، مقررات و لوایح نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی درمسیرپلان استراتیژیک پوهنحی ساختمانی روان بوده و جهت معیاری سازی تمامی امورات اکادمیک، پلان های جامع را طرح نموده است.

         دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی درنظردارد تا به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی، متعهد به ارزش های معنوی وتحقق آرمان های ملی جامعه که جوابگوی نیازمندی های رشد وانکشاف کشور می باشد و همچنان فراهم نمودن فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد واحترام بین استادان و محصلان نیزجزدیدگاه این دیپارتمنت می باشد.

 

ارزش ها

 1. تدریس و آموزش با کیفیت.
 2. رعایت آزادی های اکادمیک.
 3. رعایت اخلاق وکرامت انسانی.
 4. اداره سالم، موثر وکارا.
 5. شفافیت درتطبیق فعالیت های اکادمیک.
 6. بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان ومحصلان.

            

اهداف دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی

هدف اساسی دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی تربیه محصلان به درجه لیسانس منحیث کادرهای ورزیده، متخصص ومسلکی درعرصه ساختمان سازی ازجمله طرح ودیزاین ساختمان ها به حیث انجنیران طرح و دیزاین درموسسات دولتی وخصوصی وهمچنان تربیه کادرهای متخصص با اندیشه های مملو ازصلح، صمیمیت، برابری، صداقت، شفافیت، دورازکشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی ومذهبی می باشد، به جامعه تقدیم می گردد.

 

مقاصد دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی دارای مقاصد ذیل می باشد:

 1. فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام محصلان. 
 2. تربیه و آموزش کادرهای مسلکی دررشته های انجنیری ساختمانی.
 3. ارایه تحصیلات با کیفیت و فراگیری آموزش مسلکی.
 4. بلند بردن ارتقای ظرفیت اعضای کادرعلمی و محصلان مطابق به نیازبازارکار.
 5. استفاده مفید وموثرازتکنالوژی معاصر وتقویت اندوخته های مسلکی استادان ومحصلان.
 6. تدویرسمینارهای علمی جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت محصلان.
 7. ایجاد کتابخانه عصری جهت فراگیری بهترآموزش مسلکی استادان ومحصلان. 
 8. ایجاد لابراتوارهای مجهز جهت اجرای کارهای عملی محصلان.

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی اهداف مشخص را درراستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، سیستم استخدام وترفیع علمی اعضای کادرعلمی مبتنی براصل شایسته سالاری دنبال نموده که این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش ظرفیت علمی- تحقیقات استادان فراهم    می نماید.