جدول استادان دیپارتمنت تامین برق 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

جدول شهرت اعضای کمیته تحقیق آمریت دیپارتمنت تامین برق موسساتی

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

تردی مراد

اسماعیل اوغلی

محمد اسماعیل

استاد و آمر دیپارتمنت

انجنیری برق

تکنالوژی کیمیاوی

ماستر

پوهنیار

2

سیدقدرت الله

قاریزاده

سید تاج الدین

استاد

انجنیری برق

 

تکنالوژی کیمیاوی

ماستر

پوهنیار

3

شیما

حکیمی

عبدالحکیم

استاد

انجنیری برق

تکنالوژی کیمیاوی

لسانس

نامزد پوهنیار

 

کریکولم اصلا شده جدید دیپارتمنت تامین برق موسساتی:

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(اول)سمستر(اول)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

ثقافت اسلامیI

ES-101

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO101

 

2

تاریخ معاصرافغانستانI

ES-102

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO102

 

3

لسان خارجی I

ES-103

پوهنتون شمول

 

64

 

64

2

EL-FL

EL103

 

4

کیمیای عمومی I

ES-104

اساسی

32

32

 

64

4

CE-FL

CE104

 

5

رسم تخنیک

ES-105

مسلکی

16

32

 

48

2

EL-MA

EL105

 

6

هندسه ترسیمی I

ES-106

مسلکی

16

32

 

48

2

CH-CH

C0108

 

7

ریاضی I

ES-107

پوهنتون شمول

48

32

 

80

4

CO-TD

CH106

 

8

تربیت بدنی I

ES-108

پوهنتون شمول

 

32

 

32

1

CO-TD

ــــــ

 
 

مضمون اختیاری

 

اساسی

 

32

 

32

2

     

9

مجموعه

   

160

256

 

416

19

     
 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

فزیک ابتدائی ( 1- ساعت )

GE109

ـــــــ

   

پوهنتون شمول

9

5.056

2

ریاضی ابتدائی (1- ساعت )

CH110

ــــــــ

   

مسلکی

4

2.247

             

اساسی

6

3.370

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجموعه

19

10.67

                   

 

                   

 

                                     
 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی  صنف(اول)سمستر(دوم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

 

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

 

1

تربیت بدنی II

ES-109

پوهنتون شمول

 

32

 

32

1

CO-IC

CO101

 

 

2

ثقافت اسلامی II

ES-110

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO102

 

 

3

تاریخ معاصر II

ES-111

پوهنتون شمول

16

   

16

1

EL-FL

EL103

 

 

4

کیمیای عمومی II

ES-112

اساسی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

 

5

لسان خارجی II

ES-113

پوهنتون شمول

 

64

 

64

2

EL-MA

EL105

 

 

6

رسم تخنیکی برق II

ES-114

مسلکی

 

32

 

32

2

CH-CH

C0108

 

 

7

هندسه ترسیمی II

ES-115

مسلکی

 

32

 

32

1

CO-TD

CH106

 

 

8

ریاضی II

ES-116

اساسی

32

32

 

64

3

CO-TD

ــــــ

 

 

9

فزیک I

ES-117

اساسی

32

32

 

64

3

ـــــ

   

 

10

کمپیوتر

ES-18

اساسی

16

32

 

48

2

     

 

11

مضامین اختیاری

 

اساسی

32

   

32

2

     

 

12

مجموع

   

176

288

 

464

21

     

 

 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

 

1

مبادی نجینیری    (2- ساعت )

GE109

     

پوهنتون شمول

5

2.808

 

2

         

مسلکی

3

1.685

 

             

اساسی

13

7.303

 

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

 

 

 

 

 

 

     

مجموعه

21

                          11.79 

 

 

 

       

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

     

 

           

 

                                       
 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(دوم)سمستر(سوم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

فزیکII

ES-201

اساسی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO101

 

2

ریاضیIII

ES-202

اساسی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

میخانیک نظری

ES-203

پوهنتون شمول

16

32

 

48

2

EL-FL

EL103

 

