دیپارتمنت محیط زیست

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

دیپارتمنت محیط زیست

 

 

 

تاریخچه مختصر دیپارتمنت حفاظت محیط زیست

       دیپارتمنت محیط زیست  و اداره حوادث در سال ۱۳۸۷  خورشیدی به منظور تربیه متخصصین آگاه و کار آزموده در عرصه های مختلف محیط زیستی، پیشبرد و مدیریت درست حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مثابه عنصر تکامل دهنده طراحان و پلان گذاران محیط زیستی کشور برای اولین بار در چوکات پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل اساس گذاشته شد.  

         این دپیارتمنت در سال ۱۳۹۱ رسماً از بدنه پوهنحی زمین شناسی جدا و بصورت مستقل تحت نام پوهنحی محیط زیست به سه دیپارتمنت فارغده  در چوکات پوهنتون کابل ایجاد گردید.

        دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۲ هـ .ش برای بار اول در سطح پوهنتون جوزجان بنا بر پیشنهاد  رسمی  پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن  توسط وزارت محترم تحصیلات عالی، در چهارچوپ  این فاکولته منظور گردید.

        این دیپارتمنت دوشادوش  با دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل و استفاده مشترک از یکنوع کریکولم ، مفردات و مواد درسی فعالیت می نماید.

        در دیپارتمنت محیط زیست پروگرام های درسی مانند سایر دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و معادن، بصورت منظم تجدید شده و انواع مختلف کار های عملی به نحوه بهتر انجام داده می­شود و مطابق به این پلان درسی، محصلان عزیز لکچر های مضامین عمومی، اساسی، تیوریکی ، تخنیکی و مضامین اختصاصی را در طول سمستر به صورت تیوری و عملی  با پراجکتور،  تجارب عملی را در زمان انجام تطبیقات و سپری نمودن پرکتیک در موسسات تولیدی فرا می­گیرد.

        این دیپارتمنت دارای دو تن عضو کادر علمی به سویۀ لیسانس می باشد، آمریت این دیپارتمنت را   محترم پوهنیار سیدعلی­آقا هاشمی عضو کادر علمی این دیپارتمنت عهده دار اند.

          این دیپارتمنت به دلیل کمبود اعضای کادر علمی و عدم موجودیت صنوف و مواد درسی تا سال ۱۳۹۷ نتوانسته بود محصل جذب کند، ولی  به همان امکانات اندک مصمم بر این شد که برای بار نخست در سال  ۱۳۹۷ از طریق پروسه آزمون ملی سر تاسری کانکور محصل جذب نماید، و در همان سال به تعداد۷۰ تن محصل جدید الشمول به این دیپارتمنت معرفی گردید، و  فعلاَ  این دیپارتمنت از دو صنف درسی برحال برخوردار بوده و در حدود ۹۰ تن محصل اعم از ذکور و اناث مشغول کسب دانش درین رشته تحصیلی می­باشند.

 

 

اهداف و پلان

     استادان دیپارتمنت حفاظت محیط زیست افتخار دارند، در راستای خدمات صادقانه، اکادمیک، میهنی، وجدانی و صادقانه هدف مندانه عمل نمایند، در تطبیق و تحقق یافتن اهداف خود، همیشه دست بکار شده، صادقانه ایفای وظیفه می نمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش می داند:

1-  تربیه و تقدیم کادر های مسلکی، متخصص و ورزیده  در رشته ی علوم محیط زیستی، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه استادان این دیپارتمنت به جامعه.

2-   خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3-   استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4-   تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های سایر ولایات.

5-   همکاری اعضای دیپارتمنت به طور هدفمندانه و وسیع با معارف به طور دوامدار.

6-   داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7-   روابط حسنه با تماما ادارات مربوطه پوهنتون.

8-   تحقیق و تتبعات آثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار.

9-   ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10-       ارتقای ظرفیت علمی استادان.

11-       تحقیق و تجسس جهت به دست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی.

12-       تطبیق لوایح و مقررات.

13-       پیروی از دستورات اکادمیک مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.

14-       رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول.

15-       رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه.

16-       همکاری صادق با هیئت رهبری پوهنحی و پوهنتون.

17-       تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر.

18-       روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده .

19-       سهم گیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون.

20-       ایفای خدمات صادقانه دور از تبعیضات لسانی، نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی.

 

 

 

دیدگاه

       استادان دیپارتمنت حفاظت محیط زیست همان طوریکه در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالت مندانه ایفای وظیفه می نمایند، برای بر آورده شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

1) تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بی دریغانه به جامعه.

2) خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3)  استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4) تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت.

