شهرت استادان دیپارتمنت روانشناسی فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

روانشناسی

آمردیپارتمنت

پوهنیار

محمد قیوم

دادور

انجیلا

۱

روانشناسی

استاد

پوهنمل

دین محمد

عظیمی

خیر محمد

۲

روانشناسی

استاد

پوهیالی

محمد ایوب

ایوبی

قدرت الله

۳

روانشناسی

استاد

پوهیالی

آچل

حمیدی

عنایت الله

۴

 

 

 

 

شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

 

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

تاریخ

آمردیپارتمنت

پوهنوال

عبدالغفار

حبیب

حبیب الله

۱

تاریخ

استاد

پوهنمل

غلام رسول

رسولی

حفیظ الله

۲

تاریخ

استاد

پوهنیار

حاجی محمد اکبر

اکبری

محمد قاسم

۳

تاریخ

استاد

پوهنیار

عبدالروف

روفی

مهریه جان

۴

تاریخ

استاد

پوهیالی

امان الله

مجیدی

تاج محمد

5

تاریخ

استاد

پوهیالی

عبدالباقی

نامجو

یما

6

تاریخ

استاد

پوهیالی

محمد الله

حیدری

ملیحه

7

 

 

 

شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

 

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

زبان و ادبیات اوزبیکی

ریس فاکولته

پوهندوی

نعمت الله

آلتای

نورالله

۱

زبان و ادبیات اوزبیکی

معاون فاکولته

پوهندوی

نصرالله

نوری

حوا

۲

زبان و ادبیات اوزبیکی

آمر دیپارتمنت

پوهندوی

سید اعظم

ایثار

جمیله

۳

زبان و ادبیات اوزبیکی

عضو

پوهنیار

محمد یعقوب

نوری

مظفر طوفان

۴

زبان و ادبیات اوزبیکی

عضو

پوهیالی

عصمت الله

عصمتی

نجیب الله

5

زبان و ادبیات اوزبیکی

عضو

پوهیالی

محمدی

دانشیار

ذبیح الله

6

زبان و ادبیات اوزبیکی

عضو

پوهیالی

نصرالله

نوری

یلدا

7

زبان و ادبیات اوزبیکی

عضو

پوهیالی

نجیب الله

بیگزاد

محبوب الله

8

 

 

 

 

شهرت استادان دیپارتمنت ژورنالیزم فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

ژورنالیزم

آمر دیپارتمنت

پوهیالی

عبدالله

مهدیار

سخیداد

۱

ژورنالیزم

عضو

پوهیالی

محمد انور

انوری

محمد عارف

۲

ژورنالیزم

عضو

پوهنیار

محمد عیسی

افتخاری

محمد راغب

۳

 

 

 

 

شهرت استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

ثقافت اسلامی

آمر دیپارتمنت

پوهنمل

خدایبردی

نافع

عتیق الله

۱

ثقافت اسلامی

استاد

پوهیالی

حبیب الله

حقجو

حیات الله

۲

ثقافت اسلامی

استاد

پوهیالی

محمد قاسم

الغ بیک

محمد کریم

۳

ثقافت اسلامی

استاد

پوهیالی

عبدالرحمن

رحمانی

حبیب الرحمن

4

ثقافت اسلامی

استاد

پوهیالی

اسدالله

نذیری

حجت الله

5

 

 

 

 

شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان

فوتو

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

ولد

تخلص

اسم

شماره

زبان و ادبیات تورکی

آمر دیپارتمنت

پوهنیار

سید محمد

دروگر

سید برمک

۱

 

زبان و ادبیات تورکی

عضو

پوهیالی

اسدالله

مرادی

هنگامه

۲