4

اساسات نظری الکتروتخنیک I

ES-204

مسلکی

32

32

32

96

4

CE-FL

CE104

 

5

هایدرولیک وماشین های هایدرولیکی

ES-205

مسلکی

16

32

 

48

2

EL-MA

EL105

 

6

لسان خارجیIII

ES-206

پوهنتون شمول

 

64

 

64

2

CH-CH

C0108

 

7

لسان تخصصی برق

ES-207

مسلکی

 

32

 

32

1

CO-TD

CH106

 

8

ثقافت اسلامیIII

ES-208

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-TD

ــــــ

 

9

مضامین اختیاری

 

اساسی

32

   

32

2

     
 

مجموعه

   

176

224

64

464

20

     

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

کیمیای غیرعضوی (2- ساعت )

GE109

     

پوهنتون شمول

5

2.808

2

         

مسلکی

7

3.932

             

اساسی

8

4.494

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجوعه

20

11.23

                 

 

   
                           
 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(دوم)سمستر(چهارم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

فزیکIII

ES-209

اساسی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO101

 

2

I Vریاضی

ES-210

اساسی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

میخانیک تطبیقی

ES-211

پوهنتون شمول

16

32

 

48

2

EL-FL

EL103

 

4

 IIاساسات الکتروتخنیک

ES-212

مسلکی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

5

اندازه گیری برق

ES-213

مسلکی

32

32

 

64

3

EL-MA

EL105

 

6

ثقافت اسلامی

ES-214

پوهنتون شمول

16

   

64

1

CH-CH

C0108

 

7

مضامین اختیاری 2

 

اساسی

32

   

32

3

CO-TD

CH106

 

8

مجموعه

   

192

160

 

352

18

     

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کردیت

فیصدی

1

الکتروشیمی ( 2- ساعت )

GE109

     

پوهنتون شمول

3

1.685

2

مقاومت  مواد ( 3- ساعت )

CH110

     

مسلکی

6

3.370

             

اساسی

9

5.056

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجموعه

18

10.11

                       
 

 

 

 

 

                   
                         
 

 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی  صنف(سوم)سمستر(پنجم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

اساسات تخنیکی الکتروتخنیک III

ES-301

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO101

 

2

ماشین های برقی I

ES-302

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

سیستم ها وشبکه های برقی I

ES-303

مسلکی

32

32

 

64

3

EL-FL

EL103

 

4

الکترونیک صنعتی I

ES-304

مسلکی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

5

ستیشن وسب ستیشن های برقی I

ES-305

مسلکی

32

32

 

64

3

EL-MA

EL105

 

6

ثقافت اسلامی

ES-306

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CH-CH

C0108

 

7

مضمون اختیاری

 

اساسی و پوهنتون شمول

64

   

64

4

CO-TD

CH106

 

9

مجموعه

   

240

128

 

368

20

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

اپارات های برقی (2- ساعت )

GE109

     

پوهنتون شمول

3

1.685

2

حفاظت محیط زیست ( 2- ساعت )

CH110

     

مسلکی

15

8.426

             

اساسی

2

1.123

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجوعه

20

11.23

     

 

 

 

 

 

 

               
                           
 

 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(سوم)سمستر(ششم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

 Vثقافت اسلامی

ES-307

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO101

 

2

مواد الکتروتخنیکی

ES-308

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

استیشن و سب استیشن

ES-305

مسلکی

32

32

 

64

3

EL-FL

EL103

 

4

ریلی دفاعی ۱

ES-310

مسلکی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

5

کنترول سیستم

ES-312

مسلکی

32

32

 

64

3

CH-CH

C0108

 

6

سیستم و شبکه برقی ۲

ES-303

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-TD

CH106

 

7

مضمون اختیاری

ES-311

مسلکی

32

32

 

64

3

EL- MA

   

8

مجموع

   

208

192

 

400

19

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

اتوماتیزیشن جریان برق(4- ساعت)

ES-311

 

   

پوهنتون شمول

1

0.561

 

 

 

 

   

مسلکی

18

10.112

             

مجموعه

19

10.67

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

               
 

 

                   
       