5) همکاری هدفمند و وسیع با وزارت تحصیلات عالی به طور دوامدار.

6) داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7) روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون.

8) تحقیق و تتبعات اثر های علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند، به طور دوامدار.

9) ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10)       آشنایی محصلین جدید الشمولاین دیپارتمنت در ارتباط به اهمیت و کاربرد رشته محیط زیست، معلومات در ارتباط به ساحه ی کاری شان بعد از فراغت و نیازمندی جذب آن ها در ارگان های دولتی و غیر دولتی که مرتبط به این رشته فعالیت می نمایند.

 

 

 

 

 

مرامنامه دیپارتمنت حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازین رو هر گونه فعالیت که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

نخست آمریت و استادان دیپارتمنت حفاظت محیط زیست مسرت دارند، که در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه می­نمایند.

    ثانیاً عمده ترین مرام خویش را، مبنی بر تعلیم  افراد نافع، کادر های مسلکی، متخصص و ورزیده، تنظیم نموده و تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد جامعه، وجیبه ی ایمانی و انسانی خویشتن پنداشته؛ به رسالت و دیدگاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن، توفیقات مزید برای همه گان قلباً تمنا دارند.

 

ارزش ها

       دیپارتمنت حفاظت محیط زیست متعهد به یک سلسله ارزش هایی می باشد که مستقیماً با تقویت وحدت ملی مرتبط می­باشد. این امر در بر گیرنده کثرت گرایی و از طریق دیگر مستلزم بردباری، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد، دموکراتیک و پیشرفته بوده در عین حال وحدت، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

       دیپارتمنت حفاظت محیط زیست اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال خواهد کرد.

همچنین این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات، بهبود تسهیلات ( کتابخاانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، لابراتوار مجهز، دسترسی به انترنت )، بهبود کیفیت و اعتبار دهی طرح خواهد کرد.

دیپارتمنت محیط زیست با در نظر داشت ملحوظات فوق پایبند به ارزش های ذیل می باشد:

1.     پا بندی به داشتن محیط زیست شگوفا

2.     عدالت اجتماعی

3.     تحصیلات عالی با کیفیت

4.     صداقت و پابندی به ارزش های ملی

5.     تقویت وحدت ملی

6.     مشارکت وعدم تمرکز گرایی

7.     اخلاق و کرامت انسانی

8.     تلاش ، خلاقیت وابتکار

9.     برابری

10. اداره سالم ، موثریت و کارا

11.  رفع تبعیض

12.  احترام به حقوق زن

ماموریت

1)      ایجاد برنامه های تحصیلی

2)      پروگرام سازی سیر علمی و فعالیت های ساحوی

3)      برگزاری سیمنار ها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان

4)      اجرای برنامه تحقیقی و علمی برای استادان

5)      تدریس دروس معیاری و جمع آوری مواد های درسی معیاری مطابق به بازار روز.

6)      تقدیم فارغین متخصص و کار فهم جهت رفع نیازمندی های جامعه.

اولویت ها

1.  جذب هر چه زود تر اعضای کادر علمی  بیشتر در این دیپارتمنت .

2.  اعزام هر چه بیشتر استادان جهت ارتقای درجه تحصیلی به خارج از کشور.

3.  فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.

4.  دسترسی استادان به انترنت در دیپارتمنت.

5.  تأمین وسایل مورد نیاز اداری از قبیل کمپیوتر، پرنتر، انترنت، میز اداری، چوکی ، فرش وغیره

6.  تأمین برق ثابت و برق سولری در دیپارتمنت جهت پیشبرد نورمال پروسه تدریسی و تحقیقی.

باورها

دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان باور دارد که:

1.      تمام محصلان می­توانند بیاموزند تا متخصص رشته های خویش باشند.

2.   هر محصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی، و پاسخگو به نیازمندی ها می­باشد.

3.  ارزیابی هایکه صورت می­گیرد، محصلان را فرصت می­دهد، تا خود شان را برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند.

4.  تعلیم و تحصیل کلیدی است  برای فرصت ها و بیداری جامعه.

5.  محیط سالم آموزشی و امنیت دلیل خوبی برای موفقیت های محصلان می­باشد.

6.  محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان دارند بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شان را از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.

7.  دیپارتمنت حفاظت محیط زیست باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان و آموزش استادان) داشته باشند.

8.  انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت حفاظت محیط زیست  مقدم بر همه چیز نزد هیئت رهبری می­باشد.

9.  دیپارتمنت محیط زیست از طریق دیدگاه ها، رسالت، اهداف و باورها، زمینه یاد گیری را برای محصلان زیادتر آماده سازد، تا موفقیت های شانرا  درصنوف خود تجربه کنند.