سوانح مختصر آمر دیپارتمنت

سوانح مختصر

جمیله ایثار فرزند سید اعظم در سال 1356 در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در یک خانوادۀ کارگرمتولد گردید.

 او در سال 1362 شامل مکتب لیسه خدیجه جوزجانی ولایت جوزجان گردید و در سال 1373 از لیسه مذکور به درجۀ عالی سند فراغت حاصل نمود و در همان سال به تحصیلات عالی اش در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی و السنه انستیتوت پیداگوژی میر علیشیر نوایی وقت که اساس پوهنتون جوزجان امروزی را تشکیل میدهد، آغاز نمود. در سال 1376  با کسب نمرات عالی تحصیلات اش را به اتمام رسانیده در همان نهاد تحصیلی به صفت کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی شروع به کار کرد. او ضمن تدریس و نگارش تعدادی از رساله ها و مقالات علمی، به سرودن اشعار و  کار و فعالیت های فرهنگی مشغولیت داشته است.

رساله های علمی از قبیل: اویسی حیاتی و شعری ایجادی، آذربایجان ادبیاتی نینگ اوزبیک ادبیاتیدهگی تأثیری، نظامی گنجوی و قطب خوارزمی نینگ «خسرو و شیرین» منظوم داستانلریگه مقایسی بیر قرهش، اوزبیک غنایی ادبیاتیده غزل ژانری و اوزبیک معاصر نثری، همچنان مقالات علمی از قبیل:شرق خمسهچیلیک عنعنهسی ترقیاتیده نوایی خمسهسی نینگ اورنی، ظهیرالدین محمد بابر  شعریتیده تشبیه صنعتی، بابر شعرلریده ردیف مسألهسی، خزاین المعانیده ارسال المثل و تمثیل صنعتلری، رباعی و تویوق ژانریلری نینگ مقایسهسی، غرایب الصغرده استعاره صنعتی و محمد یوسف شعرلریده وطنسیورلیک تویغولری و غیره، محصول کار و فعالیت علمی و اکادمیک پوهنوال جمیله ایثار میباشد.

جمیله ایثار به زبان های دری و اوزبیکی شعر میسراید و از 1373 بدین سو شعرهای از او در تعدادی از نشریه ها نشر گردیده است و اکثریت شعر های او به زبان مادری اش اوزبیکی میباشد ، از اشعار اوزبیکی اش مجموعه یی بنام (بهار آرزو سیده) (در آرزوی بهار) در سال 1388 از طرف انجمن قلم افغانستان اقبال یافت. مجموعه اشعار دری او تا اکنون به زیور چاپ مزین نگردیده است.

پوهنوال جمیله ایثار از سال 1396 بدین طرف مسؤلیت آمریت دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان را دارا میباشد.