 

 

             
                             
 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(چهارم)سمستر(هفتم)

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

ثقافت اسلامی

ES-401

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO101

 

2

پروسه انتقالی درسیستم تامین برق

ES-402

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

دفاعیه ریلی ای سیستم تامین برق

ES-403

مسلکی

32

32

 

64

3

EL-FL

EL103

 

4

تامین برق موسسات صنعتی I

ES-404

مسلکی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

5

دستگاه های الکتروتکنالوژیکی

ES-405

مسلکی

16

   

16

1

EL-MA

EL105

 

6

تامین انرژی ودستگاه های انرژیکی

ES-406

مسلکی

32

32

 

64

3

CH-CH

C0108

 

7

اقتصادوپلان گذاری

ES-407

اساسی

32

   

32

2

CO-TD

CH106

 

8

مضامین اختیاری

 

مسلکی

64

   

64

4

CO-TD

ــــــ

 

9

مجموعه

   

256

128

 

384

20

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

محرکات برقی اتوماتیزه شده ( 2- ساعت )

GE109

     

پوهنتون شمول واختیاری

1

0.561

2

مونتاژ وبهره برداری ( 2- ساعت )

CH110

     

مسلکی

17

9.550

             

اساسی

2

1.123

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجموعه

20

11.23

                       
       

 

 

             
                             
 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان دیپارتمنت تآمین برق موسساتی صنف(چهارم)سمستر(هشتم

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

ثقافت  اسلامی

ES-408

پوهنتون شمول

16

   

16

1

CO-IC

CO101

 

2

 VIIIپروسه های انتقالی

ES-409

مسلکی

32

32

 

64

3

CO-IC

CO102

 

3

IIتامین برق دستگاه های صنعتی

ES-410

مسلکی

48

32

 

80

4

EL-FL

EL103

 

4

استفاده از کمپیوتر برای حل مسایل تامین برق

EL-866

اساسی

32

32

 

64

3

CE-FL

CE104

 

5

اقتصاد رشتوی

ES-412

اساسی

32

   

32

2

EL-MA

EL105

 

6

حفاظت کار

ES-413

مسلکی

32

   

32

2

CH-CH

C0108

 

7

مضامین اختیاری

 

اساسی

64

   

64

4

CO-TD

CH106

 

8

مجموعه

   

256

96

 

352

19

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

اختیاری

کود

مضمون پیش شرط

   

نوع مضمون

کریدت

فیصدی

1

پروژه سازی

       

پوهنتون شمول

1

0.561

2

محرکات برقی نمونوی ( 2- ساعت )

       

مسلکی

9

5.056

             

اساسی

9

5.056

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق

         

مجموعه

19

10.67

                       
   

 

 

                 
                         
 

 

سمستر( نهم )

 شماره

مضامین

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

دیپارتمنت و پوهنحی عهده دار در تدریس

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

تطبیقات

                   

2

تطبیقات تعلیمی و تکنالوژیکی

     

64

 

64

2

     

3

تطبیقات تکنالوژیک تولیدی

     

128

 

128

4

     

4

تطبیقات قبل از دیپلوم

     

32

 

32

4

     

5

پروژه دیپلوم

     

384

 

384

12

     

6

مجموعه

     

608

 

608

22

     
                     

 

                 
                 
                 
                   
                   
   

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   
                           
 

جدول عمومی ساعات درسی یک دوره تحصیلی پوهنځی تکنالوژی دیپارتمنت تامین برق موسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان...

تعداد کریدت یک دوره لسانس

مجموع ساعات درسی یک دوره

ستاژ

عملی

نظری

نوع ساعات درسی

178

3808

64

2080

1664

مجموعه عمومی نظر به ساعت

 

فیصدی

تعدادکریدت

نوع کتگوری مضامین

44.382

79

مسلکی

15.730

28

پوهنتون شمول

27.528

49

اساسی

5.617

10

تخصصی و پرکتیک

6.741

12

پروژه دیپلوم

100

178

مجموعه کریدت های یک دوره تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

آمر دیپارتمنت انجنیری برق