پلان تحصیلی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی فاکولته تعلیم و تربیه برای دوره تحصیلی چهار ساله

 

ملاحظات

سمستر اول(19)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

    Ss-Tc-111

جهان بینی اسلامی

1

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-LI-112

تاریخ معاصر

2

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-113

 فونولوژی

3

 

 

4

64

 

64

4

"

ED-T-LI-114

ترکمن ادبیات تاریخی

4

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-115

دری

5

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-UZ -E-LI-246

انگلیسی

6

 

 

4

64

 

64

4

مسلکی

Ss-Ps-117

روانشناسی عمومی

7

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-Ph-118

تربیت بدنی

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

19

304

 

304

19

 

 

مجموعه

 

ملاحظات

سمستر دوم(19)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

Ss-Ts-121

عربی

1

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-122

فلسفه عبادات در دین مقدس اسلام

2

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-123

لغت بیلیمی (لکسیکولوژِی)

3

 

 

4

64

 

64

4

"

ED-T-LI-124

ترکمن ادبیات تاریخی

4

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-125

صرف (مورفولوژی)

5

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-UZ -E-LI-246

انگلیسی

6

 

 

4

64

 

64

4

مسلکی

Ss-Ps-127

روانشناسی انکشافی

7

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

DE-T-LI-128

دیل تحول تاریخی

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

19

304

 

304

19

 

 

مجموعه

 

 

 

 

 

پلان تحصیلی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی فاکولته تعلیم و تربیه برای دوره تحصیلی چهار ساله

 

ملاحظات

سمستر سوم(18)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-231

آیین نگارش

1

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-232

صرف (مورفولوژی)

2

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-233

خصوصیات اسلام

3

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-234

ترکمن ادبیات تاریخی

4

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-UZ -E-LI-245

انگلیسی

5

 

 

3

48

 

48

3

تخصصی

ED-T-LI-236

دیل بیلیمی

6

 

 

4

64

 

64

4

مسلکی

Ss-Ps-237

روانشناسی تربیتی

7

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-Com-228

اساسات کمپیوتر

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

18

288

 

288

18

 

 

مجموعه

 

ملاحظات

سمستر چهارم(19)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

DE-T-LI-241

لهجه شناسلیق

1

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-242

نحو (سنتکسس)

2

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-UZ - E-LI-243

انگلیسی

3

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-244

ترکمن ادبیات تاریخی

4

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-245

نظام اجتماعی اسلام

5

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-246

چاغه لار ادبیاتی

6

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-247

تعلیمی نظم متنی

7

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-248

ترکی دیل­لر دنگشدیرمه گرامری

8

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-249

اساسات تعلیم و تربیه

9

 

 

2

32

 

32

2

اختیاری

ED-UZ-LI-240

ترکی

10

 

 

19

304

 

304

19

 

 

مجموعه

 

 

 

                                                             

 

پلان تحصیلی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی فاکولته تعلیم و تربیه برای دوره تحصیلی چهار ساله

 

ملاحظات

   سمستر      پنجم(17)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-351

متود عمومی تدریس

1

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T -LI-352

جهان ادبیاتی

2

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-353

نحو (سنتکسسی)

3

 

 

2

32

 

32

2

اختیاری

ED-UZ-LI-354

ترکی

4

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

ED-T-LI-355

نظام اخلاقی اسلام

5

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-356

اصول تحقیق

6

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-357

ترجمه فنی

7

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-358

غنایی نظم متنی

8

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-249

ادبی فنلر (بیان)

9

 

 

17

272

 

272

17

 

 

مجموعه

 

ملاحظات

سمستر ششم(18)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-361

  میتود تدریس زبان وادبیات

1

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-UZ-LI-362

جهان ادبیاتی

2

 

 

3

48

 

48

3

تخصصی

ED-T-LI-363

ادبی تنقید

3

 

 

2

32

 

32

2

عمومی

ED-Ss-364

محیط زیست

4

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-365

نثر متنی

5

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-366

نظام سیاسی اسلام

6

 

 

2

32

 

32

2

اختیاری

ED-UZ-LI-367

ترکی

7

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-368

تکنالوژی تعلیمی و تهیه مواد

8

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-369

ادبی فنلر (بدیع)

9

 

 

18

288

 

288

18

 

 

مجموعه

 

 

 

 

 

پلان تحصیلی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی فاکولته تعلیم و تربیه برای دوره تحصیلی چهار ساله

 

ملاحظات

سمستر هفتم(19)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-471

فولکلور ادبیاتی

1

 

 

3

48

 

48

3

"

ED-T-LI-472

نظریات ادبی

2

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-473

ادبی فنلر (عروض)

3

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-474

اداره و نظارت

4

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-475

نوایی شناسی

5

 

 

2

32

 

32

2

مسلکی

ED-T-LI-476

مونوگراف

6

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-477

تمدن اسلام و تمدن گفتگوها

7

 

 

3

48

 

48

3

اختیاری

ED-T-LI-478

ترک لر تاریخی

8

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-478

نثر

9

 

 

19

304

 

304

19

 

 

مجموعه

 

ملاحظات

سمستر هشتم(19)کریدیت

تعداد لکچر و سیمینار

کریدیت مضمون

نوعیت مضمون

کود نمبر

مضامین

شماره

سیمینار

لکچر

مجموعه ساعات

سیمینار

تعداد لکچر

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-481

فراغی شناس لیک

1

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-482

سبک شناسی

2

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-483

ادبی فنلر (قافیه- معنانی)

3

 

 

4

64

 

64

4

مسلکی

ED-T-LI-484

تدریس آموزی

4

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-485

ارزیابی

5

 

 

2

32

 

32

2

"

ED-T-LI-486

مونوگراف

6

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-487

تصوف و عرفان ادبیاتی

7

 

 

1

16

 

16

1

عمومی

Ss-Tc-488

قرآن و تکنالوژی

8

 

 

2

32

 

32

2

تخصصی

ED-T-LI-489

فولکولور

9

 

 

19

304

 

304

19

 

 

مجموعه

 

 

148

2368

 

2368

148

 

 

مجموعه کریدیت، ساعات و لکچرها

-قرار شرح فوق پلان تحصیلی دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی ثبت پروتوکول  (  11  ) مورخ     21/  11 / 1394،  پروتوکول (  4 ) مورخ     26/ 11 /1394 کمیته کریکولم و ثبت پروتوکول ( 12 ) مورخ    1 / 12/1394 شورای علمی فاکولته تعلیم و تربیه گردیده قابل تعمیل است.

 

آمریت زبان و ادبیات ترکمنی(                     ) کمیته کریکولم (                    ) ریاست فاکولته تعلیم و تربیه(                     )