معرفی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

معرفی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری بمنظور بهبود سطح اقتصاد ملی و برآورده شدن نیازهای واقعی جامعه برای تربیه کادرهای علمی – انجنیری ، به سویه ملی و بین المللی در حیات علمی – تحقیقاتی کشور عرض اندام نموده و یکی از دیپارتمنت های شناخته شده می باشد که فارغان آن در حل پرابلم های موجود جامعه ما جهت ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور در کلیه موسسات ساختمانی، تحصیلی و تعلیمی نقش اساسی داشته است.

این دیپارتمنت در سال  1387هـ . ش به این طرف مستقلانه فعالیت نموده و تا حال تعداد کثیری از جوانان را منحیث انجنیر لسانس تقدیم جامعه نموده است.

فعلا  در دیپارتمنت جیودیزی انجنیری (6   (تن اعضای کادر علمی از جمله 4)  (تن ماسترو (2) تن دیگر آن لیسانس میباشد.

از جمله تعداد اعضای کادر علمی یک تن پوهاند؛ سه تن پوهنیارو دو تن نامزد پوهنیار می باشد.

در حال حاضر در این دیپارتمنت به تعداد (185)  تن محصل از جمله (182) تن ذکور و(3) تن اناث از صنف اول الی صنف سوم مصروف تحصیل می باشد که توسط (6) تن از استادان رتبه علمی نامزد پوهنیارالی پوهاند و همچنان استادان دیپارتمنت های دیگر پوهنحی جیولوجی و معادن وپوهنحی ساختمانی تا رتبه های پوهنوالی تدریس می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    دیدگاه دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری در نظر دارد تا یک دیپارتمنت با کیفیت عالی ، متعهد بر تدریس و تحقیق با کیفیت پیشرفته عملی و دارای مدیریت عالی که جوابگوی نیازهای رشد و انکشاف کشور متکی به ارزش های ملی مبدل گردد.

رسالت دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

فراهم آ وری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی واجد شرایط علمی و اکادمیک اند بعد از فراغت توان ارائه تدریس ، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد ملی ، انکشاف وضع اجتماعی  ، وحدت ملی و ثبات در افغانستان سهم گرفته بتوانند . هکذا برآورده ساختن ضروریات تحصیلی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ساختمانی جامعه ما و بالاخره بودن در قطار دیپارتمنت های برجسته می باشد.

ارزش های دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

1.     تحصیلات عالی با کیفیت

2.     تقویت وحدت ملی

3.     اخلاق و کرامت

4.     برابری

5.     اداره سالم ، موثریت و کارآیی

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال خواهد کرد.

همچنین این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات ، بهبود تسهیلات ( کتابخانه ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ، دسترسی به انترنت) ، تدریس زبان های خارجی ( بخصوص انگلیسی) ، بهبود کیفیت و اعتبار دهی طرح خواهد کرد.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری متعهد به یک سلسله ارزش هایی می باشد که مستقیماً با تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در بر گیرنده کثرت گرایی و از طریق دیگر مستلزم بردباری ، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد ، و پیشرفته بوده در عین حال وحدت ، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

  

اهداف دیپارتمنت جیودیزی انجنیری :

هدف اساسی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری تربیه جوانان به درجۀ انجنیر لسانس  منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در عرصه های ساختمانی از جمله سرکسازی ؛خط اندازی ساختمان ؛نقشه برداری تونل ها؛ایجاد خط ریل؛امتداد گذاری پایپ لاین ها؛سروی نقاط نفت خیز؛اعماربند ها؛سروی اراضی ؛سروی ونقشه برداری تونل ها ، وهمچنان به حیث استادان در انستیتوت ها ، پوهنتون ها ، لابرانت در لابراتوار ها ، شهر داری ها ، شهرسازی ها؛مدیریت کادستر ، گمرکات ، معارف ، دیگر موسسات دولتی و خصوصی ،بهبود ظرفیت کادری، ارتقای کیفیت تدریس و تأمین امکانات رشد علوم ساختمانی بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم جهان معاصر جهت ترقی کشور همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح ، صمیمیت، برادری، پرهیز گاری، صداقت، شفافیت ، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد. علاوه برآنها دیپارتمنت جیودیزی انجنیری دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

1ـ فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.

2ـ ارایه تحصیلات با کیفیت.

3ـ تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجینیری مطابق تکنالوژی عصری.

4ـ بودن بهترین دیپارتمنت در بخش های تدریسی ، آموزشی و تحقیقی در پوهنتون.

5ـ استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن. 

6- پیشبرد تحقیقات علمی در عرصه های علمی و تکنالوژیکی جهت رشد اقتصاد کشور، حل مساییل و پرابلم های جامعه.

7ـ ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.

 8ـ بهبود بخشیدن خدمات مناسب و باکیفیت برای محصلان.

9ـ ایجاد لابراتوار های مجهز و عصری.

10ـ ایجاد کتابخانۀ مدرن مطابق مسلک.

11ـ آماده ساختن چپتر نوت های درسی به شکل کمپیوتری.

 

 

مقاصد دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

 تربیه کادر های جوان مسلکی به رشته ی جیودیزی انجنیری و توانمند ساختن جوانان بخاطر میکانیزه شدن کار های انجنیری و سهم گرفتن در امر رشد بنیه اقتصادی کشوربخاطررفا و آسوده گی ملت رنج دیده کشورمان.

ماموریت دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

          ایجاد برنامه های تحصیلی، پروگرام سازی پراکتیک های تعلیمی و تولیدی ، سازمان دهی سیمینار ها و کنفرانس ها از طرف استادان و محصلان، اجرا تحقیقات علمی از استادان و محصلان و تدریس معیاری در اخیر تقدیم جوانان از رشته ی جیودیزی انجنیری به جامعه.

 

 

لست اعضای کادر علمی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

شماره

اسم

تخلص

رتبه

سویه تحصیلی

وظیفه

ملاحظات

1

فیض الله

حبیبی

پوهاند

ماستر

آمر دیپارتمنت

 

2

شیرعلی

ابراهیمی

پوهنیار

ماستر

استاد

 

3

سید نقیب الله

هاشمی

پوهنیار

ماستر

استاد

 

4

سهراب

احدی

پوهنیار

ماستر

استاد

 

5

عبدالباسط

یره ش

نامزدپوهنیار

لسانس

استاد

 

6

شفیع الله

هوشمند

نامزدپوهنیار

لسانس

استاد

 

7

انجنیر بهادر

سامع

.

لسانس

لابرانت

 

 

لیست محصلان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

صنف

تعداد داخله

مجموع

ملاحظات

ذکور

اناث

اول

67

0

67

 

دوم

51

0

51

 

سوم

64

3

67

 

 

 

لیست فارغان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

سال

تعداد فارغان

مجموع

ملاحظات

ذکور

اناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق لست استادان ، محصلان و فارغان دیپارتمنت جیودیزی انجنیری  تهیه و ترتیب گردیده صحت است.

با احترام

پوهاند دیپلوم انجنیر فیض الله حبیبی

آمر دیپارتمنت جیودیزی انجنیری