نفت وگاز

 

تاریخچه مختصر دیپارتمنت انجنیری نفت وگاز

  دیپارتمنت انجنیری نفت وگاز بعد از انتقال انستیتوت معادن و صنایع در سال 1372 در جمع این انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر دیپارتمنت آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی بصورت انتخابی تعیین گردیده اند.

      دیپارتمنت نفت وگاز با وجود کمبود استاد، صنوف درسی و غیره امکانات برای اولین بار توانست به تعداد (2) تن را در سال (1378) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت نفت وگاز در نزده دور فراغت جوانان به تعداد (560) تن را فارغ و به صفت کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (454) تن ذکور و (106) تن را اناث تشکیل میدهد. برای فعلا در مجموع هفت گروپ یعنی از صنف اول الی چهارم به تعداد (   154     ) تن محصلان شامل فراگیری دروس بوده که (  133 ) تن آن ذکورو (   21 ) تن آن را اناث تشکیل میدهد.

     برای فعلا دروس توسط شش تن از استادان مجرب پیشبرده می شود که یک تن از استادان این دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه دوکتورا ویک تن دیگر بخاطر ادامه تحصیل به سویه ماستر خارج از کشور مصروف بوده و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری می نماید و همچنان قابل تذکر است که استادان پوهنحی ساختمانی نیز همه وقت این دیپارتمنت را کمک می نمایند قابل تذکر است که در این اواخر موسسه    USWDP  در تجهیز و آماده ساختن صنوف درسی، لابراتواری و تریننگ استادان همکاری نموده که موثریت کمک های موسسه مذکور در سطح دیپارتمنت قابل احساس بوده که در آینده نیز همکاری های همه جانبه شان را در عرصه های مختلف آرزومندیم.

اهداف دیپارتمنت

    رشد و ارتقای بنیۀ اقتصادی کشور با آماده ساختن نیروی بشری تعلیم یافته در مارکیت کار، تربیه کادر های مسلکی با روحیۀ اسلامی و وطندوستی بسویۀ انجنیر لیسانس در سطح ملی و منطقه جهت انکشاف عرصه های جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگازدار.

 

 

 

مقاصد: تربیه کادر های جوان مسلکی به رشته پطرولیم و یا انجنیری نفت وگاز و توانمندی ساختن جوانان بخاطر تفحص، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز و سهم گرفتن در امر رشد بنیه اقتصادی کشوربخاطررفا و آسوده گی ملت رنج دیده کشورمان.

دیدگاه ها

      استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی، اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود بخاطر تربیه ئ تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی تلاش بیدریغانه به جامعه، خدمات صادقانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه، استفاده از میتود های علمی و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان، تبادله افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت، روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون، تحقیق و اثر های علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان به طور دوامدار و تقدیم کادر های مسلکی به جامعه رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند.

ارزش ها

هئیت رهبری و استادان دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف و استخزاج ساحات نفت وگاز دار به طور دوامدار براس حفظ ارزش های آتی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اند:

1-    پابندی به داشتن اقتصاد شگوفا با استفاه ازمواد نفتی

2-    عدالت اجتماعی

3-    تحصیلات عالی با کیفیت

4-    صداقت و پابندی به ارزش های ملی

5-    تقویت وحدت ملی

6-    مشارکت و عدم تمرکزگرایی

7-    اخلاق و کرامت انسانی

8-    برابری

9-    اداره سالم، موثریت و کارها

10-     مبارزه در مقابل تبعیض

11-     احترام به حقوق زن

ماموریت :  ایجاد برنامه های تحصیلی، پروگرام سازی پراکتیک های تعلیمی و تولیدی ، سازمان دهی سیمینار ها و کنفرانس ها از طرف استادان و محصلان، اجرا تحقیقات علمی از استادان و محصلان و تدریس معیاری در اخیر تقدیم جوانان از رشته نفت وگاز به جامعه.

مرامنامه دیپارتمنت

    تربیۀ کادر های مسلکی با در نظر داشت نیاز عینی جامعه و تقاضای مارکیت کار با ایجاد شرایط آموزشی و فراهم آوری سهولت های لازم جهت ارتقای مهارت های مسلکی و رشد سویۀ علمی – اکادمیک در عرصه جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت گاز دار و تقدیم متخصصان جوان در سطح ملی و منطقه.

 

        لست اعضای کادر علمی دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز دار

شماره

اسم

تخلص

رتبه

سویه تحصیلی

وظیفه

ملاحظات

1

محمد محسن

عزیزی

پوهنوال

ماستر

آمردیپارتمنت

 

2

غلام سخی

نظری

پوهنوال

ماستر

استاد

 

3

محمدی

طغیان

پوهندوی

ماستر

استاد

 

4

مسعود  

حقبین

پوهندوی

ماستر

رئیس پوهنتون

 

5

عبدالناصر

جوهر

پوهنمل

ماستر

معاون محصلان

 

6

بابر جان

فیضی

پوهنمل

لیسانس

استاد

 

7

فرهاد

جلالی

پوهنمل

لیسانس

استاد

 

 

       لیست محصلان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز ار

صنف

تعداد داخله

مجموع

ملاحظات

ذکور

اناث

اول

44

6

50

 

دوم

47

6

53

 

سوم

42

9

51

 

 

           لیست فارغان دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگازدار

صنف

تعداد فارغان

مجموع

ملاحظات

ذکور

اناث

چهارم

51

3

54

 

 

     قراریکه در فوق تذکر یافت دروس در دیپارتمنت نفت وگاز توسط هفت تن از استادان مجرب این دیپارتمنت پیشبرده می شوند که از جملۀ هفت تن از استادان دو تن آن یکی در مقطع دکتورا و دومی در مقطع ماستری مصروف تحصیل می باشد. مجموعه محصلان که فعلاً مصروف تحصیل در این دیپارتمنت هستند. تعداد شان (154) تن بوده که از جمله (133) تن آن ذکور و (21) تن آن از طبقه اناث می باشد . باید تذکر داد که در بیست دورۀ فراغت خویش به تعداد (54) تن فارغ و به جامعه تقدیم نموده است که از جمله (51) تن ذکور و (3) تن اناث میباشد.

بااحترام

پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی

آمر دیپارتمنت انجنیری نفت و گاز